Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanfelügyelet – egységes külső értékelés a köznevelési intézményekben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanfelügyelet – egységes külső értékelés a köznevelési intézményekben."— Előadás másolata:

1 Tanfelügyelet – egységes külső értékelés a köznevelési intézményekben

2 A megújuló köznevelés értékelési keretrendszere Minősítés Tanfelügyelet Önértékelés Pedagógus Vezető Intézmény Pedagógus Vezető Intézmény

3 A fejlesztések tartalmi kapcsolata Önértékelés Tanfelügyelet Minősítés Értékelési területek, indikátorok Értékelési területek, szempontok, eszközök Szakértői képzés

4 Szakértői feladatok, képzések A képzések bemeneti követelményei: -14 év pedagógiai gyakorlat -Pedagógus szakvizsga -Pedagógus és/vagy intézményértékelési tapasztalat Kiválasztási szempontok: -Szakértői kompetenciák -Jogszabályi háttér ismerete -Területi és szakterületi szempontok A szakértőkkel szembeni elvárások: -A képzések sikeres elvégzése -Jelentkezés a szakértői névjegyzék „pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés” szakterületére -A szakértői feladatok szakszerű ellátása

5 A tanfelügyelet standardjai 1.Az ellenőrzés fajtájának megfelelő 2.Egységes, de az intézménytípusok sajátosságait figyelembe vevő (óvoda, általános iskola, gimnázium, szakképzés, kollégium, művészeti iskola, gyógypedagógiai intézmény, szakszolgálat, pedagógiai szolgáltató) Az intézmény ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése - értékelése A vezető ellenőrzése - értékelése

6 Tanfelügyeleti kézikönyv(ek) 1.Alapelvek, célok 2. Az ellenőrzés menete  az ellenőrzés folyamatának leírása,  a szakértők feladatainak meghatározása,  a pedagógus, a vezető szerepének, feladatainak összefoglalása 3. Területek, módszerek, eszközök  elemzési és megfigyelési szempontsorok,  kérdőívek,  interjú kérdések,  értékelőlapok

7 A tanfelügyeleti ellenőrzés szakaszai 1. Előzetes felkészülés  a szakértők az előzetesen rendelkezésükre álló információk alapján átfogó képet alkotnak a pedagógus/vezető/intézmény munkájáról,  azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit. 2. Helyszíni ellenőrzés  óralátogatás  az interjúk elkészítése,  a pedagógiai munka infrastrukturális hátterének megismerése. 3. Összegzés – értékelés  a szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait,  elkészítik az értékelést: ellenőrzési területenként megállapítják az erősségeket és fejleszthető területeket,  az értékeltek értékelő lapot töltenek ki a szakértők munkájáról.

8 Az intézmény ellenőrzésének lezárása 4. Az intézményfejlesztési terv elkészítése  a nevelőtestület az intézményvezető irányításával, az értékelő jelentés szempontjai alapján, elkészíti az intézmény öt évre szóló fejlesztési tervét,  a nevelőtestület elfogadja,  az intézményértékelés és a fejlesztési terv nyilvános

9 A pedagógus ellenőrzésének területei 1. Módszertani felkészültség A pedagógus módszertani ismeretanyaga, az alkalmazott módszerek tervezése, megfelelősége és beválása. 2. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése A tanulók, a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotának felmérése, egyéni fejlesztés és differenciálás. 3. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése A közösség belső struktúrájának feltárása, a megfelelő nevelési, tanulási környezet kialakítása, közösségfejlesztés és konfliktuskezelés. 4. A pedagógiai folyamat tervezése A tervezés tudatossága, nyomon követhetősége és megvalósítása.

10 5. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása A tanulók motiválása és a különböző tanulásszervezési eljárások tudatos alkalmazása és beválása. 6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése A különféle ellenőrzési formák alkalmazása, a tanulók önértékelésének fejlesztése. 7. A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás A kommunikáció, az együttműködés a tanulókkal és a kollégákkal, valamint a pedagógus önismerete és önfejlesztése. 8. Az autonómia és a felelősségvállalás Kezdeményezőképesség, felelősségvállalás, megbízhatóság, tájékozottság. A pedagógus ellenőrzésének területei

11 A pedagógus ellenőrzésének módszerei és eszközei 1. Dokumentumelemzés  az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó része,  a pedagógiai munka tervezésének és értékelésének dokumentumai, a kivitelezés segédeszközei  (az előző pedagógus ellenőrzés dokumentumai). 2. Óra-/foglalkozáslátogatás  két tanóra vagy egyéb foglalkozás megtekintése. 3. Interjú  a pedagógussal óramegbeszélés  interjú az intézmény vezetőjével. 4. E-portfólió  a pedagógus munkájáról alkotott kép kialakítását segíti de nem értékeljük

12 A vezető ellenőrzésének területei 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása A tanulás és tanítás tervezése és hatékony működtetése. 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása A változásokra nyitott szervezet megteremtése, reagálás az intézményt érő kihívásokra, a jövőkép kialakítása és kommunikálása, valamint a stratégiai és operatív szempontból fejlesztést igénylő területek azonosítása. 3. Saját maga stratégiai vezetése és operatív irányítása Önreflexió és önfejlesztés, szakmai tudás folyamatos frissítése, szakmai aktivitás és a vezetői pályázatban megfogalmazott célok teljesülése.

13 A vezető ellenőrzésének területei 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása Feladatmegosztás és motiválás, pozitív és támogató környezet kialakítása, fejlesztési szükségletek felmérése, a belső tudásmegosztás elősegítése. 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása A jogszabályok követése, a tájékoztatási kötelezettség és az átláthatóság biztosítása, az intézményi erőforrások elemzése és kezelése, a vezető kapcsolatai.

14 A vezető ellenőrzésének módszerei és eszközei 1. Dokumentumelemzés  a vezetői pályázat,  egyes intézményi alapdokumentumok,  intézményi önértékelés vezetőre vonatkozó elemei,  (a korábbi vezetői ellenőrzés értékelő lapja). 2. Interjúkészítés  a vezetővel,  a fenntartó képviselőjével,  a vezetőtársakkal, a munkaközösség-vezetőkkel. 3. Kérdőíves felmérés  pedagógusi és szülői elégedettségmérés eredményének vizsgálata.

15 Az intézmény ellenőrzésének területei 1.A pedagógiai folyamatok Stratégiai és operatív tervezés, a tervek megvalósítása, az ellenőrzés, értékelés és korrekció. 2. Személyiség- és közösségfejlesztés Az egyes tanulók képességeinek megismerése, fejlesztése, szociális hátrányaik enyhítése, az önálló tanulás támogatása és tanítása, közösségépítés és fejlesztés. 3. Eredmények A mérési eredmények nyilvántartása, feldolgozása és hasznosítása.

16 Az intézmény ellenőrzésének területei 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció A szakmai munkaközösségek és a belső tudásmegosztás. 5. Az intézmény külső kapcsolatai Az intézmény partnerei, a partneri kapcsolatok tartalma, részvétel a közéletben. 6. A pedagógiai működés feltételei A tárgyi, infrastrukturális és szervezeti feltételek megléte, megfelelősége és fejlesztése. 7. A NAT-ban megfogalmazott elvárásoknak, és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés

17 Az intézmény ellenőrzésének módszerei és eszközei 1. Dokumentumelemzés  az intézmény pedagógiai munkáját meghatározó alapdokumentumok,  az intézményi önértékelés eredménye,  a mérési eredmények,  (a korábbi ellenőrzések értékelő lapja). 2. Interjú  a fenntartóval,  az intézményvezetővel,  munkaközösség - vezetőkkel,  a pedagógusok képviselőivel,  a szülők képviselőivel.

18 Az intézmény ellenőrzésének módszerei és eszközei 3. Kérdőíves felmérés  elégedettségmérés eredménye: a)pedagógusok b)szülők c)(tanulók). 4. Megfigyelés: a pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése  a pedagógiai program megvalósításához szükséges eszközrendszer rendelkezésre állásának vizsgálata. 5. A pedagógusellenőrzések értékelő lapjainak összegzése 6. A vezető ellenőrzés eredményének felhasználása

19 A tanfelügyelet helye és szerepe a jövő köznevelésében – a működés 2014. átmeneti időszak: -A tanfelügyeletet az OH szervezi -Pilot értékelések, amelyek eredménye beszámítható 2015-től „éles” működés: -A szervezők a kormányhivatalok (informatikai támogatással) -A tanfelügyelet a minősítési tervhez igazodik -Az intézményekkel mindig egyeztetve -1-1 napot vesz igénybe

20 A tanfelügyelet helye és szerepe a jövő köznevelésében – tervek Az éles működés tapasztalatainak felhasználásával: • A jogszabályi háttér finomhangolása • A standardok és az informatikai támogatás továbbfejlesztése • A szakértői képzések továbbfejlesztése, kiegészítése • Távlati cél: 5 éven belül stabilan működő tanfelügyelet

21 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Maus Pál Maus.Pal@oh.gov.hu


Letölteni ppt "Tanfelügyelet – egységes külső értékelés a köznevelési intézményekben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések