Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

XII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia Támogatott lakhatás Szabó István - Egyensúlyunkért Alapítvány Budapest 2013-10-10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "XII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia Támogatott lakhatás Szabó István - Egyensúlyunkért Alapítvány Budapest 2013-10-10."— Előadás másolata:

1 XII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia Támogatott lakhatás Szabó István - Egyensúlyunkért Alapítvány Budapest 2013-10-10

2 Kapcsolódó törvények, rendeletek •Magyar Közlöny 2012/98. (VII.23.) 2012. évi CXVIII törvény egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása •Magyar Közlöny 129. szám /2013 július 29./ 55/2013. (VII. 29.) EMMI –9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása –1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása •T/12415. számú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

3 A szolgáltatás célja •lakhatási szolgáltatás •ellátott önálló életvitelének fenntartása, elősegítése - mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitel •kísérő támogatást •igény esetén: •étkezést, •ápolás-gondozást, •fejlesztést, •a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat.

4 Működtetés feltételei •Működési engedély •Alapító okirat költségvetési szerv esetén •SZMSZ •Szakmai program •Foglalkoztatottak munkaköri leírása •Felelősségbiztosítási szerződés •Házirend: •együttélés szabályait, •háztartással kapcsolatos feladatok megosztása •konfliktuskezelés módja, eredménytelenség esetén az azokról való döntés eljárását •igénybevevők jogainak sérelme esetén alkalmazott jelzőrendszer szabályait lakókkal közösen kell megalkotni!

5 Működtetés feltételei II. •Szabályzatok: iratkezelési szabályzat, érdek-képviseleti fórum működésének szabályzata /50 fő felett/ Gazdasági szabályzatok: számviteli szabályzat, pénzkezelési szabályzat anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat vagyonvédelmi szabályzat Műszaki ellátási szabályzatok: munkavédelmi szabályzat tűzvédelmi szabályzat gépjármű használati szabályzat önálló életvitelének fenntartása étkezést,ápolás- gondozást,fejlesztést,a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások esetén

6 Személyi feltételek •intézményvezető 1 fő •esetfelelős (amennyiben nem az intézményvezető látja el) 1 fő / ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében meghatározott célokért és tevékenységekért felelős/ max. 12 fő kompetenciák: igénybevevő képességeiről, nehézségeiről, mindennapi életéről, az általa ténylegesen igényelt segítségről szóló szolgáltatási terv elkészítésére, az egyéni esetkezelésre, a döntéseinek támogatására, a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására. •kísérő támogatást biztosító munkatárs 1 fő (amennyiben nem az intézményvezető/esetfelelős látja el)” Kompetenciák: egyéni szolgáltatási tervben foglaltak alapján az igénybevevő eredményes támogatására, napi életvitelének segítésére, az állapotváltozásának felismerésére, a segítségnyújtáshoz szükséges döntésekre. •Személyi létszámmal rendelkezni kell szolgáltatás megkezdése előtt, és utána 3 hónapig majd a szükséges óraszám/létszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg.

7 Igénybevétel módja • 9/1999 SZCSM rendelet szabályozza •1 sz. mellékletet kell benyújtani az ellátás igénylőjének /eü. állapot, jövedelem és vagyonnyilatkozat/ •Kezelőorvos szakvéleménye Igénylő 30 napot eltölthet az intézményben ismerkedés céljából.

8 Térítési díj •a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át •a térítési díjra a tartós bentlakásos intézmények térítési díjára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9 Finanszírozás •T/12415. számú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL •2. Melléklet III. pont 3c,-i, szociális étkezés, házi segítségnyújtás, falu vagy tanyagondnoki szolgáltatás, nappali ellátás,- mellett a támogatott lakhatás nem vehető igénybe •2. Melléklet III. pont 3c,-i, és k, támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére esetén hajléktalanok átmeneti intézménye

10 Nem állami fenntartók támogatása •T/12415. számú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 9. melléklet •Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás, mely 2 606 040 Ft/év/foglalkoztatott •Az intézményekben ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak számát 365-tel kell osztani, az elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok számát 365-tel kell osztani. •A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása: Gsz = L/4 •ahol: Gsz =2014. évre számított szakmai munkatársak létszáma két tizedesre kerekítve, L = adott évre összes ellátotti létszám. •A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének (T) meghatározása: T = Gsz*Ksz*2 606 040 •Ksz = szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám, szolgáltatásonként. /1.27/ hajléktalan személyeknek nyújtott támogatott lakhatás esetén 0.72/

11 Szakmai feltételek •Egyéni szolgáltatási terv a komplex szükségletfelmérés eredménye és tartalma alapján Komplex szükségletfelmérés •A szolgáltatás biztosítását megelőzően történik, majd körülmények változása esetén de legalább évente 1 alkalommal felülvizsgálandó •1 munkatárs és 1 a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársa végzi / Támogatási szükségletfelmérő szakmentor végzettség/ •Kérésre megismételendő

12 Komplex szükségletfelmérés az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 14. számú melléklete SZÜKSÉGLETPROFIL ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A FELMÉRÉS IDŐPONTJA: KLIENS NEVE: SZÜLETÉSI IDŐ: LAKÓHELYE:

13 Komplex szükségletfelmérés II. Szolgáltatá si elem Szolgáltatá s intenzitása Szolgáltatá s időtartama Szolgáltatá st biztosítja Szolg. Bizt. szükséges komp. Szolg.Bizt. szükséges óraszám/ létszám Kijelölt szerződött szolgáltató (név, cím, kapcs.tartó Lakhatási szolg. Esetvitel Kísérés Étkeztetés Gyógyped. asszisztens /szociális munkás nyújtotta tám. Nappali ellátás Szállítási szolg. Egyéb

14 Komplex szükségletfelmérés III. •I. SZEMÉLYI KAPCSOLATOK. KOMMUNIKÁCIÓ SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT: TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL): SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

15 Komplex szükségletfelmérés IV. •KÖZÖSSÉGI ÉLET. TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK •OKTATÁS, TERÁPIA, FEJLESZTÉS •MUNKA. FOGLALKOZTATÁS •ÉRDEKKÉPVISELET. BIZTONSÁG •OTTHONI ÉLET •EGÉSZSÉG, KOCKÁZATOK: •LAKHATÁS Támogatott lakhatás igénybevételére jogosult Felmérést végző szakemberek neve és aláírása: Támogatott lakhatás igénybevételére nem jogosult Indoklás: Felmérést végző szakemberek neve és aláírása

16 Egyéni szolgáltatási terv •Rövid és hosszú távú célok •Életvitel segítésének hogyanját és eszközét •Kockázati tényezők és elhárításuk módját eszközét, eljárásrendjét •A társadalomba, közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges intézkedések •Természetes támogatók bevonásának módja Kezdet után 3 hó majd legalább fél évente felülvizsgálat.

17 Szakmai feladatok •lakóhelyi és munkahelyi feladatok ill. szabadidő szétválasztása •foglalkoztatás, ha a lehetősége rendelkezésre áll. •Kulturális és szabadidős tevékenységek szervezése, társas kapcs. fenntartása •Lehetőséget az életkörülményekben keletkezett problémák önálló kezelésében, ill. döntésben segítség •Segítő szolgáltatások elérése / oktatás, képzés / •Napi életritmus kialakítása: –Munka és szabadidő megfelelő aránya –Lakhatási, fenntartási feladatok elvégzése –Szociális kapcsolatok fenntartása

18 Tárgyi feltételek •Lakóingatlan, mely használatbavételi engedéllyel rendelkezik •Szt. 75. § (2) A lakhatási szolgáltatás •a) legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy •b) hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy •c) legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében •biztosítható. •Szt. 75. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben egy lakószobában, az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben egy lakásban legfeljebb két személy helyezhető el. Ha több helyen biztosít a szolgáltató ellátást, megismerés után a kliens választhat, hol szeretne lakni.

19 Köszönöm a Figyelmet!


Letölteni ppt "XII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia Támogatott lakhatás Szabó István - Egyensúlyunkért Alapítvány Budapest 2013-10-10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések