Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁNAK JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSAI 2010.09.23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁNAK JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSAI 2010.09.23."— Előadás másolata:

1 GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁNAK JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSAI 2010.09.23.

2 Jogszabály változás következtében érintett területek:  Házi segítségnyújtás  Tartós bentlakás – idősek otthona

3 Jogszabályok  2010. évi LXXXIX. törvény egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról Hatályos:2010. 08. 17. Magyar Közlöny 2010/131. (VIII. 12.)  229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról Hatályos: 2010. 08. 17. Magyar Közlöny 2010/133. (VIII. 16.)  8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Magyar Közlöny 2010/140. (IX. 03.) Hatályos: 2010. 09.03.

4 A gondozási szükséglet vizsgálattal összefüggésben módosult jogszabályok 1993. Évi III. tv.  229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet által: - 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet - 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet - 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet A kormányrendeletek módosítása - az Szt. módosítással egy időben - 2010. augusztus 17-én lépnek hatályba.  8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet által: - 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (igénybevétel) - 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet A miniszteri rendeletek módosítása a kihirdetésükkel egy időben 2010. szeptember 03- án lépnek hatályba.

5 A gondozási szükséglet vizsgálattal összefüggésben a további miniszteri rendeletek módosultak a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet által:  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet  A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet A miniszteri rendeletek módosítása a kihirdetésükkel egy időben 2010. szeptember 03-án lép hatályba.

6 Házi segítségnyújtás I.  Gondozási szükségletet az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el a szolgáltatás iránti kérelem alapján.  340/2007. (XII.15.) Korm. rendelet tartalmazza a fenti eljárásokban közreműködő szakértőkre – szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokat.  340/2007. (XII.15.) Korm. rendelet 2 §. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat vagy társulás szakfeladatként biztosítja a szolgáltatást, abban az esetben a jegyző felkérheti a szakképzett szociális gondozót is a gondozási szükséglet elvégzésére.

7 Házi segítségnyújtás II.  Amennyiben az intézményvezető végzi a gondozási szükséglet vizsgálatot, akkor az egyszerűsített előgondozás során kell a gondozási szükséglet vizsgálatot elvégezni.  9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet egyszerűsített előgondozásra vonatkozó szabályai.  Gondozási szükséglet vizsgálathoz szükséges formanyomtatványok a 36/2007 (XII.22.) SZMM rendelet mellékleteiként található meg. Hatályos: 2010. augusztus 17.

8 Jogorvoslat  340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet  Ha a szolgáltató, vagy intézmény vezetője végzi a gondozási szükséglet vizsgálatát és a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát fenntartónál kérheti  Igazolás kézhezvételét követő 8 napon belül jogorvoslati lehetőség

9 Hatályát veszti:  A Szt. 63. §. (8) bekezdése a legfeljebb 3 hónapos időtartamra a gondozás szükségletvizsgálat nélkül is nyújtható átmeneti ellátás. Gondozási szükséglet vizsgálatát végző Szakértői bizottság megszűnt. 2010. augusztus 17. 36/2007. (XII.27.) SZMM rendelet 2.sz. melléklet gondozási szükséglet vizsgálatának kérelme.

10 Pontosításra került  Új elem a 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkezők esetében a szolgáltatásnyújtás maximális időtartama 4 óra a Szt. 63. §. (7) bekezdése szerint.  Amennyiben az ellátásban részesülő a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamot nem veszi igénybe, a szolgáltatást az általa igényelt időtartamban kell nyújtani, a napi óraszámnak megfelelő időtartamot hetente – a hét egy vagy több napjára – összevontan is igénybe veheti. 8/2010. (IX.3) NEFMI rendelet 2 §. alapján.  Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az A intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

11 Idősek Otthona  Szintén intézményvezetői hatáskörbe kerül át a gondozási szükséglet vizsgálat. Megvizsgálja a gondozási szükségletet, ill. egyéb körülmények fennállását. Például: egészségi dokumentáció  Módosul az előgondozás: az előgondozás I. szakaszában kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát.  az előgondozás II. szakaszát a gondozási szükséglet megállapítását követően kell elvégezni.  Jogorvoslat: lásd házi segítségnyújtásnál

12  A Szt. 68/B.§-a, amely a szolgáltatás halaszthatatlan, gondozási szükséglet vizsgálat nélküli biztosításáról A 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2.1.1.4. pontjában a „szakvéleménnyel" szövegrész helyébe a „szakvéleménnyel vagy gondozási szükségletről kiállított igazolással" szöveg lép, annak megfelelően, hogy az intézményvezető nem szakvéleményt, hanem igazolást állít ki. Hatályát veszti:

13 Változik a kérelem A kérelem „A” részének 2.4. pontja helyébe bekerülnek idősek otthona esetében az Szt. 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükségletet meghatározó egyéb körülmények, amelyeket a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdése szabályoz.

14 a) az elhelyezést az általános szabályok szerint [nem a b) pontban felsorolt körülmények alapján] kéri□ b) az elhelyezést a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kéri□ ba) demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata□ bb) az ellátást igénylő egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte és a települési önkormányzat a gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít□ bc) az ellátást igénylő egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan□ bd) az ellátást igénylő egyedül él, és vakok személyi járadékában vagy hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban részesül□ Részletes szabályok I.

15 be) az ellátást igénylő egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül, és az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI), illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg□ bf) az ellátást igénylő egyedül él és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül□ bg) az ellátást igénylő egyedül él, munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának szak véleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg□ Részletes szabályok II.

16  A kérelem „A” része kiegészült egy 3.8. ponttal, amely a gondozási szükségletet vizsgálat során a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, valamint az egyéb körülmények fennállásának igazolásához szükséges, dokumentumok körét határozza meg.  Az igazolások beszerzésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló miniszteri rendelet szerinti előgondozást végző személy segítséget nyújt az ellátást igénylőnek.

17  Házi segítségnyújtás és idősek otthona igénybevételére irányuló kérelem esetén - ha az elhelyezést az általános szabályok szerint kérik - a gondozási szükséglet vizsgálata során be kell mutatni a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.  Amennyiben az idősotthoni ellátást a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kérik, a 2.4. pontban megjelölt körülmények igazolásához a gondozási szükséglet vizsgálata során az alábbi dokumentumokat kell bemutatni: ba) alpont esetén: az ORSZI vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleménye, bb) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat jegyzőjének igazolása a házi segítségnyújtás hiányáról, Bemutatandó dokumentumok I.

18 bc) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat jegyzőjének igazolása a közművesítés hiányáról, bd) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata, be) és bg) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ORSZI, illetve jogelődje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának másolata az önkiszolgálási képesség hiányáról, bf) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata. Bemutatandó dokumentumok II.

19 Értékelő adatlap  A gondozási szükséglet vizsgálat a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete szerinti értékelő adatlapon történik. A vizsgálat eredményéről a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. számú melléklete szerinti igazolást kell kiállítani. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének.

20 Gyakorlati anomáliák  Gondozási szükséglet krízis helyzet állapota után. Pl: stroke, baleset utáni állapot, súlyos folyadékhiány... Négy órán túli gondozási szükséglet, idősotthoni elhelyezés, állapot javulás fázisában ORSZI ellenőrzés.  Házi segítségnyújtás esetében szintén felmerül.

21 Fontos szempont.  Aug.17 előtt folyamatban lévő, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az akkor hatályos szabályok alapján kell lefolytatni,  08.17-től -09.03-ig jogszabályváltozás,  09.03-tól a jelenleg érvényben lévő jogszabály,  Térítésmentes a vizsgálat,  A gondozási szükséglet vizsgálata „költséghatékony”

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Vas Imréné


Letölteni ppt "GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁNAK JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSAI 2010.09.23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések