Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés III. Nemzeti Köznevelési Konferencia 2014. január 17. Pósfai Péter elnök A pedagógusminősítés folyamata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógiai-szakmai ellenőrzés III. Nemzeti Köznevelési Konferencia 2014. január 17. Pósfai Péter elnök A pedagógusminősítés folyamata."— Előadás másolata:

1 A pedagógiai-szakmai ellenőrzés III. Nemzeti Köznevelési Konferencia 2014. január 17. Pósfai Péter elnök A pedagógusminősítés folyamata

2 a) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (Tanfelügyelet) 2

3 Tanfelügyelet – jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) a pedagógiai-szakmai ellenőrzésről (78.§ (1) f); 86-87.§; 82.§) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. Az ellenőrzés kiterjed fenntartótól függetlenül minden köznevelési intézményre. 3

4 Tanfelügyelet – jogszabályi háttér 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 145.§: A tanfelügyeleti ellenőrzés célja, hogy a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét - a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, - az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére és - az intézmények saját céljainak megvalósulására alapozva értékelje, és ezzel - az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást adjon. 4

5 A tanfelügyeleti fejlesztések  A fejlesztéseket az Oktatási Hivatal valósítja meg a TÁMOP 3.1.8/12 – 2012 – 0004 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című kiemelt uniós projekt keretében. Aktualitások:  2013. december 12.: Az általános iskolai tanfelügyeleti kézikönyv közzététele.  2014. február 5.: Az óvodai, gimnáziumi, szak- és szakközépiskolai, művészetoktatási, gyógypedagógiai és kollégiumi tanfelügyeleti kézikönyvek közzététele. 5

6 A tanfelügyeleti rendszer továbbfejlesztése  2013. december: Megtörtént a szakértői képzések (tanfelügyelő szakértő, pedagógusminősítő szakértő) akkreditációja.  2014. január - február: Megtörténik a szakértőket felkészítő trénerek képzése (100 fő).  2014. április - május: A szakértők első csoportjának képzése (1000 fő).  2013. december – 2014. június: Az Oktatási Hivatal kidolgozza és nyilvánosságra hozza a pedagógiai szakszolgálat és a pedagógiai szakmai szolgáltatás területére vonatkozó standardokat.  2014. március – 2014. november: A 2014-es év próbaellenőrzésein szerzett tapasztalatok alapján az Oktatási Hivatal továbbfejleszti a standardokat és a kézikönyveket. 6

7 b) A pedagógusminősítési rendszer 7

8 Pedagógusminősítés – kikre terjed ki jelenleg  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről (64-65.§)  Az Nkt. 65. § (9) bekezdése és a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 15. §-a értelmében 2013 szeptemberétől a következő területeken dolgozó pedagógusokra is vonatkozik a pedagógusminősítési rendszer: •pedagógiai szakszolgálat, •pedagógiai-szakmai szolgáltatás, •gyermekvédelem és gyámügy. 8

9 A minősítési rendszer vázlata 9 Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár Minősítő vizsga 60 %-os eredmény Minősítési eljárás 75 %-os eredmény Minősítési eljárás 85 %-os eredmény 2 év után Leghamarabb 6, legkésőbb 9 év után Leghamarabb 6 év után A kötelező minősítések a pedagógus számára az első alkalommal díjmentesek. A megismételt eljárások önköltségesek. A nem kötelező minősítések önköltségesek (a minimálbér 70%-a).

10 A pedagógusminősítési rendszerrel kapcsolatos fejlesztések •A pedagógusminősítési rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket az Oktatási Hivatal valósítja meg a TÁMOP-3.1.5/12 - 2012 – 0001 Pedagógusképzés támogatása kiemelt uniós projekt keretében. Aktualitások: •2013. december 12.: Az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kézikönyv közzététele. 10

11 A pedagógusminősítés alapját jelentő 8 pedagóguskompetencia 1.Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás, módszertani felkészültség 2.Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3.A tanulás támogatása 4.A tanuló személyiségének fejlesztése; az egyéni bánásmód érvényesülése; a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése; esélyteremtés; nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre; integrációs tevékenység; osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás 11

12 A pedagógus értékelése  A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató e-portfólió értékelése  Az e-portfólióvédés értékelése  Az óra/foglalkozás megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése  Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása; a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése  Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése 12

13 Az e-portfólió szerkezete 13 szakmai önéletrajz nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása szakmai életút értékelése

14 A pedagógusminősítési rendszer továbbfejlesztése  2013 szeptemberétől: Az Oktatási Hivatal kidolgozza a szakterületi és szaktantárgyi tartalmakat (óvoda, alsó tagozat, szaktantárgyak, kollégium, alapfokú művészeti nevelés, gyógypedagógiai nevelés, pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatás, gyermekvédelem és gyámügy).  Az e-portfólió felület fejlesztése:  intézményi tesztelés és korrekció: 2014. január 13-31.  a felület tervezett megnyitása a pedagógusok számára: február 3. (a pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatás, gyermekvédelem és gyámügy területeken csak az egyszerűsített portfólió tölthető fel)  2014-ben 400 gyakornok próba minősítővizsgája, 1200 próbaminősítés, valamint 20 000 feltöltött portfólió értékelésének tapasztalatai alapján az Oktatási Hivatal továbbfejleszti a pedagógusminősítés eljárásrendjét és eszközrendszerét. 14

15 c) Pedagógusminősítés (és tanfelügyelet) 15

16 Jogszabályi változások (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) módosítása (2013. évi CCXLV. törvény, 2014. január 1-jén lépett hatályba) A KIR alkalmazotti nyilvántartása kibővült : tartalmazza az alkalmazott  lakcímét, elektronikus levelezési címét;  előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül  a szakmai gyakorlat idejét,  esetleges akadémiai tagságát,  munkaidő-kedvezményének tényét,  minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét,  minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét,  az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait. 16

17 Jogszabályi változások (2) Törvényi felhatalmazás egyes nyilvántartások adatainak összekapcsolására, adatok továbbítására:  Az Oktatási Hivatal által vezetett Országos szakértői névjegyzék, valamint a KIR alkalmazotti nyilvántartásának adatállománya összekapcsolható az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, valamint a minősítő vizsga és a minősítési eljárás során szakértői feladatok ellátására történő kirendelés céljából; a szakértői névjegyzékből ezen eljárások szervezése céljából a kormányhivatal részére adat szolgáltatható.  A KIR alkalmazotti nyilvántartásából személyes adat továbbítható az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok minősítő eljárásának lefolytatása céljából a kormányhivatal részére. 17

18 Tanfelügyelő és pedagógusminősítő szakértők képzése  két 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés több ütemben  az első ütemben 1000 fő képzésére kerül sor 2014. április-májusban  jelentkezni a www.oktatas.hu oldalon lehet, a jelentkezési határidő: 2014. január 26.www.oktatas.hu  mindkét képzés vizsgával zárul, amely magában foglalja a résztvevők TÁMOP-3.1.8, illetve TÁMOP-3.1.5 projektek keretében történő próba tanfelügyeleti ellenőrzését és próba minősítését  szakértői feladatokat a képzéseket sikeresen teljesítő és a szakértői névjegyzék új, „pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés” szakterületén szereplők láthatnak el 18

19 A jelentkezés feltételei Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértőnek az a pedagógus jelentkezhet, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel: •rendelkezik legalább 14 év pedagógus-munkakörben szerzett köznevelési vagy a felsőoktatásban a pedagógusképzésben oktatói munkakörben szerzett tapasztalattal; •rendelkezik legalább 5 éves tapasztalattal abban az intézménytípusban, melyben tanfelügyelői, pedagógusminősítő szakértői tevékenységet szeretne folytatni; •rendelkezik pedagógus-szakvizsgával vagy a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 35.§ (4) bekezdésében meghatározott, azzal egyenértékű végzettséggel; •jelenleg pedagógus, vagy pedagógiai szakértő, vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatott. 19

20 20

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 21


Letölteni ppt "A pedagógiai-szakmai ellenőrzés III. Nemzeti Köznevelési Konferencia 2014. január 17. Pósfai Péter elnök A pedagógusminősítés folyamata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések