Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógusok előmeneteli rendszerének jogszabályi háttere Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 2013. június 5.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógusok előmeneteli rendszerének jogszabályi háttere Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 2013. június 5."— Előadás másolata:

1 A pedagógusok előmeneteli rendszerének jogszabályi háttere Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 2013. június 5.

2 Igazságos, mert az egyéni érdemeket honorálja Motiválja a tanárokat Javítja a diákok teljesítményét Vonzóbbá teheti a pedagógus pályát Növelheti a pálya presztízsét a teljesítmény-elv érvényesülése miatt A rendszer előnyei

3 A pedagógusok előmeneteli rendszere Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64.§, 65.§, 94.§, 95.§ A pedagógusok előmeneteli rendszere Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64.§, 65.§, 94.§, 95.§

4 A törvény „kerettörvény”, a részletszabályokról a 2013. első félévében kiadásra kerülő kormányrendelet szól majd a törvény 94. § g. pontjának felhatalmazása alapján.

5 E törvény biztosítja a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára a pályán való előmenetel lehetőségét. A pedagógus életpálya egy 2 éves gyakornoki időszakból és három – kivételes esetben négy - további életpálya szakaszból áll (Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus/Kutatótanár ). E törvény biztosítja a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára a pályán való előmenetel lehetőségét. A pedagógus életpálya egy 2 éves gyakornoki időszakból és három – kivételes esetben négy - további életpálya szakaszból áll (Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus/Kutatótanár ). Nkt. 64. § (4 ) A fokozatokhoz és egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt e törvény állapítja meg. Nkt. 65. § (1 )

6 A pedagógus három évenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép (kivétel a Gyakornok pedagógus) A pedagógus három évenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép (kivétel a Gyakornok pedagógus) Nkt. 64. § (5 ) Az illetményalap főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznyolcvan, egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka Nkt. 65. § (2)

7 A minősítési eljárás egységes, nyilvános. Nkt. 64. § (7) A minősítő vizsgát és minősítési eljárást a kormányhivatal szervezi. A minősítőbizottság a jelölt pedagógus teljes körű tevékenységét, kötelezettségek teljesítését vizsgálja. A minősítőbizottság a jelölt pedagógus teljes körű tevékenységét, kötelezettségek teljesítését vizsgálja. Nkt. 64. § (6) Nkt. 64. § (7 )

8 A minősítő-vizsga és eljárás szabályait, a minősítő vizsgához és eljáráshoz a követelményeket külön jogszabály állapítja meg Nkt. 65. § (8 ) Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1-jén Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1-jén Nkt. 95. § (3 )

9 Új szakértői szerepek A szaktanácsadói, tanfelügyeleti és minősítési rendszer Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer Tanfelügyelet (pedagógiai-szakmai ellenőrzés) A pedagógus életpályához kapcsolódó pedagógus minősítési rendszer Jogszabály - Nkt. 61. § (4) - 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete - Nkt. 78.§ (1) f. pont, 86-87. §. - 20/2012 (VII.31.) EMMI rendelet - Nkt. 64-65. § - 2013. nyarán elkészülő végrehajtási rendelet Cél - a pedagógusok fejlesztő célú támogatása - az új Nat-ban és a kerettantervekben meghatározott nevelési célok, fejlesztési területek és ismeretek elsajátításának és alkalmazásának támogatása - pedagógusok - intézményvezetők - intézmények általános pedagógiai szempontok szerint történő fejlesztő értékelése A pedagógusok munkájának komplex értékelése annak érdekében, hogy a pedagógusok az előmeneteli rendszer megfelelő fokozataiba kerüljenek Módszer - szakos óra és foglalkozáslátogatás - óraelemzés, megbeszélés a pedagógussal - munkaközösségi megbeszélés - dokumentumelemzés - jó gyakorlatok ismertetése - a mesterségbeli tudás fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása - óra- és foglalkozáslátogatás, - interjú - pedagógiai dokumentumok vizsgálata - intézményi önértékelés vizsgálata - a pedagógus által készített portfólió értékelése - a portfólió „védése” - az intézményvezető összegző véleményének elemzése - óra- és foglalkozás-megfigyelések - Dokumentumelemzés - A tanfelügyelet során készült jegyzőkönyvek elemzése - intézményi önértékelés (ennek része a munkaközösség-vezetők, diákok, szülők véleménye) vizsgálata

10 Gyakoriságévente egy látogatáslegalább ötévente - kötelező: a gyakornokok minősítő vizsgája (2-4 év) és az első minősítés (6-9 év) - nem kötelező: A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozathoz szükséges minősítés Irányítás Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) szakmai irányítása alapján a pedagógiai intézetek végzik. Az Oktatási Hivatal szervezi a kormányhivatal közreműködésével. (Megállapodás alapján más) A minősítéseket a kormányhivatalok szervezik az Oktatási Hivatal szakmai irányításával. Ki végzi A pedagógiai-szakmai szolgáltatást szervező intézménnyel alkalmazásban, szerződésben álló szaktanácsadók, tantárgygondozók. Köznevelési szakértők, akik a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szerepelnek az országos szakértői évjegyzékben. - Felkészített köznevelési szakértő - Intézményvezető - A pedagógusképző intézmény felkészített oktatója vagy másik köznevelési szakértő Záró dokumentumok - látogatási jegyzőkönyv A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatát jegyzőkönyvben rögzíti. A minősítő bizottság döntését jegyzőkönyvben rögzíti. Záró dokumentumot kapja - pedagógus - OFI - pedagógus - intézményvezető - fenntartó - a tanfelügyelet elrendelője - pedagógus - intézményvezető - fenntartó - OH - kormányhivatal Következmény -A szaktanácsadók intézkedésre nem jogosultak, hiszen feladatuk fejlesztő-támogató jellegű. - A szaktanácsadó közreműködésével elkészülő egyéni/intézményi fejlesztési javaslat szerinti tevékenységek. A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult. A jegyzőkönyv belekerül a pedagógus portfóliójába - A pedagógus magasabb fokozatba kerül vagy - marad az adott fokozatban, vagy - munkaviszonya megszűnik

11 A pedagógus előmeneteli rendszerének fokozatai Kötelező fokozatok: 1. szakasz: gyakornok (2-4 év) 2. szakasz: pedagógus I. (6-9 év) 3. szakasz: pedagógus II. (min. 6 év) --------------------------------------------------------- Nem kötelező fokozatok: 4. szakasz: mesterpedagógus feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés 4. v. 5. szakasz: kutatótanár feltétele: PhD, 14 év gyakorlat, 2. minősítés

12 A pálya csúcsát jelentő mesterpedagógusi/kutatótanári fokozatot leghamarabb 14 év alatt lehet elérni. A Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatba lépés kötelező, a többi fokozat elérése azonban már nem A pálya csúcsát jelentő mesterpedagógusi/kutatótanári fokozatot leghamarabb 14 év alatt lehet elérni. A Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatba lépés kötelező, a többi fokozat elérése azonban már nem

13 A rendszer bevezetése • Az életpályamodell bevezetésére 2013. szeptember 1-től kezdődően 5 év alatt, fokozatosan kerül sor. • A különböző fokozatokhoz eltérő illetmények tartoznak, ugyanakkor megmarad a háromévenkénti béremelési automatizmus is. • Az egyes „többletfeladatok” ellátásának (osztályfőnökség, mentori munka, szakértői munka stb.) a rendszer bevezetését követő átmeneti időszak után már feltétele a minősítés és a megfelelő fokozat megléte.

14 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló …/2013. Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere 1. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelmények

15 2. § (2) A gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában minősítő vizsgát tesz. (3) A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. (4) Amennyiben a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott, a gyakornoki idő két évvel meghosszabbodik…….. A minősítő vizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható. (7). A gyakornok feltölti a portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. A vizsga részei: • a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése, • portfólió-védés értékelése, • a jelölt legalább egy szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és értékelése

16 (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus az e fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. A minősítési eljárást a pedagógus legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított kilenc év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvételt a munkáltató írja elő. A minősítési eljárás eredményeként a minősítő bizottság a következő döntéseket hozhatja: a)„Megfelelt”, b) „Újabb minősítés szükséges”. (2) Amennyiben a minősítési eljárás az (1) bekezdés b) pontjában foglalt eredménnyel zárult, a minősítési eljárás legfeljebb egyszer, az első sikertelen minősítés után leghamarabb két évvel megismételhető. A megismételt minősítési eljárást legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. (3) A megismételt minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: a) „Megfelelt”, b) „Nem felelt meg”. (6) Azt a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógust, aki a minősítési eljárás eredményeként „megfelelt” minősítést kapott, Pedagógus II. fokozatba kell besorolni,

17 A Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus • pedagógus-szakvizsga és • a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlat megszerzése után második minősítési a mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt. A mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: ”Mesterpedagógusi fokozatba lép”, ”Pedagógus II. fokozatban marad”.

18 2. A gyakornoki idő és a mentor 3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus kompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. 4. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás, valamint a minősítő bizottságok munkájának szervezése 5. A pedagógusok egyes fokozatokba lépésével kapcsolatos szabályok

19 6. A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai 7. A pedagógusok munkaidejének beosztása • A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében • Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás

20 A köznevelési intézmények vezetői 9. Magasabb vezetői és vezetői megbízások köre 10. Az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának részletes szabályai, a pályáztató feladatai A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtása a köznevelési intézményekben 12. A rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét köznevelési intézményekben történő elrendelésének szabályai 13. A pályázat és a próbaidő kikötésének mellőzése 14. A nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságára való jogosultsága és a szabadság kiadásának szabályai 15. A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok

21 6 Záró rendelkezések 16. Vegyes és átmeneti szabályok 17. Hatályon kívül helyező rendelkezés

22 (7. sz. melléklet) A garantált illetménylap százalékában. Az új pedagógus bértábla

23 Minősítés formatív szummatív Pedagógus életút teljesítményértékelés önértékelés teljesítmény motivációs pályázat Pedagógus életpálya Szaktanácsadó Szakértő A PEDAGÓGUS

24 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! imre.sipos@emmi.gov.hu


Letölteni ppt "A pedagógusok előmeneteli rendszerének jogszabályi háttere Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 2013. június 5."

Hasonló előadás


Google Hirdetések