Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Kormányhivatal szerepe a szociális ellátórendszer működtetésében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Kormányhivatal szerepe a szociális ellátórendszer működtetésében"— Előadás másolata:

1 A Kormányhivatal szerepe a szociális ellátórendszer működtetésében

2 Működési engedélyezési eljárásban részt vevő szakigazgatási szervek
Szociális és Gyámhivatal – működést engedélyező szerv Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv – szakhatóság (nappali és bentlakásos intézményi ellátás) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság – szakhatóság (étkeztetés, nappali ellátáson keretében nyújtott étkeztetés, melegétkezést nyújtó lakóotthon és minden más bentlakásos intézményi ellátás esetén)

3 Hatáskörváltozás 2011. július 1. napjától a kizárólag alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, intézmény működési engedélyezési eljárása is Szociális és Gyámhivatal (továbbiakban: Hivatal) hatáskörébe került (191 szociális szolgáltató) Megszűnnek a jegyző kizárására irányuló eljárások Megszűnik a Hivatal jegyzők működési engedélyezési tevékenységére vonatkozó 4 évenkénti ellenőrzési kötelezettsége

4 Szociális szolgáltatókkal, intézményekkel kapcsolatos eljárások
Új szociális intézmény, szolgáltató engedélyezése (kérelemre indult) Működési engedély módosítása, (kérelemre indult) Működési engedély visszavonása (kérelemre indult) Engedély nélküli szociális tevékenység miatt hivatalból indult eljárás Hatósági ellenőrzés: - Szakosított ellátást nyújtó intézményeknél két évente - Alapellátást nyújtó szolgáltatóknál, intézményeknél a soron következő működési engedély módosítási kérelem alkalmával, de legkésőbb december 31.-ig

5 A működési engedélyezési eljárás megindítása
A fenntartó a Hivatal honlapján ( közzétett adatlapon (formanyomtatványon) nyújtja be a működési engedély kiadása, módosítása, visszavonása iránti kérelmét A kérelemhez csatolni kell a Korm.rendelet 2. számú mellékletében meghatározott iratokat A fenntartót az eljárás megindításáról csak abban az esetben értesítjük,ha kéri Az olyan nem állami fenntartót – amely önkormányzattal, vagy önkormányzati társulással ellátási szerződést kötött – minden esetben értesíteni kell

6 A működési engedélyező szerv szerzi be
Egyéni vállalkozó fenntartó adatait - az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ( oldalon) Cég, társadalmi szervezet, vagy egyházi fenntartó esetén a bejegyzésükről szóló kivonatot – bírósági nyilvántartásból a szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló ingatlan tulajdoni lapján található adatokat - az ingatlan-nyilvántartásból Adószámot => az adózók nyilvántartásából ellenőrzi => ha nem szerepel, végzés Gépjárművezetői engedély meglétét, és a forgalmi engedélyben feltüntetett adatokat – közúti közlekedési nyilvántartásból Költségvetési szerv alapító okiratának másolatát - Magyar Államkincstártól az egyházi, nem állami fenntartó köztartozásmentes adózó-e - a köztartozás mentes adatbázisban ellenőrzi Előzetes szakhatósági állásfoglalás hiányában - szakhatóságtól

7 Szakhatóságok megkeresése
Elsőfokú működési engedélyezési eljárásában szakhatóságként járnak el: Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi Igazgatósága Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Építésügyi hatóság Tűzvédelmi szakhatóság Megyei , Fővárosi Főjegyző

8 Szakértő – Módszertani Intézmény – kirendelése
Feladata a szakmai program véleményezése. A véleményt a kirendeléstől számított 30 napon belül kell elkészítenie. Eljárásáért szakértői díjat kell a kérelmezőnek fizetni. A szakértői díj eljárási költségnek minősül, és a kérelmezőnek kell azt megelőlegezni, illetve viselni.

9 Helyszíni szemle A Hivatal helyszíni szemlét tart : székhelyen,
telephelyen, az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai központban és szükség esetén a diszpécserközpontban, a támogató szolgáltatáshoz használni kívánt gépjármű vizsgálata céljából

10 A működési engedély kiadásának feltételei
A szociális szolgáltató, intézmény megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és Az egyházi, nem állami fenntartó a kérelem benyújtásának időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül, továbbá Nem állami fenntartású tartós bentlakásos intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan a fenntartó tulajdonában van, vagy olyan helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv tulajdonában van, amellyel a fenntartó legalább a férőhelyek fele tekintetében ellátási szerződést kötött.

11 Határozott/határozatlan idejű/ideiglenes működési engedély
Ha minden feltétel biztosított, és a szakhatóságok hozzájárultak, határozatlan idejű működési engedély adható ki. Ha a nappali, illetve bentlakásos intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan használatának joga, illetve az ellátási szerződés határozott időre szól, a működési engedély határozott időre adható ki Szakhatóság a hozzájárulását határozott időre adta meg, a ideiglenes működési engedély adható ki a szakhatósági állásfoglalásban foglalt időtartamig

12 A tanúsítvány kiállítása
A működési engedélyt kiadó határozat jogerőre emelkedését követő 15 munkanapon belül, A fenntartó részére, A Korm. rendelet 4. számú mellékletében meghatározott adattartalommal, A Hivatal állítja ki a tanúsítványt „szükséges” számú példányban, Székhelyen, telephelyen, nyitva álló helyiségben jól látható módon ki kell függeszteni

13 Az időszakos férőhelyek engedélyezésének speciális szabályai
az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság szakhatóságként nem vesz részt az eljárásban, ha az időszakos férőhelyeken elhelyezetteknek meleg étkeztetést nem nyújtanak ügyintézési határidő rövidebb (engedélyezésre tíz munkanap, szakhatóság szakértő eljárására öt munkanap) Az engedély kiadásának nem feltétele, hogy az egyházi, nem állami fenntartó köztartozásmentes adózónak minősüljön

14 A működési engedély módosítása
A fenntartó köteles kérelmezni a működési engedély módosítását, ha a működési engedélyben feltüntetett adatok megváltoznak. A működési engedély módosítását főszabályként azt megelőzően kell kérelmezni,hogy a szociális szolgáltatót, intézményt elkezdenék a módosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően működtetni.

15 A működési engedély módosítása
A működési engedély módosítását az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül kell kérelmezni a fenntartó adataiban bekövetkező változás miatt, a szociális szolgáltató, intézmény nevének, adószámának megváltozása, illetve telephely működési engedélyében a székhely megváltozása miatt, közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás miatt, az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás miatt, be nem töltött férőhelyek megszüntetése, valamint házi segítségnyújtás esetén az ellátható személyek számának, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek számának csökkentése miatt, ha ez intézményi jogviszony megszüntetésével nem jár, fenntartóváltozás miatt, ha az új fenntartó a korábbi fenntartó jogutódlással történő megszűnése révén jött létre, vagy a fenntartó egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozói tevékenységet özvegye folytatja, vagy a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított és a szociális szolgáltatót, intézményt az egyéni cég veszi át;

16 Helyszíni szemle tartása működési engedély módosításakor
A működési engedély módosításakor helyszíni szemlét kell tartani ,ha: az ellátást nyújtó székhely, telephely megváltozik, a módosítás célja az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségnek a működési engedélyben történő feltüntetése, valamint a férőhelyek száma emelkedik, a nappali ellátásba a szociális intézmény elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni, a támogató szolgáltatáshoz másik gépjárművet kívánnak használni, illetve a helyszíni szemle megtartása egyéb okból indokolt.

17 A működési engedély visszavonása
A Hivatal a működési engedélyt visszavonja: A fenntartó kérelmére A fenntartó jogutód nélküli megszűnése esetén A fenntartó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának megszűnése, e tevékenység folytatásának megtiltása vagy szüneteltetése esetén a Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésben foglaltak kivételével, Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb esetben

18 A helyszíni ellenőrzés esetei
Az éves ellenőrzési terv alapján (legalább két évente), Ha tudomására jut, hogy a szociális szolgáltató, intézmény személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti vagy más jogait sérti, illetve a szociális szolgáltató, intézmény működésére vonatkozó jogszabályokat vagy a működési engedélyben foglaltakat súlyosan megsértették, Ha a fenntartó bejelentette, hogy a nappali vagy bentlakásos intézményi ellátásba a szociális intézmény elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) vont be, vagy a nappali vagy bentlakásos intézményi ellátásból korábban erre a célra szolgáló épületet (épületrészt) vont ki.

19 A Hivatal által kivethető szankciók fajtái I.
Működési engedély visszavonása Az ellátottak számára nyitva álló helyiség, illetve külső férőhely törlése a működési engedélyből, A szociális intézmény épületének egy részének lezáratása, Működési engedély visszavonása, a fenntartó kötelezése a szociális szolgáltatás felhagyására, Határidő megjelölésével a fenntartó felszólítása a jogsértés megszüntetésére; Újabb ellátottak felvételének megtiltása; Hatósági szerződés kötése a fenntartóval; A működési engedély hivatalból történő módosítása, Szociális igazgatási bírság kiszabása

20 A Hivatal által kivethető szankciók fajtái II.
Ha a fenntartó határidőben nem intézkedik a szabályszerű működés érdekében, úgy a Hivatal: Nyitva álló helyiséget, külső férőhelyet törölheti a működési engedélyből, Épület egy részét lezárathatja, Működési engedélyt visszavonhatja és kötelezheti a fenntartót a szolgáltatás felhagyására, Megtilthatja újabb ellátott felvételét, Fenntartóval hatósági szerződést köthet, Működési engedélyt hivatalból módosíthatja, Szociális bírságot szabhat ki, Alapszolgáltatásnál csökkentheti az ellátási területet, Működési engedély ideiglenesre változtathaja, Csökkentheti a férőhelyek számát, Határozhat az állami normatíva visszatartásáról

21 Szociális igazgatási bírság I.
szociális szolgáltatás működési engedély nélkül nyújtása, az ellátottak jogainak megsértése, a működési engedély módosítására vagy visszavonására vonatkozó kérelem határidőben történő benyújtásának elmulasztása, a működést engedélyező szerv felé fennálló, jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettségét határidőben történő teljesítésének elmulasztása, azon szolgáltatások nyújtásának elmulasztása, amelyeket az engedélyezett szociális szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok alapján nyújtania kell,

22 Szociális igazgatási bírság II.
ha az igénylővel, illetve törvényes képviselőjével kötött megállapodás, annak módosítása vagy megszüntetése jogszabályba ütközik, intézményi térítési díj megállapításának elmulasztása, a személyi térítési díj, illetve a költőpénz megállapítására vagy összegére vonatkozó szabályok megszegése, egyházi vagy nem állami fenntartású intézmény esetén, az egyszeri hozzájárulás megállapítására, összegére, megfizetésére vagy visszafizetésére vonatkozó szabályok megszegése, a szociális szolgáltatásért, illetve az intézményben történő elhelyezésért a vagyoni előny kérése, illetve nyújtása.

23 Engedély nélkül nyújtott szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos eljárás I.
Ha a Hivatal tudomására jut, hogy szociális szolgáltatást engedély nélkül nyújtanak: annak megállapítása érdekében, hogy valóban szociális szolgáltatást nyújtanak-e, valamint a biztosított feltételek és a működés körülményeinek megállapítása érdekében) soron kívül helyszíni ellenőrzést tart szükség szerint az érintett szakhatóságok bevonásával.

24 Engedély nélkül nyújtott szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos eljárás II.
Ha a Hivatal megállapítja, hogy szociális szolgáltatást engedély nélkül nyújtanak, bírságot szab ki, és Felszólítja a működtetőt, hogy a felszólítás közlésétől számított 15 munkanapon belül kérelmezze a működési engedély kiadását, ha a szolgáltatás eleget tesz a működési engedély kiadásához szükséges, külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek, vagy a feltételek 15 napon belül biztosíthatók, Az ügynek az ellátottak szempontjából előnyös rendezése érdekében a működési engedély kiadásához szükséges feltételek megteremtéséről és az ideiglenes működés feltételeiről a működtetővel hatósági szerződést köthet, Az előbb nem említett esetekben kötelezi a működtető személyt, szervezetet, hogy a szociális szolgáltatással hagyjon fel. Ha a működtető a működési engedély iránti kérelmet határidőben nem nyújtja be, vagy kérelmét elutasítják, a működést engedélyező szerv ismételten bírságot szab ki, és kötelezi a működtető személyt, szervezetet, hogy a szociális szolgáltatással hagyjon fel.

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Kormányhivatal szerepe a szociális ellátórendszer működtetésében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések