Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minimumelvárások, protokollok és sztenderdek a házi segítségnyújtásban Fókusz Műhely – 2010. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minimumelvárások, protokollok és sztenderdek a házi segítségnyújtásban Fókusz Műhely – 2010. szeptember."— Előadás másolata:

1 Minimumelvárások, protokollok és sztenderdek a házi segítségnyújtásban Fókusz Műhely – 2010. szeptember

2 „A szociális gondoskodás lényeges pozitív változásokat hoz az emberek életébe: hozzájárul ahhoz, hogy önállóan, és méltósággal élhessenek.” Forrás: Sztenderdek alkalmazása a szociális munka gyakorlatában - Nemzetközi irodalmi áttekintés Készítette: Bányai Emőke

3 I. Kötelező dokumentumok (1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5. §. (1) – (2) szerint) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell:  Működési engedéllyel  Alapító okirattal (állami fenntartó esetén)  Szakmai programmal  Szervezeti és működési szabályzattal  Munkaköri leírással  Munkavédelmi szabályzattal  Gépjármű használati szabályzattal  Iratkezelési szabályzattal  Anyaggazdálkodási szabályzattal  Leltározási szabályzattal  Selejtezési szabályzattal  Tűzvédelmi szabályzattal

4 Kötelező dokumentumok 2. A szociális intézménynek rendelkeznie kell:  Működési engedély  Alapító okirat (állami fenntartó esetén)  Szakmai programmal  Szervezeti és működési szabályzattal  Munkaköri leírással  Házirenddel  Iratkezelési szabályzattal  Számviteli szabályzattal  Pénzkezelési szabályzattal  Anyaggazdálkodási szabályzattal  Leltározási szabályzattal  Selejtezési szabályzattal  Vagyonvédelmi szabályzattal  Munkavédelmi szabályzattal  Tűzvédelmi szabályzattal  Gépjármű használati szabályzattal

5 II. Szakmai program tartalma (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A.§ (1)-(3) szerint) A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell: 1. A szolgáltatás célja, feladata:  a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,  a megvalósítás várható következményeinek, eredményességének az ellátórendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelését,  más intézményekkel történő együttműködés módját,  szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírását.

6 A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalma 2. 2. Az ellátottak körét, demográfiai mutatóit, szociális jellemzőit, ellátási szükségleteit. 3. A feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét. 4. Az ellátás igénybevételének módját. 5. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módját. 6. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat. 7. Szakmai információkat, különösen a személyes gondoskodást végző személyeknek a létszámát és szakképzettségét a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti rendnek megfelelő bontásban.

7 A szakmai program mellékletei  Megállapodás tervezete  A szolgáltatás bevételeinek és kiadásainak tervezett alakulása  Szervezeti és működési szabályzat A szakmai programot a tartalmi elemek változása esetén módosítani kell! Feladat: Különböző fenntartók esetén kinek kell elfogadnia, jóváhagynia a szakmai programot?

8 Megállapodás (1993. évi III. törvény 94/B. § (1)-(2) szerint) Állami fenntartású intézmény esetén az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza:  Az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölésével).  Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét.  A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat.

9 Megállapodás 2. ( 1993. évi III. törvény 94/D. § (1) szerint) Egyházi, illetve nem állami fenntartású intézmény esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli megállapodást köt. A megállapodás a 94/B. § (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza még az ellátás  kezdetének időpontját,  megszüntetésének módjait.

10 Az SZMSZ tartalma (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/B. § szerint)  Az intézmény szervezeti felépítésének leírását.  Szervezeti ábrát.  Több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a szervezeti formát.  A belső szervezetei tagozódást, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét.  A szervezeti egységek együttműködésének, az esetleges helyettesítésnek a rendjét.  Az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét.  Amennyiben a szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a külön jogszabályban előírt tartalmi elemeket.

11 II. Egyéni nyilvántartás/törzslap (1993. évi III. tv 20. §) A személyes szociális gondoskodásban részesülő személyről az ellátó szociális intézmény vezetője nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza: 1. a 18. § a)-i) pontjaiban meghatározott adatokat: a) a jogosult természetes személyazonosító adatait; b) a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállását; c) a jogosult belföldi lakó-, ill. tartózkodási helyét; d) a jogosult tartására köteles személy természetes személyazonosító adatait; e) a jogosultsági feltételekre és azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat; f) a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést;

12 A nyilvántartás tartalma 2. g) a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat; h) a jogosult TAJ számát; i) a Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot. 2. Az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját. 3. A térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat.

13 III. A házi segítségnyújtás iránti igénybevételi eljárás dokumentumai (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet I. és IV. számú melléklete szerint) 1. Kérelem (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet I. számú melléklete) 2. Egyszerűsített előgondozás (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet IV. számú melléklete): 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 4. § (3): Egyszerűsített előgondozást kell végezni házi segítségnyújtást megelőzően. (5): Házi segítségnyújtás esetében az egyszerűsített előgondozás a szolgáltatást igénylőnek a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásából áll. Az egyszerűsített előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát. 3. Igazolás vagy szakvélemény a gondozási szükséglet vizsgálatáról (36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. számú melléklet) 4. Megállapodás

14 IV. Egyéni gondozási terv (1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 27. § (1), 7. § (2), 8. § (2), 8/A. §, 9.§ (1)-(2), 10. § (2) szerint)  A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni. Amennyiben a háziorvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is szükséges, a gondozási terv ápolási tervvel egészül ki.  A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a vezető gondozó vagy a gondozás irányítója a gondozási tervben foglaltak figyelembevételével határozza meg.  A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit.  A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követően egy hónapon belül kell elkészíteni.  Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését.  A gondozási tervet készítő személy évente – jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor – átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet.

15 Az egyéni gondozási terv tartalma A gondozási terv tartalmazza:  az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét.,  állapotjavulás, ill. megőrzés érdekében szükséges ill. javasolt feladatok, azok időbeli ütemezését,  az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. Az ápolási terv tartalmazza:  az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának leírását,  az ápolási tevékenység részletes tartalmát,  az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet,  az ápolás várható időtartamát,  szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését (ápolóotthoni elhelyezését, fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezését, stb.).

16 V. Egyéb dokumentumok Gondozási napló a házi segítségnyújtásban részesülőkről (29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet) Otthonközeli ellátásra vonatkozó igénybevételi napló (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 19/B.§, 4. számú melléklet) Étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint időskorúak nappali ellátása esetén a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezeti az otthonközeli ellátásra vonatkozó igénybevételi naplót. Nyilatkozat (9/1999. (I.8.) SzCsM rendeletben. 18.§) Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást.

17 VI. Tárgyi feltételek (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 4. § szerint) A személyes gondoskodást nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy:  az tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen,  épületeinek építészeti megoldásai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést,  bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának. Feladat: Konkrétan mit jelentenek ezek az elvárások?

18 Tárgyi feltételek 2.  Rendelkezik-e az intézmény a gondozók részére önálló helységgel? Hol végzik a gondozók az adminisztrációt?  Biztosított-e tisztálkodási lehetőség?  Milyen módon jutnak el a gondozónők a gondozottakhoz?  Vannak-e egyéb – a gondozók munkáját megkönnyítő – eszközök (pl.: varrógép, mosógép, stb.)? Feladat: Milyen tárgyi feltételeket tartanátok optimálisnak? Milyen módon javítják ezek az eszközök a szolgáltatás színvonalát? (Lobby-anyag a fenntartónak)

19 Személyi feltételek (1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 6. §, 2. és 3. számú melléklete szerint)  Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek legalább ötven százalékának szakképzettnek kell lennie alapszolgáltatás esetén - a nappali ellátás kivétel.  Létszámnorma: 9 ellátottra vetítve 1 fő szociális gondozó  A képesítési előírásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.  A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani. A munkaruha- juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. Az alap- és a szakellátást biztosító intézményekben az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek részére szükség esetén védőruhát is kell biztosítani.

20 Személyi feltételek 2. (1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 26. § ) A vezető gondozó munkakörébe tartozó feladatok különösen:  a lakosság körében felmerülő alapszolgáltatási igények folyamatos figyelemmel kísérése,  az intézmény által biztosított szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásának koordinációja, a szakmai munka összehangolása, szervezési, vezetési feladatok ellátása,  a szociális munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának elősegítése,  a szolgáltatásokra és a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok érvényre juttatása,  kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel,  az adott szociális intézmény és szociálpolitikai eszközrendszer fejlesztésének elősegítése,  más típusú ellátás szükségessége esetén, annak kezdeményezése.

21 Személyi feltételek 3. (Az 1993. évi III. törvény 92/F. §, 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet 15.§, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 19. § (3) szerint)  A szociális intézmény bejelenti a működési nyilvántartást vezető szervnek a személyes gondoskodást végző személy foglalkoztatását - a jogszabályban előírt adatok megadásával - és a nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást.  A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője éves továbbképzési tervet köteles készíteni – a jogszabályban előírt tartalommal.  Az alapszolgáltatásban részt vevő, gondozási feladatokat ellátó személy részére az intézmény vezetője munkáltatói igazolványt állít ki, annak érdekében, hogy a gondozási, ápolási feladatok elvégzése során a feladata ellátására vonatkozó felhatalmazását igazolni tudja.

22 A gondoskodás társadalmi modellje (Forrás: Sztenderdek alkalmazása a szociális munka gyakorlatában - Nemzetközi irodalmi áttekintés)  A szolgáltató szakmai programja kialakításakor és a mindennapi munkavégzés során számításba veszi a helyi ellátórendszereket, az ellátott és környezete számára rendelkezésre álló erőforrásokat és az esetleges akadályokat. Ehhez az kell, hogy a személy- központú megközelítést rendszer-központú megközelítés váltsa fel.  A hagyományos szükséglet-felmérés és lehetséges megoldások felkutatása helyett a szociális munkás új szerepe, hogy segítse az ellátottat abban, hogy saját maga határozza meg a szükségleteit.  Az ellátottat képessé kell tenni a saját maga által kitűzött célok elérésére ahelyett, hogy mi tűzünk ki elé célokat.  Lehetőleg el kell kerülni a nagy fluktuációt.

23 A jövő szociális munkása  képzett,  beszámoltatható,  figyelembe veszi az ellátottak családi és társadalmi környezetét,  innovatív,  az ellátottakkal, a róluk gondoskodó személyekkel és más szakemberekkel partneri viszonyban dolgozik,  elkötelezettek amellett, hogy kiváló minőségű szolgáltatásokat nyújtson.

24 Az ellátottak elvárásai  a szociális munkás nyíltan, bizalommal viszonyuljon hozzájuk és egyenlő felekként kezelje őket,  ne legyen ítélkező,  megbízható legyen,  abban segítse őket, hogy saját elképzelésüket valósíthassák meg és elfogadja, hogy ők maguk saját életük legjobb szakértői,  időt hagy a döntésre,  elérhető,  egy ember tartsa kézben az ügyeit, ne küldözgessék egyik helyről a másikra,  ne cserélődjenek a szociális munkások (ez különösen fontos ott, ahol fizikai kontaktus van, pl. házi gondozás).

25 Köszönöm a közös munkát! Elérhetőségek: Karmazsin Eszter módszertani munkatárs Magyar Máltai Szeretetszolgálat Módszertani Csoportja karmazsin.eszter@maltai.hu (06 1) 388-8760/148, (06 1) 388-8920/148


Letölteni ppt "Minimumelvárások, protokollok és sztenderdek a házi segítségnyújtásban Fókusz Műhely – 2010. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések