Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere"— Előadás másolata:

1 Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere
dr. Boros Richárd ellenőrzési főosztályvezető NAV Dél-budapesti Adóigazgatósága

2 Tartalom: 2001. évi XXXV. tv. az elektronikus aláírásról
2000. évi C. tv. a számvitelről 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet az elektronikus számláról 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla /…/ adóigazgatási azonosításáról VI /2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól VII. APEH közlemény az elektronikus számlázásról

3 I. 2001. évi XXXV. tv. az elektronikus aláírásról
1999/93/EK irányelv az elektronikus aláírás közösségi keretszabályairól Alapfogalmak, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások Hatály: fokozott biztonságú-, minősített elektronikus aláírás Családjogi, öröklési jogviszonyokban nem alkalmazható kizárólagosan Elektronikus aláírás fajtái

4 I. 2001. évi XXXV. tv. az elektronikus aláírásról
A jogszabálynak megfelelő elektronikus dokumentum joghatását tekintve egyenrangú a papír alapú iratokkal Az elektronikusan aláírt dokumentum kinyomtatott változata nem bír bizonyító erővel

5 II. 2000. évi C. tv. a számvitelről
→ január 1-től hatályos módosítások Számviteli bizonylatként alkalmazható az Eat. szerinti elektronikus dokumentum, ha: - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással, - időbélyegzővel látták el - megfelel a törvény egyéb előírásainak

6 II. 2000. évi C. tv. a számvitelről
Az elektronikus formában kiállított bizonylatot elektronikus formában kell megőrizni - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás - időbélyegző - az alkalmazott módszer megfelel az alábbi feltételeknek:

7 II. 2000. évi C. tv. a számvitelről
→ biztosítsa a bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását → biztosítsa a folyamatos leolvashatóságot → kizárja az utólagos módosítás lehetőségét - elektronikus archiválásra vonatkozó külön jogszabály előírásai

8 II. 2000. évi C. tv. a számvitelről
Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylat elektronikus formában is megőrizhető, ha: - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás - időbélyegző - az alkalmazott módszer megfelel a fent előírt feltételeknek - elektronikus archiválásra vonatkozó külön jogszabály előírásai

9 II. 2000. évi C. tv. a számvitelről
→ január 1-től hatályos módosítás A kontírozásra vonatkozó információk, adatok külön is csatolhatók az eredeti bizonylathoz - egyértelmű hozzárendeléssel - elválaszthatatlan módon - az utólagos módosítás lehetőségét kizárva

10 III. 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról
1992. évi LXXIV. tv. alapján május 1-től volt lehetséges 2008. január 1-től hatályos, új szabályozás Elektronikus úton kibocsátott számla definíciója 174. §: - Számla papíron vagy elektronikus úton egyaránt kibocsátható. - Nyugta kizárólag papíron bocsátható ki.

11 III. 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról
E-számlát kibocsátani, E-számlára az Áfa tv-ben szabályozott jogot alapítani kizárólag abban az esetben lehet, ha a számla és az adattartalom: - sértetlensége - eredetiségének hitelessége biztosított

12 III. 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról
Az eredetiség hitelességét, a tartalom sértetlenségét: - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel (PKI), vagy - elektronikus adatcsere rendszerben (EDI) történő létrehozással és továbbítással kell biztosítani

13 III. 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról
EDI rendszer alkalmazásának előfeltétele: Előzetes, írásos megállapodás az EDI alkalmazásáról és használatáról a számlakibocsátásra kötelezett és a termék beszerzője/szolgáltatás igénybevevője között

14 III. 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról
Kiegészítő, összesítő jelentés: - EDI rendszerű számlázásnál - papír alapon - havi rendszerességgel a kibocsátott E- számlákról - a számlakibocsátó köteles megküldeni a termék beszerzőjének/szolgáltatás igénybevevőjének

15 IV. 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről
Korábban 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet 2008. január 1-től hatályos EDI-re vonatkozó minta-megállapodás a jogszabály mellékletében Kiegészítő összesítő jelentés megküldése: tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig Kiegészítő összesítő jelentés kötelező adattartalma

16 IV. 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről
Elektronikus úton kibocsátott és/vagy ilyen alapon rendelkezésre álló számla esetében az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 47. § (2) bekezdésében előírt bemutatási kötelezettségnek a számla kibocsátásakor érvényben levő - az állami adóhatóság által közleményben közzétett - formátumnak megfelelő adatok átadásával kell eleget tenni

17 V. 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla /…/ adóigazgatási azonosításáról
47/2007. (XII. 29.) PM rendelet Elektronikus úton kibocsátott, illetőleg ilyen alapon rendelkezésre álló számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának feltételei: - A számla kibocsátására szolgáló számítástechnikai program kihagyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást

18 V. 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla /…/ adóigazgatási azonosításáról
- A számla kibocsátójának a számlázó program dokumentációjával rendelkeznie kell. A dokumentáció tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője által a számla kibocsátójának címzett írásos nyilatkozatot arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak - A számlázó program a hiányos, hibás, megsemmisült vagy elveszett számlákat is rögzíti

19 V. 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla /…/ adóigazgatási azonosításáról
Az elektronikus úton kibocsátott, illetőleg az ilyen alapon rendelkezésre álló számla helyszíni ellenőrzése során az adóhatóság részére - Biztosítani kell a számla olvashatóságához szükséges eszközöket - Rendelkezésre kell bocsátani az eszköz használatára vonatkozó dokumentációt - Meg kell adni az eszköz használatához szükséges felvilágosítást

20 V. 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla /…/ adóigazgatási azonosításáról
Az adóhatóság a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrzi, hogy felügyelete alatt a számla kiállítója – próbajelleggel – állít ki számlát.

21 V. 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla /…/ adóigazgatási azonosításáról
A számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla kibocsátónál maradó példánya - nyomtatás helyett - elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve, hogy a nyomtatott változattal mindenben megegyező számlaképet az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény szerinti, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel látják el, és az okirat megőrzésére kötelezett [Áfa tv § (1) bekezdés] teljesíti a külön jogszabályban meghatározott feltételeket.

22 V. 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla /…/ adóigazgatási azonosításáról
A megőrzött adatállomány a számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla elektronikus változata, amely nem minősül elektronikus úton kibocsátott számlának.

23 VI. 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól
1. § (1) Ha törvény iratnak vagy okiratnak a megőrzését, illetve eredeti példány megőrzését írja elő, a megőrzési kötelezettséget elektronikus úton e rendelet szerint lehet teljesíteni.

24 VI. 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól
A rendelet minden elektronikus dokumentumra vonatkozik, nem csak az elektronikus számlára A megőrzést nem feltétlenül a megőrzésre kötelezett személynek kell ellátnia, de az ő felelőssége, hogy gondoskodjon az előírásoknak megfelelő megőrzésről.

25 VI. 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól
A megőrzésre kötelezettnek a megőrzési idő lejártáig folyamatosan biztosítania kell, hogy az elektronikus dokumentumok megőrzése olyan módon történjen, mely:

26 VI. 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól
- kizárja az utólagos módosítás lehetőségét - védi az elektronikus dokumentumokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen - biztosítja az őrzött elektronikus dokumentumok értelmezhetőségét (olvashatóságát)

27 VI. 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól
A rendelet három technikai megoldást sorol fel, amelyek elősegítik az előbbi követelmények teljesítését: - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum megfelelő megőrzése - zárt rendszer alkalmazása - elektronikus adatcsere (EDI) rendszer igénybevétele

28 VI. 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól
Elektronikus aláírással ellátott dokumentumok megőrzése - Előfeltétel: az Eat. szerint legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumot kell megőrizni. - Megőrzésre kötelezettnek két lehetősége van: - archiválási szolgáltatót vesz igénybe - saját maga gondoskodik a megőrzésről

29 VI. 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól
Saját megőrzés: - kizárja az utólagos módosítás lehetőségét - védi az elektronikus dokumentumokat a törlés, megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés, sérülés, ill. a jogosulatlan hozzáférés ellen - a dokumentumok értelmezhetősége a megőrzési kötelezettség alatt megmaradjon

30 VI. 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól
- ha több elektronikus dokumentumon helyeztek el egyetlen legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírást, azokat a megőrzés során együtt kell kezelni - köteles az elektronikus aláírás érvényességét ellenőrizni

31 VI. 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól
Megőrzés zárt rendszerrel - Ha a dokumentumon nincs elektronikus aláírás, vagy nem EDI rendszerben készült, akkor az elektronikus dokumentum megőrzésére olyan rendszer használható, melyről akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvány igazolja, hogy megfelel a rendeletben foglalt követelményeknek. - E-számlázást alapvetően nem érinti

32 VI. 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól
Megőrzés elektronikus adatcsere rendszerben - Amennyiben az EDI rendszer kielégíti a rendelet 2. §-ban lévő követelményeket, akkor nemcsak az elektronikus dokumentum továbbítása, hanem a megőrzése is történhet a rendszer keretein belül.

33 VI. 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól
- az utólagos módosítás lehetőségének kizárása biztosítható az elektronikus dokumentumon az Eat. szerinti minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegző elhelyezésével is

34 VI. E-számla archiválás röviden
PKI számla esetén: - archiválási szolgáltató - megőrzésre kötelezett látja el (elektronikus aláírás + megőrzésre vonatkozó szabályok) EDI rendszer esetén: - megőrzésre kötelezett látja el (elektronikus aláírás csak opció, a megőrzésre vonatkozó általános szabályokat be kell tartani)

35 VII. APEH közlemény az elektronikus számlázásról (2009. 10. 26.)
Az elektronikus úton kibocsátott számlákról általában Számlakiállítás Az elektronikus számlák megőrzése Az elektronikus számlák kontírozása Az elektronikus számlázás során az adóhatóság által elfogadott fájlformátumok Az elektronikus számlázás ellenőrzése

36 VII. APEH közlemény az elektronikus számlázásról (2009. 10. 26.)
Elektronikus számlázás során az adóhatóság által elfogadott fájlformátumok: - .txt formátum - print fájl - .csv formátum - .xml formátum - .dbf formátum - .xls formátum - .mdb formátum

37 E-aláírással ellátott számla
E-aláírással ellátott számla vs. EDI számla E-aláírással ellátott számla EDI számla Elektronikus aláírás biztosítja az eredetiséget és hitelességet. A zárt adatkommunikáció biztosítja az eredetiséget és sértetlenséget. A számlakibocsátó és egy hitelesítés szolgáltató közötti szerződés szükséges. Az eladó és vevőn kívül nem szükséges harmadik fél bevonása. Az eladó és a vevő között nem szükséges írásbeli szerződést kötni. Az eladó és a vevő közötti előzetes írásbeli szerződés elengedhetetlen feltétel. Könnyen bekapcsolható új ügyfél a rendszerbe. Egy új szereplő bevonása nehézkes. Egyszerű és olcsó megoldást jelent. Mindkét félnek drága hardver és szoftver alkalmazása szükséges. Vállalatirányítási rendszerbe nehézkes az integrálása. Az EDI rendszer a vállalatirányítási rendszer része.

38 Európai e-számlázási tendenciák
2010/45/EU Irányelv január 1-től hatályos - technológia-semlegesség - számlabefogadó beleegyezése - megbízható ellenőrzési nyomvonal COM(2010)712 Bizottsági közlemény - Az elektronikus számlázás előnyeinek kiaknázása Európában

39 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőség: Telefon: + 36 1 299 5126
Fax:


Letölteni ppt "Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések