Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( felkészülés a törvény alkalmazására) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( felkészülés a törvény alkalmazására) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság."— Előadás másolata:

1 1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( felkészülés a törvény alkalmazására) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság

2 222 Alapvetés • Kerettörvény jelleg • Fokozatos hatálybalépés, kellő felkészülési idő • A végrehajtási rendeletek • Összefüggés a közigazgatási reformokkal: megyei kormányhivatal, MIK, járási szint megjelenése • Összefüggés más törvényekkel: Magyarország Alaptörvénye, Ötv., nemzetiségi tv., szakképzési tv., Áht Nemzeti Erőforrás Minisztérium

3 333 A törvény felépítése és címrendje I.Alapvető rendelkezések II.Az intézményrendszer III.Az intézményrendszer működésére vonatkozó általános rendelkezések IV.A köznevelési rendszer résztvevői IV/I. A gyermekek, a tanulók IV/II. A pedagógusok IV/III. A szülők V.A köznevelés közfeladatai, az ágazati irányítás VI.A fenntartó kötelezettségei és jogai, ellenőrzés, finanszírozás, nemzetközi rendelkezések VII.Felhatalmazó rendelkezések, hatálybalépés, átmeneti és vegyes rendelkezések Nemzeti Erőforrás Minisztérium

4 444 A törvényben foglalt új rendelkezések és jogintézmények bevezetése Nemzeti Erőforrás Minisztérium • Fokozatos, és biztosított a kellő felkészülési idő • Átmeneti rendelkezések jelentősége • A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény egyes rendelkezései még alkalmazandók addig míg a nemzeti köznevelésről szóló törvény minden rendelkezése életbe nem lép • Tehát egy ideig még a régi és az új törvény együtt alkalmazandó

5 555 A hatálybalépés időpontjai • 2012. szeptember 1. • 2013. január 1. • 2013. szeptember 1. • 2014. szeptember 1. • 2016. január 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

6 666 2012. szeptember 1-jén hatályba lép Nemzeti Erőforrás Minisztérium 1. A törvény célja és alapelvei 2. Értelmező rendelkezések Kivéve: halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló új fogalma: 2013. szeptember 1. 3. A pedagógiai munka szakaszai 4. Az állami vizsgák rendszere Kivéve: szakközépiskolában a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy: 2016. január 1.

7 777 2012. szeptember 1-jén hatályba lép Nemzeti Erőforrás Minisztérium Az intézményrendszerre vonatkozó rendelkezések Kivéve: az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség 3 éves kortól: 2014. szeptember 1. Kivéve: Köznevelési Hídprogram: 2013. szeptember 1. Kivéve: Pedagógiai szakszolgálatok: 2013. január 1. Az intézményrendszer működésére vonatkozó általános rendelkezések Kivéve: az óvodai csoportok, iskolai osztályok létszámára, a maximális létszámtól való eltérésre vonatkozó új szabályok: 2013. szeptember 1. Kivéve: tanítási, képzési időre vonatkozó szabályok közül: a foglalkozások 16 óráig történő kötelező megszervezésével kapcsolatos szabályok, az új időkeretek: 2013. szeptember 1. Kivéve: általános iskolában felmenő rendszerben az erkölcstan és a helyette választható hittan: 2013. szeptember 1.

8 888 2012. szeptember 1-jén hatályba lép Nemzeti Erőforrás Minisztérium A köznevelési rendszer résztvevői - A gyermekek, a tanulók Kivéve: a tankötelezettség kezdetére vonatkozó rendelkezések: 2013. január 1. Kivéve: ingyenes tartós tankönyvre való jogosultság: felmenő rendszerben 2013. szeptember 1-jétől Kivéve: a 16 óráig tartó foglalkozásokon való részvételi kötelezettség: 2013. szeptember 1. Kivéve: az óvodai jogviszony megszűnése a három éves kortól kötelező óvodáztatással összefüggésben: 2014. szeptember 1.

9 999 2012. szeptember 1-jén hatályba lép Nemzeti Erőforrás Minisztérium A köznevelési rendszer résztvevői - A pedagógusok Kivéve: az új munkaidő számítási rendszer: 2013. szeptember 1. Kivéve: pedagógus életpályamodell: 2013. szeptember 1. A köznevelési rendszer résztvevői – A szülők

10 10 2012. szeptember 1-jén hatályba lép Nemzeti Erőforrás Minisztérium Az ágazati irányítás, az oktatásért felelős miniszter és a Kormány szabályozási feladatai Az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes központi és területi feladatok Az Országos szakértői és érettségi vizsgaelnöki névjegyzék A fenntartó kötelezettségei és jogai A köznevelési intézmény ellenőrzése A köznevelési rendszer finanszírozása Kivéve: a pedagógusbér alapú finanszírozási rendszer: 2013. szeptember 1. Nemzetközi vonatkozású rendelkezések

11 11 2013. január 1-jén lép hatályba Nemzeti Erőforrás Minisztérium 1. A települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülnek, a települési önkormányzatok köznevelési szerződés keretében vállalhatják az intézmények működtetését. [74-76.§] 2.Ekkortól adja az eddig települési önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek megbízását (a 68.§ (1) alapján) az oktatásért felelős miniszter. [97.§ (11) bek.] – a megyei önkormányzatoktól átvett intézmények esetében ez már 2012. január 1-je óta érvényben van 3.Ekkor lépnek hatályba a pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos változások [18.§.]. Fontos tudni, hogy ennek részleteit rendelet szabályozza majd

12 12 2013. január 1-jén lép hatályba Nemzeti Erőforrás Minisztérium 4. Ekkortól érvényesek a tankötelezettség kezdetére vonatkozó szabályok [45.§ (2)-(4)]. 5. A tankötelezettség végére vonatkozó szabály [45.§ (3)] 2012. szeptember 1-jétől hatályos, azzal az átmeneti rendelkezéssel együtt, melynek értelmében először azok számára csökken a tankötelezettségi korhatár, akik a 2011/2012. tanévben nyolcadikosok vagy ennél alacsonyabb évfolyamra járnak [97.§ (1)].

13 13 2013. szeptember 1-jén lép hatályba Nemzeti Erőforrás Minisztérium A törvény legtöbb újdonsága ekkor, vagyis a 2013/2014-es tanév kezdetén kerül bevezetésre. 1.Ekkortól lépnek életbe a pedagógusok életét, munkáját, szakmai előrehaladását jelentős mértékben befolyásoló szabályok: •Az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozások [27.§ (2), 46.§ (1) a), 55.§ (1)] •A pedagógusok előmeneteli rendszere (életpálya- modell) [62.§ (3), 64-65.§, 97.§ (19)-(21)] •A pedagógusok új típusú munkaidő-számítása [62.§ (5)-(14), 69.§ (5)] •A pedagógusok magasabb bérezése [65.§, 69.§ (6), 7. és 8. melléklet]

14 14 2013. szeptember 1-jén lép hatályba Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2.Az intézményvezetők létszáma és óraszámai is ekkortól hatályosak. [1. és 5. melléklet] 3.E naptól hatályos a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszámára vonatkozó 2. melléklet. 4.Hatályba lép a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak létszámának meghatározására vonatkozó szabály. [61.§ (5)] 5.Hatályba lépnek az új finanszírozási szabályok, a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak bérét és annak járulékait a központi költségvetés finanszírozza. [88. § (4)–(5)]

15 15 2013. szeptember 1-jén lép hatályba Nemzeti Erőforrás Minisztérium 6.Ebben a tanévben indulnak a Köznevelési Hídprogramok. [14.§] 7.Ekkortól érvényesek az új csoport- és osztálylétszámok (felmenő rendszerben [lásd: 97.§ (18)] és a gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete. [25.§ (7), 27.§ (1)-(10) illetve (12)-(13), 28-29.§, 4. és 6. melléklet] 8.Ekkortól kerül bevezetésre általános iskolában felmenő rendszerben az erkölcstan és a helyette választható hittan. [35.§] A felmenő rendszerű bevezetésről és a szükséges képesítésről a 97.§ (7) bekezdés, illetve a 98.§ (6) bekezdés rendelkezik. 9.Ekkortól kell nyolc gyermek esetén a szülők kérésére óvodát vagy alsó tagozatot szervezni a kistelepüléseken. [89.§ (1) bek.]

16 16 2013. szeptember 1-jén lép hatályba Nemzeti Erőforrás Minisztérium 10.A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmának meghatározása innentől kezdődően a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint történik. [4.§ 12. b)] 11.A törvény hatályba lépésekor működő pedagógiai szakmai szolgáltatást végző intézmények szakmai irányítását ekkortól az oktatásért felelős miniszter végzi. [97.§ (10)] 12.A tankönyvek ettől a tanévtől válnak fokozatosan ingyenessé az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban [46.§ (5)] az első évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben. [97.§ (22)]

17 17 2014. szeptember 1-jén lép hatályba Nemzeti Erőforrás Minisztérium 1.Ekkortól kötelező a 3 éves kortól való óvodába járás, és hatályba lépnek az ezzel kapcsolatos kivételekre vonatkozó szabályok. [8.§ (2)] 2.Ekkortól kötelező a fejlesztő nevelés, nevelés-oktatás 15. § (2) bekezdés szerinti ellátása [97.§ (5)]

18 18 Egyéb fontos dátumok az átmeneti rendelkezésekben Nemzeti Erőforrás Minisztérium 1.„A 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni.” [97.§ (6)] 2.Az iskoláknak 2012. december 31-ig kell felülvizsgálniuk pedagógiai programjukat az Nkt-nek illetve a kerettantervnek való megfelelőség szempontjából. Utóbbit rendelet szabályozza majd. 3.Ugyanerre az időpontra kell az iskolákban a szakmai munkaközösségek számát legfeljebb 10 munkaközösségben megállapítani. [97.§ (14)-(15)] 4.2013. január 1-ig a nem állami fenntartók felülvizsgálják intézményeik alapító okiratát. [97.§ (4)]

19 19 Egyéb fontos dátumok az átmeneti rendelkezésekben Nemzeti Erőforrás Minisztérium 5.Az Nkt. hatálybalépésekor működő nyelvi előkészítő évfolyamon, továbbá – a nemzetiségi nevelés-oktatás kivételével – a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban a 2014/2015. tanév végéig teljesíteni kell a külön jogszabályban meghatározott feltételeket. [97.§ (13)] 6.A 6.§ (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Ennek igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. [97.§ (2)] 7.Az Nkt. hatálybalépésekor már működő hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumnak a külön jogszabályban meghatározott emelt szintű követelményeknek a 2016/2017. tanév végéig kell megfelelniük. [97.§ (12)]

20 20 Egyéb fontos dátumok az átmeneti rendelkezésekben Nemzeti Erőforrás Minisztérium 8. Az Nkt. 6.§ (2) bekezdés e) pontjában meghatározott, a szakközépiskolában a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárggyal kapcsolatos vizsgák első megszervezésének az időpontja a 95.§ (5) bekezdés alapján 2016 május-júniusi vizsgaidőszak lesz.

21 21 Az intézményrendszer Nemzeti Erőforrás Minisztérium Köznevelési intézmény Nevelési-oktatási intézmény Pedagógiai szak- szolgálati intézmény Pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény

22 22 Az intézményrendszer Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nevelési- oktatási intézmény Általános Iskola Középfokú iskola Kollégium Alapfokú művészeti iskola Gyógy- pedagógiai nevelési- oktatási intézmény Óvoda Gimnázium Szakközép- iskola Szakiskola

23 23 Az intézményrendszer Változások: • Központi műhely kimaradt • Diákotthon kimaradt • Pedagógiai szakszolgálati intézmények nem differenciálódnak további intézménytípusokra • Óvoda 3 éves kortól kötelező 2014. szeptember 1-től Nemzeti Erőforrás Minisztérium

24 24 Az intézményrendszer Szakképzés • Szakiskola 3 éves • Szakközépiskola szakmai érettségi végzettséget ad – átmeneti szabályok! • Gimnázium – 6 és 8 évfolyamos képzéssel szemben támasztott magasabb szintű követelmények • Végzettségi szintek változása: – Alapfokú – Középfokú – Érettségi (érettségi bizonyítvány kiadásának! feltétele a közösségi szolgálat) Nemzeti Erőforrás Minisztérium

25 25 Az intézményrendszer Változások • Pedagógiai-szakmai szolgáltatások – A pedagógiai-szakmai szolgáltatások az oktatásért felelős miniszter szakmai irányítása mellett láthatók el. – Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat az oktatásért felelős miniszter által kijelölt intézmény nyújtja. – Az állami fenntartású nevelési-oktatási intézmény a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat az oktatásért felelős miniszter által kijelölt intézménytől veszi igénybe. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

26 26 A köznevelési intézmények működése Változások • Pedagógiai program – Elnevezésbeli változás – egységesítés – Elfogadás joga: nevelőtestületnél – Intézményvezető jóváhagyja – Fenntartó csak a többletköltségeket eredményező rendelkezéseknél kap egyetértési jogot – Tartalma! • Tanítási év rendje, tanítási, képzési idő – Még a Kt. vonatkozó szabályai hatályosak – 16 óráig tartó foglalkozások # egésznapos iskola • Egyházi és magánintézmények működésére, valamint az állami nevelési-oktatási intézményekben megszervezhető hit- és erkölcsoktatásra vonatkozó sajátos szabályok Nemzeti Erőforrás Minisztérium

27 27 A köznevelés szereplői – A pedagógusok Változások • Munkaidő számítás Nemzeti Erőforrás Minisztérium Teljes munkaidő (heti 40 óra) 80 % (32 óra) Kötött munkaidő 55-65 % Nevelés-oktatással lekötött munkaidő Fennmaradó rész 20 % (8 óra) a pedagógus maga jogosult a felhasználásáról dönteni

28 28 A köznevelés szereplői – A pedagógusok • Életpálya-modell = A pedagógusok előmeneteli rendszere A 2013 szeptemberében pedagógus I-be történő besoroláshoz eleve emelt bér kapcsolódik, a többi minősítési fokozat lépcsőzetesen kerül bevezetésre. A pedagógus a végzettsége, a szakképzettsége, a minősítése alapján besorolható: gyakornok pedagógus I pedagógus II mesterpedagógus kutatótanár fokozatba Nemzeti Erőforrás Minisztérium

29 29 A köznevelés szereplői – A pedagógusok Életpálya-modell = A pedagógusok előmeneteli rendszere A pedagógus - a gyakornok kivételével - 3 évenként sorosan lép elő. A pedagógus minősítő vizsgát és a minősítési eljárást a Kormányhivatal szervezi. Ha a gyakornok vagy pedagógus I ismételt minősítés esetén sem felel meg, akkor munkaviszonya megszűnik. Első minősítésre vagy minősítő vizsgára • a nevelési-oktatási intézményben 2013. szeptember 1. és 2018. június 30 között kerül sor • a pedagógiai szakszolgálatnál 2015. szeptember 1-je után kerül sor Nemzeti Erőforrás Minisztérium

30 30 A köznevelés szereplői – A pedagógusok Életpálya-modell = A pedagógusok előmeneteli rendszere Nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógusra, aki • nevelési-oktatási intézményben 2013. szeptember 1- jétől • pedagógiai szakszolgálatnál 2015 szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A pedagógusok minősítését végzők körét, a minősítésre való jelentkezés módját és egyéb feltételeit külön rendelet fogja szabályozni Nemzeti Erőforrás Minisztérium

31 31 A köznevelés szereplői – A pedagógusok Az intézményvezetői megbízás – pályáztatás 1.Változnak a megbízás feltételei már 2012. szeptember 1- jétől adott megbízások esetében 2.Változik a munkáltatói jogkör gyakorlójának személye: az oktatásért felelős miniszter • Fokozatosan: • 2012. január 1. • 2012. szeptember 1. • 2013. január 1. 3.Pályázat mellőzésének lehetősége 4.Intézményvezető rendszeres értékelése 5.Címzetes intézményvezetői megbízás és pótlék Nemzeti Erőforrás Minisztérium

32 32 A köznevelés szereplői – A szülők, szülői szervezetek Új – intézményi tanács Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, a történelmi egyházak, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. Az intézményi tanács elnöke életvitelszerűen az intézmény székhelyével azonos településen lakik. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

33 33 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Köszönöm a figyelmet! cxc@nefmi.gov.hu


Letölteni ppt "1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( felkészülés a törvény alkalmazására) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések