Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében Kotschy Beáta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében Kotschy Beáta."— Előadás másolata:

1 A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében Kotschy Beáta

2  A pedagógusok munkájának értékelése: tanfelügyelet, szaktanácsadás, minősítés  Az értékelés-minősítés forrásai  A portfólió fogalma, fajtái  A portfólió funkciói a minősítési folyamatban, az értékelés szempontjai  A portfólió tartalma Az előadás témái

3 Tanfelügyelet Funkciója: az intézmény működésének és az egyes pedagógusok munkájának ellenőrzése és értékelése Gyakorisága : 5 évenként Szaktanácsadás Funkciója: a pedagógusok egyéni támogatása, szakmai segítése Gyakorisága: folyamatos Minősítés Funkciója: a pedagógusok szakmai fejlettségi szintjének minősítő értékelése Gyakorisága: 4 alkalom a teljes életpálya során Tanfelügyelet-szaktanácsadás-minősítés

4 Ellenőrzés-értékelés-minősítés értékelés ellenőrzés S egítő M inősítő Sz elektáló M otiváló

5 Az értékelés/minősítés forrásai Az elmúlt időszak hiányosságai, pedagógusi ellenérvek :  A látogatás pillanatnyi helyzetet mutat be.  Az értékelő szűk információs forrásra támaszkodik.  Az értékelésben sok a szubjektív elem. Javítási törekvések:  Az értékelés egyik forrása a portfólió, amely a pedagógus munkáját folyamatában, fejlődésében mutatja.  Az információk legfőbb forrása maga a pedagógus és az általa elért eredmények (portfólió, óra/foglalkozás megtekintése, tanulói eredmények, szakmai beszélgetés a portfólió és a látottak alapján), ehhez járulnak a különböző értékelések (igazgatói, tanulói-szülői, tanfelügyelői stb.).  Az értékelés azonos kritériumrendszer alapján történik, amelynek központi elemei a pedagógusok kompetenciái (KKK).

6 A portfólió fogalma, funkciói a minősítés folyamatában A portfólió fogalma: A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus (más szakember, tanuló) szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. Fajtái: Munkaportfólió – eredmény/értékelési portfólió Papíralapú portfólió - e-portfólió Tanulói portfólió - pedagógus portfóliója

7 A portfólió funkciói a minősítésben A portfólió funkciói: – A portfólió a pedagógus fejlődésének folyamatát bemutató információk forrása! – A portfólió dokumentumainak elemzése egy, a minősítési folyamatban használt módszerek közül! – A portfólió tartalma egyéni és az egyes pályaszakaszokban különböző. – A minősítés során a dokumentumok tartalmának minőségi értékelése történik meg. – A minősítés során vizsgált területek és a dokumentumok között többoldalú kapcsolatrendszer van.

8 A portfólió tartalma Az értékelésre készített portfólió céltudatos egyéni válogatás útján készül. Érdemi része a pedagógus saját döntése alapján tartalmazhat bármilyen írott, képi, hanganyagot, amely pedagógiai tevékenységeit mutatja be, s amellyel saját véleménye szerint igazolni tudja, hogy milyen szakmai fejlettségi szinten áll. A pedagógus reflexiói mutatják be pedagógiai nézeteit, szakmai tudatosságát, problémaérzékenységét, problémamegoldó képességét, a tanulók, tanulócsoportok ismeretének mélységét, az irántuk megnyilvánuló attitűdöket stb.

9 A portfólió struktúrája, javasolt tartalmi elemei Szerző: - Fénykép, név Pedagógus OM-azonosítója Szak Munkahely Dátum TartalomjegyzéK Mappák: – Pedagógiai portfólió – Szakmai önéletrajz – Nevelő-oktató munka dokumentumai – A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb közéleti tevékenységek bemutatása/dokumentumai – Önálló művészeti/alkotói tevékenységek bemutatása/dokumentumai – Az intézmény rövid bemutatása – A szakmai életút értékelése – Külső szakemberek értékelése

10 Portfólió tartalma részletezve A Nevelő-oktató munka dokumentumai 2.a) Pedagógiai alaptevékenységek dokumentumai és önreflexiói  A szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás dokumentumai Pl. éves tervek, megvalósítás dokumentálása, elemzése; iskolai tanórák /óvodai csoportfoglalkozások tervei, tématerv, egy téma feldolgozásához kapcsolódó, összefüggő óratervek megvalósításának dokumentumai  Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezésének dokumentumai Pl. egyéni és csoportfoglalkozások tervei, tanórák, foglakozások megvalósításának dokumentumai  A tanulás támogatása Pl. alkalmazott stratégiák, a tanulást támogató módszerek bemutatása, tanulásszervezés elemei,  A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése Pl. különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (felzárkóztatás, tehetséggondozás) szakkör, fakultáció, egyéni/csoportos fejlesztési tervek  A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, és/vagy osztályfőnöki/csoportvezetői tevékenység, pl. tanórán kívüli aktivitás

11 A portfólió tartalma részletezve - folytatás  A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése,0 pl. saját értékelési módszer bemutatása  Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás pl. jegyzőkönyvek, konfliktuselemzések, beszámolók, esetelemzés, együttműködések dokumentumai szülőkkel, mentorral, kollégákkal, részvétel az intézmény innovációs tevékenységében, bekapcsolódás az intézmény éves munkatervében szereplő feladatok megvalósításába  Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért pl. továbbképzések, önképzés rövid bemutatása és a szakmai fejlődésre tett hatása

12 Egyéni szakmai tevékenységek dokumentumai Pl.: pályázati tevékenység, a kutató-fejlesztő munka elemző-értékelő bemutatása és dokumentálása; szakírói feladatok, publikációk; szakértői, szaktanácsadói tevékenységek; intézményen kívüli szakmai tevékenység leírása, értékelése és dokumentálása A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb közéleti tevékenységek bemutatása Pl.: szakmai - közéleti tevékenység, szakmai szervezeti tagság, bizottsági tagság egyéb közéleti tagság Önálló alkotói/művészeti tevékenység bemutatása Minimum 1- maximum 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló művészeti/alkotói tevékenységéről, munkáiról/esetleg mellékletekben, albumokban bemutatva Az intézmény rövid bemutatása Az intézmény típusa, sajátos pedagógiai programja, elhelyezkedése, gyerekek összetétele stb. - maximum 1 oldalas összefoglaló A szakmai életút értékelése Összefoglalás a pedagógus pedagógiai szemléletéről, szakmai fejlődésének útjáról, a fejlődést segítő és gátló tényezőkről, erősségeiről és hiányosságairól, további szakmai céljairól - maximum 3 oldal A portfólió tartalma részletezve-folytatás

13 A portfólió dokumentumainak elemzése, értékelése Az értékelés kritériumai  Az életpálya egyes szakaszainak követelményei  A pedagógusok képzési és kimeneteli követelményei (KKK): tudás, képességek attitűdök (felelősség, autonómia)  Az egyes kompetenciák fejlettségét bemutató indikátorok  Az ezek alapján kidolgozott értékelési eszközök

14 Szakirodalom a tájékozódáshoz A portfólióról Falus Iván−Kimmel Magdolna 2003. A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest Kimmel Magdolna 2007. Az e-portfólió science fiction vagy realitás? Pedagógusképzés, 4.sz. 5-22. A reflektív gondolkodásról Falus Iván 2001. Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. In Báthory Z. − Falus I. szerk.: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 213-234. Szivák Judit 2003. A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, Budapest Kimmel Magdolna 2006. A tanári reflexió korlátai. Pedagógusképzés, 3-4 sz. 35-49.

15 Szakirodalom a tájékozódáshoz A képzési és kimeneteli követelményekről 15/2013 EMMI-rendelet. In Magyar Közlöny 2013. január 30. A pedagógus szakmai fejlődésének útjáról Falus Iván 2006. A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest Kotschy Beáta szerk. 2011. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. www.epednet.ektf.hu Eger, EKFwww.epednet.ektf.hu

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében Kotschy Beáta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések