Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanári portfólió 2013. június 17-19. Csorna, Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron Előadó: Bódi Judit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanári portfólió 2013. június 17-19. Csorna, Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron Előadó: Bódi Judit."— Előadás másolata:

1 Tanári portfólió 2013. június 17-19. Csorna, Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron Előadó: Bódi Judit

2 Középpontban a pedagógus McKinsey & Company (2006-2007) 0 vizsgálat: 25 legeredményesebb nemzeti okt. rendszer vizsgálata (10 legjobban teljesítő + 15 hatékony reform) 0 eredmények: 1. kiválasztás 2. képzés 3. tanórai folyamatok 0 ennek a három tényezőnek a megléte független a helyi kultúrától TEENDŐK: 0 fel kell ismerniük saját gyakorlatuk gyenge pontjait, (ISMERET) 0 alkalmazniuk kell a helyes gyakorlatot, (KÉSZSÉG) 0 a „jobbá válás” belátása kell, hogy irányítsa (ATTITŰD) 0 Portfólió?

3 A fogalom portfólió „levélhordó tárca” pénzügylevéltár divat művé- szet terme- lés dokumentumok adott területen meglévő tudásról, kompetenciáról, eszközökről

4 A portfólió MI? dokumentumgyűjtemény, szakmai út, fejlődés; tevékenység, nehézségek, sikerek tudás, jártasság, képesség, nézetek, hitvallás, szakmai portré a fejlesztő értékelés eszköze HOGYAN? tények, saját reflexiók, külső értékelések szisztematikus rendben

5 Portfólió a ped. pályán ped. jelölt •képzési és kimeneti követelmények (15/2006. OM r.) •a képzés során elsajátított tudás bizonyítására gyakor- nok •mentori útmutatással •a pedagógusi kompetenciák „élesben” tanár •munkaportfólió •bemutató portfólió •minősítő portfólió tanuló •folyamatos fejlődés láttatása (formatív értékelés) •motiváció a további tanuláshoz

6 Vázlat 0 Tartalmi elemek, szerkezet 0 Beilleszthető dokumentumok kompetenciaterületenként 0 E-portfólió 0 Reflexiós lehetőségek 0 Értékelési szempontok, indikátorok 0 A portfólió alakulása a pedagógusi életpályán 0 Jelentősége és előnyei a pedagógus gyakorlati munkájában és értékelésében

7 Tartalmi elemek 0 Egyedi és közös tartalom 0 Tartalmát a célja határozza meg (munka-, minősítő-, bemutató) 0 A minősítő PF esetében várható kritériumrendszer 0 ajánló lista 0 kötelező dokumentumok

8 A portfólió szerkezete 1) A szakmai életpálya bemutatása 1) tanulmányok 2) munkahelyek, mh. körülmények 3) szakmai tevékenységek (munkakörök, feladatok) 4) szakmai közélet 5) egyéb közéleti tevékenység 6) publikációk, saját fejlesztések 2) a) A szakmai munka dokumentumai 1) írott, (mozgó)képi, hanganyag, blog, honlap, stb. 2) BIZTOSAN: óraleírás, tanórán kívüli program 2) b) Reflexiók, önértékelés 1) Elemző-értékelő gondolatok 2) ped. nézetek, szakmai tudatosság, szakterületi és pedagógiai szaktudás, problémaérzékenység, problémamegoldás, tanulóismeret, pedagógusi attitűd 3) Külső értékelések 1) külső szakemberek 2) tanulói, szülői 4) A szakmai fejlődés útja (minősítő!) 1) öf. 2) jövőbeli tervek

9 Kompetenciaterületek

10 Folyamatok feltárás, megismeréstervezés, fejlesztés megvalósításértékelés kialakítás továbbfejlesztés véglegesítés

11 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése 0 pedagógushivatásról vallott nézetek esszé formájában 0 1-1 tanuló megismerésének dokumentumai (saját fejlesztésű feltáró eszközök, beszélgetés-leírás, környezettanulmány, családlátogatás dok., esetleírás, személyiségtérkép) 0 egyéni fejlesztési terv, megvalósítása, eredmények 0 kiemelt figyelmet, egyéni bánásmódot igénylő tanulók

12 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 0 Tanórán 0 osztályfőnöki nevelési tervek 0 közösségfejlesztési tervek 0 tanmenetek, óratervek 0 neveltségi mérések, szociometria dokumentumai (kérdőívek, elemzések, értékelések, beavatkozások) 0 együttműködés a tanulásban (módszerek), óratervek, megvalósulások (video) 0 átélt konfliktusok elemzése, értékelése 0 közösségi dokumentumok: osztályszabályzat, fényképek osztályteremről 0 Tanórán kívül 0 napközi, tanulószoba, szakkör dokumentumai 0 projektek dokumentumai, eredményei 0 Iskolán kívül 0 programokról készült dokumentumok, videofelvételek, képek, reflektív értékelés

13 Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 0 tanmenetek, óratervek, óravázlatok, reflexiókkal 0 saját készítésű segédanyagok, szemléltető eszközök 0 PowerPoint bemutatók, feladatlapok, gyakorló feladatok, gyakorlatok leírásai 0 egyéni fejlesztési terv és beválása 0 saját készítésű mérőeszközök/versenyfeladatlapok javítókulccsal 0 hospitálás, óralátogatás dokumentumai 0 szakmai munkaközösség tantárgyhoz kapcsolódó programjai 0 önképzés a szakterületen

14 A pedagógiai folyamat tervezése 0 különböző tervtípusok 0 óratervek, tematikus tervek, projekttervek, tanórán kívüli foglalkozások tervezetei 0 saját ped. munka értékelése a tervezés szempontjából 0 látogatott tanórák, foglalkozások ezirányú tapasztalatai

15 A tanulás támogatása 0 tematikus tervek, óratervek, tanórán kívüli tervek 0 napközi és tanulószobai foglalkozás dokumentálása 0 általános tanulásmódszertan 0 tanulásmódszertan az adott szaktárgyban, szakterületen, saját módszergyűjtemény 0 tanulással, tanítással kapcsolatos reflexió, esetelemzés 0 saját fejlesztésű videófelvételek, IKT-eszközök alkalmazása 0 diákok, szülők visszajelzései 0 együttműködés dokumentálása 0 mentorálás, tanulópárok, kooperativitás

16 A ped. folyamatok és a tanulói szem. fejl. értékelése 0 1-1 tanulócsoportban használt értékelési rendszer leírása (indoklások, reflexiók) 0 Tanulói munkák (témazáró, projektmunka, tárgy, dig. dok., művészeti alkotások) 0 Tanulói munkák eredményeinek elemzése, értékelése 0 Egyéni értékelési lapok 0 jutalmazási, ösztönzési formák, formatív értékelések, diagnosztikus értékelések 0 tanulói önértékelési, társértékelési formák 0 óratervek, tématervek, melyek a témában igazolják a jártasságot vagy új kezdeményezést 0 videofelvétel tanulói ön- és társértékelésről 0 tanulói portfólió 0 megfigyelt (hospitálás!) ped. folyamatok értékelése 0 naplóbejegyzések

17 Szakmai együttműködés és kommunikáció 0 óralátogatás, hospitálás dokumentumai 0 munkaközösségi szakmai programok, megbeszélések 0 esetelemzések, konfliktusmegoldások, szakmai megbeszélések forgató-, jegyzőkönyvei 0 pedagógusi eseménynaptár 0 kommunikációs tervek 0 „másfajta” kommunikáció szülőkkel 0 családlátogatás dokumentumai 0 iskolán kívüli segítő szervezetekkel való együttműködés 0 a nonformális tanulási helyszínek bevonása a nevelésbe 0 PR-dokumentumok 0 projektek disszeminációi 0 térségi szakmai együttműködés

18 Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 0 óratervek és továbbfejlesztésük 0 szakmai belső továbbképzések 0 videofelvétel támogatott felidézéssel, elemzés 0 továbbképzéseken való részvétel igazolása, beszámoló, helyi képzés megtartása 0 szakmai publikációk, kutatási beszámolók, szakmai előadások anyaga 0 önképzés dokumentálása 0 szakmai erősségek, hiányosságok feltérképezése, saját fejlesztési terv és megvalósítása, értékelése

19 Összegzés lehetséges dokumentumtípusokról 0 tantervek, tanmenetek, tanmenet-átalakítások óratervek, foglalkozástervek, projekttervek... 0 felmérőlapok, tanulói személyiséget, képességet mérő tesztek, feladatlapok 0 gyakorló feladatsorok, összefoglaló feladatsorok, témazárók, diagnosztikus értékelés, tantárgy mérési rendszere 0 egyéni fejlesztéssel kapcsolatos dok. (HH, tehetség) 0 egyéni tanítási, nevelési módszerek, szemléltető eszközök 0 tanórán kívüli programok, osztálykirándulások, tábori programok, munkaközösségi foglalkozások, együttműködés könyvtárakkal, múzeumokkal, művelődési házakkal 0 konferenciákon való részvétel, szakirodalom figyelése, pályázatokon való részvétel, tanulmányutak

20 Adatok az MPI-től 0 5 évre visszamenőleg a megyei, országos tanulmányi versenyek helyezettjei 0 továbbképzéseken, MPI rendezvényeken való részvétel 0 e-HÍREK egyéni megrendelése

21 E-portfólió 0 bővíthető, változtatható 0 könnyen rendszerezhető 0 multimédia 0 egyéb lehetőség 0 hordozható, megosztható 0 elérhető, kereshető 0 programok, kész sablonok

22 A reflexióról

23 A reflektív gondolkodás (már Dewey-nál is) SZEMLÉLET 0 a tanítás folyamatában lehetnek hibák, hiányosságok! 0 nem mindig a körülményekben! 0 hibázni szabad! 0 folyamatos, tudatos elemző gondolkodás a saját tevékenységről GYAKORLAT, 0 mely biztosítja a nev-okt. tev. folyamatos önellenőrzését, és az ezen alapuló fejlesztést 0 két irány:tanulók, tanulócsoportokban történtek saját személye, nézetei, tevékenysége

24 A reflektív gondolkodás fázisai, időbeli dimenziói 1. A probléma felismerése 2. A probléma összevetése hasonló esetekkel, adott helyzet sajátosságai 3. A probléma újrafogalmazása, azonosítása 4. Kívánt és nem kívánt következmények átgondolása 5. Kísérletezés megoldásokkal (akár elméletben) gyors reflexió, átgondolt reflexió tev. közben, áttekintés, kutatás, hosszú távú reflexió ped. elméleti ismeretek felhasználásával

25 A reflexió szintjei Taggart, Wilson (1998) 0 technikai szint 0 kontextusra irányuló 0 dialektikus szint küldetés szakmai önazonosság nézetek kompeten- ciák cselekvés Korthagen (2004) R

26 Módszerek, eszközök feljegyzés refl. napló önértékelésgondolattérképművészi kif. esszé megbeszélés, vita metaforatechnikaproblémafelt. –megold.

27 A portfólió lehetséges értékelése

28 Értékelési szempontok, indikátorok 0 Világosság 0 Gondolati mélység 0 Egység 0 Változatosság 0 Forma 0 Hitelesség, megbízhatóság 0 Szakmai fejlődés bizonyítása 0 pontos cél, ennek megfelelő tartalom 0 magas szintű szakmai tudás és alkalmazása, szaknyelv 0 koherencia, logikus felépítés 0 módszerek,eszközök, dokumentumtípusok széles skálája 0 formai követelményeknek megfelelő 0 az, ami 0 folyamatok megjelenítése, fejlesztési terv

29 Portfólió a pálya különböző szakaszain

30 Szerves kapcsolódás az életpálya szakaszaihoz az egyes szakaszok elvárásaihoz 0 Gyakornok 0 differenciált képe van a pedagóguspálya sajátosságairól, pedagógiai céljairól, azok megvalósítási lehetőségeiről, az iskola, mint szervezet működéséről. 0 szerepbiztonsága növekszik, de még szüksége van segítségre 0 elsősorban az osztályszintű munkára koncentrál. 0 törekszik munkájában a gyermekek szempontjainak figyelembevételére 0 képes a tapasztalatok szakszerű elemzésére, de nehézséget okoz a tárgyilagos, szakszerű értékelés

31 0 Pedagógus I. 0 tanári képességek, tudás és attitűdök koherenciája 0 rendelkezik minden pedagógusi kompetenciával a feladatai ellátásához 0 képes önállóan dolgozni, és önállóan reflektálni munkájára 0 felismeri a pedagógiai folyamat pszichológiai, szociológiai és kulturális meghatározottságát, képes ezeket az összefüggéseket feltárni, és pedagógiai munkájában felhasználni. 0 képes munkája tágabb intézményi, társadalmi kontextusával foglalkozni. 0 együttműködik kollégáival az iskola munkájának fejlesztése érdekében, s integrálódik szakmai közösségekbe 0 Pedagógus II. 0 oktató-nevelő munkája hatékony és eredményes 0 munkájában innovatív, kezdeményező 0 gyakorlata tanulás- és tanulóközpontú 0 pedagógiai munkájának intézményi és társadalmi kontextusáról kritikailag és konstruktívan gondolkodik 0 törekszik intézményi szinten az együttműködésre, kölcsönös segítségnyújtásra, tapasztalatainak megosztására 0 folyamatos önfejlesztés, továbbképzéseken való részvétel

32 0 Mesterpedagógus 0 bizonyos pedagógiai feladatok ellátását kiemelkedően magas szinten végzi, 0 széles körű elméleti tudással és a gyakorlati megvalósításhoz szükséges képességek, attitűdök (pl. fejlesztő pedagógia, tehetséggondozás, művészeti tevékenység stb.) 0 mások szakmai támogatása (mentori tevékenység, továbbképzések tartása stb.) 0 tapasztalatainak és tudásának megosztása a tágabb (megyei, regionális, országos) szakmai közösség tagjaival 0 Kutatótanár 0 a szakmai önmegvalósítás magas szintje, 0 valamely tanári kompetencia vagy tevékenység alkotó jellegű művelése 0 az adott eredmények országos, esetleg nemzetközi szakmai terjesztése (pl. országos tantervi fejlesztés, tankönyvírás, taneszközfejlesztés, értékelési rendszer kidolgozása, pedagógusképzés, innovatív iskolai program készítése és megvalósítása). 0 tudós tanár, aki szaktudománya vagy a neveléstudomány és társtudományai terén kiemelkedő tudományos eredményeket ér el (pl. tudományos fokozattal rendelkezik)

33 A portfólió jelentősége és előnyei 0 egyedi válogatás 0 számbavétel és reflexió 0 segíti az önértékelést 0 megmutatkozhatnak a pedagógus rejtett képességei 0 a külső értékelés statikus képéhez egy dinamikusat ad hozzá 0 a portfóliókészítés folyamata – önfejlesztés

34 Felhasznált szakirodalom 0 Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (szerk.) (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése: Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei I-II. Pécsi Tudományegyetem, Pécs – Budapest 0 Falus Iván−Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest 0 Kimmel Magdolna (2007): Az e-portfólió science fiction vagy realitás? In: Pedagógusképzés, 4. sz. 5-22. 0 Kimmel Magdolna (2006): A tanári reflexió korlátai. In: Pedagógusképzés, 3-4. sz. 35-49. 0 Kotschy Beáta (2012): A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában. http://www.oktatas.hu/pub_bin/unios_projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/3_1_5 _1_hirlevel_Kotschy_Beata__portfolio.pdf (utolsó letöltés: 2013. 07. 12.) http://www.oktatas.hu/pub_bin/unios_projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/3_1_5 _1_hirlevel_Kotschy_Beata__portfolio.pdf 0 Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, Budapest 0 Falus Iván (2001): Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. In: Báthory Z. − Falus I. (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 213-234.

35 Köszönöm figyelmüket! bodi.judit@mpigyor.hu 96/529-405


Letölteni ppt "Tanári portfólió 2013. június 17-19. Csorna, Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron Előadó: Bódi Judit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések