Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÖZSZOLGÁLATI JOGVITA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÖZSZOLGÁLATI JOGVITA"— Előadás másolata:

1 A KÖZSZOLGÁLATI JOGVITA
Dr. Kis Norbert egyetemi docens, rektorhelyettes Igazgató (Vezető- és Továbbképző Intézet)

2 2012. július 1. előtti esetek (Ktv. 1992. évi XXIII. tv.)
Tipológia: 1. kormánytisztviselői/köztisztviselői sérelem VS. munkáltatói intézkedés 2. munkáltató VS. kormánytisztviselői/köztisztviselői magatartás 3. érdek-képviseleti szerv VS. Munkáltató 2012. július 1. előtti esetek (Ktv évi XXIII. tv.) a három aktor: közvetlenül a bírósághoz fordulhat (keresetlevél Pp XXIII. fejezet. elévülési időn belül (3 év) Vh. halasztó hatály

3 2012. Július 1. ELŐTT Speciális szabályok
1. A munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelési jogkörébe tartozó döntése ellen a köztisztviselő bírósághoz akkor fordulhat, ha a Ktv. megengedi. (pl. egyéb jogviszony engedélyezése) 2. 30 napos szabály – HATOS FOGAT (munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől) a) a közszolgálati jogviszony megszüntetésével, b) az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítással, c) a minősítés és a teljesítményértékelés megállapításaival, d) a fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozattal, e) a kinevezés egyoldalú módosításával, f) a fizetési felszólítással 3. b)–f) pont:a sérelmezett intézkedés a bíróság jogerős döntéséig nem hajtható végre. – KERESET HALASZTÓ HATÁLYÚ DE!!! Nincs halasztó hatály: kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése

4 + 1 2012. Július 1. előtt – speciális szabály
4. A jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése: a megállapodás megtámadásának eredménytelensége megállapításától számított 30 napon belül lehet előterjeszteni. + 1 ( ) a munkáltató indoklás nélküli felmentési joga 8/2011. (II.18.) ABH (pro futuro) MEGSZÜNTETI a közhivatal viseléséhez való jog - önkényes munkáltatói döntés jogbiztonság- a közigazgatás törvény alá rendeltsége hatékony (effektív) bírói jogvédelem emberi méltóság  bírói út: rendeltetésszerű joggyakorlás elve, diszkrimináció tilalma

5 2012. július 1. UTÁN!! Bírói jogérvényesítést kötelezően MEGELŐZŐ FÓRUM: A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonyból származó igényének érvényesítése érdekében közszolgálati panaszt nyújthat be a Kormánytisztviselői Döntőbizottsághoz. Köztisztviselők: közvetlen bírói jogérvényesítés korábbi szabályai maradtak A munkáltató és az érdek-képviseleti szerv az e törvényből származó igényét bíróság előtt érvényesítheti. KDB kötelező joghatósága – ÖTÖS FOGAT a) a kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésével; b) az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítással; c) a minősítés, a teljesítményértékelés megállapításaival; d) a fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozattal; e) a kinevezés egyoldalú módosításával b)—e) pont halasztó hatály, DE! megszüntetésnél NINCS HALASZTÓ HAT. KDB eljárása illeték- és költségmentes.

6 KDB panasz: 30 napos szabály: munkáltatói intézkedő irat kézbesítése.
30 nap elmulasztása jogvesztő!! Speciális szabályok 1. A jogviszony közös megegyezéssel megszüntetése: megállapodás megtámadása eredménytelenségétől 30 napon belül. A megtámadás eredménytelen, ha a másik fél annak közlésétől számított tizenöt napon belül nem válaszol, vagy azt nem fogadja el.  A megtámadhatóság - ha a fél annak megkötésekor lényeges tényben vagy körülményben tévedett, feltéve, hogy a tévedését a másik fél okozta vagy azt felismerhette, vagy, ha mindkét fél ugyanabban a téves feltevésben volt. - Jogi kérdésben való tévedés címén a megállapodást akkor lehet megtámadni, ha a tévedés lényeges volt és a munkakörében eljáró jogi szakértő a feleknek együttesen adott a jogszabályok tartalmára nézve nyilvánvalóan téves tájékoztatást. - ha annak megtételére a felet jogellenes fenyegetéssel vagy kényszerítéssel vették rá. A sikeresen megtámadott megállapodás érvénytelen. 2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelési jogkörébe tartozó döntése: jogorvoslat csak akkor, ha a Kttv. megengedi.

7 Bírói út KDB NÉLKÜL!:   ha a KDB HALLGAT, határidőn belül nem bírálja el a közszolgálati panaszt, (60+60 NAP), a fizetési felszólítással szemben Az ötös fogaton kívüli egyéb igény esetén (elévülési időn belül). A KDB határozatai: - ügydöntő határozat + jogkövetkezmény a panasznak egészben vagy részben helyt ad, panaszos az ügyet lezárja a panaszt elutasítja; panaszos bírói útra megy az egyezséget jóváhagyja; az eljárást megszünteti (hatáskör hiánya).

8 Jogkövetkezmény megállapítása >a jogellenes jogviszony megszüntetésének jogkövetkezményeiről dönt. 1. Főszabály: prolongálás - a kormányzati szolgálati jogviszony a jogellenességet megállapító határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. 2. Kártérítés: havi illetmény: az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelése alapján 3. Kivétel: a kormánytisztviselő kérheti az eredeti munkakörében történő továbbfoglalkoztatását a tv-ben meghatározott egyes esetekben + elmaradt illetmény. - A munkáltató mestesül ha a továbbfoglalkoztatása a munkáltatótól nem várható el. PL: ha a) a kormánytisztviselő munkaköre megszűnt, b) a munkakörét betöltötték, c) a szervnél létszámcsökkentést hajtanak végre az ítélet jogerőssé válásakor, vagy d) a szervnél nincs üres álláshely.

9 Kormánytisztviselői Döntőbizottság (KDB)
CÉLJA: országos hatáskörű közigazgatási másodfok bíróságok tehermentesítése a panasznak helyt adó döntésekkel a munkáltatói közszolgálati joggyakorlat egységesítése, orientációja egyezségi kísérlet (mediáció) jogviták megelőzése (preventív konzultáció)

10 a munkáltatói közszolgálati joggyakorlat egységesítése, orientációja
PÉLDA „felmentési dogmatika”: A TISZTVISELŐ HIBÁZOTT!! Vezetői bizalom elvesztése Hivatalára méltatlanná vált hivatásetikai okok?? törvény (83. §) felsorolja a hivatásetikai elveket – MKK etikai eljárás- etikai vétségre fegyelmi eljárást kezdeményezhet MKK a munkáltatónál Kötelességszegés?? A kormánytisztviselői kötelesség (76. § (1) bek) megsértése – fegyelmi vétség – fegyelmi eljárásban kell elbírálni – hivatalvesztés (jogviszony megszüntetés) nem megfelelő munkavégzés?? minősítési eljárásban „nem megfelelő” + Közös megegyezés KULTÚRÁJA: tárgyalási és tájékoztatási standardok

11 KDB státusza, szervezete és működési elvei
A Kttv. által létrehozott független testület. Max 15 biztos. Szervei: Tanácsok, Kollégium A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter nevezi ki a KDB elnökét és helyettesét, valamint tagjait (biztosok). a rábízott ügyekben folyamatosan, lelkiismeretesen köteles eljárni. befolyástól mentes, és részrehajlás nélküli eljárni, tisztességes és pártatlan magatartás tisztségéhez méltó, kifogástalan magatartás tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely a KDB eljárásába vetett bizalmat vagy a KDB tekintélyét csorbítaná. a jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfelelően döntenek, a jogorvoslati tevékenységükkel összefüggésben nem befolyásolhatók és nem utasíthatók 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet a Kormánytisztviselői Döntőbizottságról

12 KDB Eljárása a) iratokat kérhet be a panaszostól, illetve a munkáltatótól, b) meghallgathatja a panaszost, illetve a munkáltatót, c) tanút hallgathat meg, d) szakértőt kérhet fel, e) egyéb, a panasz kivizsgálásához szükséges cselekményeket végezhet. Az ügy elbírálásában eljáró tanács határozatát a Döntőbizottság nevében hozza meg. Mediációs eljárás: békítés, egyezségi kísérlet Konzultatív (véleményezési) eljárás: A kormánytisztviselő és a munkáltató igényével összefüggésében véleményt kérhet

13 A KDB határozatának bírói felülvizsgálata iránti per
Panaszos: > KDB panasznak részben vagy egészben nem adott helyt > Megállapított jogkövetkezmények Munkáltató > jogkövetkezmények Panaszos keresetlevele a munkáltatóval (alperes) szemben, felülvizsgálat: a munkáltatói intézkedés tartalma A keresetlevél halasztó hatályú. Főszabály: a közigazgatási és munkaügyi bíróság a Döntőbizottságot nem utasíthatja újabb eljárásra, KDB-vel nem ért egyet - a megtámadott határozatot egészben vagy részben megváltoztatja, KDB-vel egyetért - keresetet elutasítja. Fellebbezés Rendkívüli jogorvoslat: felülvizsgálat, perújítás

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A KÖZSZOLGÁLATI JOGVITA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések