Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elkötelezettség és elhívatottság Pedagógus életpálya Előadó: Thaisz Miklós Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elkötelezettség és elhívatottság Pedagógus életpálya Előadó: Thaisz Miklós Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet."— Előadás másolata:

1 Elkötelezettség és elhívatottság Pedagógus életpálya Előadó: Thaisz Miklós Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet

2 Témakörök 1.) Bevezető 2.) A pedagógus életpálya időrendje
3.) A pedagógus életpálya fokozatai 4.) A pedagógus minősítési rendszer 5.) Az új pedagógus bértábla

3 A pedagógusok jelenlegi helyzete
1.) Bevezető A pedagógusok jelenlegi helyzete A pedagógus pálya társadalmi presztízse alacsony. Az alapképzésre járó hallgatók közül kevesen választják a pedagógus pályát; nem látják a szakmai előrelépés, fejlődés lehetőségeit. A bolognai rendszerű képzést bevezették, de nem született meg a régóta tervezett életpálya-modell. Növekedett a pedagógusok terhelése. (adminisztráció, óraszámemelés, magasabb szülői elvárások) Sok a pályaelhagyó.

4 A pedagógusok jelenlegi helyzete
1.) Bevezető A pedagógusok jelenlegi helyzete A pedagógusképzés megújításának, hatékonyabbá tételének egyik legfontosabb feltétele a megfelelő motivációt jelentő, kiszámítható életpályát biztosító „pedagógus életpálya-modell” bevezetése. A pedagógus életpálya-modellben a pedagógusképzésnek, a pályakezdők mentorálásának, támogatásának és a pedagógusok folyamatos – egész pályafutás alatt zajló – szakmai fejlődésének, továbbképzésének egységes rendszerré kell összeállnia.

5 Teljesítményalapú rendszerek
1.) Bevezető Teljesítményalapú rendszerek Egyéni teljesítménybérek. Tudás és készségalapú javadalmazás. Iskolaalapú javadalmazás. Az életpályamodell koncepció az „egyéni teljesítmény” értékelésén alapul.

6 A rendszer célja, előnyei
1.) Bevezető A rendszer célja, előnyei A rendszer célja: A pálya vonzóvá tétele. A jó pedagógusok megtartása. Előnyei: Emelkedhet a pedagógusoknak jelentkezők száma. (kiválasztás) Növelheti a pálya presztízsét a teljesítmény-elv érvényesülése miatt. Az egyéni érdemeket honorálja. Motiválja a tanárokat.

7 A pedagógusok előmeneteli rendszer §
2.) A pedagógus életpálya időrendje A pedagógusok előmeneteli rendszer § Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény § A törvény „kerettörvény”, a részletes szabályozásról a második félévében kiadásra kerülő kormányrendelet szól majd, a Nkt. 94. § (4) g) pontjának felhatalmazása alapján. A Nkt. 95. § (3) értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer szeptember 1-én lép hatályba.

8 Az életpálya fokozatok Nkt. 64. § (4)
3.) A pedagógus életpálya fokozatai Az életpálya fokozatok Nkt. 64. § (4) 1. fokozat: Gyakornok (2-4 év) 2. fokozat: Pedagógus I. (6-9 év) 3. fokozat: Pedagógus II. (min. 6 év) 4. fokozat: Mesterpedagógus feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés 5. fokozat: Kutatótanár feltétele: PhD, 8/14 év gyakorlat, 2. minősítés)

9

10

11 4.) A pedagógus minősítési rendszer
A minősítési eljárás során minden pedagógusra egységes, nyilvános szabályok vonatkoznak. A minősítő bizottság a jelölt pedagógus teljes körű tevékenységét, különösen a jogszabályokban és a pedagógus munkaköri leírásában megfogalmazott kötelezettségek teljesítését vizsgálja. Nkt. 64. § (7) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás részletes szabályait, a sikeres minősítő vizsgához és minősítési eljáráshoz, az alkotói szabadság igénybevételéhez szükséges követelményeket külön jogszabály állapítja meg. Nkt. 65. § (8)

12 Minősítő vizsga és minősítő eljárás
4.) A pedagógus minősítési rendszer Minősítő vizsga és minősítő eljárás Minősítő vizsga: a Gyakornok részére. Minősítő eljárás: a pályán lévő pedagógusnak. A minősítést a kormányhivatal szervezi. A minősítésre a pedagógus a kormányhivatalnál jelentkezik. A minősítési eljárás összetett folyamat a minősítés szempontjai, az eljárásban résztvevők, a módszerek és a minősítő eljárás időtartama tekintetében is.

13 Minősítés eredménye: megfelelt – nem felelt meg
4.) A pedagógus minősítési rendszer Minősítés eredménye: megfelelt – nem felelt meg Ha a Gyakornok a külön jogszabályban foglaltak szerint a megismételt minősítő vizsgán, vagy a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus a megismételt minősítési eljárás eredményeként „nem felelt meg” minősítést kapott, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. Knt. 64. § (8)

14 Jogorvoslat – ha a minősítés eredménye: nem felelt meg
4.) A pedagógus minősítési rendszer Jogorvoslat – ha a minősítés eredménye: nem felelt meg A Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatba lépés kötelező. (Előírt időhatárok, a én az idevonatkozó kivételek figyelembevételével.) A pedagógus a minősítő vizsga és a minősítési eljárás hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti.

15 A minősítő bizottság tagjai
4.) A pedagógus minősítési rendszer A minősítő bizottság tagjai A megyei kormányhivatal által delegált, felkészített szakértő A fenntartó szándékait is képviselő intézményvezető a.) A pedagógusképző intézmény felkészített oktatója b.) A Pedagógus Kamara szakértője / a kamara megalakulásáig a minősítendő pedagógussal hasonló munkakörben dolgozó minősített pedagógus.

16 A minősítési szempontok
A bizottság figyelembe kell venni többek között: A pedagógussal készített önértékelést (portfóliót), interjút Az intézményvezető összegző véleményét Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésen készült jegyzőkönyveket A foglalkozás-megfigyelések eredményeit A pedagógus munkájával kapcsolatos dokumentumokat A munkaközösség-vezetők, a diákok és a szülök véleményét

17 „Köznevelési szakértő” a köznevelési törvényben (82. §)
a) felsőfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel; pedagógus- vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal; továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, valamint akit pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, vagy a pedagógus-munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta tíz évnél kevesebb idő telt el, vagy b) rendelkezik a hivatal engedélyével

18 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (86-87. §)
Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét A pedagógiai-szakmai ellenőrzés ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést az Oktatási Hivatal szervezi a kormányhivatal közreműködésével Az ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése

19 Az intézmény ellenőrzését legalább három, a jogszabályi feltételek szerint kijelölt köznevelési szakértőből álló csoport végzi A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatát jegyzőkönyvben rögzíti Az ellenőrzésben az a köznevelési szakértő vehet részt, aki a külön jogszabályban előírt továbbképzés követelményeit teljesítette A köznevelési intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása során az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés eredményét figyelembe kell venni Az ellenőrzés eredményei beszámítanak a pedagógusok minősítésébe A rendszer szeptember 1-én lép hatályba

20 Bértábla és egyéb élet-pálya elemek
5.) Az új pedagógus bértábla Bértábla és egyéb élet-pálya elemek Illetményalap Jutalom Kereset kiegészítés Pótlékok Alkotói szabadság Nyugdíj előtti munkaidő csökkentés lehetősége

21 Bértábla és egyéb élet-pálya elemek
5.) Az új pedagógus bértábla Bértábla és egyéb élet-pálya elemek A pedagógus, (Gyakornok kivételével) a pedagógus-munkakörben töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. (Nem fokozatba!) A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik. Nkt. 64. § (5) A rendszer bevezetését követően a Pótlékokkal járó, egyes „többletfeladatok” (osztályfőnökség, mentori munka stb.) ellátásának már feltétele lesz a 7. tanévben, a minősítés és a megfelelő fokozat megléte.

22 5.) Az új pedagógus bértábla
Illetményalap A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt, az illetményalap százalékában a Nkt. 65. § (1) 7. melléklete állapítja meg. Főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznyolcvan százaléka Nkt. 65. § (2) Egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka Nkt. 65. § (2)

23 5.) Az új pedagógus bértábla
(7. sz. melléklet) A garantált illetményalap százalékában. A mindenkori minimálbér 180 % illetve 200 %-a.

24 Jutalom éves összege Nkt. 65. § (4)
5.) Az új pedagógus bértábla Jutalom éves összege Nkt. 65. § (4) Nem haladhatja meg: Intézményvezető esetében a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 15 %-t, Beosztott esetében az éves illetményének, munkabérének 15 %-t.

25 Kereset kiegészítés Nkt. 65. § (5)
5.) Az új pedagógus bértábla Kereset kiegészítés Nkt. 65. § (5) Az intézmény vezetésében résztvevők részére: Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézmény többi vezetőjét az intézményvezető kereset-kiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 10 %-t.

26 5.) Az új pedagógus bértábla
Pótlékok 8. sz. melléklet (A számok az illetményalap százalékában értendőek)

27 Alkotói szabadság Nkt. 65. § (5)
5.) Az új pedagógus bértábla Alkotói szabadság Nkt. 65. § (5) A legalább Pedagógus II. fokozatot elért pedagógus tízévenként – tudományos kutatáshoz, vagy egyéni tudományos továbbképzésen való részvételhez – legfeljebb egy évi fizetés nélküli szabadságot vehet igénybe. (segítheti: ösztöndíj, pályázat, felkérés stb.)

28 Nyugdíj előtti munkaidő csökkentés lehetősége Nkt. 65. § (7)
5.) Az új pedagógus bértábla Nyugdíj előtti munkaidő csökkentés lehetősége Nkt. 65. § (7) Az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus, óvodai dajka választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat, illetménye, munkabére pedig csak a munkaidő-csökkentés arányának ötven százalékával csökken. (75 %) Az e bekezdésben foglalt kedvezményt csak azok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus-munkakörben vagy óvodai dajkaként.

29 Nkt. 94.§ (4) g) pontja szerint kormányrendelet fogja rögzíteni:
a pedagógusok előmeneteli rendszerét, az egyes fokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelményeket, a minősítő vizsgát és a minősítési eljárást lefolytató bizottság működését, a szakmai kritériumokra vonatkozó részletes rendelkezéseket, a minősítő vizsga és a minősítési eljárások során adható minősítések feltételeit, a minősítésekhez kapcsolódó fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt, a megismételt minősítő vizsga és minősítési eljárások költségét, valamint az ezért kérhető díj mértékét, befizetésének szabályait.

30 Megoldandó feladatok 2013. szeptember 1-ig
A minősítési szempontrendszer kidolgozása Értékelőlapok kidolgozása A minősítések eljárásrendjének kidolgozása Képzési programok kidolgozása Képzők képzése Szakértők képzése Pilot projektek lebonyolítása Korrekció

31 Köszönöm a figyelmüket! Thaisz Miklós miklos.thaisz@nefmi.gov.hu


Letölteni ppt "Elkötelezettség és elhívatottság Pedagógus életpálya Előadó: Thaisz Miklós Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések