Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megújuló köznevelés értékelési keretrendszere Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási HivatalBudapest, 2014. 02. 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megújuló köznevelés értékelési keretrendszere Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási HivatalBudapest, 2014. 02. 27."— Előadás másolata:

1 A megújuló köznevelés értékelési keretrendszere Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási HivatalBudapest, 2014. 02. 27.

2 A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2001 februárjában elkészült a tagországoknak tett ajánlása “Európai együttműködés az iskolai oktatás minőségének értékelésében“ (2001/166/ EC): A külső értékelés fejlesztése annak érdekében, hogy az módszertani segítséget nyújtson az iskolai önértékelés számára és olyan külső képet nyújtson az iskolának, amely bátorítja a folyamatos fejlesztést, biztosítva azt, hogy ez ne szorítkozzék egyszerűen csak adminisztratív ellenőrzésre.

3 A megújuló köznevelés értékelési keretrendszere Minősítés Tanfelügyelet Önértékelés Pedagógus, vezető, intézmény értékelése saját célok mentén. Pedagógus értékelése külső elvárások mentén. Pedagógus, vezető, intézmény értékelése saját célok mentén.

4 Önértékelés Kiemelkedő és fejlesztendő területek, A minősítésbe beszámítandó pontszám Pedagógus- kompetenciák, Indikátorok Intézményveze tőkkel, intézményekkel szembeni elvárások Elégedettségmérés Interjúk Óralátogatás Dokumentumelemzés Az intézményi céloknak megfelelő elvárások

5 Tanfelügyelet Kiemelkedő és fejlesztendő területek, A minősítésbe beszámítandó pontszám Pedagógus- kompetenciák, Indikátorok Intézményveze tőkkel, intézményekkel szembeni elvárások Önértékelés Interjúk Óralátogatás Dokumentumelemzés Az intézményi céloknak megfelelő elvárások

6 Pedagógusminősítés Minősítés Pedagógus- kompetenciák, indikátorok Önértékelés Tanfelügyelet Óralátogatás Portfólió

7 Közös szakmai alapok Értékelési területek, szempontok, módszerek, eszközök Elvárás- rendszer Tanfelügyelet ÖnértékelésMinősítés

8 Összehangolt jogszabályi háttér A kereteket meghatározza a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. A pedagógusminősítés rendszerét a 326/2013 (VIII.30.) Korm. Rendelet szabályozza. A tanfelügyeletet a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza. Folyamatban van a jogszabályok és a szakmai háttér összehangolása. Folyamatban van a jogszabályok egymással való összehangolása.

9 Közös szakértői kapacitás Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterület Összekapcsolódó szakértői képzések, 2x30 óra -Közös bemeneti követelményekkel -Közös kiválasztási szempontokkal -Kapcsolódó kimeneti elvárásokkal Kb. 5000 „multifunkciós” szakértő

10 A pedagógusminősítés, tanfelügyelet és azokkal összehangolt önértékelési rendszer nagyszabású tesztelése történik 2014-ben. A három rendszer bevezetése összehangoltan történik, várhatóan 2015. elejétől. Folyamatos fejlődésük visszahat egymásra, a tapasztalatok beépítése egyszerre történik, így egyszerre is válnak stabillá. Párhuzamos fejlődési utak

11 Köszönöm a figyelmet!

12 Barcsák Marianna – vezető szakmai szakértő, TÁMOP-3.1.8 Barlai Róbertné – vezető szakmai szakértő, TÁMOP-3.1.8 Jurecz Emil – vezető szakmai szakértő, TÁMOP-3.1.8 A tanfelügyelet kidolgozott standardjai

13 Pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzése Tanfelügyelet

14 Általános pedagógiai módszertani felkészültség Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésének területei

15 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésének területei

16 Dokumentumelemzés Előző intézményi önértékelés a pedagógusra vonatkozó értékelőlapja A tanmenet és a tervezés dokumentumai Óraterv Egyéb foglalkozási terv Napló Tanulói füzetek Óra-/foglalkozáslátogatás Interjúk Pedagógus Vezető A pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésének módszerei

17 A pedagógusok a minősítési terv figyelembe vételével kerülnek az ellenőrzési tervbe, az ellenőrzés évét megelőző év június 30-ig. A kormányhivatal a fenntartókkal együttműködve július 31-ig kiválasztja az ellenőrzésekben részt vevő szakértőket. A szakértők és a pedagógusok órarendjének figyelembe vételével, november 30-ig a kormányhivatal kijelöli az ellenőrzés időpontját. A pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésének előkészítése (javaslat)

18 Az előző tanfelügyeleti ellenőrzés és az intézményi belső értékelés tapasztalataira építve, folyamatosan fejleszti a kompetenciáit. Elkészíti, folyamatosan aktualizálja, és az ellenőrzést megelőző év november 30-ig feltölti a portfólióját (a tanfelügyelők ebből ismerik meg a munkáját, intézményét). Megismeri a tanfelügyeleti kézikönyvben szereplő standardokat. A pedagógus felkészülése az ellenőrzésre

19 A vezető elkészíti a belső értékelési tervet (a tanfelügyeletben érintett pedagógusoknak ebben szerepelniük kell) A tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően megszervezi a pedagógus belső értékelését, felkészíti a várható ellenőrzésre A vezető a belső értékelés eredményét feltölti a tanfelügyeletet támogató informatikai felületre A vezető felkészülése pedagógusa tanfelügyeleti ellenőrzésére

20 Az ellenőrzés súlypontjainak meghatározása a -legutóbbi ellenőrzés és a belső értékelés eredményeinek vizsgálatával; -a portfólióban szereplő dokumentumok vizsgálatával (szakmai önéletrajz, nev.-okt. munka dokumentumai (órterv/reflexiók), pedagógiai- szakmai és önálló alkotói, művészeti tevékenység dokumentumai, a pedagógust foglalkoztató intézmény környezetének bemutatása, a szakmai életút értékelése). A szakértők felkészülése a pedagógus ellenőrzésére

21 Bemutatkozás (nevelőtestület) Dokumentumok helyszíni ellenőrzése – Tanmenet – Tanítási egységek írásos dokumentációi – Egyéni fejlesztési tervek – Osztály/csoportnapló – Tanulói füzetek, produktumok Óra/foglalkozáslátogatás – A pedagógus két óráját látogatják, az órát adott szempontok szerint elemzik – Jelen lehet a pedagógus vezetője Helyszíni ellenőrzés

22 Interjúk – A látogatás után interjú készül a pedagógussal A látogatott órák elemzése Az előzetes felkészülés során felmerült kérdések tisztázása Jelen vannak: pedagógus, a pedagógus vezetője, a két szakértő – Vezetővel készített interjú (a pedagógus nem vesz részt rajta) A pedagógussal készült interjú vezetői ellensúlyozása Kiegészítheti a látogatott órán tapasztaltakat Helyszíni ellenőrzés

23 A szakértők egyeztetnek, közösen meghatározzák az elvárások teljesülésének mértékét és ezáltal az erősségeket, fejleszthető területeket a nyolc kompetencia mentén. Tizenöt napon belül feltöltik az értékelő lapot az értékelést támogató informatikai felületre. Az összegzés számszerűsíti az értékelési eredményt, amely a pedagógus minősítésébe beszámít. A pedagógus kitölti a szakértők munkájára vonatkozó értékelőlapot. Az ellenőrzés lezárása

24 Intézményvezetők tanfelügyeleti ellenőrzése Tanfelügyelet

25 A vezető ellenőrzés területei A tanulás-tanítás stratégiai tervezése, operatív irányítása A változások stratégiai tervezése, operatív irányítása Önmaga stratégiai tervezése, operatív irányítása Mások stratégiai tervezése, operatív irányítása Az intézmény stratégiai tervezése, operatív irányítása

26 Ötévente; megyei ellenőrzési terv alapján; leghamarabb az intézményvezetői megbízás második, legkésőbb negyedik évében; ha az Nkt. 69. § (4) bekezdése által előírt kérdőíves felmérést már legalább egyszer lefolytatták. Az intézményvezető ellenőrzése

27 A vezető felkészülése a tanfelügyeleti ellenőrzésére Az előző tanfelügyeleti ellenőrzés és az intézményi belső értékelés tapasztalataira építve, folyamatosan fejleszti a vezetői kompetenciáit. A vezető a belső értékelés eredményét feltölti a tanfelügyeletet támogató informatikai felületre. Az ellenőrzést megelőző év november 30-ig feltölti a kézikönyvben meghatározott dokumentumokat az értékelést támogató informatikai felületre.

28 A szakértő felkészülése a vezető ellenőrzésre A szakértő az alábbi dokumentumok alapján vizsgálja az adott elvárások teljesülését: Az intézményi önértékelés vezetőre vonatkozó része Vezetői pályázat Pedagógiai program Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók SZMSZ

29 Helyszíni vezető ellenőrzés A helyszíni ellenőrzés célja, hogy a szakértők az előzetes felkészülés során szerzett információkat pontosítsák, kiegészítsék, és annak valóságtartalmáról meggyőződjenek. A helyszíni ellenőrzés egy napos, melyen sor kerül a vezetővel, vezetőtársakkal és a fenntartó képviselőjével folytatott interjúra.

30 Az ellenőrzés lezárása A szakértők egyeztetnek, közösen meghatározzák az elvárások teljesülésének mértékét és ezáltal az erősségeket, fejleszthető területeket az öt értékelési terület mentén. Tizenöt napon belül feltöltik az értékelő lapot az értékelést támogató informatikai felületre. A vezető kitölti a szakértők munkájára vonatkozó értékelőlapot.

31 Intézmények tanfelügyeleti ellenőrzése Tanfelügyelet

32 Az intézmény értékelése Az intézmény ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése - értékelése A vezető ellenőrzése - értékelése

33 A pedagógiai folyamatok Személyiség- és közösségfejlesztés Eredmények Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció Az intézmény külső kapcsolatai A pedagógiai működés feltételei A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés Az intézmény ellenőrzésének területei

34 ötévente megyei ellenőrzési terv alapján ha az intézmény pedagógusainak legalább hatvan százalékát már értékelték az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében legalább egyszer sor került vagy az intézményellenőrzés során sor kerül az intézményvezető ellenőrzésére is Az intézmény értékelése

35 Az intézmény elkészíti önértékelését az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés vizsgálati területeinek való megfeleltetés alapján. Az intézményvezető gondoskodik az intézményi alapdokumentumok legfrissebb változatának és az intézményi elégedettségmérés eredményének feltöltéséről az elektronikus felületre. Az intézmény felkészülése az ellenőrzésre

36 A dokumentumok köre: az intézmény pedagógiai munkáját meghatározó alapdokumentumok, az intézményi önértékelés, a mérési eredmények, kérdőíves elégedettségmérés eredménye, a pedagógusellenőrzések értékelő lapjainak összegzése, a vezető ellenőrzésének eredménye Az intézmény felkészülése az ellenőrzésre

37 A szakértői csoport (legalább 3 fő) kialakítja a munkarendjét. A szakértők az informatikai felületre feltöltött dokumentumok alapján – vizsgálják az intézményi elvárások teljesülésének mértékét; – átfogó képet alkotnak az intézményben folyó pedagógiai munkáról; – azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit; – megállapításokat tesznek és kérdéseket fogalmaznak meg azokkal kapcsolatban. A szakértők felkészülése

38 találkozó a nevelőtestülettel - rövid, formális bemutatkozás az interjúk elkészítése: a.a fenntartó képviselőjével b.az intézményvezetővel c.a pedagógusok képviselőivel d.a szülők képviselőivel a pedagógiai munka infrastrukturális hátterének megismerése Helyszíni ellenőrzés

39 A szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait. Elkészítik az intézmény értékelését: ellenőrzési területenként megállapítják az intézmény erősségeit és fejleszthető területeit, az intézményi jó gyakorlatot. A vezető szakértő feltölti az értékelés eredményét az informatikai felületre. Az ellenőrzés lezárása a szakértők részéről

40 Az intézmény vezetője a nevelőtestület véleménye alapján értékelő lapot tölt ki a szakértők munkájáról. Az intézményvezető az összegző jelentés szempontjai alapján elkészíti az intézmény öt évre szóló fejlesztési tervét (30), melyet a nevelőtestület jóváhagy, majd a vezető feltölt az informatikai rendszerbe. Az intézmény közzéteszi az ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával. Az intézmény feladatai az ellenőrzést követően

41 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A megújuló köznevelés értékelési keretrendszere Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási HivatalBudapest, 2014. 02. 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések