Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zavarok a nyelvelsajátításban, nyelvfejlődésben. A beszédzavarok ok szerinti felosztása  organikus eredetű beszédzavarok (pl. a hangképző szervek organikus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zavarok a nyelvelsajátításban, nyelvfejlődésben. A beszédzavarok ok szerinti felosztása  organikus eredetű beszédzavarok (pl. a hangképző szervek organikus."— Előadás másolata:

1 Zavarok a nyelvelsajátításban, nyelvfejlődésben

2 A beszédzavarok ok szerinti felosztása  organikus eredetű beszédzavarok (pl. a hangképző szervek organikus hibája, hallássérülés, idegrendszeri zavarok)  funkcionális beszédzavarok (pl. autizmus)  pszichés eredetű beszédzavarok (pl. pszichogén afónia)  környezeti tényezők okozta beszédzavarok (pl. ingerszegény környezet)

3 Autizmus  Olyan rendkívül összetett viselkedési zavar, amelynek vezető tünete a nyelv, illetőleg a beszéd változóan korlátozott használata (szituáció-, személyfüggő kommunikáció)  A gesztusnyelv használata sok esetben akkor is működik, amikor a gyermek a verbális kommunikációt visszautasítja  Fiatal gyermeknél nehéz differenciálni a diszfáziát és az autizmust

4 Elektív mutizmus  Az ebben szenvedő gyermek visszautasítja a beszédet  Kiválasztott személyekkel vagy helyzetben vagy időpontban kommunikál  Gyakoriak a pszichés kísérő tünetek  A gyermek beszédprodukciója és beszédmegértése egyébként ép

5 A beszédzavarok folyamatműködés szerinti felosztása  a zöngeképzés zavarai  a beszédprodukció zavarai  a beszédészlelés zavarai  a beszédmegértés zavarai  a beszédindulás zavarai

6 A zöngeképzés és a hangszínezet zavarai  Mutatio prolongata: a hangképző szervek változásának lelassulása  Rekedtség: a hangszalag-rezgés zavara és a levegő örvénylése, illetőleg az ennek következtében kialakuló zörej (okai: gégehurut, külső izgató ingerhatások, a hangszalagok izom eredetű mozgászavarai, bénulások, a hangképzés túlerőltetése)

7 A zöngeképzés és a hangszínezet zavarai  Pszichogén afónia: a hangadásnak neurotikus alapon kialakult zavara  Orrhangzós beszéd: lágyszájpad- elégtelenség, hasadék fennállása  Nyelőcsőbeszéd: a gége eltávolítása után  Depressziós, mániás beteg

8 A beszédprodukció zavarai  Hangképzési zavarok: pöszeség  Agrammatizmus: a kívánt nyelvi formák, illetőleg a szabályok téves alkalmazása

9 A beszédprodukció zavarai  A beszédfolyamat zavarai:  Dadogás: felborul a normál beszédhez szükséges mozgások koordinációja, s ezt görcsszerű jelenségek kísérik. Kialakulása neurológiai, illetőleg pszichés okra vezethető vissza (klónusos és tónusos dadogás  Hadarás: nem egyszerűen gyors vagy felgyorsult beszéd. Jellemző a hangok és szótagok részleges képzése vagy elnyelése, kihagyása, torzítása  Pattogás, leppegés

10 A beszédészlelés és beszédmegértés zavarai  A beszédészlelés akusztikai, fonetikai és fonológiai zavara  A szeriális észlelés zavara  A transzformációs észlelés zavara  A beszédhang-megkülönböztetés zavara  A beszédritmus észlelésének zavara  A vizuális észlelés zavara (ajakmozgás)  A mondatértés és a szövegértés zavara

11 Életkor szerinti felosztás  Gyermekkori beszédhibák (többsége anyanyelv-elsajátítási zavar)  Felnőttkori beszédhibák (a már kialakult beszédmechanizmus hibás működése)  Időskori (a gerontológia pszicholingvisztikai ága foglalkozik vele)

12 A beszédzavarok felosztása a keletkezés körülményeit tekintve  veleszületett zavarok (pl. fejlődési diszfázia)  szerzett beszédzavarok (pl. afázia)

13 Diszfázia  Ha a normális kezdethez képest (lányok két, fiúk két és fél éves kora)a kisgyermek késést mutat a beszéd indulásában, akkor fejlődési diszfáziáról, azaz megkésett beszédfejlődésről beszélünk  A gyermek mindaddig diszfáziásnak tekintendő, amíg mind a beszédprodukciója, mind a beszédfeldolgozása el nem éri az életkori szintet (hangsúlyozottan motoros vagy percepciós diszfázia)

14 A beszéd késésének okai  Örökletes sajátosság  Neurológiai zavar  Mentális retardáció  Agyi károsodás  Ingerszegény környezet

15 A nem vagy alig beszélő 3-4 évesek anyanyelvi szintje  Artikulációs teljesítményük alig 5%- uknál felel meg az életkorukban elvárt teljesítménynek  Mintegy 75%-uknál enyhe fokú, vezetéses típusú hallászavar áll fenn  Beszédészlelési készségük döntő többségüknél elmaradott  Kétharmaduknak a szövegértése bizonytalan

16 A diszfázia további jellemzői  A megkésett beszédfejlődésű gyermekek mintegy 70%-a fiú  Egy részük beszédindulása spontán megtörténik  Más részüknek a beszéde csak szakember bevonásával indul

17 A diszfázia későbbi kihatásai  Mind a produkció, mind a beszédészlelés és beszédmegértés súlyos elmaradásokat mutathat  Gyér szókincs  Az artikulációs hibák időszaka elhúzódik  Grammatikai szerkezetek elsajátításának zavara

18 A diszfázia későbbi kihatásai  Az anyanyelv-elsajátítás éveket is késhet: négy-, öt-, hatéves korban is megkezdődhet  Az ilyen mértékű beszédkésés azonban már nehezen korrigálható (vö. biológiai sorompó)  Az elmaradások kihatnak az írott nyelv elsajátítására, befolyásolhatják a gyermek általános kognitív fejlődését is

19 Afázia  Szerzett beszédzavar  Az agy meghatározott területeinek sérülése (agyvérzés, embóliák, trombózisok, körülírt sérülések)  Ép intellektus  A pszicholingvisztika az afáziát nyelvi, illetőleg beszédjelenségként kezeli, a neurolingvisztika pedig az agyi történés és az afázia jelensége között igyekszik egyértelmű megfeleléseket találni

20 Afáziatípusok (klasszikus felosztás)  Broca-afázia  Wernicke- afázia  Anómikus (amnesztikus) afázia  Globális afázia

21 Broca-afázia (motoros afázia)  A beteg spontán beszéde súlyosan zavart, nem folyamatos, feltűnően lassú  Sok az artikulációs helyettesítés  A beszéd prozódiai megszerkesztettségének zavara  Nehézségek az artikulációval  agrammatizmus

22 Wernicke-afázia (szenzoros afázia)  Elvész az emlékkép a szavak szimbolikus jelentéséről, noha a beteg hallása és beszédészlelése kifogástalan  A beszédprodukció általában nem érintett  A hallás utáni beszédmegértés súlyos zavarokat mutat  Az olvasásértés is érintett, csaknem működésképtelen  A figyelem és a memória is jelentősen zavart

23 Anómikus (amnesztikus) afázia  Fő jellemzője a beteg szótalálási nehézsége (főként a főneveket érinti)  A beteg képtelen emlékezetében tartani a szósorok jelentését

24 Globális afázia  Csaknem valamennyi nyelvi készség olyan súlyosan érintett, hogy a beteg nemritkán alig tesztelhető

25 Alexia, agráfia  Az írott nyelv használatának szintje különféleképpen lehet érintett az egyes afáziatípusokban  Külön vizsgálják az olvasás képtelenségét és az írás képtelenségét

26 A leggyakrabban használt tesztek az alábbi funkciók működését vizsgálják:  A spontán beszéd minősége  A hallás utáni beszédmegértés  A hallás utáni beszédismétlés  Spontán írás  Hangos olvasás  Az írott szöveg verbális meghangosítása

27 Nagyothallás  Lehet veleszületett, de kialakulhat bármely életkorban  Lehet vezetéses típusú vagy idegi eredetű, illetve kevert típusú

28 A nagyothalló kommunikációjának sikeressége az alábbi tényezőktől függ:  A hallásromlás mértéke, típusa  A hallássérülés felfedezésének időpontja  Prelingvális vagy posztlingvális halláskárosodás-e  A hallás elvesztésének vagy csökkenésének oka  A nagyothalló pszichés alkata, személyiségfejlődése  Az adott családi háttér  A hallásnevelés kezdeti időpontja és folyamatossága

29 A korai vagy veleszületett halláskárosodás befolyásolja a gyermek beszédprodukcióját  A beszédhangok kiejtése torzzá válik, egy részük hiányozhat  A beszédprozódia bizonytalan, beszédük monoton jellegű  A hangerő nehezen szabályozható, a hangsúlyozás sokszor hibás, a beszédtempó lassú  Agrammatizmus, szegényes szókincs

30 A siketek jelnyelve  A természetes jelek alapján jött létre  Az elvont fogalmak jelölésére, az igeragozás pontos kifejezésére is tartalmaz jelet (nemcsak lexémákat, hanem grammatikai formákat is tartalmaznak)

31 A magyar ujj abc (daktilológia)


Letölteni ppt "Zavarok a nyelvelsajátításban, nyelvfejlődésben. A beszédzavarok ok szerinti felosztása  organikus eredetű beszédzavarok (pl. a hangképző szervek organikus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések