Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csorna, Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csorna, Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron"— Előadás másolata:

1 Csorna, Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron
Tanári portfólió 2013. június Csorna, Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron Előadó: Bódi Judit

2 Középpontban a pedagógus
McKinsey & Company ( ) vizsgálat: 25 legeredményesebb nemzeti okt. rendszer vizsgálata (10 legjobban teljesítő + 15 hatékony reform) eredmények: kiválasztás 2. képzés 3. tanórai folyamatok ennek a három tényezőnek a megléte független a helyi kultúrától TEENDŐK: fel kell ismerniük saját gyakorlatuk gyenge pontjait, (ISMERET) alkalmazniuk kell a helyes gyakorlatot, (KÉSZSÉG) a „jobbá válás” belátása kell, hogy irányítsa (ATTITŰD) Portfólió? Megfelelő emberek váljanak pedagógussá. Minőségi tanárképzés során képezzék eredményesen teljesítő oktatóvá őket. Minden gyerek megkapja a lehető legjobb oktatást. A rosszul teljesítő tanárok negatív hatása különösen az első években erős

3 A fogalom portfólió „levélhordó tárca” levéltár pénzügy
művé-szet terme-lés portfólió „levélhordó tárca” pénzügy levéltár divat dokumentumok adott területen meglévő tudásról, kompetenciáról, eszközökről

4 A portfólió MI? dokumentumgyűjtemény, szakmai út, fejlődés; tevékenység, nehézségek, sikerek tudás, jártasság, képesség, nézetek, hitvallás, szakmai portré a fejlesztő értékelés eszköze HOGYAN? tények, saját reflexiók, külső értékelések szisztematikus rendben

5 Portfólió a ped. pályán ped. jelölt
képzési és kimeneti követelmények (15/2006. OM r.) a képzés során elsajátított tudás bizonyítására gyakor- nok mentori útmutatással a pedagógusi kompetenciák „élesben” tanár munkaportfólió bemutató portfólió minősítő portfólió tanuló folyamatos fejlődés láttatása (formatív értékelés) motiváció a további tanuláshoz

6 Vázlat Tartalmi elemek, szerkezet
Beilleszthető dokumentumok kompetenciaterületenként E-portfólió Reflexiós lehetőségek Értékelési szempontok, indikátorok A portfólió alakulása a pedagógusi életpályán Jelentősége és előnyei a pedagógus gyakorlati munkájában és értékelésében

7 Tartalmi elemek Egyedi és közös tartalom
Tartalmát a célja határozza meg (munka-, minősítő-, bemutató) A minősítő PF esetében várható kritériumrendszer ajánló lista kötelező dokumentumok

8 A portfólió szerkezete
A szakmai életpálya bemutatása tanulmányok munkahelyek, mh. körülmények szakmai tevékenységek (munkakörök, feladatok) szakmai közélet egyéb közéleti tevékenység publikációk, saját fejlesztések a) A szakmai munka dokumentumai írott, (mozgó)képi, hanganyag, blog, honlap, stb. BIZTOSAN: óraleírás, tanórán kívüli program b) Reflexiók, önértékelés Elemző-értékelő gondolatok ped. nézetek, szakmai tudatosság, szakterületi és pedagógiai szaktudás, problémaérzékenység, problémamegoldás, tanulóismeret, pedagógusi attitűd Külső értékelések külső szakemberek tanulói, szülői A szakmai fejlődés útja (minősítő!) öf. jövőbeli tervek

9 Kompetenciaterületek

10 Folyamatok feltárás, megismerés tervezés, fejlesztés megvalósítás értékelés kialakítás továbbfejlesztés véglegesítés

11 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése
pedagógushivatásról vallott nézetek esszé formájában 1-1 tanuló megismerésének dokumentumai (saját fejlesztésű feltáró eszközök, beszélgetés-leírás, környezettanulmány, családlátogatás dok., esetleírás, személyiségtérkép) egyéni fejlesztési terv, megvalósítása, eredmények kiemelt figyelmet, egyéni bánásmódot igénylő tanulók

12 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése
Tanórán osztályfőnöki nevelési tervek közösségfejlesztési tervek tanmenetek, óratervek neveltségi mérések, szociometria dokumentumai (kérdőívek, elemzések, értékelések, beavatkozások) együttműködés a tanulásban (módszerek), óratervek, megvalósulások (video) átélt konfliktusok elemzése, értékelése közösségi dokumentumok: osztályszabályzat, fényképek osztályteremről Tanórán kívül napközi, tanulószoba, szakkör dokumentumai projektek dokumentumai, eredményei Iskolán kívül programokról készült dokumentumok, videofelvételek, képek, reflektív értékelés

13 Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
tanmenetek, óratervek, óravázlatok, reflexiókkal saját készítésű segédanyagok, szemléltető eszközök PowerPoint bemutatók, feladatlapok, gyakorló feladatok, gyakorlatok leírásai egyéni fejlesztési terv és beválása saját készítésű mérőeszközök/versenyfeladatlapok javítókulccsal hospitálás, óralátogatás dokumentumai szakmai munkaközösség tantárgyhoz kapcsolódó programjai önképzés a szakterületen

14 A pedagógiai folyamat tervezése
különböző tervtípusok óratervek, tematikus tervek, projekttervek, tanórán kívüli foglalkozások tervezetei saját ped. munka értékelése a tervezés szempontjából látogatott tanórák, foglalkozások ezirányú tapasztalatai

15 A tanulás támogatása tematikus tervek, óratervek, tanórán kívüli tervek napközi és tanulószobai foglalkozás dokumentálása általános tanulásmódszertan tanulásmódszertan az adott szaktárgyban, szakterületen, saját módszergyűjtemény tanulással, tanítással kapcsolatos reflexió, esetelemzés saját fejlesztésű videófelvételek, IKT-eszközök alkalmazása diákok, szülők visszajelzései együttműködés dokumentálása mentorálás, tanulópárok, kooperativitás

16 A ped. folyamatok és a tanulói szem. fejl. értékelése
1-1 tanulócsoportban használt értékelési rendszer leírása (indoklások, reflexiók) Tanulói munkák (témazáró, projektmunka, tárgy, dig. dok., művészeti alkotások) Tanulói munkák eredményeinek elemzése, értékelése Egyéni értékelési lapok jutalmazási, ösztönzési formák, formatív értékelések, diagnosztikus értékelések tanulói önértékelési, társértékelési formák óratervek, tématervek, melyek a témában igazolják a jártasságot vagy új kezdeményezést videofelvétel tanulói ön- és társértékelésről tanulói portfólió megfigyelt (hospitálás!) ped. folyamatok értékelése naplóbejegyzések

17 Szakmai együttműködés és kommunikáció
óralátogatás, hospitálás dokumentumai munkaközösségi szakmai programok, megbeszélések esetelemzések, konfliktusmegoldások, szakmai megbeszélések forgató-, jegyzőkönyvei pedagógusi eseménynaptár kommunikációs tervek „másfajta” kommunikáció szülőkkel családlátogatás dokumentumai iskolán kívüli segítő szervezetekkel való együttműködés a nonformális tanulási helyszínek bevonása a nevelésbe PR-dokumentumok projektek disszeminációi térségi szakmai együttműködés

18 Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
óratervek és továbbfejlesztésük szakmai belső továbbképzések videofelvétel támogatott felidézéssel, elemzés továbbképzéseken való részvétel igazolása, beszámoló, helyi képzés megtartása szakmai publikációk, kutatási beszámolók, szakmai előadások anyaga önképzés dokumentálása szakmai erősségek, hiányosságok feltérképezése, saját fejlesztési terv és megvalósítása, értékelése

19 Összegzés lehetséges dokumentumtípusokról
tantervek, tanmenetek, tanmenet-átalakítások óratervek, foglalkozástervek, projekttervek ... felmérőlapok, tanulói személyiséget, képességet mérő tesztek, feladatlapok gyakorló feladatsorok, összefoglaló feladatsorok, témazárók, diagnosztikus értékelés, tantárgy mérési rendszere egyéni fejlesztéssel kapcsolatos dok. (HH, tehetség) egyéni tanítási, nevelési módszerek, szemléltető eszközök tanórán kívüli programok, osztálykirándulások, tábori programok, munkaközösségi foglalkozások, együttműködés könyvtárakkal, múzeumokkal, művelődési házakkal konferenciákon való részvétel, szakirodalom figyelése, pályázatokon való részvétel, tanulmányutak

20 Adatok az MPI-től 5 évre visszamenőleg a megyei, országos tanulmányi versenyek helyezettjei továbbképzéseken, MPI rendezvényeken való részvétel e-HÍREK egyéni megrendelése

21 E-portfólió bővíthető, változtatható könnyen rendszerezhető multimédia
egyéb lehetőség hordozható, megosztható elérhető, kereshető programok, kész sablonok

22 A reflexióról

23 A reflektív gondolkodás
(már Dewey-nál is) SZEMLÉLET a tanítás folyamatában lehetnek hibák, hiányosságok! nem mindig a körülményekben! hibázni szabad! folyamatos, tudatos elemző gondolkodás a saját tevékenységről GYAKORLAT, mely biztosítja a nev-okt. tev. folyamatos önellenőrzését, és az ezen alapuló fejlesztést két irány: tanulók, tanulócsoportokban történtek saját személye, nézetei, tevékenysége

24 A reflektív gondolkodás fázisai, időbeli dimenziói
A probléma felismerése A probléma összevetése hasonló esetekkel, adott helyzet sajátosságai A probléma újrafogalmazása, azonosítása Kívánt és nem kívánt következmények átgondolása Kísérletezés megoldásokkal (akár elméletben) gyors reflexió, átgondolt reflexió tev. közben, áttekintés, kutatás, hosszú távú reflexió ped. elméleti ismeretek felhasználásával

25 A reflexió szintjei technikai szint kontextusra irányuló
küldetés szakmai önazonosság nézetek kompeten-ciák cselekvés Korthagen (2004) Taggart, Wilson (1998) technikai szint kontextusra irányuló dialektikus szint technikai: tanítás eszközei kontextus: elmélet és gyak. közti öf. keresése dialektikus: túlmutat az aktuális problémán: társadalmi, etikai szint, ped. nézetek R

26 Módszerek, eszközök feljegyzés refl. napló önértékelés gondolattérkép művészi kif. esszé megbeszélés, vita metaforatechnika problémafelt. –megold.

27 A portfólió lehetséges értékelése

28 Értékelési szempontok, indikátorok
Világosság Gondolati mélység Egység Változatosság Forma Hitelesség, megbízhatóság Szakmai fejlődés bizonyítása pontos cél, ennek megfelelő tartalom magas szintű szakmai tudás és alkalmazása, szaknyelv koherencia, logikus felépítés módszerek,eszközök, dokumentumtípusok széles skálája formai követelményeknek megfelelő az, ami folyamatok megjelenítése, fejlesztési terv

29 Portfólió a pálya különböző szakaszain

30 az életpálya szakaszaihoz az egyes szakaszok elvárásaihoz
Szerves kapcsolódás az életpálya szakaszaihoz az egyes szakaszok elvárásaihoz Gyakornok differenciált képe van a pedagóguspálya sajátosságairól, pedagógiai céljairól, azok megvalósítási lehetőségeiről, az iskola, mint szervezet működéséről. szerepbiztonsága növekszik, de még szüksége van segítségre elsősorban az osztályszintű munkára koncentrál. törekszik munkájában a gyermekek szempontjainak figyelembevételére képes a tapasztalatok szakszerű elemzésére, de nehézséget okoz a tárgyilagos, szakszerű értékelés

31 Pedagógus I. tanári képességek, tudás és attitűdök koherenciája rendelkezik minden pedagógusi kompetenciával a feladatai ellátásához képes önállóan dolgozni, és önállóan reflektálni munkájára felismeri a pedagógiai folyamat pszichológiai, szociológiai és kulturális meghatározottságát, képes ezeket az összefüggéseket feltárni, és pedagógiai munkájában felhasználni. képes munkája tágabb intézményi, társadalmi kontextusával foglalkozni. együttműködik kollégáival az iskola munkájának fejlesztése érdekében, s integrálódik szakmai közösségekbe Pedagógus II. oktató-nevelő munkája hatékony és eredményes munkájában innovatív, kezdeményező gyakorlata tanulás- és tanulóközpontú pedagógiai munkájának intézményi és társadalmi kontextusáról kritikailag és konstruktívan gondolkodik törekszik intézményi szinten az együttműködésre, kölcsönös segítségnyújtásra, tapasztalatainak megosztására folyamatos önfejlesztés, továbbképzéseken való részvétel

32 Mesterpedagógus Kutatótanár
bizonyos pedagógiai feladatok ellátását kiemelkedően magas szinten végzi, széles körű elméleti tudással és a gyakorlati megvalósításhoz szükséges képességek, attitűdök (pl. fejlesztő pedagógia, tehetséggondozás, művészeti tevékenység stb.) mások szakmai támogatása (mentori tevékenység, továbbképzések tartása stb.) tapasztalatainak és tudásának megosztása a tágabb (megyei, regionális, országos) szakmai közösség tagjaival Kutatótanár a szakmai önmegvalósítás magas szintje, valamely tanári kompetencia vagy tevékenység alkotó jellegű művelése az adott eredmények országos, esetleg nemzetközi szakmai terjesztése (pl. országos tantervi fejlesztés, tankönyvírás, taneszközfejlesztés, értékelési rendszer kidolgozása, pedagógusképzés, innovatív iskolai program készítése és megvalósítása). tudós tanár, aki szaktudománya vagy a neveléstudomány és társtudományai terén kiemelkedő tudományos eredményeket ér el (pl. tudományos fokozattal rendelkezik)

33 A portfólió jelentősége és előnyei
egyedi válogatás számbavétel és reflexió segíti az önértékelést megmutatkozhatnak a pedagógus rejtett képességei a külső értékelés statikus képéhez egy dinamikusat ad hozzá a portfóliókészítés folyamata – önfejlesztés

34 Felhasznált szakirodalom
Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (szerk.) (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése: Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei I-II. Pécsi Tudományegyetem, Pécs – Budapest Falus Iván−Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest Kimmel Magdolna (2007): Az e-portfólió science fiction vagy realitás? In: Pedagógusképzés, 4. sz Kimmel Magdolna (2006): A tanári reflexió korlátai. In: Pedagógusképzés, 3-4. sz Kotschy Beáta (2012): A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában _1_hirlevel_Kotschy_Beata__portfolio.pdf (utolsó letöltés: ) Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, Budapest Falus Iván (2001): Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. In: Báthory Z. − Falus I. (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest,

35 bodi.judit@mpigyor.hu 96/529-405
Köszönöm figyelmüket! 96/


Letölteni ppt "Csorna, Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron"

Hasonló előadás


Google Hirdetések