Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2013/2014-es nevelési év az óvodákban Foglalkoztatás és életpálya-modell.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2013/2014-es nevelési év az óvodákban Foglalkoztatás és életpálya-modell."— Előadás másolata:

1 A 2013/2014-es nevelési év az óvodákban Foglalkoztatás és életpálya-modell

2 Életpálya-modell

3 Az életpálya-modell jogszabályi háttere - Költségvetési törvény -Új finanszírozási modell: normatív finanszírozás helyébe bérfinanszírozása lépett 2013. okt. 1-jétől - Nkt. 64 - 65. § -pedagógus életpálya keretjellegű szabályozása - 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet =új Vhr. (a 138/1992-es Korm. r-et váltja) -a pedagógusok életpályára vonatkozó részletszabályozás

4 Az életpálya-modell rendszere Kötelező fokozatok: 1. fokozat: gyakornok (2-4 év) - minősítő vizsga 2. fokozat: pedagógus I. (6-9 év) - 1. minősítési eljárás 3. fokozat: pedagógus II. (min. 6 év) --------------------------------------------------------- Nem kötelező fokozatok (2. minősítési eljárás ) 4. fokozat: mesterpedagógus feltétele: min. 14 év gyakorlat és szakvizsga 4. vagy 5. fokozat: kutatótanár feltétele: min. 14 év gyakorlat, Phd, publikáció

5 Gyakornok ~> Pedagógus I.  2 évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust gyakornoknak kell besorolni.  Gyakornoki idő: a jogviszony létesítésének időpontjától számított 2 év.  Minősítő vizsga - a gyakornoki idő lejártával ◦ a vizsgát, illetve időpontját a munkáltató a kinevezési okmányban előírja ◦ „megfelelt”- Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. ◦ „nem felelt meg” - a gyakornoki idő 2 évvel meghosszabbodik  Ismételt minősítő vizsga ◦ nem felel meg, jogviszonya/munkaviszonya megszűnik

6 Pedagógus I. ~> Pedagógus II.  Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógus ◦ 6 év szakmai gyakorlat után saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. ◦ 9 év szakmai gyakorlat után kötelező minősítési eljárásban részt vennie.  1. minősítési eljárás ◦ Az eljárást és időpontját a munkáltató a kinevezési okmányban előírja. ◦ „Megfelelt” - Pedagógus II-be sorolás ◦ „Újabb minősítés szükséges”  egyszer ismételhető  leghamarabb az első sikertelen minősítés után 2 évvel  legkésőbb a Pedagógus I. fokozatba sorolástól számított 11. évvel  Megismételt minősítési eljárás: ◦ „Nem felelt meg” – jogviszonya/munkaviszonya megszűnik

7 Pedagógus II. ~> Mesterpedagógus Feltétele  pedagógus-szakvizsga és  a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően 6 év szakmai gyakorlat 2. minősítési eljárás  ”Mesterpedagógus fokozatba lép”,  ”Pedagógus II. fokozatban marad” Minősítési eljárás megismétlése  ha még 2 év szakmai gyakorlatot szerzett, újra kérheti a minősítést  többször is ismételhető  sikertelensége jogviszony megszüntetésével nem jár

8 Mesterpedagógus  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján/minősítési eljárásában szakértőként vesz részt (évente legfeljebb 25 alkalom) vagy szaktanácsadói feladatokat lát el ◦ munkaidő-kedvezményben részesül - a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több óvodapedagógus esetén heti huszonöt óránál ◦ tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell ◦ költségtérítésben részesül, melynek mértéke alkalmanként 10.000 forint.  Az a mesterpedagógus, aki a fenti feladatokat nem látja el, ◦ ellátja a pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítését, ◦ részt vesz tantervi, módszertani fejlesztésekben, intézményi dokumentumok, belső képzések szervezésében és megtartásában, ◦ versenyre történő felkészítésében.

9 Pedagógus II./Mesterpedagógus ~> Kutatótanár Feltétele  tudományos fokozat vagy doktori cím  rendszeres szakmai publikációs tevékenység  a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően 6 év szakmai gyakorlat Újabb minősítési eljárás  amennyiben sikeres, a KH igazolást állít ki az átsorolásról. Kutatótanár  részt vehet szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában.  Ebben az esetben a mesterpedagógusra vonatkozó kedvezmények rá is érvényesek Kutatótanár fokozatba az összes pedagógus munkakörben foglalkoztatottak legfeljebb 1%-a sorolható.

10 A minősítő vizsga és a minősítési eljárás Elemei:  a portfólió értékelése (elemeit a R. 8. § (1) bekezdés)  portfólió-védés értékelése,  a jelölt legalább két szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és értékelése  országos pedagógiai szakmai ellenőrzés pedagógusra vonatkozó megállapításai  intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó megállapításai

11 A minősítő vizsga és a minősítési eljárás Egyéb jellemzői:  Az eljárás során használt kérdőívek, értékelő lapok, szempontok, segédletek (pedagógusértékelési eszközök) ◦ egységesek és nyilvánosak. ◦ az Oktatási Hivatal dolgozza ki és a miniszter hagy jóvá  A minősítés során hibás vagy valótlan ténymegállapítás, személyiségi jogot sértő megállapítás ellen a pedagógus a minősítés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.  Az első minősítő vizsga és minősítési eljárás ingyenes.  Az ismételt vizsga és eljárás díjköteles – a minimálbér 70%-a (2013-ban: 68.600 Ft)

12 Minősítő bizottság A minősítő vizsga és a minősítési eljárás minősítő bizottság előtt folyik: elnök+2 tag A minősítő bizottság elnöke  a kormányhivatal delegálja  mesterpedagógus,  az Országos szakértői névjegyzéken szereplő köznevelési szakértő,  a jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett.

13 A minősítő bizottság tagjai TAG I. (felkészítésben kell részt vennie)  pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja,  minősítési eljárásban a fentiek helyett lehet a kormányhivatal által delegált, az Országos szakértői névjegyzéken szereplő köznevelési szakértő TAG II.  a köznevelési intézmény vezetője vagy  pedagógus-szakvizsgával és magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező alkalmazott, illetve minősítési eljárásban elégséges a pedagógus szakvizsga Kutatótanár minősítési eljárása esetén a fentieken túl még egy tagot a Magyar Tudományos Akadémia delegál.

14 A minősítések menete  Február utolsó napjáig a miniszter közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó minősítési keretszámot.  Március 31-éig a pedagógus kezdeményezheti minősítését munkáltatója egyetértésével a KH-nál.  Április 10-éig a KH az igényeket továbbítja az OH- nak.  Április 31-éig a miniszter dönt a résztvevő pedagógusokról – akiknek kötelező részt venni, azokat mindenképpen felveszi.  Július 31-ig a KH felkéri a minősítő bizottság elnökét és tagjait  A következő naptári évben történik a minősítési eljárás.  A sikeres minősítést követő év első napjával történik az átsorolás.

15 Pedagógus életpálya a 2013/2014-es tanévben  A pedagógust, aki 2013. szeptember 1-jén ◦ 2 évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba sorolták ◦ De a rendelet hatálybalépése előtt létesített gyakornoki jogviszonyok esetében a Kjt-nek a gyakornokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. ◦ legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, a Pedagógus I. fokozatba sorolták, ◦ A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba sorolt, több mint 8 év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást.

16 Pedagógus életpálya a 2013/2014-es nevelési évben  A pedagógus-szakvizsgával és 14 év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus ◦ 2014. április 30-áig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-jével történő besorolását, minősítési eljárás nélkül ◦ A besorolás feltétele, hogy a pedagógus 2014. április 30-áig feltöltse portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított informatikai rendszerbe. ◦ A Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni azt, akinek a portfóliója tartalmazza a rendeletben előírtakat. ◦ Az ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb 2018. december 31-éig minősítési eljárásban köteles részt venni. (Ha erre nem kerül sor, a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és 2019. január 1-jétől újra Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.)

17 Pedagógus életpálya a 2013/2014-es nevelési évben  A miniszter pályázati felhívást tesz közzé a mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából.  Részt vehet, aki ◦ aki rendelkezik legalább 15 év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, ◦ szerepel az Országos szakértői, vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki, illetve szaktanácsadói névjegyzéken, ◦ vállalja, hogy részt vesz szakértői vagy szaktanácsadói továbbképzésen, ◦ vállalja, hogy külön díjazás nélkül, költségtérítés terhére részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában.

18 II. Foglalkoztatás

19 Munkaidő  A vezetői munkakör kivételével megszűnt a kötelező óraszám fogalma  Minden pedagógus munkaideje heti 40 óra.  Munkaidő-kedvezménnyel kizárólag ◦ KAT elnök és tag ◦ szakszervezeti tisztségviselők ◦ szakértő és szaktanácsadó rendelkeznek.

20 Munkaidő  Kötött munkaidő ◦ 32 óra ◦ teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások tartása, oly módon, hogy a nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, pedagógusonként és csoportonként napi 2 óra átfedési idővel ◦ az óvodában kell tölteni, illetve kollektív szerződés vagy munkáltatói utasítás alapján intézményen kívüli munkavégzés is lehetséges  A kötött munkaidőn felül elrendelhető + 4 óra ◦ a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, ◦ a nevelőtestület munkájában való részvétel, ◦ gyakornok szakmai segítése, ◦ eseti helyettesítés  Nem kötött munkaidő ◦ a 40 órához szükséges 4 vagy 8 óra ◦ felhasználásáról szabadon dönt az óvodapedagógus ◦ nem kell az óvodában tölteni

21 A nevelést előkészítő, azzal összefüggő pedagógiai feladatok  foglalkozások előkészítése,  a gyermekek fejlődésének értékelése,  az intézmény kulturális életének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése,  gyermekek felügyelete,  a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok,  a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok,  ügyviteli tevékenység,  az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,  a szülőkkel történő kapcsolattartás,  az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,  a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás,  az éves munkatervben rögzített, foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása

22 Munkaidő nyilvántartása Az intézményvezető az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában (kötött) munkaidő nyilvántartást vezet, és a munkavégzést havonta igazolja.

23 Foglalkoztatottak létszáma  Magasabb vezetők, vezetők száma ◦ 2011. évi CXC. törvény 1. melléklet  Óraszáma: ◦ 2011. évi CXC. törvény 5. melléklet  Óvodapedagógusok létszáma ◦ Csoportszám és a nyitvatartási idő határozza meg (végzettség és szakképzettség 2011. évi CXC. tv. 3.m)  Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak köre és finanszírozott létszáma ◦ 2011. évi CXC. törvény 2. melléklete

24 Intézményvezető megbízása  Pályázat lebonyolítása: 2013/326-os Korm.r 22-27.§-ok.  Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, (mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást), vagy az intézményvezetői megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnik, az intézmény vezetésére – nyilvános pályázat kiírása nélkül ◦ vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható ◦ megfelelő feltételekkel rendelkező személynek - megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltétel ◦ a megbízást a települési önkormányzat képviselő- testülete adja, ◦ a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok e megbízás alapján, legfeljebb egy évig láthatók el.

25 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet  2013. szeptember 1-étől a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet meghatározását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyett már a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a rögzíti. (rendszeres gyermekvédelmi támogatás - alapfokú iskolai végzettség, álláskereső, lakhatási feltételek+nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesül)  A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók részére a 2013. augusztus 31-én hatályos rendelkezések szerint biztosított kedvezményeket, támogatásokat a 2013/2014. nevelési évben változatlan feltételek mellett kell nyújtani (Gyvt. 161/Q. §).  A hátrányok ellensúlyozása érdekében óvodai fejlesztő programot kell szervezni- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 173. §  EMMI 24. § (1) Az általános iskolai felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.

26 Köszönöm a figyelmet!

27 Az életpálya-modell rendszere Kategóriák  Kategóriába a pedagógus - a gyakornok kivételével - a közalkalmazotti jogviszonyban / munkaviszonyban eltöltött idő alapján kerül besorolásra.  Az Nkt. 8. számú melléklete 15 kategóriát állapított meg.  A fokozaton belül 3 évente újabb kategóriába lép.

28 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Fokozatok és kategóriák Fokozatok és kategóriák

29 Illetményalap Illetményalap  A minimálbér %-ában került meghatározásra.  2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az illetményalap a minimálbér (98.000 Ft) havi összegének ◦ 118,5 %-a középfokú végzettség esetén =116.130 Ft ◦ 157,8 %-a főiskolai végzettség esetén = 154.644 Ft ◦ 172,9 %-a egyetemi végzettség esetén =169.442 Ft

30 A pedagógus bér összetevői  Illetményalap meghatározott %-a a fokozat és kategória alapján  Pótlék ◦ magasabb vezetői ◦ intézményvezető helyettesi, tagintézmény vezetői, tagintézmény vezető helyettesi ◦ nemzetiségi ◦ gyógypedagógia ◦ (nehéz körülmények között végzett munkáért járó)  Ügyeletért és készenlétért átalánydíjazás ◦ elrendelhető a pedagógiai programban meghatározott kirándulás vagy más, nem az óvodában szervezett program megvalósításához.


Letölteni ppt "A 2013/2014-es nevelési év az óvodákban Foglalkoztatás és életpálya-modell."

Hasonló előadás


Google Hirdetések