Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 A pedagógus- életpályamodell, a min ő sítés rendszere Kotschy Beáta 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " A pedagógus- életpályamodell, a min ő sítés rendszere Kotschy Beáta 2013."— Előadás másolata:

1  A pedagógus- életpályamodell, a min ő sítés rendszere Kotschy Beáta 2013.

2 A min ő sítési rendszer céljai  A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására  A szakmai fejl ő dés el ő segítése  Az értékelésben a min ő ségi munka el ő térbe kerülése  Egysége min ő sítési szempontrendszer kialakítása  Intézményi és közoktatási szinten a közoktatás eredményesebbé tétele

3 A min ő sítési rendszer felépítése  A pedagógusok életpályájának szakaszai  Min ő sít ő vizsga, min ő sít ő eljárás  A min ő sítés kritériumrendszere   A min ő sít ő eljárás módszerei, eszközei   A min ő sítés forrásai   Az értékelés módja  A min ő sítés eljárásrendje

4 Kompetenciák,sztenderdek, indikátorok  Mit jelent a kompetencia, milyen elemekb ő l áll? (EMMI rendelet, magyar Közlöny 2013.15.sz.)  A kompetenciák fejl ő dés- a pedagógus szakmai fejl ő dése  A kompetenciák fejlettségi szintje (sztenderdjei) és az életpályamodell összefüggései  Hogyan ismerjük fel a kompetenciaszintet a gyakorlatban - indikátorok

5 Példák a kompetenciák és az indikátorok összefüggésére 3. kompetencia: Szakmódszertani és szaktárgyi tudás  Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik.  Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással.  Fogalomhasználata pontos, következetes.  Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt).  A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására.  A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.  A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz.  Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli.  Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére.

6 Az információszerzés forrásai, a portfólió A portfólió fogalma: A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus (más szakember, tanuló) szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. Fajtái: Munkaportfólió – eredmény/értékelési portfólió Papíralapú portfólió - e-portfólió Tanulói portfólió - pedagógus portfóliója

7 A portfólió - folytatás A portfólió funkciói: A portfólió a pedagógus fejlődésének folyamatát bemutató információk forrása! A portfólió dokumentumainak elemzése egy, a minősítési folyamatban használt módszerek közül! A portfólió tartalma egyéni és az egyes pályaszakaszokban különböző. A minősítés során a dokumentumok tartalmának minőségi értékelése történik meg. A minősítés során vizsgált területek és a dokumentumok között többoldalú kapcsolatrendszer van.

8 A portfólió struktúrája, javasolt tartalmi elemei - Szakmai önéletrajz  - Nevel ő -oktató munka dokumentumai  - A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb közéleti tevékenységek bemutatása/ dokumentumai  - Önálló m ű vészeti/alkotói tevékenységek bemutatása/dokumentumai  - Az intézmény rövid bemutatása  - A szakmai életút értékelése  Küls ő szakemberek értékelése 

9 A portfólió dokumentumai- példák  2.a) Pedagógiai alaptevékenységek dokumentumai és önreflexiói  A szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás dokumentumai Pl. éves tervek, megvalósítás dokumentálása, elemzése; iskolai tanórák / óvodai csoportfoglalkozások tervei, tématerv, egy téma feldolgozásához kapcsolódó, összefügg ő óratervek megvalósításának dokumentumai  Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezésének dokumentumai Pl. egyéni és csoportfoglalkozások tervei, tanórák, foglakozások megvalósításának dokumentumai  A tanulás támogatása Pl. alkalmazott stratégiák, a tanulást támogató módszerek bemutatása, tanulás-szervezés elemei,  A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése Pl. különleges bánásmódot igényl ő gyermekekkel való foglalkozás (felzárkóztatás, tehetséggondozás) szakkör, fakultáció, egyéni/csoportos fejlesztési tervek  A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböz ő társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, és/vagy osztályf ő nöki/csoportvezet ő i tevékenység, Pl. tanórán kívüli aktivitás

10 A min ő sítés értékelési rendszere  Az egyes szintek eléréséhez különböz ő elvárások fogalmazódnak meg (60%, 75%, 85%-os teljesítmény)  Az egyes forrásoknak különböz ő súlyuk van a pontszámok kialakításánál:  Portfólió és „védése” 50%  Óralátogatás és megbeszélése 20%  Az iskolai el ő zetes értékelések 30%

11  Köszönöm a figyelmet és a türelmet!


Letölteni ppt " A pedagógus- életpályamodell, a min ő sítés rendszere Kotschy Beáta 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések