Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere 2013. november 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere 2013. november 19."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere 2013. november 19.

2 A minősítés céljai a pedagógusok szakmai fejlesztésea pedagógusok minőségi munkavégzésének elismerése a szaktanácsadás, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás összekapcsolása a minőség javítása érdekében a minősítési rendszer a szakmai színvonalat és a többletteljesítményt jutalmazza a különböző minőségi fokozatokba való besorolással és a fokozatokhoz rendelt anyagi és szakmai természetű jutalmazással

3

4 Tájékozódási lehetőségek TÁMOP 3.1.5. hírlevél Törvények, rendeletek Intézményi dokumentumok Útmutató www.oktatas.hu

5 Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (64- 65.§, 95.§, 97.§) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtását tartalmazó 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (1-15.§, 35-37.§, 1.sz. melléklet) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

6 Előmenetel K Ö T E L E Z Ő 60% 75% 85%

7 Pedagógus- kompetenciák alapján Pedagógus I.Pedagógus II. Speciális elvárások az értékelésben MesterpedagógusKutatótanár Mi alapján értékelik a pedagógusokat?

8 Pedagóguskompetenciák 1.Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2.Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3.A tanulás támogatása 4.A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6.Folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7.Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8.Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

9 Példa indikátorokra

10 Hosszabb időszak teljes dokumentációját tartalmazza,átfogó képet ad készítőjének fejlődéséről, erőfeszítéseiről Dokumentumválogatás, amely a pedagógus kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettségét hivatott bizonyítani A portfólió definíciója, típusai A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény MunkaportfólióÉrtékelési portfólió

11 A portfólió funkciói a minősítésben  A portfólió az információk forrása!  A portfólió dokumentumainak elemzése egy, a minősítési folyamatban használt módszerek közül!  A portfólió tartalma egyéni és az egyes pályaszakaszokban különböző.  A minősítés során a dokumentumok tartalmának minőségi értékelése történik meg.

12 Komplex, átfogó képet ad a pedagógus munkájáról, kompetenciáiról. Reflexiók révén lehetőséget ad a pedagógus számára a benyújtott dokumentumok interpretálására, pedagógiai nézetrendszerének megvilágítására. Szakmai önarckép, elkészítése ezért motiváló, a tulajdonos érzésével tölti el készítőjét. Az e-portfólió értékelési célú használatának előnyei

13 E-portfólió feltöltése szakmai önéletrajz nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása szakmai életút értékelése

14 Az e-portfólió alapdokumentumai Csoportprofil Óraterv Tematikus terv Óraterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Hospitálási napló Esetleírás IKT alkalmazása A megvalósítás dokumentumai és reflexiók A tanulói munka értékelése és reflexiók

15 A reflexió szerepe az e-portfólióban  A reflexió tapasztalataink, ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását, elemzését, értékelését jelenti.  A reflexió világítja meg az olvasó/értékelő számára az e-portfólió készítőjének gondolat- menetét, pedagógiai nézetrendszerét, azt, hogy mit miért tesz.

16 Megválaszolandó kérdések a reflexióban • Mit csináltam jól? Miért? Honnan tudom,hogy így kell tennem? • Mivel vannak gondjaim? Hol hibázok? Miért? • Milyen fejlődési lehetőségeim vannak?

17 Példák az e-portfólió szabadon választható elemeire Projektterv és megvalósításának dokumentumai, reflexiók Osztályfőnöki munka bemutatása, reflexiók Tanórán kívüli közösségi program A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak tartott források felsorolása, értékeléssel, ajánlással Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépések

18 Óra/foglalkozás megtartása Felkészülés Személyes találkozó Óra-/foglalkozás- látogatás Értékelés Felkészülés az órára/ foglalkozásra Az óra/ foglalkozás- megfigyelés előtti személyes találkozó Az óra/ foglalkozás megtartása Óra/foglalkozás megbeszélése, értékelése

19 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Nemzetközi kitekintés A minősítési rendszer felépítése Az életpálya szakaszai Kompetenciák, indikátorok Minősítővizsga/minősítési eljárás Eljárásrend A minősítés lépései Az e-portfólió felépítése Az e-portfólió feltöltési segédlete Az óra/foglalkozáslátogatás menete Dokumentumminták, sablonok Fogalomtár

20 Felkészülés az e-portfólióvédésre A minősítőbizottságtól előzetesen megkapott kérdések áttekintése Válaszok megfogalmazásaA feltöltött e-portfólió átnézése A pedagógiai munkásságról szóló 15 perces digitális bemutató elkészítése

21 A védés menete A pedagógiai munkásságról szóló 15 perces digitális bemutató Reflektálás az e- portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre Szakmai beszélgetés a minősítő- bizottság tagjaival A védés tapasztalatai alapján a kompetenciaterületek előzetes értékelésén a minősítőbizottság változtathat

22 A minősítés rendszere Jelentkezés, e-portfólió feltöltése Visszaigazolás E-portfólió módosítása E-portfólió előzetes értékelése Időpont egyeztetése Egyeztetik az óralátogatás, illetve az e-portfólióvédés időpontját Lehetőség van az e-portfólió módosítására A minősítési tervbe kerülésről május 31-ig a miniszter értesíti a pedagógust és a munkáltatót A felkért minősítő- bizottsági tagok áttekintik, értékelik a feltöltött e-portfóliót Az adott év március 31. napjáig a pedagógus jelentkezik a minősítési eljárásra

23 A minősítés rendszere Óra-/foglalkozás- látogatás E-portfólió Összegző értékelés Tanúsítvány A minősítőbizottság tagjai az indikátorok alapján értékelik a kompetenciákat Sikeres minősítés esetén, a portfólióvédést követő 15 napon belül elkészül az értékelés Kompetenciánként 1-5 érték, valamint szöveges értékelés a pedagógus erősségeiről és gyengeségeiről A minősítést kérő pedagógussal azonos szakos szakértő az indikátorok alapján értékeli a kompetenciákat

24 Minősítőbizottsági tagok Gyakornoki minősítővizsga Szakértő I. (elnök): Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő Szakértő II. (szakos): A pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója/gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorló-kollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt, felkészített alkalmazottja Intézmény- vezető: A köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezető; vezetői megbízással rendelkező alkalmazott Egyházi intézmény * A felsőoktatási intézmény által delegált szakértőt az egyházi fenntartó kéri fel. Amennyiben az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan, akkor a köznevelési szakértőt a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki

25 Minősítőbizottsági tagok Minősítési eljárás* Szakértő I. (elnök): Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő Szakértő II. (szakos): A kormányhivatal által delegált, névjegyzéken szereplő szakértő vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója Intézmény- vezető: A köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezető; vezetői megbízással rendelkező alkalmazott; az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője Kutatótanár minősítése A három említett tagon kívül a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja is részt vesz a minősítésben.

26 A tanár minősítési eljárása esetén a minősítőbizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt tanárnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgya tanítására jogosító szakképzettségével Szakértők alkalmazásának feltételei

27 Költségtérítésben részesül, melynek mértéke alkalmanként tízezer forint Munkaidő-kedvezményben részesül: neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti tizennyolc óránál (óvodapedagógus esetén huszonöt óránál), tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell. Szakértők alkalmazásának feltételei Az a Mesterpedagógus (vagy 2015. december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba sorolt 15 év szakmai gyakorlattal, szakvizsgával rendelkező pedagógus, aki elvégezte a szükséges továbbképzést) fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítővizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el

28 Szakértői feladatok e-portfólió értékelése és védése óralátogatás intézményi önértékelés tanf. óralátogatás tanf. összegző értékelés Szakértő I. (elnök) értékeltájékozódik Szakértő II. (szakos) értékeltájékozódik Intézmény- vezető értékel véleményez feltölt

29 Súlyozás/összegző értékelés 50% 20% 30%

30 Minősítés eredménye Megfelelt Nem felelt meg Újabb minősítés szükséges A következő év január első napjával magasabb fokozatba kerül

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tóth Mária szakmai vezető Toth.Maria@oh.gov.hu


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere 2013. november 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések