Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elkötelezettség és elhívatottság Pedagógus életpálya Előadó: Thaisz Miklós Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elkötelezettség és elhívatottság Pedagógus életpálya Előadó: Thaisz Miklós Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet."— Előadás másolata:

1 Elkötelezettség és elhívatottság Pedagógus életpálya Előadó: Thaisz Miklós Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet

2 Témakörök 1.) Bevezető 2.) A pedagógus életpálya időrendje 3.) A pedagógus életpálya fokozatai 4.) A pedagógus minősítési rendszer 5.) Az új pedagógus bértábla

3 A pedagógusok jelenlegi helyzete   A pedagógus pálya társadalmi presztízse alacsony.   Az alapképzésre járó hallgatók közül kevesen választják a pedagógus pályát; nem látják a szakmai előrelépés, fejlődés lehetőségeit.   A bolognai rendszerű képzést bevezették, de nem született meg a régóta tervezett életpálya-modell.   Növekedett a pedagógusok terhelése. (adminisztráció, óraszámemelés, magasabb szülői elvárások)   Sok a pályaelhagyó. 1.) Bevezető

4   A pedagógusképzés megújításának, hatékonyabbá tételének egyik legfontosabb feltétele a megfelelő motivációt jelentő, kiszámítható életpályát biztosító „pedagógus életpálya-modell” bevezetése.   A pedagógus életpálya-modellben a pedagógusképzésnek, a pályakezdők mentorálásának, támogatásának és a pedagógusok folyamatos – egész pályafutás alatt zajló – szakmai fejlődésének, továbbképzésének egységes rendszerré kell összeállnia. A pedagógusok jelenlegi helyzete 1.) Bevezető

5 rendszerek Teljesítményalapú rendszerek   Egyéni teljesítménybérek.   Tudás és készségalapú javadalmazás.   Iskolaalapú javadalmazás. Az életpályamodell koncepció az „egyéni teljesítmény” értékelésén alapul. 1.) Bevezető

6 A rendszer célja, előnyei A rendszer célja:   A pálya vonzóvá tétele.   A jó pedagógusok megtartása. Előnyei:   Emelkedhet a pedagógusoknak jelentkezők száma. (kiválasztás)   Növelheti a pálya presztízsét a teljesítmény-elv érvényesülése miatt.   Az egyéni érdemeket honorálja.   Motiválja a tanárokat. 1.) Bevezető

7 A pedagógusok előmeneteli rendszer §   Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64.-65. §   A törvény „kerettörvény”, a részletes szabályozásról a 2012. második félévében kiadásra kerülő kormányrendelet szól majd, a Nkt. 94. § (4) g) pontjának felhatalmazása alapján.   A Nkt. 95. § (3) értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1- én lép hatályba. 2.) A pedagógus életpálya időrendje

8 Az életpálya fokozatok 64. § (4) Az életpálya fokozatok Nkt. 64. § (4)   1. fokozat: Gyakornok (2-4 év)   2. fokozat: Pedagógus I. (6-9 év)   3. fokozat: Pedagógus II. (min. 6 év)   4. fokozat: Mesterpedagógus   feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés   5. fokozat: Kutatótanár   feltétele: PhD, 8/14 év gyakorlat, 2. minősítés ) 3.) A pedagógus életpálya fokozatai

9

10

11 Minősítés   A minősítési eljárás során minden pedagógusra egységes, nyilvános szabályok vonatkoznak. A minősítő bizottság a jelölt pedagógus teljes körű tevékenységét, különösen a jogszabályokban és a pedagógus munkaköri leírásában megfogalmazott kötelezettségek teljesítését vizsgálja. Nkt. 64. § (7)   A minősítő vizsga és a minősítési eljárás részletes szabályait, a sikeres minősítő vizsgához és minősítési eljáráshoz, az alkotói szabadság igénybevételéhez szükséges követelményeket külön jogszabály állapítja meg. Nkt. 65. § (8) 4.) A pedagógus minősítési rendszer

12 Minősítő vizsga és minősítő eljárás Minősítő vizsga: a Gyakornok részére. Minősítő eljárás: a pályán lévő pedagógusnak.   A minősítést a kormányhivatal szervezi.   A minősítésre a pedagógus a kormányhivatalnál jelentkezik.   A minősítési eljárás összetett folyamat a minősítés szempontjai, az eljárásban résztvevők, a módszerek és a minősítő eljárás időtartama tekintetében is. 4.) A pedagógus minősítési rendszer

13 Minősítés eredménye: megfelelt – nem felelt meg   Ha a Gyakornok a külön jogszabályban foglaltak szerint a megismételt minősítő vizsgán,   vagy a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus a megismételt minősítési eljárás eredményeként   „nem felelt meg” minősítést kapott, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. Knt. 64. § (8) 4.) A pedagógus minősítési rendszer

14 Jogorvoslat – ha a minősítés eredménye: nem felelt meg   A Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatba lépés kötelező. (Előírt időhatárok, a 2013. 09. 01.-én az idevonatkozó kivételek figyelembevételével.)   A pedagógus a minősítő vizsga és a minősítési eljárás hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti. 4.) A pedagógus minősítési rendszer

15 A minősítő bizottság tagjai   A megyei kormányhivatal által delegált, felkészített szakértő   A fenntartó szándékait is képviselő intézményvezető   a.) A pedagógusképző intézmény felkészített oktatója b.) A Pedagógus Kamara szakértője / a kamara megalakulásáig a minősítendő pedagógussal hasonló munkakörben dolgozó minősített pedagógus. 4.) A pedagógus minősítési rendszer

16 A minősítési szempontok A bizottság figyelembe kell venni többek között:  A pedagógussal készített önértékelést (portfóliót), interjút  Az intézményvezető összegző véleményét  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésen készült jegyzőkönyveket  A foglalkozás-megfigyelések eredményeit  A pedagógus munkájával kapcsolatos dokumentumokat  A munkaközösség-vezetők, a diákok és a szülök véleményét

17 „Köznevelési szakértő” a köznevelési törvényben (82. §)   a) felsőfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel; pedagógus- vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal; továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, valamint akit pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, vagy a pedagógus- munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta tíz évnél kevesebb idő telt el, vagy   b) rendelkezik a hivatal engedélyével

18 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (86-87. §)   Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét   A pedagógiai-szakmai ellenőrzés ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat   Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést az Oktatási Hivatal szervezi a kormányhivatal közreműködésével   Az ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése

19   Az intézmény ellenőrzését legalább három, a jogszabályi feltételek szerint kijelölt köznevelési szakértőből álló csoport végzi   A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatát jegyzőkönyvben rögzíti   Az ellenőrzésben az a köznevelési szakértő vehet részt, aki a külön jogszabályban előírt továbbképzés követelményeit teljesítette   A köznevelési intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása során az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés eredményét figyelembe kell venni   Az ellenőrzés eredményei beszámítanak a pedagógusok minősítésébe   A rendszer 2012. szeptember 1-én lép hatályba

20 Bértábla és egyéb élet-pálya elemek   Illetményalap   Jutalom   Kereset kiegészítés   Pótlékok   Alkotói szabadság   Nyugdíj előtti munkaidő csökkentés lehetősége 5.) Az új pedagógus bértábla

21   A pedagógus, (Gyakornok kivételével) a pedagógus-munkakörben töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. (Nem fokozatba!) A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik. Nkt. 64. § (5)   A rendszer bevezetését követően a Pótlékokkal járó, egyes „többletfeladatok” (osztályfőnökség, mentori munka stb.) ellátásának már feltétele lesz a 7. tanévben, a minősítés és a megfelelő fokozat megléte. 5.) Az új pedagógus bértábla Bértábla és egyéb élet-pálya elemek

22 Illetményalap   A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt, az illetményalap százalékában a Nkt. 65. § (1) 7. melléklete állapítja meg.   Főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznyolcvan százaléka Nkt. 65. § (2)   Egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka Nkt. 65. § (2) 5.) Az új pedagógus bértábla

23 (7. sz. melléklet) A garantált illetményalap százalékában. A mindenkori minimálbér 180 % illetve 200 %-a. 5.) Az új pedagógus bértábla

24 Jutalom éves összege Nkt. 65. § (4) Nem haladhatja meg:   Intézményvezető esetében a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 15 %-t,   Beosztott esetében az éves illetményének, munkabérének 15 %-t. 5.) Az új pedagógus bértábla

25 Kereset kiegészítés Nkt. 65. § (5) Az intézmény vezetésében résztvevők részére:   Az intézményvezetőt a fenntartó,   az intézmény többi vezetőjét az intézményvezető   kereset-kiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 10 %-t. 5.) Az új pedagógus bértábla

26 Pótlékok 8. sz. melléklet (A számok az illetményalap százalékában értendőek) 5.) Az új pedagógus bértábla

27 Alkotói szabadság Nkt. 65. § (5 )   A legalább Pedagógus II. fokozatot elért pedagógus tízévenként – tudományos kutatáshoz, vagy egyéni tudományos továbbképzésen való részvételhez – legfeljebb egy évi fizetés nélküli szabadságot vehet igénybe. (segítheti: ösztöndíj, pályázat, felkérés stb.) 5.) Az új pedagógus bértábla

28 Nyugdíj előtti munkaidő csökkentés lehetősége Nkt. 65. § (7)   Az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus, óvodai dajka választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat, illetménye, munkabére pedig csak a munkaidő-csökkentés arányának ötven százalékával csökken. (75 %)   Az e bekezdésben foglalt kedvezményt csak azok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus- munkakörben vagy óvodai dajkaként. 5.) Az új pedagógus bértábla

29 Nkt. 94.§ (4) g) pontja szerint kormányrendelet fogja rögzíteni:   a pedagógusok előmeneteli rendszerét, az egyes fokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelményeket,   a minősítő vizsgát és a minősítési eljárást lefolytató bizottság működését,   a szakmai kritériumokra vonatkozó részletes rendelkezéseket,   a minősítő vizsga és a minősítési eljárások során adható minősítések feltételeit,   a minősítésekhez kapcsolódó fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt,   a megismételt minősítő vizsga és minősítési eljárások költségét,   valamint az ezért kérhető díj mértékét, befizetésének szabályait.

30 Megoldandó feladatok 2013. szeptember 1-ig   A minősítési szempontrendszer kidolgozása   Értékelőlapok kidolgozása   A minősítések eljárásrendjének kidolgozása   Képzési programok kidolgozása   Képzők képzése   Szakértők képzése   Pilot projektek lebonyolítása   Korrekció

31 Köszönöm a figyelmüket! Thaisz Miklós miklos.thaisz@nefmi.gov.hu


Letölteni ppt "Elkötelezettség és elhívatottság Pedagógus életpálya Előadó: Thaisz Miklós Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések