Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2013/2014-es nevelési év az óvodákban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2013/2014-es nevelési év az óvodákban"— Előadás másolata:

1 A 2013/2014-es nevelési év az óvodákban
Foglalkoztatás és életpálya-modell

2 Életpálya-modell

3 Az életpálya-modell jogszabályi háttere
Költségvetési törvény Új finanszírozási modell: normatív finanszírozás helyébe bérfinanszírozása lépett okt. 1-jétől Nkt § pedagógus életpálya keretjellegű szabályozása 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet =új Vhr. (a 138/1992-es Korm. r-et váltja) a pedagógusok életpályára vonatkozó részletszabályozás

4 Az életpálya-modell rendszere
Kötelező fokozatok: 1. fokozat: gyakornok (2-4 év) - minősítő vizsga 2. fokozat: pedagógus I. (6-9 év) - 1. minősítési eljárás 3. fokozat: pedagógus II. (min. 6 év) Nem kötelező fokozatok (2. minősítési eljárás ) 4. fokozat: mesterpedagógus feltétele: min. 14 év gyakorlat és szakvizsga 4. vagy 5. fokozat: kutatótanár feltétele: min. 14 év gyakorlat, Phd, publikáció

5 Gyakornok ~> Pedagógus I.
2 évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust gyakornoknak kell besorolni. Gyakornoki idő: a jogviszony létesítésének időpontjától számított 2 év. Minősítő vizsga - a gyakornoki idő lejártával a vizsgát, illetve időpontját a munkáltató a kinevezési okmányban előírja „megfelelt”- Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. „nem felelt meg” - a gyakornoki idő 2 évvel meghosszabbodik Ismételt minősítő vizsga nem felel meg, jogviszonya/munkaviszonya megszűnik

6 Pedagógus I. ~> Pedagógus II.
Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógus 6 év szakmai gyakorlat után saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. 9 év szakmai gyakorlat után kötelező minősítési eljárásban részt vennie. 1. minősítési eljárás Az eljárást és időpontját a munkáltató a kinevezési okmányban előírja. „Megfelelt” - Pedagógus II-be sorolás „Újabb minősítés szükséges” egyszer ismételhető leghamarabb az első sikertelen minősítés után 2 évvel legkésőbb a Pedagógus I. fokozatba sorolástól számított 11. évvel Megismételt minősítési eljárás: „Nem felelt meg” – jogviszonya/munkaviszonya megszűnik

7 Pedagógus II. ~> Mesterpedagógus
Feltétele pedagógus-szakvizsga és a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően 6 év szakmai gyakorlat 2. minősítési eljárás ”Mesterpedagógus fokozatba lép”, ”Pedagógus II. fokozatban marad” Minősítési eljárás megismétlése ha még 2 év szakmai gyakorlatot szerzett, újra kérheti a minősítést többször is ismételhető sikertelensége jogviszony megszüntetésével nem jár

8 Mesterpedagógus Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján/minősítési eljárásában szakértőként vesz részt (évente legfeljebb 25 alkalom) vagy szaktanácsadói feladatokat lát el munkaidő-kedvezményben részesül - a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több óvodapedagógus esetén heti huszonöt óránál tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell költségtérítésben részesül, melynek mértéke alkalmanként forint. Az a mesterpedagógus, aki a fenti feladatokat nem látja el, ellátja a pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítését, részt vesz tantervi, módszertani fejlesztésekben, intézményi dokumentumok, belső képzések szervezésében és megtartásában, versenyre történő felkészítésében.

9 Pedagógus II./Mesterpedagógus ~> Kutatótanár
Feltétele tudományos fokozat vagy doktori cím rendszeres szakmai publikációs tevékenység a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően 6 év szakmai gyakorlat Újabb minősítési eljárás amennyiben sikeres, a KH igazolást állít ki az átsorolásról. Kutatótanár részt vehet szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában. Ebben az esetben a mesterpedagógusra vonatkozó kedvezmények rá is érvényesek Kutatótanár fokozatba az összes pedagógus munkakörben foglalkoztatottak legfeljebb 1%-a sorolható.

10 A minősítő vizsga és a minősítési eljárás
Elemei: a portfólió értékelése (elemeit a R. 8. § (1) bekezdés) portfólió-védés értékelése, a jelölt legalább két szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és értékelése országos pedagógiai szakmai ellenőrzés pedagógusra vonatkozó megállapításai intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó megállapításai

11 A minősítő vizsga és a minősítési eljárás
Egyéb jellemzői: Az eljárás során használt kérdőívek, értékelő lapok, szempontok, segédletek (pedagógusértékelési eszközök) egységesek és nyilvánosak. az Oktatási Hivatal dolgozza ki és a miniszter hagy jóvá A minősítés során hibás vagy valótlan ténymegállapítás, személyiségi jogot sértő megállapítás ellen a pedagógus a minősítés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Az első minősítő vizsga és minősítési eljárás ingyenes. Az ismételt vizsga és eljárás díjköteles – a minimálbér 70%-a (2013-ban: Ft)

12 Minősítő bizottság A minősítő vizsga és a minősítési eljárás minősítő bizottság előtt folyik: elnök+2 tag A minősítő bizottság elnöke a kormányhivatal delegálja mesterpedagógus, az Országos szakértői névjegyzéken szereplő köznevelési szakértő, a jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett.

13 A minősítő bizottság tagjai
TAG I. (felkészítésben kell részt vennie) pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja, minősítési eljárásban a fentiek helyett lehet a kormányhivatal által delegált, az Országos szakértői névjegyzéken szereplő köznevelési szakértő TAG II. a köznevelési intézmény vezetője vagy pedagógus-szakvizsgával és magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező alkalmazott, illetve minősítési eljárásban elégséges a pedagógus szakvizsga Kutatótanár minősítési eljárása esetén a fentieken túl még egy tagot a Magyar Tudományos Akadémia delegál.

14 A minősítések menete Február utolsó napjáig a miniszter közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó minősítési keretszámot. Március 31-éig a pedagógus kezdeményezheti minősítését munkáltatója egyetértésével a KH-nál. Április 10-éig a KH az igényeket továbbítja az OH- nak. Április 31-éig a miniszter dönt a résztvevő pedagógusokról – akiknek kötelező részt venni, azokat mindenképpen felveszi. Július 31-ig a KH felkéri a minősítő bizottság elnökét és tagjait A következő naptári évben történik a minősítési eljárás. A sikeres minősítést követő év első napjával történik az átsorolás.

15 Pedagógus életpálya a 2013/2014-es tanévben
A pedagógust, aki szeptember 1-jén 2 évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba sorolták De a rendelet hatálybalépése előtt létesített gyakornoki jogviszonyok esetében a Kjt-nek a gyakornokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, a Pedagógus I. fokozatba sorolták, A szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba sorolt, több mint 8 év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást.

16 Pedagógus életpálya a 2013/2014-es nevelési évben
A pedagógus-szakvizsgával és 14 év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus 2014. április 30-áig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba január 1-jével történő besorolását, minősítési eljárás nélkül A besorolás feltétele, hogy a pedagógus április 30-áig feltöltse portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított informatikai rendszerbe. A Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni azt, akinek a portfóliója tartalmazza a rendeletben előírtakat. Az ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb december 31-éig minősítési eljárásban köteles részt venni. (Ha erre nem kerül sor, a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és január 1-jétől újra Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.)

17 Pedagógus életpálya a 2013/2014-es nevelési évben
A miniszter pályázati felhívást tesz közzé a mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. Részt vehet, aki aki rendelkezik legalább 15 év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, szerepel az Országos szakértői, vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki, illetve szaktanácsadói névjegyzéken, vállalja, hogy részt vesz szakértői vagy szaktanácsadói továbbképzésen, vállalja, hogy külön díjazás nélkül, költségtérítés terhére részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában.

18 II. Foglalkoztatás

19 Munkaidő A vezetői munkakör kivételével megszűnt a kötelező óraszám fogalma Minden pedagógus munkaideje heti 40 óra. Munkaidő-kedvezménnyel kizárólag KAT elnök és tag szakszervezeti tisztségviselők szakértő és szaktanácsadó rendelkeznek.

20 Munkaidő Kötött munkaidő 32 óra
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások tartása, oly módon, hogy a nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, pedagógusonként és csoportonként napi 2 óra átfedési idővel az óvodában kell tölteni, illetve kollektív szerződés vagy munkáltatói utasítás alapján intézményen kívüli munkavégzés is lehetséges A kötött munkaidőn felül elrendelhető + 4 óra a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, eseti helyettesítés Nem kötött munkaidő a 40 órához szükséges 4 vagy 8 óra felhasználásáról szabadon dönt az óvodapedagógus nem kell az óvodában tölteni

21 A nevelést előkészítő, azzal összefüggő pedagógiai feladatok
foglalkozások előkészítése, a gyermekek fejlődésének értékelése, az intézmény kulturális életének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, gyermekek felügyelete, a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok, a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok, ügyviteli tevékenység, az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, a szülőkkel történő kapcsolattartás, az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, az éves munkatervben rögzített, foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása

22 Munkaidő nyilvántartása
Az intézményvezető az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában (kötött) munkaidő nyilvántartást vezet, és a munkavégzést havonta igazolja.

23 Foglalkoztatottak létszáma
Magasabb vezetők, vezetők száma 2011. évi CXC. törvény 1. melléklet Óraszáma: 2011. évi CXC. törvény 5. melléklet Óvodapedagógusok létszáma Csoportszám és a nyitvatartási idő határozza meg (végzettség és szakképzettség évi CXC. tv. 3.m) Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak köre és finanszírozott létszáma 2011. évi CXC. törvény 2. melléklete

24 Intézményvezető megbízása
Pályázat lebonyolítása: 2013/326-os Korm.r §-ok. Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, (mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást), vagy az intézményvezetői megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnik, az intézmény vezetésére – nyilvános pályázat kiírása nélkül vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható megfelelő feltételekkel rendelkező személynek - megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltétel a megbízást a települési önkormányzat képviselő- testülete adja, a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok e megbízás alapján, legfeljebb egy évig láthatók el.

25 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
2013. szeptember 1-étől a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet meghatározását a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyett már a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a rögzíti. (rendszeres gyermekvédelmi támogatás - alapfokú iskolai végzettség, álláskereső, lakhatási feltételek+nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesül) A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók részére a augusztus 31-én hatályos rendelkezések szerint biztosított kedvezményeket, támogatásokat a 2013/ nevelési évben változatlan feltételek mellett kell nyújtani (Gyvt. 161/Q. §). A hátrányok ellensúlyozása érdekében óvodai fejlesztő programot kell szervezni- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend § EMMI 24. § (1) Az általános iskolai felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.

26 Köszönöm a figyelmet!

27 Az életpálya-modell rendszere
Kategóriák Kategóriába a pedagógus - a gyakornok kivételével - a közalkalmazotti jogviszonyban / munkaviszonyban eltöltött idő alapján kerül besorolásra. Az Nkt. 8. számú melléklete 15 kategóriát állapított meg. A fokozaton belül 3 évente újabb kategóriába lép.

28 Fokozatok és kategóriák
Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

29 Illetményalap A minimálbér %-ában került meghatározásra.
2013. szeptember 1. és augusztus 31. között az illetményalap a minimálbér ( Ft) havi összegének 118,5 %-a középfokú végzettség esetén = Ft 157,8 %-a főiskolai végzettség esetén = Ft 172,9 %-a egyetemi végzettség esetén = Ft 29

30 A pedagógus bér összetevői
Illetményalap meghatározott %-a a fokozat és kategória alapján Pótlék magasabb vezetői intézményvezető helyettesi, tagintézmény vezetői, tagintézmény vezető helyettesi nemzetiségi gyógypedagógia (nehéz körülmények között végzett munkáért járó) Ügyeletért és készenlétért átalánydíjazás elrendelhető a pedagógiai programban meghatározott kirándulás vagy más, nem az óvodában szervezett program megvalósításához.


Letölteni ppt "A 2013/2014-es nevelési év az óvodákban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések