Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés Készítette:Ritter Attila az Oktatási Hivatal és a Qualitas T&G Kft diáinak felhasználásával.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés Készítette:Ritter Attila az Oktatási Hivatal és a Qualitas T&G Kft diáinak felhasználásával."— Előadás másolata:

1 Országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés Készítette:Ritter Attila az Oktatási Hivatal és a Qualitas T&G Kft diáinak felhasználásával

2 „ Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt fejlődésében. De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján." (Goethe)

3 Csehország Egyesült Államok Kanada Hollandia És még sokan mások Nemzetközi kitekintés

4 Intézményvezetői szakmai ellenőrzés - Nkt. 69. § (3) Fenntartói pedagógiai – szakmai ellenőrzés - Nkt. 83.§ Országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés - Nkt. 86-87. § és 326/2013. Korm. rendelet Jogszabályi háttér

5 Működteti az oktatásért felelős miniszter. Szervezi az Oktatási Hivatal a kormányhivatalok közreműködésével. Feladat ellátására szerződik a kormányhivatal a pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakértőivel. Ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat. Az ellenőrzés a fenntartótól függetlenül kiterjed minden köznevelési intézményre, és az intézményekben pedagógiai tevékenységet folytató szereplőkre. Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés

6 Célok, alapelvek, tanfelügyelői feladatok

7 A nemzeti köznevelési tanfelügyeleti rendszer működtetése célja Pedagógiai központú minőségfejlesztés Adatnyerés a közoktatási, köznevelési intézmények állapotáról Információk a kormányzati politika végrehajtásáról; a fejlesztés szükségleteihez, a nemzetközi összevetéshez A szakpolitika fejlesztési ciklusaihoz a tény alapú döntéshozatal kultúrája kialakítása Cél

8 Célja: „(…) a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére és az intézmények saját céljainak megvalósulására alapozva értékelje, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást adjon.” 20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet 145. §

9 A magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltányossági mutatóinak – javítása érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű intézményhálózatot, irányítási és ellenőrzési modellt vezetett be. (Kézikönyv) Miért?

10 Fejlesztő Teljes körű Megalapozott ( tényekre alapozott - adatbázis) Rendszer jellegű (ped.-vezető-intézmény kapcs.) Nyilvános Standardizált (a modell pontos leírása) Érintettek érdekeltségét érvényesítő Működtetésében hatékony Alapelvek - Milyen?

11  Pedagógiai módszertani felkészültség kezikonyv_orszagos_tanfelugyelet.pdf kezikonyv_orszagos_tanfelugyelet.pdf  A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése...  A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése  Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók  A tanulás támogatása  Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének foly. értékelése, elemzése  Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Hogyan? 8 db pedagógus kompetencia Kk. 18. o

12 Pedagógiai módszertani felkészültség A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pedagógus – 8 kompetencia

13 Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés. A Nemzeti alaptanterv nevelési céljainak való megfelelés. Az intézmény pedagógiai programjának, benne a helyi tantervnek való megfelelés. Na akkor minek is kell megfelelni?

14 A kormányhivatal minden év május 31-éig előzetes tervet készít a PSZE-ről. A nev-okt. int. augusztus 15-éig beküldi a pedagógusok névsorát és okt. azonosítóját a kormányhivatalnak A kormányhivatal augusztus 31-éig korrigálja a tervet. A kormányhivatal az ellenőrzés tervezett időpontja előtt tizenöt nappal elektronikus formában bekéri az ellenőrzéssel érintett intézmény vezetőjétől az intézményben alkalmazott pedagógusok órarendjét, ez alapján megtervezi az ellenőrzés menetét. A szakértő az ellenőrzés előtt legalább hét nappal felveszi a kapcsolatot az intézményvezetővel. Menetrend

15 Legutóbbi ellenőrzés megállapításainak megismerése Portfólió áttekintése – nem értékelése Pp, helyi tanterv áttekintése Ped. önértékelés elemzése Helyszíni ellenőrzés időpontjának egyeztetése, célszerű ilyenkor a tantestülettel is találkozni A ped.-szakmai ellenőrzés előkészítése

16 A tanfelügyelő 2 órát/foglalkozást látogat, ott adott szempontok szerint megfigyelést végez, feljegyzéseket készít. Az órák/foglalkozások megbeszélését ő vezeti a megadott visszajelzési módszertani leírás alapján. Elvégzi a pedagógus munkavégzéséhez kapcsolódó dokumentumok ellenőrzését, a standard eszközeit használva azokról feljegyzést készít. Megismeri a pedagógus önértékelési kérdőívét. Megismeri a pedagógusra vonatkozó intézményi önértékelési adatokat, valamint a korábbi ellenőrzések adatait. Információkat szerez a pedagógus portfóliójából. Adott szempontok figyelembe vételével interjút készít a pedagógussal – ennek része a tanóra elemzése - és a vezetővel. A másik tanfelügyelővel egyeztetve elkészíti a ped. ellenőrzési, értékelési lapját. Hogyan?

17 Az előző pedagógusellenőrzés és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai? A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai (osztályfőnöki, tanórán kívüli foglalkozások, stb) Óraterv Egyéb foglalkozások tervezése Napló Tanulói füzetek Dokumentumelemzés

18 az óra, foglalkozás célja és tartalma; az órán, foglalkozáson alkalmazott módszerek; az óra, foglalkozás felépítése és szervezettsége; a tanulók munkája és magatartása; a nevelő munkája, egyénisége, magatartása; az óra, foglalkozás eredményessége. kezikonyv_orszagos_tanfelugyelet.pdf Az óralátogatás legfontosabb szempontjai (Kk 51.o)

19 1.A tanóra elemzése - tanfelügyelők, pedagógus, vezető, vagy megbízottja – A pedagógus önértékelése (Kk 24. o) – Tanfelügyelői értékelés (Kk 25.o.) – Esetleg pedagógus reflexiója 2.A pedagógusinterjú lebonyolítása (Kk. 53.o.) - tanfelügyelők, pedagógus Strukturált kérdéssorral, Minden addigi tapasztalat alapján, + a pedagógus önértékelő kérdőív alapján (Kk.55.o,) Amit nem tud, vagy amiről nincs meggyőződve tanfelügyelő, azt itt megkérdezi. Itt érdemes figyelni, mert itt már sejtetik, hogy mi várható az értékelésben. Interjú a pedagógussal (Kk. 53.o.)

20 Résztvevők: tanfelügyelők, vezető, vagy vezetői kompetenciával rendelkező megbízottja Itt sok minden eldől és tisztázódik, elvileg minden a helyére kerül. A vezető véleménye döntő lehet, sokat javíthat, de más irányban is befolyásolhat (objektivitás). Interjú a vezetővel (Kk: 54.o)

21 Értékelő lap TerületekTartalom 1. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni b án ásmód érvényesítése Erősségek: Fejleszthető területek: 2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése Erősségek: Fejleszthető területek: 3. Módszertani felkészültség Erősségek: Fejleszthető területek: 4. pedagógiai folyamat tervezéseErősségek: Fejleszthető területek:

22 Értékelő lap TerületekTartalom 5. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása Erősségek: Fejleszthető területek: 6. pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése Erősségek: Fejleszthető területek: 7. A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás Erősségek: Fejleszthető területek: 8. Az autonómia és a felelősségvállalás Erősségek: Fejleszthető területek:

23 A szakértők – közösen kitöltik az értékelő lapot, amelyben a vizsgált nyolc területen erősségeket és fejleszthető területeket jelölnek meg. Az értékelő lapot öt napon belül elektronikusan és két nyomtatott példányban eljuttatják az intézményvezetőnek Ö ebből egyet átad a pedagógusnak, egyet pedig a pedagógus saját véleményének feltüntetése után a pedagógus minősítési személyi anyagához csatol. Az értékelőlap a pedagógus portfóliójába is be kell kerülnie. Közben a pedagógus (ugyanazon 5 napon belül) értékelő lapot tölt ki a szakértőkről. Az ellenőrzés eredménye beszámít a Pedagógus minősítésbe - a számosítás módjáról nincs még döntés. Az ellenőrzés lezárása

24 A PSZE és a PÉM kapcsolata

25 Nem csak a pedagógust, hanem:  a vezetőt  és az intézményt is És még kit ellenőrzünk?

26 A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása Vezető – 5 kompetencia

27 Pedagógiai folyamatok Személyiség- és közösségfejlesztés Eredmények Belső kapcsolatok, együttműködés Az intézmény külső kapcsolatai A pedagógiai munka feltételei A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés Intézmény – 7 kompetencia

28 A saját képességeinkbe vetett bizalom képezi minden fejlődés alapját. Ole Nydahl


Letölteni ppt "Országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés Készítette:Ritter Attila az Oktatási Hivatal és a Qualitas T&G Kft diáinak felhasználásával."

Hasonló előadás


Google Hirdetések