Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁFA 2013 NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁFA 2013 NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság"— Előadás másolata:

1 ÁFA 2013 NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság
Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Főosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály

2 Pénzforgalmi elszámolás
Jellemzője - Különös adózási mód – Áfa tv. XIII/A. fejezet - Választáson alapul [be kell jelenteni (adat- és változásbejelentő lap)] Ki választhatja? a) Személyi feltételek A tárgyév első napján kisvállalkozásnak minősül ÉS Belföldi ÉS Nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt FONTOS: alanyi adómentesség kizáró ok, de más különös adózási mód mellett választható!

3 Pénzforgalmi elszámolás
b) Tárgyi feltétel Az összes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás fejében járó ellenérték (ADÓ NÉLKÜL) ne haladja meg a 125 millió forintot a tárgyévben és az azt megelőző évben. Beleszámít Nem számít bele Minden, ami nem kivétel. Pl.: a belföldön kívül teljesülő ügyletek ellenértéke is tárgyi eszköz értékesítése vagyoni értékű jog végleges átengedése 89. § szerinti értékesítés 85. § (1) bekezdése szerinti ügylet 86. § (1) bekezdés a)-g) pontja szerinti, kiegészítő jelleggel végzett ügylet - 11. § és 14. § szerinti ügylet adóalapja

4 Pénzforgalmi elszámolás
Meddig választható? Kezdő adóalany a bejelentkezéssel egyidejűleg A tárgyévet megelőző év december 31. napjáig Hogyan választható? Adat- és változásbejelentő nyomtatvány F02 lap, 11. blokk Választás kötőereje Főszabály szerint a tárgyév végéig köti az adózót a döntése. Joghatása - A fizetendő adót azon a napon állapítja meg, amikor az ellenértéket a vevője megtéríti A levonási jogát azzal a nappal gyakorolhatja legkorábban, amikor az eladó részére az ellenértéket megtéríti [megtérítés fogalma]

5 Pénzforgalmi elszámolás
Az általa fizetendő adót akkor állapíthatja meg pénzforgalmi elszámolás szerint, ha belföldön a pénzforgalmi elszámolás időszakában termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesített. KIVÉTEL: Az általános szabályok szerint állapítja meg a fizetendő adót a 10. § a) pontja és a 89. §-a szerinti értékesítése esetében. Ha különös adózási módot alkalmaz, az ott meghatározottak szerint kell a fizetendő adót meghatározni. Fordított adózás kizárva! Lsd. Teljesítés időpontja Lsd. Teljesítési hely szabályok Beszerzés, szolgáltatás igénybevétel kizárva!

6 Pénzforgalmi elszámolás
Levonási jogát a rá áthárított adó tekintetében abban az adómegállapítási időszakban gyakorolhatja legkorábban, amikor a partnerének az ellenértéket megtérítette. KIVÉTEL: Nem alkalmazható, ha a 10. § a) pont szerinti ügyletben beszerző. EVA-alanytól való beszerzés, szolgáltatásigénybevétel esetén alkalmazandó! Fordított adózás kizárva!

7 Pénzforgalmi elszámolás
Speciális – a vételár részletekben való megtérítése (Nem a 10. § a) pontja alá tartozó ügylet!) Fizetendő adó megállapítása A részlet kézhezvételekor, jóváírásakor legalább a részlet erejéig meg kell állapítani Levonási jog gyakorlása Legfeljebb a megfizetett részlet erejéig gyakorolható.

8 Pénzforgalmi elszámolás
Számlázás Fel kell tüntetnie a kibocsátónak, hogy pénzforgalmi elszámolást alkalmaz Ha feltünteti, a kibocsátó a pénzforgalmi elszámolás szerint állapítja meg fizetendő adóját, a befogadó csak akkor gyakorolhatja az adólevonási jogát, amikor a kibocsátó megállapítja a fizetendő adót. Kihat a beszerzőre a partnere adójogi státusza. Ha nem tünteti fel, a kibocsátó abban az ügyletében köteles az Áfa tv. általános szabályait alkalmazva eljárni,

9 Pénzforgalmi elszámolás
Számlamódosítás elszámolása Milyen típusú a módosítás? Ki a módosító? Hogyan számolja el Mikor kell elszámolnia? a kibocsátó? a befogadó? Számla érvénytelenítése Pénzforgalmi elszámolást alkalmazó Fizetendő adót csökkentő tételként Fizetendő adót növelő tételként Ellenérték visszatérítésekor Adóalap csökkenése Adóalap növekedése Levonható adóként Ellenérték megtérítésekor bármilyen bárki Saját jogállása szerint számolja el Ha pénzforgalmi elszámolást alkalmaz, a fentiek szerint saját jogállása szerint

10 Pénzforgalmi elszámolás
A jogállás megszűnése Kiváltó ok A jogállás megszűnésének napja Teendő Alkalmazhatja-e még a pénzforgalmi elszámolást? A következő évre nem kívánja alkalmazni Tárgyév utolsó napja bejelentés a fizetendő adó tekintetében IGEN A következő év első napján nem kisvállalkozás Értékhatárt átlépi Azt követő nap Már az utolsó számlájában sem Csőd-, felszámolási-, végelszámolási- vagy kényszertörlési eljárás Eljárás jogerős elrendelését megelőző nap Bejelentés És Soron kívüli bevallás NEM A soron kívüli bevallásában rendeznie kell a fizetendő adót. Tevékenység szüneteltetése Megelőző nap 2 éves eltiltás!

11 Áfa-összesítő jelentés
A számla kötelező adattartalma a beszerző/szolgáltatást igénybevevő adószáma. Mely esetben? 1. ha (belföldi) fordított adózás érvényesül 2. Közösségen belüli adómentes értékesítés teljesül 3. Ha a számlában van áthárított adó, amely a 2 M Ft-ot eléri vagy meghaladja és a beszerző belföldön nyilvántartásba vett, az eladó belföldön letelepedett adatszolgáltatási kötelezettség merül fel = ÁFA-ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS Mikortól? Ha az adófizetési kötelezettség január 1. napján vagy azt követően keletkezik. Lsd. Teljesítés időpontja

12 Áfa-összesítő jelentés
Ki? - Az Áfa tv. alanya és az EVA-alany. Mikor? - kibocsátott számlákról akkor, amikor a fizetendő adó keletkezik befogadott számlákról akkor, amikor az alapján adót von le ha ugyanabban az adómegállapítási időszakban ugyanazon féltől beszerzett termék vagy igénybevett szolgáltatás tekintetében gyakorol adólevonási jogot, melyekben szereplő áthárított adóból a levonásba helyezett adó a 2M Ft-ot eléri vagy meghaladja Miről? - partner adószáma - adó alapja, összege - számla sorszáma - teljesítés időpontja

13 Áfa-összesítő jelentés

14 Áfa-összesítő jelentés

15 Áfa-összesítő jelentés

16 Áfa-összesítő jelentés
Ezek az adatok nem szerepelnek a 1365M lapokon!

17 Áfa-összesítő jelentés
PÉLDA Ügylet Kibocsátó befogadó Értékesítés A Kft-nek 10 millió forint + ÁFA összegben 1365M-01 (1365M 1. sor) 1365M-02 (1365M 4. sor) 142. § (1) bekezdés b) pont szerinti szolgáltatásnyújtás10 millió forint + ÁFA összegben Nincs adatszolgáltatás! Szolgáltatásnyújtás A Kft-nek 8 millió Ft +ÁFA összegben és értékesítés 6 millió Ft + ÁFA összegben CSAK a szolgáltatásnyújtásról! szolgáltatásnyújtásról - 1365M-02 (- 1365M 4. sor) Beszerzésről - 1365M 6. sor EVA-alany értékesítése 12 millió Ft + ÁFA összegben 1343

18 Áfa-összesítő jelentés
Számlamódosítás - abban az időszakban kell adatot szolgáltatni, amelyben a módosítás hatását figyelembe veszi az adózó (mindkét fél adatszolgáltatása) feltéve, hogy a módosítást megelőzően, azt követően, vagy mindkettőben a 2M Ft-ot eléri/meghaladja az áthárított adó ugyanazokról az adatokról, számszaki hatásról, módosító okirat sorszámáról Számla érvénytelenítése abban az időszakban kell adatot szolgáltatni, amelyben az érvénytelenítés hatását figyelembe veszi (mindkét fél adatszolgáltatása) ha az érvénytelenített számlában szereplő áthárított adó a 2M Ft-ot elérte/meghaladta ugyanazokról az adatokról, módosító okirat sorszámáról

19 Számlázás 2013 Cél: Héa-irányelv szövegének átültetése
Előleg-számla – nem értelmezhető 89. § szerinti ügyletnél Gyűjtőszámla egy adómegállapítási időszakról Kivéve: ha szerepel benne 89. § szerinti ügylet vagy „szolgáltatás- export” = legfeljebb egy adott naptári hónapon belül teljesített ügyletekről Egyszerűsített adattartalmú számla Új esetkör – ha a számla adóval növelt végösszege nem haladja meg a 100 eurót (meghatározott kivételekkel)

20 Az ügyletet teljesítő és a számlakibocsátó ugyanaz
Számlázás 2013 Az ügyletet teljesítő és a számlakibocsátó ugyanaz Számla megőrzése Biztosítani kell a - számla eredetének HITELESSÉGÉT, adattartalma SÉRTETLENSÉGÉT és OLVASHATÓSÁGÁT. E követelményeknek az adózók bármilyen formában eleget tehetnek. Cél, hogy ellenőrizhető legyen a kapcsolat a számla és az ügylet között. Számla adattartalma Partner adószámának feltüntetése 3 esetben (lsd. Korábbi dia) „pénzforgalmi elszámolás” (lsd. Korábbi dia) „önszámlázás” kifejezés adómentességre utalás – akár a Héa. Irányelv cikke is szerepelhet rajta „fordított adózás” kifejezés (!) „különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák”; „… - használ cikkek” stb. változatlanság

21 Számlázás 2013 Elektronikus számla
Kibocsátás és befogadás elektronikusan bármilyen módszer alkalmazható (de! 3 kritérium) szükséges a befogadó beleegyezése Elfogadható formátumok [46/2007. (XII. 29.) PM rendelet] E-aláírással és időbélyegzővel ellátott számla/ EDI-rendszerben előállított számla a) .txt formátum (text fájl), b) bármilyen más, úgynevezett print fájl formátum, mely nem formázott szöveget, illetve karaktereket tartalmaz, továbbá nem találhatóak a fájlban - a soremelés és az oldalkezdet jelzésen kívül - utasítások, és a fájl tartalma (a fájlban szereplő szöveg, illetve karakterek) egyértelműen megfeleltethető a kinyomtatott adatoknak (a fájlban szereplő karakterek sorozata, tulajdonsága a papírra történő kinyomtatással sem változik), c) .csv fájlformátum, d) .dbf formátum, e) .mdb formátum, f) .xls fájlformátum, g) .xml fájlformátum. Egyéb elektronikus számla .pdf .xml

22 Pénztárgép Szabályozás Információ: www.nav.gov.hu Határidők
3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 1059/2013. (II. 13.) Korm.határozat Információ: Határidők 2013. május 1. 2013. június 30. 2013. december 31. 2014. december 31. Támogatás?

23 Egyéb Szakértői értékelés céljából történő kivitel nem adóköteles
(12. §) Üzletágátadás ( §) Alanyi adómentesség értékhatára 6 millió forint Közlekedési eszközök bérbeadása (44. §) Köztestületek átalakulása (17. §) Levonható adó korrekciója fordított adózás esetén (132. §) Vélelem az adómentes Közösségi értékesítés (rész)teljesítési időpontjának meghatározásához (58. §) Szgk üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások áfájának levonási tilalma ( §) EKB árfolyam alkalmazása választás alapján (80. §)

24 Évközi változások 2013. április 1.
Sertéságazat fordított adózása - Nem lépett hatályba! 2013. július 1. Horvátország csatlakozása az EU-hoz

25 Környezetvédelmi termékdíj 2013

26 Környezetvédelmi termékdíj
Hatásköri változás – átmeneti rendelkezések Bevallás Befizetés Bejelentés Egyéb eljárások Jogorvoslat Képviseleti szabályok változása Szerződéses átvállalás jogintézménye Láncolatos átvállalások Átvállalói jogcímkódok

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "ÁFA 2013 NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések