Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal"— Előadás másolata:

1 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
„Ételed az életed” - Szociális Konferencia az étkezés / étkeztetés szolgáltatás minőségfejlesztéséért Nyíregyháza, március 29. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Belicza Rózsa szociális szakreferens

2 A vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
2004. évi CXL. törvény (Ket.) a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; 321/2009. (XII.29.) Kormányrendelet (Szmr.) a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről; 1993. évi III. törvény (Szt.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról; 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (SzCsM rendelet) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről; 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet (R.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról; 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről; egyéb vonatkozó ágazati jogszabályok;

3 Az ellenőrzések célja Jogszabály által előírt hatósági feladatok teljesítése Jogkövető magatartás erősítése Jogbiztonság előmozdítása A jogsérelmek megelőzése, orvoslása Egységes szolgáltatási gyakorlat kialakítása

4 A szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos ellenőrzési tevékenység szakaszai
1.) Az ellenőrzés előkészítése: -az éves ellenőrzési ütemterv elkészítése, (kétévenkénti ellenőrzések + jogszabály által előírt felülvizsgálati kötelezettség) - ellátotti jogsértés esetén a bejelentést követő 30 napon belül - ellenőrzési ütemtervet minden év január 31-éig megküldjük a felügyeleti szervnek, módszertani intézménynek, szakhatóságnak -kapcsolatfelvétel a szolgáltatóval, (telefon, levél) -módszertani intézmény bevonása: szakmai megfelelőség (30 napon belül) -illetékes kistérségi népegészségügyi intézet: táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek (30 napon belül) 2.) Az ellenőrzés helyszíni lefolytatása: Megérkezés, tájékozódás-tájékoztatás, személyi- és tárgyi feltételek megállapítása, iratanyag vizsgálata, összegzés, jegyzőkönyv vagy feljegyzés 3.) Az ellenőrzés záró szakasza Összegző jegyzőkönyv elkészítése, az esetlegesen megállapított jogsértések orvoslása, szankciók alkalmazása, az intézkedések nyomon követése, szükség esetén utóellenőrzés lefolytatása 4. Ellenőrzésről készült dokumentum megküldése a) a fenntartónak, b) a szociális szolgáltatónak, intézménynek, c) másolatban az igazgatóságnak, d) támogató szolgáltatást, közösségi ellátást vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtást nyújtó szociális szolgáltató, intézmény esetén másolatban az NRSZH-nak,;

5 Szakmai ellenőrzésről készített dokumentumok jellemzői
Típusai: jegyzőkönyv vagy hivatalos feljegyzés, összegző jelentés Formai követelmények - ellenőrzés, illetve jegyzőkönyv készítésének helye, ideje -megjelentek számbavétele, annak megállapítása, hogy milyen minőségben vesz részt az ellenőrzésben -alkalmazott jogszabályok, ellenőrzés szempontjai -feltárt hiányosságok jogszabályi hátterének megjelölése -összegzés, (a dokumentum minden oldalát aláírással ellátni) - összegző jelentés - végzés megteendő intézkedésekről (határidő tűzése- szabálytalanságok felszámolása) Tartalmi követelmények A szolgáltató teljes körű ellenőrzését foglalja magába

6 Az ellenőrzés szakaszai
Tárgyi feltételek ellenőrzése (általános, speciális) Iratanyag áttanulmányozása személyi feltételek biztosításával kapcsolatos iratok, dokumentumok működéssel kapcsolatos dokumentáció: -működési engedély, tanúsítvány, alapító okirat -szakmai program, szmsz, -szabályzatok (működéssel összefüggő, gazdasági és műszaki ellátási szabályzatok az SzCsM rendelet 1. számú melléklete) - nyilvántartások 3. ellátotti dokumentáció; 4. pénzügyi feltételek vizsgálata

7 Étkeztetés biztosítása a fenntartó típusa szerint

8 Étkeztetés biztosítása a fenntartó típusa szerint
Társulás esetén többnyire integrált formában történik ( egységes dokumentáció vezetése) Önkormányzati fenntartó: az önkormányzat közvetlenül nyújtja a szolgáltatást Nem állami fenntartó: megvásárolja az előállított ételt, előfordul, csak a nevét adja, Fenntartó hozzáállása: enged-e teret és milyen mélységben a szakmaiságnak, vagy csak pénzügyi-gazdasági szempontok vezérlik.

9 Étkeztetés biztosítása a fenntartó típusa szerint
Önkormányzat a közvetlen szolgáltató Kevésbé ismerik a vonatkozó jogszabályt Nincs követve a jogszabályi változás Rendeletben nincs meghatározva a szociális rászorultság kritériuma, Nincs szakdolgozó/van szakdolgozó, de nem szakképzett, vagy nincs felmentve Feladatellátás rutinszerű/néha spontán Diétás ill. életkori sajátosságoknak megfelelő étel kevésbé biztosított Tárgyi feltételek hiányosak (nyitva álló helység) Ellátotti dokumentáció hiányos, nincs nyilvántartás, vagy nem Szt. alapján

10 Étkeztetés biztosítása a fenntartó típusa szerint
Társulás - Integrált szolgáltatások keretében biztosít Egységes dokumentáció vezetés Jogkövető gyakorlat Megfelelő személyi és tárgyi feltételek Elektronikus nyilvántartás

11 Ellenőrzési tapasztalatok –tárgyi feltételek
Étkeztetés formája (SzCsM rend.20.§-22.§) szociális konyha (önálló konyha, főzőhely, melegítőkonyha, iskolai, óvodai, munkahelyi, szoc. int, vendéglátó egység, egyéb intézmény-étel előállítása és kiszolgálása) népkonyha (alkalmi jellegű) egyéb főzőhely (az előállítás helyén helyben fogyasztásra nincs lehetőség) Feltételeit: az illetékes kistérségi népegészségügyi intézet élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi hivatal ellenőrzi

12 Ellenőrzési tapasztalatok –tárgyi feltételek
Igénybevétel lehetőségei (SzCsM rend.21.§) a.) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással b.) elvitellel c.) lakásra szállítással (szállítóeszközök széles spektruma) Helyben fogyasztás: a.) kézmosási lehetőség, nemenként elkülönített illemhely b.) evőeszköz és étkészlet

13 Ellenőrzési tapasztalatok –tárgyi feltételek
Napi egyszeri meleg étel Diétás étkeztetés lehetőségének biztosítása (házi orvos javaslata alapján) Élelmiszer nyersanyag energia és tápanyagtartalma (népegészségügyi intézet) Étel kiszállítása

14 Ellenőrzési tapasztalatok – személyi feltételek
SzCsM rendelet számú melléklete étkeztetés - szociális segítő (100 főre vetítve) 1 fő szociális segítő szociális asszisztens szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző szociális szakgondozó szociális gondozó, szervező szociális gondozó szociális gondozó és ápoló

15 Ellenőrzési tapasztalatok – dolgozók személyi iratanyaga
munkaszerződés (tartalmi-formai elemei) munkaköri leírás (munkaköri feladatok rögzítve, de a támasztott munkaköri követelmények, -módszertan, hatáskör, jogkör, felelősség, titoktartási kötelezettség nem) iskolai végzettséget igazoló dokumentum felmentésre vonatkozó dokumentum (50%-os szakképzettségi arány)

16 Ellenőrzési tapasztalatok – dolgozók személyi iratanyaga
munkáltatói igazolvány adatszolgáltatás működési nyilvántartásba (Szt. 92/E.§ (képzési követelmények teljesítése) továbbképzési terv tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tilalma titoktartási kötelezettség, adatvédelem intézményvezető, szolgáltatás vezető személye (felkészültség, szakértelem, elhivatottság, vezetői képesség, kiégés, elfásultság)

17 Ellenőrzési tapasztalatok – szociális szolgáltatással kapcsolatos dokumentumok
szakmai program, SzMSz (tartalma jogszabálykövető, aktualizálások, sajátosságok nem jelennek meg) tanúsítvány, ellátottjogi képviselő elérhetősége alapszolgáltatásoknál EJK személye kevésbé ismert szabályzatok (SzCsM rend. 1.sz. melléklete) pénzkezelési szabályzat (térítési díj beszedése, a pénz kezelése.) ellátotti nyilvántartás (Szt A.§) igénybevételi napló (SzCsM rend. 4.számú melléklete) étkeztetés igénylésének jogosultsági feltételei (ki állapítja meg és ki vizsgálja?) intézményi térítési díj

18 Ellenőrzési tapasztalatok – ellátottak személyi iratanyaga
tájékoztatás formái kérelem (szóbeli-írásbeli) jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás megállapodás: gyakran nincs/hiányos/az ellátottnak nincs példánya, nincs rögzítve az ebédkihordás/elvitel időtartama, nincs rögzítve a személyi térítési díj megfizetésének módja távolmaradás bejelentési kötelezettsége (2 munkanappal előtte) nyilatkozat más alapszolgáltatás igénybevételéről értesítés személyi térítési díjról jellemző a jsz. formanyomtatványok használata, de azok kitöltése esetleges intézményi keretek között működő szolgáltatások dokumentációja pontosabb

19 Ellenőrzési tapasztalatok – pénzügyi feltételek
- Önköltség számítás dokumentálása (Szt.115. § (9) bek.) - Intézményi térítési díj megállapítása, dokumentálása (Szt.115. § (1) bek.) - Személyi térítési díj megállapítása, kiértesítés (Szt.115. § (2) bek.)

20 Ellenőrzési tapasztalatok – pénzügyi feltételek
Intézményi térítési díj megállapítása normatíva kategóriánként (Szt.115. § (1) bek.) étkeztetés esetén ellátási napra (Tr. 2.§) helyben fogyasztás-kiszállítás 29/1993. Korm. rendelet (Tr.)9. § (2)-(4) bek) alacsonyabb int.i térítési díj megállapításának joga Tr. 2.§ főzőhelyenként, szolgáltatóként, intézményenként, telephelyenként külön-külön is meghatározható Tr. 3.§ népkonyha esetén térítésmentesség tájékoztatási kötelezettség (lakosság, ellátottak)

21 Ellenőrzési tapasztalatok – pénzügyi feltételek
Személyi térítési díj megállapítása (Szt § (2) bekezdése, 116. § (1) és (3) bek). ellátási napra, konkrét összegben kell megállapítani jövedelem arányában maximált összege: max. 30 %-a étkeztetés , max 30 %-a, ha házi segítségnyújtásban is részesül a kérelmező, közös háztartás esetén a kiszállítás díját csak egy személyre lehet megállapítani (Tr.9.§) írásbeli értesítés kötelezettsége utólagos megfizetés (ellenkező esetben megállapodásban rögzíteni)

22 A szakmai ellenőrzés során alkalmazható szankciók
határidő megjelölésével felszólíthatja a fenntartót a hiányosság, jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszerű működés helyreállítására (15 nap-4 hónap); a határidő 1x 2 hónapra meghosszabbítható, a fentiek érdekében hatósági szerződést köthet; csökkentheti az ellátási területet, a férőhelyek számát; megtilthatja új ellátottak felvételét, visszavonhatja az engedélyt és kötelezheti a fenntartót, hogy a szolgáltatással hagyjon fel; határozhat a normatív állami hozzájárulás visszatartásáról, az Szt. 92/L § alapján szociális igazgatási bírságot szabhat ki, hivatalból módosíthatja az engedélyt, ha azt a fenntartó nem kérte, a határozatlan vagy határozott idejű működési engedélyt ideiglenes működési engedélyre, módosíthatja; visszavonja az engedélyt, lezárathatja az intézmény épületének egy részét , törölheti a működési engedélyből az ellátottak számára nyitva álló helyiséget, külső férőhelyet utóellenőrzést tarthat

23 Jogszabály által előírt hatósági feladatok teljesítése
Az ellenőrzések célja Jogszabály által előírt hatósági feladatok teljesítése Jogkövető magatartás erősítése Jogbiztonság előmozdítása A jogsérelmek megelőzése, orvoslása Egységes szolgáltatási gyakorlat kialakítása

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal"

Hasonló előadás


Google Hirdetések