Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés"— Előadás másolata:

1 Országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés
Készítette:Ritter Attila az Oktatási Hivatal és a Qualitas T&G Kft diáinak felhasználásával

2 „Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt fejlődésében. De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján." (Goethe)

3 Nemzetközi kitekintés
Csehország Egyesült Államok Kanada Hollandia És még sokan mások

4 Jogszabályi háttér Intézményvezetői szakmai ellenőrzés - Nkt. 69. § (3) Fenntartói pedagógiai – szakmai ellenőrzés - Nkt. 83.§ Országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés - Nkt § és 326/ Korm. rendelet

5 Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés
Működteti az oktatásért felelős miniszter. Szervezi az Oktatási Hivatal a kormányhivatalok közreműködésével. Feladat ellátására szerződik a kormányhivatal a pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakértőivel. Ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat. Az ellenőrzés a fenntartótól függetlenül kiterjed minden köznevelési intézményre, és az intézményekben pedagógiai tevékenységet folytató szereplőkre.

6 Célok, alapelvek, tanfelügyelői feladatok

7 Cél A nemzeti köznevelési tanfelügyeleti rendszer működtetése célja
Pedagógiai központú minőségfejlesztés Adatnyerés a közoktatási, köznevelési intézmények állapotáról Információk a kormányzati politika végrehajtásáról; a fejlesztés szükségleteihez, a nemzetközi összevetéshez A szakpolitika fejlesztési ciklusaihoz a tény alapú döntéshozatal kultúrája kialakítása

8 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 145. §
Célja: „(…) a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére és az intézmények saját céljainak megvalósulására alapozva értékelje, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást adjon.”

9 Miért? A magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltányossági mutatóinak – javítása érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű intézményhálózatot, irányítási és ellenőrzési modellt vezetett be. (Kézikönyv)

10 Alapelvek - Milyen? Fejlesztő Teljes körű Megalapozott (tényekre alapozott - adatbázis) Rendszer jellegű (ped.-vezető-intézmény kapcs.) Nyilvános Standardizált (a modell pontos leírása) Érintettek érdekeltségét érvényesítő Működtetésében hatékony

11 Hogyan? 8 db pedagógus kompetencia Kk. 18. o
Pedagógiai módszertani felkészültség kezikonyv_orszagos_tanfelugyelet.pdf A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése... A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének foly. értékelése, elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

12 Pedagógus – 8 kompetencia
Pedagógiai módszertani felkészültség A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

13 Na akkor minek is kell megfelelni?
Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés. A Nemzeti alaptanterv nevelési céljainak való megfelelés. Az intézmény pedagógiai programjának, benne a helyi tantervnek való megfelelés.

14 Menetrend A kormányhivatal minden év május 31-éig előzetes tervet készít a PSZE-ről. A nev-okt. int. augusztus 15-éig beküldi a pedagógusok névsorát és okt. azonosítóját a kormányhivatalnak A kormányhivatal augusztus 31-éig korrigálja a tervet. A kormányhivatal az ellenőrzés tervezett időpontja előtt tizenöt nappal elektronikus formában bekéri az ellenőrzéssel érintett intézmény vezetőjétől az intézményben alkalmazott pedagógusok órarendjét, ez alapján megtervezi az ellenőrzés menetét. A szakértő az ellenőrzés előtt legalább hét nappal felveszi a kapcsolatot az intézményvezetővel.

15 A ped.-szakmai ellenőrzés előkészítése
Legutóbbi ellenőrzés megállapításainak megismerése Portfólió áttekintése – nem értékelése Pp, helyi tanterv áttekintése Ped. önértékelés elemzése Helyszíni ellenőrzés időpontjának egyeztetése, célszerű ilyenkor a tantestülettel is találkozni

16 Hogyan? A tanfelügyelő 2 órát/foglalkozást látogat, ott adott szempontok szerint megfigyelést végez, feljegyzéseket készít. Az órák/foglalkozások megbeszélését ő vezeti a megadott visszajelzési módszertani leírás alapján. Elvégzi a pedagógus munkavégzéséhez kapcsolódó dokumentumok ellenőrzését, a standard eszközeit használva azokról feljegyzést készít. Megismeri a pedagógus önértékelési kérdőívét. Megismeri a pedagógusra vonatkozó intézményi önértékelési adatokat, valamint a korábbi ellenőrzések adatait. Információkat szerez a pedagógus portfóliójából. Adott szempontok figyelembe vételével interjút készít a pedagógussal – ennek része a tanóra elemzése - és a vezetővel. A másik tanfelügyelővel egyeztetve elkészíti a ped. ellenőrzési, értékelési lapját.

17 Dokumentumelemzés Az előző pedagógusellenőrzés és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai? A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai (osztályfőnöki, tanórán kívüli foglalkozások, stb) Óraterv Egyéb foglalkozások tervezése Napló Tanulói füzetek

18 Az óralátogatás legfontosabb szempontjai (Kk 51.o)
az óra, foglalkozás célja és tartalma; az órán, foglalkozáson alkalmazott módszerek; az óra, foglalkozás felépítése és szervezettsége; a tanulók munkája és magatartása; a nevelő munkája, egyénisége, magatartása; az óra, foglalkozás eredményessége. kezikonyv_orszagos_tanfelugyelet.pdf

19 Interjú a pedagógussal (Kk. 53.o.)
A tanóra elemzése - tanfelügyelők, pedagógus, vezető, vagy megbízottja A pedagógus önértékelése (Kk 24. o) Tanfelügyelői értékelés (Kk 25.o.) Esetleg pedagógus reflexiója A pedagógusinterjú lebonyolítása (Kk. 53.o.) - tanfelügyelők, pedagógus Strukturált kérdéssorral , Minden addigi tapasztalat alapján, + a pedagógus önértékelő kérdőív alapján (Kk.55.o,) Amit nem tud, vagy amiről nincs meggyőződve tanfelügyelő, azt itt megkérdezi. Itt érdemes figyelni, mert itt már sejtetik, hogy mi várható az értékelésben.

20 Interjú a vezetővel (Kk: 54.o)
Résztvevők: tanfelügyelők, vezető, vagy vezetői kompetenciával rendelkező megbízottja Itt sok minden eldől és tisztázódik, elvileg minden a helyére kerül. A vezető véleménye döntő lehet, sokat javíthat, de más irányban is befolyásolhat (objektivitás).

21 Értékelő lap Területek Tartalom
1. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Erősségek: Fejleszthető területek: 2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 3. Módszertani felkészültség 4. pedagógiai folyamat tervezése

22 Értékelő lap Területek Tartalom
5. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása Erősségek: Fejleszthető területek: 6. pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése 7. A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás 8. Az autonómia és a felelősségvállalás

23 Az ellenőrzés lezárása
A szakértők – közösen kitöltik az értékelő lapot, amelyben a vizsgált nyolc területen erősségeket és fejleszthető területeket jelölnek meg. Az értékelő lapot öt napon belül elektronikusan és két nyomtatott példányban eljuttatják az intézményvezetőnek Ö ebből egyet átad a pedagógusnak, egyet pedig a pedagógus saját véleményének feltüntetése után a pedagógus minősítési személyi anyagához csatol. Az értékelőlap a pedagógus portfóliójába is be kell kerülnie. Közben a pedagógus (ugyanazon 5 napon belül) értékelő lapot tölt ki a szakértőkről. Az ellenőrzés eredménye beszámít a Pedagógus minősítésbe - a számosítás módjáról nincs még döntés.

24 A PSZE és a PÉM kapcsolata

25 Nem csak a pedagógust, hanem:
És még kit ellenőrzünk? Nem csak a pedagógust, hanem: a vezetőt és az intézményt is

26 A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
Vezető – 5 kompetencia A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

27 Intézmény – 7 kompetencia
Pedagógiai folyamatok Személyiség- és közösségfejlesztés Eredmények Belső kapcsolatok, együttműködés Az intézmény külső kapcsolatai A pedagógiai munka feltételei A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés

28 A saját képességeinkbe vetett bizalom képezi minden fejlődés alapját.
Ole Nydahl


Letölteni ppt "Országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések