Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális szolgáltatások, intézmények ellenőrzése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális szolgáltatások, intézmények ellenőrzése"— Előadás másolata:

1 Szociális szolgáltatások, intézmények ellenőrzése

2 Az ellenőrzés eljárásrendje
321/2009. (XII.29.) Kormányrendelet 11. § (1) ellenőrzés kétévente (3) helyszíni ellenőrzés

3 Az ellenőrzés eljárásrendje
Ellenőrzésben részt vesz módszertani intézmény szakértőként · ÁNTSZ kistérségi intézete [12. § (2) a)] étkeztetés,nappali ellátás,bentlakásos ellátás esetében Megyei főjegyző [12. § (2) b)] nem állami fenntartású, tanköteles, vagy fiatalabb fogyatékos személyeket ellátó ápoló, gondozó intézmény

4 Intézményi térítési díj megfizetésének vállalása:
Vállalhatja az ellátott egyedül ellátott és más személy más személy, vagy személyek (más személy: rokoni kapcsolatra tekintet nélkül) Vállalható teljes intézményi térítési díj, vagy az intézményi és személyi térítési díj közötti különbség Meghatározott időtartam 1 vagy legfeljebb 3 év Meghosszabbítható A vállalás megszűnése, vagy módosítása esetén a személyi térítési díj megállapításának általános szabályait kell alkalmazni A vállalást írásban kell megtenni

5 Az intézményi térítési díj teljes összegére vonatkozó vállalás esetén:
nincs jövedelemvizsgálat nem kell kitölteni a kérelemnyomtatvány jövedelemre, vagyonra vonatkozó pontjait nem kell figyelembe venni a személyi térítési díj megállapítására előírt %-ot

6 Az intézményi és személyi térítési díj különbözetének vállalása esetén
meg kell állapítani a személyi térítési díjat a vonatkozó jogszabályok alapján a különbözet megfizetésére kötelezettség vállalása Kötelező költőpénzt biztosítani kell !!!

7 A kötelezettség vállalás: egyoldalú nyilatkozat
Két, illetve háromoldalú szerződés vagy a megállapodás része

8 mire tekintettel és mit vállal milyen időtartalommal kezdetének dátuma
Tartalmi elemei: ki, kinek a vonatkozásában mire tekintettel és mit vállal milyen időtartalommal kezdetének dátuma a vállalás teljesítésének módjai előny biztosításának kizárása meghosszabbítás lehetősége a teljesített vállalás nem követelhető vissza vállalás megszűnésének esetei

9 A kötelezettségvállalás időtartalma:
alapszolgáltatásoknál év, vagy ennél rövidebb átmeneti elhelyezésnél év, vagy ennél rövidebb tartós bentlakásos elhelyezésnél legfeljebb 3 év

10 A kötelezettségvállalás meghosszabbítása:
lejárati időn belül többször is meghosszabbítható ellátási típustól függően 1, illetve maximum 3 év

11 Kötelezettségvállalás megszűnik:
intézményi jogviszony megszűnése, vagy megszüntetése kötelezettségvállaló halálával a vállalás írásban történő (későbbi időpontra vonatkozó) visszavonásával

12 Személyi térítési díj megállapításáról szóló kiértesítés
Jövedelem figyelembe vétele esetén Intézményi térítési díj összege (gondozási óra, adag, napi, havi) Ellátott havi jövedelme Szt-ben előírt % Személyi térítési díj összege Teljesítés kezdő időpontja Megfizetés módja, helye, ideje Jogorvoslatról szóló tájékoztató

13 Személyi térítési díj megállapításáról szóló kiértesítés
2. Intézményi térítési díj vállalása esetén Intézményi térítési díj összege (gondozási óra, adag, napi, havi) Személyi térítési díj összege, amely = intézményi térítési díj Vállalásra vonatkozó okiratra való hivatkozás (száma, kelte) Teljesítés kezdő időpontja Megfizetés módja, helye, ideje Jogorvoslatról szóló tájékoztató

14 Személyi térítési díj megállapításáról szóló kiértesítés
3. térítési díj különbözetének vállalása esetén Intézményi térítési díj összege (gondozási óra, adag, napi, havi) Ellátott havi jövedelme Szt-ben előírt % Személyi térítési díj összege Térítési díj különbözet Vállaló, Vállalásra vonatkozó okiratra való hivatkozás (száma, kelte) Teljesítés kezdő időpontja Megfizetés módja, helye, ideje

15 Személyi térítési díj megállapításáról szóló kiértesítés
A kiértesítést kapja: Ellátott és/vagy gondok és Térítési díj megfizetését vállaló személy Az értesítés átvételét aláírással, dátummal igazolni kell.

16 Személyi feltételek Munkaköri leírás tartalmi elemei:
Munkáltató megnevezése Munkakört betöltő neve, személyi adatai, munkaideje, állami iskolai végzettsége Munkáltatói jogkört gyakorló neve Munkakör megnevezése Munkakör betöltéséhez szükséges képesítése előírás Munkavállaló által ellátandó feladatok Helyettesítési rend Felelősség Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tilalma

17 Tárgyi feltételek akadálymentes közlekedés
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kr. (OTÉK) A szabad falnyílás és ajtó 0,90/1,95 m-nél kisebb nem lehet (ajtótok beépítését követően) (62. § (5) bek.) Ahova az ajtó nyílik, zárszerkezeti részen 55 cm, a másik oldalon 30 cm széles szabad sáv kell a nyílás tokméretén felül. (62. § (6) bek) Folyosó szélessége legalább 1,20 m, belátható távolságon belül kitérőnek kell lennie. (97.§ (2) bek) Kétirányú kerekesszékes forgalom esetén 1,80 m WC- csésze minimum 3 oldalról megközelíthető a helyiségben, a kerekesszékkel történő 360 °-os megfordulás biztosítása (99. § (5) bek.)

18 Ellátottakról vezetett nyilvántartás
Szt. 20 §. személyi nyilvántartás (régen használatos nevén: törzskönyv), mely minden szociális ellátás tekintetében azonos adattartalmú. Tartalmi elemei: a jogosult természetes személyazonosító adatait; a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállását; a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét; a jogosult tartására köteles személy természetes személyazonosító adatait; a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat; a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést; a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat; a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám); Az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját; c) a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat.

19 Ellátottakról vezetett nyilvántartás
Természetes személyazonosító adat: Családi és utónév Születési családi és utónév Születés helye Születés ideje Anyja születési családi és utóneve A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló évi XX. törvény 4. § (4) bekezdése

20 Ellátottakról vezetett nyilvántartás
Egyéb adat nyilvántartása jogosulatlan adatkezelésnek minősül A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint személyes adat akkor kezelhető, ha azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

21 Egyebek A személyi nyilvántartás is tartalmazza a megállapodásban is rögzített ellátás kezdetének időpontját, ami gyakran nem egyezik meg. előre megkötötték a megállapodást, amely tartalmazza az Szt. előírásának megfelelően az ellátás kezdetének időpontja, de a tényleges beköltözés jó esetben napokkal, hetekkel is későbben történt. A működési engedélyben feltüntetett ellátási területen kívül felvett személyekre normatíva nem igényelhető.


Letölteni ppt "Szociális szolgáltatások, intézmények ellenőrzése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések