Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógus előmeneteli rendszer, pedagógus életpálya-modell, e-portfólió Veszprém 2014. február 20. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógus előmeneteli rendszer, pedagógus életpálya-modell, e-portfólió Veszprém 2014. február 20. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 1."— Előadás másolata:

1 Pedagógus előmeneteli rendszer, pedagógus életpálya-modell, e-portfólió Veszprém 2014. február 20. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 1

2 Témák Új szakértői szerepek Pedagógiai-szakmai ellenőrzés Pedagógus előmeneteli rendszer a minősítés folyamata portfólió értékelés átmeneti rendelkezések technikai megvalósítás bérszámítás Zala Megyei Pedagógiai Intézet 2

3 Új szakértői szerepek 1.Szaktanácsadói, tantárgygondozó szaktanácsadói rendszer 2.Tanfelügyeleti rendszer tanfelügyelő = köznevelési szakértő, pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakterületen 3.Pedagógus életpályához kapcsolódó pedagógus minősítési rendszer köznevelési szakértő, pedagógusminősítés szakterületen 1. Szaktanácsadó feladata: a pedagógusok fejlesztő célú támogatása, az OFI által kezelt szaktanácsadói névjegyzékben kell szerepelni, módszerei: óralátogatás, -elemzés, munkaközösségi megbeszélés, jó gyakorlatok terjesztése, a pedagógiai intézettel szerződésben áll, intézkedésre nem jogosult. 3

4 Új szakértői szerepek 2. Tanfelügyelő/ köznevelési szakértő, pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakterületen a pedagógiai szakmai ellenőrzésben vesznek részt országosan egységes szempontrendszer alapján végzett külső ellenőrzés módszerek: óralátogatás, megfigyelés, pedagógia dokumentumok vizsgálata, intézményi önértékelés vizsgálata a tanfelügyelő = köznevelési szakértő, pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakterületen szerepel az országos szakértői névjegyzékben intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatait jegyzőkönyvben rögzíti (ez a jegyzőkönyv bekerül a pedagógus portfóliójába) Zala Megyei Pedagógiai Intézet 4

5 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés Pedagógiai-szakmai ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (3), (4) bekezdés, 77. § (2) bekezdés d) pont, (3) bekezdés, 82. §, 83. § (2) bekezdés e), h) pontok, 86. §, 87. §. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 145-156. §. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26) Korm. rendelet 9. § a) pontja. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (különös tekintettel a VI. Fejezet rendelkezéseire, valamint az 56. § -57/B. §, illetve a 92. §). Zala Megyei Pedagógiai Intézet 5

6 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés 1. Intézményvezetői pedagógiai-szakmai ellenőrzés (külső szakértő bevonásával) 2. Fenntartói pedagógiai-szakmai ellenőrzés 3. Az oktatásért felelős miniszter pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos feladatai, ellenőrzései 4. Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés www.oktatas.hu Országos tanfelügyelet Kézikönyv általános iskolák számára Zala Megyei Pedagógiai Intézet 6

7 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés 4. Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés Működteti az oktatásért felelős miniszter. Szervezi az Oktatási Hivatal a kormányhivatalok közreműködésével. Feladat ellátására szerződik a kormányhivatal a pedagógiai- szakmai ellenőrzés szakértőivel. Ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat. Az ellenőrzés a fenntartótól függetlenül kiterjed minden köznevelési intézményre, az intézményekben pedagógiai tevékenységet folytató szereplőkre. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 7

8 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés Az ellenőrzés célja Alapvető cél: a fejlesztés, továbbá: a pedagógus objektív értékelést kapjon a munkájáról, és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szaktanácsadói szükség esetén segítsék a pedagógusok szakmai fejlődését. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés során felmerülő hibák nem vonnak maguk után retorziót. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 8

9 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés Az ellenőrzés területeinek megfelelő Egységes, de az intézménytípusok sajátosságait figyelembe vevő (óvoda, általános iskola, gimnázium, szakképzés, kollégium, művészeti iskola, gyógypedagógiai intézmény) Zala Megyei Pedagógiai Intézet A pedagógusok ellenőrzése - értékelése A vezető ellenőrzése - értékelése 9 Az intézmény ellenőrzése - értékelése

10 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés Zala Megyei Pedagógiai Intézet 10 a/ Pedagógus ellenőrzése Általános pedagógiai szempontok szerint történik. Célja: a pedagógus pedagógiai készségeinek fejlesztése. Módszere: foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti megfigyelése, pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, interjú felvétele. Megbeszélést követően értékelőlap készítése.

11 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés Zala Megyei Pedagógiai Intézet 11 b/ Intézményvezető ellenőrzése Célja: az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése. Módszere: dokumentumok vizsgálata, interjú a vezetői program megvalósulásáról, kérdőíves felmérés nyilvános szempontok szerinti elemzése. Megbeszélést követően értékelőlap készítése.

12 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés Zala Megyei Pedagógiai Intézet 12 c/ Intézményellenőrzés Célja: iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját. Legalább ötévente egyszer, megyei ellenőrzési terv alapján, amennyiben az intézmény pedagógusainak legalább hatvan százalékát már értékelték, az intézményvezető ellenőrzése megtörtént, vagy az intézményellenőrzés keretében megtörténik. Módszere: nevelőtestületi, alkalmazotti, szülői, egyéb partneri kérdőíves felmérés, intézményvezető által elkészített intézményi önértékelés, fenntartói értékelés, interjú a nevelőtestület tagjainak legalább öt százalékával, legutóbbi ellenőrzések dokumentumainak összegzése. Az intézményvezető az összegző szakértői dokumentum alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít.

13 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés Zala Megyei Pedagógiai Intézet 13 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályok Pedagógiai-szakmai ellenőrzési és minősítési szakértő az lehet, aki elvégezte az Oktatási Hivatal által alapított, 60 órás (30+30) továbbképzést, valamint rendelkezik: felsőfokú végzettséggel és pedagógus-szakképzettséggel pedagógus- vagy oktatói munkakörben szerzett 14 év szakmai gyakorlattal pedagógus-szakvizsgával Pedagógus munkakörben betöltött jogviszonnyal vagy nyugdíjasként (a pedagógus-munkakörre szóló jogviszonya megszűnése óta tíz évnél kevesebb idő telt el) vagy az Oktatási Hivatal engedélyével

14 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés Zala Megyei Pedagógiai Intézet 14 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályok A pedagógiai-szakmai ellenőrzési, minősítési eljárási, minősítő vizsgai feladat ellátásának feltétele: évente legalább négy alkalommal részvétel az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzésben, minősítési eljárásban, minősítő vizsgán, részvétel az Oktatási Hivatal által szervezett szakmai tájékoztatón, továbbképzésen, az értékelőlapon elérhető maximális pontszám legalább hatvan százalékának elérése öt évenként az összes elvégzett ellenőrzés átlagában számítva. (Őket is értékelik!!)

15 Pedagógus előmeneteli rendszer Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64.-65. § - a törvény „kerettörvény” A részletes szabályozásról a 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet szól A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/ 2013. (VIII.30.) kormányrendelet módosításának tervezete Zala Megyei Pedagógiai Intézet 15

16 Pedagógus előmeneteli rendszer 2014-ben több ezer próbaminősítést tart az Oktatási Hivatal. A szakértők a próbaminősítések tapasztalatai, a résztvevők észrevételei, javaslatai alapján fejlesztik tovább a minősítés tartalmi elemeit, eszközeit, módszereit és eljárásrendjét. „A” autó, „B” autó Zala Megyei Pedagógiai Intézet 16

17 Pedagógus előmeneteli rendszer TÁMOP-3.1.5/12: Pedagógusképzés támogatása A projekt megvalósítója: Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konzorciuma A projekt megvalósítási ideje: 2012. augusztus 1–2015. január 31. A megvalósítás költsége: 9 997 000 000 Ft. www.oktatas.hu Zala Megyei Pedagógiai Intézet 17

18 Pedagógus előmeneteli rendszer A projekt célja: Az életpályamodellhez kapcsolódó továbbképzési programok fejlesztésével, A pedagógusok szakmai előmenetelét támogató szaktanácsadói szolgáltatások megújítása, A pedagógus életpálya, szakmai előmenetel nyilvántartása az arra létrehozott nyomon követő rendszer kidolgozása, A pedagógus életpálya fokozataihoz kapcsolódó képzési és minősítési rendszer kialakítása, A gyakornoki évek szakmai programjának kidolgozása, Mentorképzés, A gyakornoki minősítő vizsga szakmai részleteinek kidolgozása, Pilot projekt: a Pedagógus I. jelöltek felkészítése a gyakornoki minősítő vizsgára, A minősítési eljárás szakmai részleteinek kidolgozása, A pedagógus életpálya nyomon követéséhez szükséges informatikai rendszer kidolgozása, Minősítő Bizottságok tagjainak felkészítése, Minősítési eljárások pilot projekt: portfólió védések lebonyolítása. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 18

19 Pedagógus előmeneteli rendszer Zala Megyei Pedagógiai Intézet 19 Gyakornok minősítő vizsgakötelező Pedagógus I. minősítő eljáráskötelező Pedagógus II. minősítő eljárásnem kötelező Mesterpedagógus minősítő eljárásnem kötelező Kutatótanár

20 Pedagógus előmeneteli rendszer A minősítést a kormányhivatal szervezi. A minősítésre a pedagógus a kormányhivatalnál jelentkezik. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 20 „Minden szintnek vannak szerethető erényei és elnézhető hibái.”

21 Pedagógus előmeneteli rendszer/ütemezés Február 28-ig a miniszter közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó keretszámot a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek és költségvetési keret lehetőségeinek figyelembevételével. Minősítés előtti naptári év: Március 31-ig – a pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után kezdeményezi a minősítést a kormányhivatalnál Április 10-ig a kormányhivatal továbbítja a kérelmeket az OH-ba Április 30-ig – a miniszter dönt a minősítendő pedagógusokról (keretszám, kötelező részvétel) Május 31-ig – a pedagógus értesítése Július 31-ig – a minősítő bizottság tagjainak felkérése A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a következő naptári évben kerül sor! Zala Megyei Pedagógiai Intézet 21

22 Pedagógus előmeneteli rendszer/ütemezés A rendeletmódosítás tervezet szerint: Február ut. napjáig a miniszter közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó keretszámot a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek és költségvetési keret lehetőségeinek figyelembevételével, a szervezés szabályait és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. Az intézményvezető rögzíti az informatikai támogató rendszerben (ITR) a kötelező minősítések időpontját. Március 31-ig a pedagógus kezdeményezi az intézményvezetőnél a jelentkezését. (tantárgy!) Az intézményvezető a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg. Április 10-ig az intézményvezető rögzíti az ITR-ben. Április 30-ig a kormányhivatal* jóváhagyja a jelentkezést. Május 20-ig elkészül a minősítési terv: következő évben a minősítésben részt vevő pedagógusok név szerint. 22

23 Pedagógus előmeneteli rendszer/ütemezés Ki kerül bele a minősítési tervbe ? A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, valamint azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban e rendelet szerint kötelező a részvétele. A kötelező minősítésben részt vevők felvételét követően fennmaradó, illetve az időközben felszabaduló minősítési keretszám elosztása megyénként és munkakörönként arányosan, a jelentkezők szakmai gyakorlatának és a különös feltételeknek történő megfelelés figyelembevételével folyamatosan történik. 23

24 Pedagógus előmeneteli rendszer/ütemezés Május 31-ig a pedagógust és az intézményvezetőt értesítik az ITR-en keresztül a döntésről. A kormányhivatal* kiválasztja a bizottság elnökét, tagjait, egyeztet a munkahelyi vezetőikkel. Szeptember 30-ig a kormányhivatal* értesíti a pedagógust a minősítés eljárásáról, időpontjáról. November 30-ig a pedagógus feltölti a portfólióját az ITR-be. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a következő naptári évben kerül sor! * 2014-ben a kormányhivatal számára meghatározott feladatokat az OH látja el. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 24

25 Pedagógus előmeneteli rendszer Gyakornok fokozat: (2-4 év szakmai gyakorlat) A két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus- munkakörben foglalkoztatottat Gyakornok fokozatba kell besorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező. Gyakornoki időként a foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjától számított kétéves időszakot kell a kinevezésben rögzíteni. A gyakornok a) a gyakornoki idő lejártának hónapjában vagy b) ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában tesz minősítő vizsgát. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 25

26 Pedagógus előmeneteli rendszer Gyakornok Pedagógus I. A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A gyakornoki idő a vizsga napját követő nappal kezdődően két évvel meghosszabbodik, ha a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 26

27 Pedagógus előmeneteli rendszer Pedagógus I. Pedagógus II. fokozat Feltétel: 6 (lehet…) 9 (kell…) év szakmai gyakorlat Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus besorolását követően legalább hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni. A minősítési eljárás eredményeként a minősítő bizottság a következő döntéseket hozhatja: a)„Megfelelt” (Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni) vagy b) „Újabb minősítés szükséges”. A minősítési eljárás legfeljebb egy alkalommal ismételhető meg. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 27

28 Pedagógus előmeneteli rendszer Ha a Gyakornok a megismételt minősítő vizsgán vagy a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus a megismételt minősítési eljárás eredményeként „nem felelt meg” minősítést kapott, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 28

29 Pedagógus előmeneteli rendszer Pedagógus II. Mestertanár fokozat Feltétele: pedagógus-szakvizsga és a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlat A minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: a) „Mesterpedagógus fokozatba lép” vagy b) „Pedagógus II. fokozatban marad”. Eredménytelen vizsga esetén 2 alkalommal, 2-2 év elteltével ismételhető a minősítés. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 29

30 Pedagógus előmeneteli rendszer Pedagógus II. Kutatótanár (a Mesterpedagógus fokozat átugrásával) Mesterpedagógus Kutatótanár Feltétele: A szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím, rendszeres szakmai publikációs tevékenység folytatása, valamint legalább két minősítési eljárásban sikeres részvétel esetén, a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlat megszerzése után kezdeményezheti a Kutatótanár fokozatba történő átsorolását a munkáltatónál. (Max. a tanárok 1 %-a) Zala Megyei Pedagógiai Intézet 30

31 Pedagógus előmeneteli rendszer Az a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti tizennyolc óránál – óvodapedagógus esetén huszonöt óránál –, továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell annak érdekében, hogy a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában részt tudjon venni. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 31

32 Minősítőbizottság Zala Megyei Pedagógiai Intézet 32 Minősítő vizsgaMinősítési eljárás Elnök A kormányhivatal által delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) vagy pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő Tag I. A pedagógusképző felsőoktatási intézmény Tanárképzési Központjának javaslatára az intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. A kormányhivatal által delegált, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a felkészítésben vett részt, vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja, aki felkészítésben vett részt. Tag II. A pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői megbízással rendelkező alkalmazott.

33 Pedagógus előmeneteli rendszer Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja. Egyéb szabályok: Intézményvezető esetében a fenntartó képviselője. Csak magasabb fokozatba tartozó, azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában. A tanár minősítési eljárása esetén a minősítő bizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt tanárnak a minősítésre való jelentkezésben megjelölt tantárgya tanítására jogosító szakképzettségével. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 33

34 Minősítés lépésről lépésre Zala Megyei Pedagógiai Intézet 34 Óra/foglalkozás megtartása Óra/foglalkozás megtartása Felkészülés az e-portfólióvédésre Felkészülés az e-portfólióvédésre E-portfólió védése, a pedagógus értékelése Jelentkezés, E-portfólió feltöltése Jelentkezés, E-portfólió feltöltése Magasabb fokozatba lépés Felkészülés/portfólió elkészítése

35 Pedagógus előmeneteli rendszer 1.FELKÉSZÜLÉS: Meg kell ismerkedni a vonatkozó jogszabályokkal (Köznevelési törvény, 326/2013-as kormányrendelet, 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet az egyes tanári szakok képzési és kimeneti követelményeiről) és a pedagógus kompetenciák, Felfrissíteni az ismereteket az intézmény pedagógiai programjával, egyéb intézményi dokumentumokkal és a NAT-tal kapcsolatban, Jól használható a www.oktatas.hu lapwww.oktatas.hu Zala Megyei Pedagógiai Intézet 35

36 Pedagógus előmeneteli rendszer 36 Bővebben a jogszabályokról: (ITR) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. Korm. rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet

37 Pedagógus előmeneteli rendszer 37 Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet A kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendeletAz óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet A kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtását tartalmazó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletA pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtását tartalmazó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

38 Pedagógus előmeneteli rendszer 38 Útmutató a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez című segédanyag www.oktatas.huwww.oktatas.hu Alapdokumentum! Későbbiekben kiegészül: Óvodai terület Alsó tagozat Felső tagozat, középiskola – műveltségterületek Alapfokú művészeti nevelés terület és szakspecifikus Gyógypedagógia kiegészítésekkel, Kollégium dokumentumokkal Könyvtár folyamatosan bővül Pedagógiai-szakmai szolgáltatás Pedagógia szakszolgálat Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelési terület Intézményvezető

39 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Nemzetközi kitekintés A minősítési rendszer felépítése Az életpálya szakaszai Kompetenciák, indikátorok Minősítővizsga/minősítési eljárás Eljárásrend A minősítés lépései Az e-portfólió felépítése Az e-portfólió feltöltési segédlete Az óra/foglalkozáslátogatás menete Dokumentumminták, sablonok Fogalomtár

40 Pedagógus előmeneteli rendszer További segítség a felkészüléshez: Intézményvezető Mentor (gyakornok esetében) Szaktanácsadó A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt projekt keretében a 2013/2014-es tanév során, valamint a 2014/2015-es tanév első félévében tantárgygondozó szaktanácsadói látogatások és pedagógus- továbbképzések kerülnek megvalósításra, amelyet a köznevelési intézmények térítésmentesen vehetnek igénybe tamop315szaktanacsado@ofi.hu panacz.agnes@ofi.hu www.petroczigabor.hu Egymástól!!!!! 40

41 Pedagógus előmeneteli rendszer 2. JELENTKEZÉS Gyakornok: intézményvezető a gyakornoki idő lejárta előtt egy hónappal regisztrálja a gyakornoki minősítővizsgára. Ezzel egy időben feltölti a portfólióját az online felültre. Pedagógus I.: március 31-ig jelentkezik a minősítési eljárásra és feltölti e- portfólióját. Az adott évben minősítendő pedagógusokat minősítési tervben jelölik ki, és erről a pedagógus és az intézményvezető értesítést kap május 31-ig. Ha a jelentkezés és a portfólióvédés között több mint hat hónap telik el, lehet módosítani az e-portfóliót. (24-es dia, időpontok) Március 31-ig a pedagógus kezdeményezi az intézményvezetőnél a jelentkezését. (tantárgy!) Az intézményvezető a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg. Április 10-ig az intézményvezető rögzíti az ITR-ben Szeptember 30-ig a kormányhivatal* értesíti a pedagógust a minősítés eljárásáról, időpontjáról. November 30-ig a pedagógus feltölti a portfólióját az ITR-be 41

42 Pedagógus előmeneteli rendszer 3. AZ E-PORTFÓLIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4. AZ E-POTFÓLIÓ FELTÖLTÉSE (februárban megnyíló elektronikus felület) 5. ÓRA-FOGLAKOZÁS LÁTOGATÁS A pedagógus egyéni felkészülése az óra-/foglalkozáslátogatásra. Az órát/foglalkozást látogató szakértővel való előzetes egyeztetés az óralátogatás részleteiről. Óra/foglalkozáslátogatás. A pedagógus és az óra/foglalkozás látogatójának közös, elemző értékelése. (Az óra megtartását követő elemzés, értékelés szempontjai a pedagógus számára is megtekinthetők az „Útmutató a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez című segédanyag”-ban.) Zala Megyei Pedagógiai Intézet 42

43 Pedagógus előmeneteli rendszer 6. E-PORTFÓLIÓVÉDÉS A minősítőbizottság kérdéseket fogalmaz meg az e-portfólióba feltöltött dokumentumokra vonatkozóan, melyek megválaszolására az e-portfólióvédésen van lehetőség. Az e-portfólióvédéskor a pedagógus pedagógiai munkáját és reflexióit 15 percben, digitális prezentáció segítségével mutatja be. Az előadást követően kerül sor a minősítőbizottság tagjai és a pedagógus további, szakmai kérdéseinek megbeszélésére. (összesen 60 perc) A védés alapján az e-portfólió értékelése módosulhat. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 43

44 Pedagógus előmeneteli rendszer 7. A PEDAGÓGUS ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉSÉNEK ELEMEI: A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató e-portfólió értékelése. Az e-portfólióvédés értékelése. Ne az legyen benne, hogy mit tartalmaz a portfólió, hanem az, hogy miért azt tartotta fontosnak. A pedagógus által vezetett óra/foglalkozás értékelése. Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai, értékelései. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 44

45 Pedagógus előmeneteli rendszer A Pedagógus I. és II. minősítő eljárás részeinek súlyozása Zala Megyei Pedagógiai Intézet 45

46 Pedagógus előmeneteli rendszer A minősítő vizsga követelményszintjei: A Pedagógus I. fokozatba lépéshez: 60% A Pedagógus II. fokozatba lépéshez: 75% A Mestertanár fokozatba lépéshez: 85% A Kutatótanár fokozatba lépéshez: 85% Zala Megyei Pedagógiai Intézet 46

47 A portfólió A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt a pedagógus reflexiói, értelmezése alapján. Ez esetben minősítési, értékelési céllal készül, tehát értékelési portfólió. Az értékelésre készített portfólió céltudatos egyéni válogatás útján készül. Érdemi része a pedagógus saját döntése alapján tartalmazhat bármilyen írott, (képi, hanganyagot), amely pedagógiai tevékenységeit mutatja be, s amellyel saját véleménye szerint igazolni tudja, hogy milyen szakmai fejlettségi szinten áll. 47

48 A portfólió Reflexió: Okok, következmények áttekintése, a tapasztalatok feldolgozása; Saját szakmai tapasztalatokból való tanulás; A reflexió a tapasztalataink és a cselekedeteink szisztematikus végiggondolását, elemzését, értékelését jelenti; A pedagógus reflexiói arra szolgálnak, hogy az e ‑ portfólió dokumentumait interpretálják az értékelők számára, megvilágítsák, hogy a pedagógus mit miért tesz; a pedagógus a reflexiókban elemzi és értékeli a munkáját, és így bemutatja pedagógiai nézetrendszerét is. Folyamat közbeni Utólagos reflexió 48

49 A portfólió A Pedagógus I. és II.-be sorolás alkalmával elsősorban a kompetenciákat vizsgálják, Mester- és Kutatótanár esetében pedig a tevékenységeket (publikálás, tudásmegosztás) vizsgálják. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 49

50 A portfólió 8/2013. EMMI rendelet A tanári felkészítés követelményei Pedagógus kompetenciák (1-4) 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Zala Megyei Pedagógiai Intézet 50

51 A portfólió Pedagógus kompetenciák (5-8) 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi- kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Zala Megyei Pedagógiai Intézet 51

52 A portfólió A kompetenciák bizonyítására alkalmazható dokumentumok Zala Megyei Pedagógiai Intézet 52

53 A portfólió Mit minősít a minősítési eljárás (vizsga)? A minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. A minőség legbiztosabb mutatói a pedagógus kompetenciái (tudás + attitűd + képességek összessége). Sztenderdek: kompetenciaszintek Indikátorok: a sztenderdeknek megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenység-leírások Zala Megyei Pedagógiai Intézet 53

54 A portfólió Példa a pedagógiai sztenderre 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Pedagógus I. A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési, problémamegoldási módszereinek, tantervi követelményeinek, valamint a tantárgy tanulási sajátosságainak ismeretében képes olyan feltételeket biztosítani, amelyek hatására a tanulók kialakíthatják saját gyakorlatban alkalmazható tudásukat. Képes az elméleti és tapasztalati tudásának önálló és integrált alkalmazására. Képes a tanulók előzetes tudására építeni, az esetleges megértési nehézségeket leküzdeni. Képes a különböző céloknak megfelelő stratégiák; a motivációt, differenciálást, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák kiválasztására és megvalósítására; a hagyományos és az információs-kommunikációs technikákra épülő eszközök, digitális tananyagok hatékony és szakszerű alkalmazására. Átlátja a speciális szakmai kompetenciák fejlesztési lehetőségeit, illetve ismeretekkel bír a tantárgyakon átívelő fejlesztési lehetőségekről. 54

55 A portfólió Példa a pedagógiai sztenderre Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Pedagógus II. A pedagógus törekszik szaktudományi, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának minél hatékonyabb integrálására, a képességek és a tudás fejlesztésének egységben való kezelésére. Felismeri a más szaktárgyakhoz, művelődési területekhez való kapcsolódás lehetőségeit, és munkája során fel is használja őket. Képes rugalmasan alakítani a tanítási stratégiákat a tanulási célokkal összhangban és differenciálni a tanulói képességeknek megfelelően. Önállóság jellemzi, nyitott a külső változásokra, aktívan képes részt venni az iskola szaktárgyi munkaközösségének munkájában. Gyakorlati tapasztalatainak beépítésével képes a tananyag sokoldalú bemutatására, a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjainak érvényesítésére. Fontosnak tartja a formális, a nem formális és az informális úton, tanulási környezetben szerzett tudás összekapcsolását. 55

56 A portfólió Példa a pedagógiai sztenderre Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Mesterpedagógus Rendelkezik szakmai munkájához, szakterületéhez kapcsolódó fejlesztési elképzelésekkel, ezek megvalósításában kezdeményező szerepet tud betölteni. Képes kollégái szakmai fejlődését irányítani, iskolán belül, illetve helyi vagy regionális szinten szakmai vezetői szerepet betölteni. Képes felkérésre szakértői feladatot ellátni. Kutatótanár Képes szakmai kompetenciáit sokoldalúan, innovatív módon alkalmazni. Kiemelkedő teljesítményre képes a szakértői, kutatási és/vagy fejlesztési munkákban, aktívan vesz részt a szakmai közéletben. Képes fejlesztési, illetve kutatási tevékenységekben irányító szerepet betölteni saját intézményében vagy azon kívül. Kész az alkotó tevékenységre szakmájával összefüggő területeken. Munkája eredményeit iskolán kívüli környezetben, országos, illetve nemzetközi szinten is ismerik, elismerik. 56

57 A portfólió A Pedagógus II. sztenderdszint indikátorlistája 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. 1.3. Fogalomhasználata pontos, következetes. 1.4. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). 1.5. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. 1.6. A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. 1.7. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. 1.8. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. 1.9. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. 1.10. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. 57

58 A portfólió A portfólió elemei: eredetiségnyilatkozat (aláírva, szkennelve fel kell tölteni) a) szakmai önéletrajz (formanyomtatvány), b) a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve, c) a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, d) önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai, e) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása valamint, f) a szakmai életút értékelése. c) és d) nem kötelező, a) és e) nem kerül értékelésre Zala Megyei Pedagógiai Intézet 58

59 A portfólió a) szakmai önéletrajz személyes adatok, tanulmányok (iskolák, képzések, továbbképzések), munkahelyek, szakmai tevékenységek (oktatási-nevelési és fejlesztő-kutató tevékenységek), szakmai közéleti tevékenységek, közéleti tevékenységek, publikációk jegyzéke. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 59

60 A portfólió b) a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább 10 tanóra, foglalkozás (+ 2 foglalkozásterv a különös bánásmódot igénylő gyerekekkel való foglalkozás) kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. A magasabb óraszámban tanított tárgyból kell minősítésre jelentkezni, és ebből a tárgyból kell benyújtani az e-portfóliót is. Idegen nyelv szakosként, ha ez a nagyobb óraszámban tanított tárgya, a célnyelven nyújthat be minden olyan dokumentumot a pedagógus, amelyet célnyelven készít el a tanév során (éves ütemterv, tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv, óraterv/foglalkozásterv, témazáró dolgozat, bármely IKT-ra épülő vagy más feladat stb.). A többit, például a reflexiókat magyarul csatolja, mert a bizottságnak nem minden tagja ismeri a célnyelvet. 60

61 A portfólió b) a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve Alapdokumentumok: Féléves ütemterv, foglalkozási terv, Csoportprofil, Tematikus terv, tanulási/tanítási egység terve, óratervek, foglalkozástervek, Értékelés dokumentumai (témazáró esszék, tanulói munkák) Hospitálási napló (a pedagógus órát látogat, vagy őt látogatják, vagy bemutató órát tart), Esetleírás, IKT alkalmazása. 61

62 Az e-portfólió alapdokumentumai Csoportprofil Óraterv Tematikus terv Óraterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Csoportprofil Féléves ütemterv Foglalkozásterv (2) Hospitálási napló Esetleírás IKT alkalmazása A megvalósítás dokumentumai és reflexiók A tanulói munka értékelése és reflexiók

63 A portfólió Szabadon választott elemek (minimum 3, maximum 5-öt kell feltölteni) Projektterv és megvalósításának dokumentumai, reflexiók Osztályfőnöki munka bemutatása, reflexiók Tanórán kívüli közösségi program A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak tartott források felsorolása, értékeléssel, ajánlással Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépések Kutatásban való részvétel Zala Megyei Pedagógiai Intézet 63

64 A portfólió Szabadon választott elemek Saját fejlesztésű tananyag Videofelvétel (mérete miatt inkább link) Tanulási tréning Tanulói ön- és társértékelés bemutatása Szociometriai felmérés Innovációban való részvétel Érettségi eredmények, érettségi elnök értékelése OKTV és nyelvvizsga eredmények Zala Megyei Pedagógiai Intézet 64

65 A portfólió Szabadon választott elemek Szaktárgy oktatásához készített linkgyűjtemény A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikkek, könyv ismertetése, reflexióval Tanulóktól, szülőktől kapott levelek Szakmai publikációk Egy tanuló egyéni fejlesztési terve Zala Megyei Pedagógiai Intézet 65

66 A portfólió Csoportprofil készítése A tanulók száma, a nemek aránya, más, pl. szociokulturális jellemzők. A csoport megismerése érdekében a pedagógus által tett lépések. A csoportdinamika működése, egyes tanulók szerepe, a pedagógus lépései a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében. A pedagógus lépései a csoporttal való megfelelő viszony kialakítása érdekében. A csoportban előzőleg használt és jelenleg használt tankönyvek, tananyagok, módszerek, IKT. A választások indoklása, az osztálytermi környezet bemutatása. A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása 66

67 A portfólió Dokumentumok ajánlott terjedelme (nem kötelező betartani, csak ajánlás!) Egy csoportprofil: kb. 2 oldal Tematikus terv: max. 2-3 oldal Óraterv: 2-3 oldal/óra (tematikus terv és óratervek együtt min. 15 oldal) Értékelés: kb. 4 oldal A mellékletben szereplő dokumentumok csak minták, lehet ezeket használni, de nem kötelező! 67

68 A portfólió/tematikus terv 1. A tanmenetnél részletesebb és tartalmasabb is, amikor már meghatározott témákra bontjuk a tananyagot, tematikus tervet készítünk. A tematikus terv kb. 4-8-10 óra anyagát foglalja egységbe, az erre való felkészülést biztosítja. A tematikus tervezés során már a pedagógus rendelkezik a szükséges információk döntő részével, tudja, hogy az előző tananyagrészeknél milyen eredményeket ért el, milyen tudásra számíthat és mit kell pótolnia, vagy melyek azok a problematikus pontok, amelyekre nagyobb hangsúlyt kell fektetnie. Tematikus terv_Petróczi.pdfTematikus terv_Petróczi.pdf 68

69 A portfólió/tematikus terv 2.* Tematikus terv * A tanév megjelölése: Tantárgy: Matematika Készítette: Szakjai: Matematika-fizika Évfolyam: 12. évfolyam A csoport megnevezése: 12. évfolyam fakultációs csoport Témakör: Analízis, differenciálszámítás Szűkebb témakör: A differenciálszámítás alkalmazása A szűkebb témakör feladata: a differenciálszámítás függvénytani és gyakorlati alkalmazásainak bemutatása, megtanítása, gyakoroltatása. Alkalmazott könyvek, feladatgyűjtemények: Tk.: Matematika 11-12. emelt szint (MX-350), Fgy.: Feladatgyűjtemény II. (11135/II.) * Petróczi Gábor 69

70 A portfólió/tematikus terv 3. 70 Óra A tanítási óra Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák Szemléltetés Házi feladat Reflexiók 1. Függvény görbe érintő- jének fogalma, az érintő leírása Geometri- ai tanul- mányok átemelé- se rendezés, emlékezet, ráismerő készség érintő leírása, geomet- riai fogalmána k pontosítás a analitikai eszközökk el frontális munka, csoport- munka, elő- készítő óra táblai rajzok, színes ábrák, Tk. 16.2-3. ábrák, http://ww w.maths.h u/?m=1&t ema=1&a ltema=16 Fgy, 135/ 120a-b, 145a, 146a, 151, 93b-c segít a kapcsolat a koordiná- tageomet- riával Reflexiók:

71 A portfólió Tematikus terv Zala Megyei Pedagógiai Intézet 71

72 A portfólió B Zala Megyei Pedagógiai Intézet 72

73 A portfólió B Zala Megyei Pedagógiai Intézet 73

74 A portfólió B Zala Megyei Pedagógiai Intézet 74

75 A portfólió/óravázlat 1. 75 Tantárgy: ének-zene Évfolyam: 6. osztály Készítette: Molnárné Marczis Erzsébet Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika Témakör:Az óra anyaga: A bécsi klasszicizmus – Wolfgang Amadeus Mozart A varázsfuvola szereplőinek jelleme a megtekintett operarészletek zenei értelmezésével Az előző óra:Következő óra: Daltanulás hallás után, Mozart: Vágyódás a tavasz után Az opera története, zenehallgatás, részletek az operából Az óra típusa:Módszer: új anyag-közlőfrontális osztály, egyéni munka, ismeretek felidézése, lényegkiemelés, absztrakció Taneszközök:Szemléltető eszközök: tankönyv, füzettábla, applikációs feiratok, interaktív tábla, laptop, prezentáció, internetkapcsolat

76 A portfólió/óravázlat 2. 76 Célok: Mozart az emberi tulajdonságainak összegyűjtése, a varázsfuvola hőseinek jellemzése. Hogyan ábrázolja Mozart a zene eszközeivel a szereplők jellemét? a meglévő ismeretek elmélyítése gondolkodási képesség fejlesztése problémamegol dó képesség ok-okozati összefüggések feltárása rendszerező képesség fejlesztése szóbeli kifejezőképes- ség fejlesztése Absztrakciós képesség fejlesztése; Zenei eszközökkel emberi tulajdonságokat lehet érzékeltetni; Információ keresése – összekapcsolása ; hangzó anyagról, képről gyűjtött információ alapján jellemzés; A logikai gondolkodás képességének fejlesztése; összegzés részenként;

77 A portfólió/óravázlat 3. 77 Idő (perc) Tevékenység, tanegység Módszer, tartalom Kapcsolódási pontok Megjegyzés, szemléltetés Reflexiók, tapasztalatok 1 perc óraszervezés 3 perc dalismétlésKözös éneklés, Mozart: Vágyódás a tavasz után előző órán tanult dal felidézéseéneklés zongorakísérettelfigyelmezte-tés tiszta intonációra 4 perc motiváció Tanári kérdésekkel irányított figyelem: Milyen embert ábrázol a film? Milyen ember lehetett Mozart? http://www.youtube.com/watch?v=L_P7bPWnQgU&feature= relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=L_P7bPWnQgU&feature= related korábbi ismeretek felidézése a szerzőről a link bejátszása internetről interaktív táblán a filmrészlet alapján emberi tulajdonságok gyűjtése 7 perc információ begyűjtése, összegzése Frontális munka tanári összegzéssel  Mozart dinamikus, érzékeny, bohém ember volt. utánozhatatlan tehetség.  Szerette az életet élni, rajongott a hölgyekért.  Műveinek bevételéből egyszer dúsgazdag, máskor koldusszegény volt.  Korán megházasodott, felesége Constanza Weber.  Apja szelleme egész életében kísérte.  Szabad szelleműségéért sokszor nehezen fogadták el műveit.  Rettegett egy fekete álarcos férfitől, aki véleménye szerint a halált hozta el neki.  Szegényen halt meg, jeltelen közsírba temetik. elvonatkoztatás, filmrészletből jellemvonások kibontása összegzés: ppt./2. dia kivetítve, Mozart az ember várható gondolatok: vidám, gondtalan, szemtelen, tehetséges, csodagyerek, nem mindenki szereti, apja fontossága, 2 perc célkitűzés Művei közül a mai órán A varázsfuvola c. opera szereplőivel ismerkedünk meg. A zenéből indulunk ki. Keressük, hogy a szerző milyen zenei eszközökkel és hogyan jellemzi hőseit. zenetörténet: az opera mint műfaj szükséges kulcsszavak: színpadi, jelmezes, énekes előadás 7 perc gondolatok összegyűjtése Tanári közlés: Első hősünk neve Papageno. http://www.youtube.com/watch?v=7EKKRmoVOWE Összegzés elvonatkoztatás, irodalom, a mese hősei a link bejátszása internetről interaktív táblán, összegzés: ppt./4. dia zenei megfigyelés, tempo, hangulat, hangszerek képi megfigyelés, öltözék, mozgás, mimika 8 perc önálló ismeret szerzés Tanári utasítás: Adjunk nevet második hősünknek a zene alapján! Válaszd ki a táblán lévő jelzők közül azokat, amelyeket a zene hallgatása közben odaillőnek érzel! Önálló munka: http://www.youtube.com/watch?v=h9IXgb0ZG9I Összegzés Névadás: Az Éj királynője elvonatkoztatás, irodalom, a mese jellemzői a link bejátszása internetről, táblán lévő applikáció segítségével jellemzők kiválasztása összegzés: ppt/5. dia zenei megfigyelés, tempo, hangulat, hangszerek képi megfigyelés, öltözék, mozgás, mimika 8 perc gondolatok összegyűjtése Tanári közlés: Az új szereplő neve Sarastro. Milyen zenét hallasz? http://www.youtube.com/watch?v=cbJPqMwMIbc&playnext=1&list=PL4B6F5 C8162C78892 Összegzés Keresd az előző szereplő jellemvonásainak ellentettjét! elvonatkoztatás, irodalom, a jó és a gonosz küzdelme, győz a jó a link bejátszása internetről interaktív táblán összegzés: ppt./6. dia, zenei jellegzetességek összegyűjtése 5 perc óra végi összegzés, értékelés Tanári kérdések alapján a jellemzők felidézése: ppt. 4-5-6. dia utalás két szereplő jellemének ellentettjére, a jó és a rossz küzdelmére, mesei jellemzőkre.

78 A portfólió Zala Megyei Pedagógiai Intézet 78

79 A portfólió 79

80 A portfólió 80

81 A portfólió c) a pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása (nem kötelező) tanórán kívüli tevékenység bemutatása (előadások, bemutatók, szakköri feladatsorok, szakköri foglalkozások tematikus terve, egyéni fejlesztési tervek, egyéni tehetséggondozás, illetve felzárkóztatás dokumentációja), sikeres pályázati anyag bemutatása, vállalt szakmai feladatvégzésről készült jegyzőkönyvek, elemzések, iskolai ünnepségek műsora, tanítványok eredményei, átlagokból készíthető statisztikák, Zala Megyei Pedagógiai Intézet 81

82 A portfólió önképzés eredményeinek bemutatása, továbbképzésen való részvétel igazolása, a tanultak felhasználásáról szóló beszámoló, szakmai publikációk, előadások anyagai, intézményen kívüli szakmai tevékenység, közéleti tevékenység (szakmai szervezetben, alapítványokban, település életében való részvétel), önkéntes tevékenység vagy koordinálása, diákok motiválása, dolgozatok összeállítása, egyéb számonkérés formái, diákokkal való kapcsolattartás formái. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 82

83 A portfólió d) önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai irodalmi alkotás, zenei alkotás, könyv, képzőművészeti alkotás, Zala Megyei Pedagógiai Intézet 83

84 A portfólió Zala Megyei Pedagógiai Intézet 84 e) Az intézmény bemutatása (max. 1-2 oldal) Az intézmény adatai (neve, címe, típusa). Az intézmény tanulóközösségének profilja (létszám, évfolyamok, a tanulócsoportok száma, a nemek aránya, kisebbségek, a tanulók szociális háttere, más speciális vonás). A tantestület profilja (kor, nem, végzettségek, munkaközösségek, együttműködés a tantestületen belül, a pedagógus saját helye a testületben és a munkaközösségekben). Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai (célok, pedagógiai program, sajátos vonások, erősségek, eredmények). A tanított tárgy helyzete az intézményben. Az intézmény infrastruktúrája, különös tekintettel a tanított tárgyakra. Az intézmény társadalmi kapcsolatai, pl. a szülői munkaközösség szerepe, testvérkapcsolatok más iskolákkal. Azonos intézményben tanító pedagógusok sem tölthetnek fel azonos intézményleírást. Ez plágiumnak minősül.

85 A portfólió 85 f) Szakmai életút bemutatása Összefoglalás a pedagógus pedagógiai szemléletéről, szakmai fejlődésének útjáról, a fejlődést segítő és gátló tényezőkről, erősségeiről és hiányosságairól, további szakmai céljairól Mit tett a szakmai fejlődés érdekében? A kompetenciákat egyenként végigtekintve értékelje önmagát Önképzés, továbbképzés Szülőkkel való együttműködés Iskolai szakmai munkaközösségben végzett munka bemutatása Mit szeretne fejleszteni önmagán?

86 Pedagógus előmeneteli rendszer Etikai szabályok Gyerekekről készült képeknél, videóknál a szülői hozzájárulás szükséges, ezeket a dokumentumokat a pedagógusnak kell összegyűjteni. Gyerek személyes adatait beazonosításra nem alkalmas jelöléssel kell ellátni. Tananyagcsomag részét képező tanmenet, tematikus terv, óra és foglalkozásterv minta csak adaptálva fogadható el. Plágiumvizsgáló rendszer működik. (Nem vonatkozik intézmény törzsadataira és csoportprofil bemutatására). Az intézményvezető a pedagógus jóváhagyásával nyilvánosságra hozhatja a minősítési eljárás eredményét a tantestület számára. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 86

87 Technikai megvalósítás Technikai megvalósítás: Papír alapon – ami már megvan. Legyen formája, védéskor hasznos lehet! Elektronikusan – szöveg, fotó, mozgókép, hanganyag Félelmeink leküzdése Önbizalom (pályánk meghatározó eleme) Felhasználót segítő leírások, útmutatók Különböző szintű digitális kompetenciákkal veszünk részt az oktatási folyamatban, de… Tanulni sohasem késő! Segít az informatikus „Azért vannak a jó barátok…” Zala Megyei Pedagógiai Intézet 87

88 Technikai megvalósítás Tennivalók A dokumentumok létrehozása a kijelölt feladatok szerint Belépés a rendszerbe Mappák létrehozása Állományok feltöltése Munkánk megtekintése portfóliónézetben Pezsgőbontás! Zala Megyei Pedagógiai Intézet 88

89 Az e-portfólió felület felépítése tartalom megjelenítése fülek fejléc lábléc kitöltöttség állapota 100 MB PDF formátum (?)

90 Az e-portfólió működése –profil és szakmai önéletrajz KIR-ből átvett adatok felhasználó által megadott adatok

91 Az e-portfólió működése és javasolt tartalmi elemei a

92 kötelező kitölteni kötelező, de még nem tölthető elkezdett nem kötelező teljesen kitöltött

93 Az e-portfólió működése – dokumentum feltöltése

94 Az e-portfólió véglegesítése a pedagógiai tevékenység dokumentumainak, az alap- és szabadon válaszható dokumentumoknak a kitöltöttségi állapota:

95 A minősítés költsége A minősítő vizsga és a minősítési eljárás a gyakornok, illetve pedagógus számára díjtalan. A díjat az állam viseli. A megismételt minősítő vizsga, a megismételt minősítő eljárás, továbbá a nem kötelező minősítési eljárás díja a kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) hetven százaléka, amelyet az eljárás kezdeményezőjének kell befizetnie a vizsgaszervező, a minősítési eljárást szervező által kiállított számla alapján. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 95

96 Alkotói szabadság a legalább Pedagógus II. fokozatot elért pedagógus tízévenként legfeljebb egy évi fizetés nélküli szabadság a köznevelési szakértő javaslatára a munkáltató engedélye alapján a munkaterv megvalósulását a minősítő bizottság ellenőrzi állami ösztöndíjat kaphat ennek összege: max. utolsó havi illetmény pótlékok nélkül Zala Megyei Pedagógiai Intézet 96

97 Átmeneti rendelkezések A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus minősítési eljárása során 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között a 3. § (1) bekezdésében meghatározott, a minősítési eljárásra történő jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni. 3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus besorolását követően legalább hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni. A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 97

98 Átmeneti rendelkezések A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus 2014. április 30-áig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-jével történő besorolását. A kérelem alapján a besorolás további feltétele, hogy a pedagógus 2014. április 30-áig feltöltse portfólióját az informatikai támogató rendszerbe. (Egyszerűsített portfólió?) A Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni azt, akinek a portfóliója tartalmazza a tv-ben foglaltakat. Az eljárást az OH szervezi. A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb 2018. december 31-éig a 3. § szerinti minősítési eljárásban köteles részt venni. Ha erre a megjelölt időpontig nem kerül sor, a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és 2019. január 1-jétől újra Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. 98

99 Átmeneti rendelkezések Az egyszerűsített portfóliónak csoportprofilt, tematikus tervet valamint 10 óravázlatot kell tartalmaznia. Azok, akik a teljes dokumentum feltöltést választják, visszajelzést kapnak arról, hogy hogyan látják a szakértők a beküldött anyagaikat, ami által az éles minősítésnél már egyszerűbb lesz a feladatuk. Azok a pedagógusok, akik egyszerűsített portfóliót töltenek fel, ilyen visszajelzést nem kapnak. 99

100 Az e-portfólió alapdokumentumai/egyszerűsített portfólió Csoportprofil Óraterv Tematikus terv Óraterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Csoportprofil Féléves ütemterv Foglalkozásterv (2) Hospitálási napló Esetleírás IKT alkalmazása A megvalósítás dokumentumai és reflexiók A tanulói munka értékelése és reflexiók

101 Átmeneti rendelkezések A miniszter a pedagógus-előmeneteli rendszer országos bevezetése érdekében pályázati felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. A pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki a) rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, b) szerepel az Országos szakértői névjegyzéken vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken, c) vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, valamint d) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában. 101

102 Átmeneti rendelkezések A 2015. december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vagy a szaktanácsadói feladatok ellátásában, feltéve, hogy az (5) bekezdés a)–d) pontjában foglalt feltételeknek megfelel. (előző dia) Zala Megyei Pedagógiai Intézet 102

103 Átmeneti rendelkezések Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pedagógusképzés támogatása kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.5/12) keretében próbaminősítő vizsgán, próbaminősítési eljárásban sikeresen részt vett pedagógusok az OH által kiadott tanúsítványt kapnak, amely alapján leghamarabb 2015. január 1-jén az annak megfelelő fokozatba kerülnek besorolásra. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 103

104 A portfólió/értékelés A bizottságnak figyelembe kell vennie többek között: A pedagógussal készített önértékelést (portfóliót), interjút Az intézményvezető összegző véleményét Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésen készült jegyzőkönyveket A foglalkozás-megfigyelések eredményeit A pedagógus munkájával kapcsolatos dokumentumokat A munkaközösség-vezetők, a diákok és a szülök véleményét Zala Megyei Pedagógiai Intézet 104

105 A portfólió/értékelés E-portfólió és védése: Mindhárom minősítőbizottsági tag egyenként és összességükben, egymástól függetlenül az indikátorok alapján értékelnek, majd ezeket átlagolják, majd a táblázattal kompetenciaértékké alakítják. N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző Zala Megyei Pedagógiai Intézet 105

106 A portfólió/értékelés E-portfólió és védés értékelése Következő dia: Kompetenciaalapú értékelőlap az e ‑ portfólió és a védés, valamint az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján 106

107 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Pontszám az e ‑ portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az órá(k)/foglalkozás( ok) látogatása alapján 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. N. é. 0 1 2 3 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. N. é. 0 1 2 3 1.3. Fogalomhasználata pontos, következetes. N. é. 0 1 2 3 1.4. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). N. é. 0 1 2 3 1.5. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. N. é. 0 1 2 3 1.6. A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. N. é. 0 1 2 3 1.7. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. N. é. 0 1 2 3 1.8. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. N. é. 0 1 2 3 1.9. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. N. é. 0 1 2 3 1.10. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. N. é. 0 1 2 3 1. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e ‑ portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján

108 A portfólió/értékelés Óra/foglalkozáslátogatás értékelése: Szakos szakértő végzi. A nyolc kompetenciához tartozó indikátorokra 0 és 3 közötti pontokat ad, majd ezeket átlagolják, majd a táblázattal kompetenciaértékké alakítják. Intézményi önértékelés: A pedagógusra vonatkozó részeket az intézményvezető a 8 kompetenciához tartozóan 1 és 5 közötti értékkel látja el. Az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés összegző értékelés: 8 kompetencia mentén 1 és 5 közötti érték meghatározásával történik a tanfelügyelő végzi. Az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások: Ezek tapasztalatai alapján a tanfelügyelő a 8 kompetenciára 1 és 5 közötti kompetenciaértéket ad. 108

109 A portfólió/értékelés Pont átszámítása Súlyozás: (50*I. + 20*II. + 30*III. ) Zala Megyei Pedagógiai Intézet 109 ÁtlagSzázalék Kompetencia érték 0 – 0,50 %-tól1 0,6 – 1,120 %-tól2 1,2 – 1,740 %-tól3 1,8 – 2,360 %-tól4 2,4 - 380 %-tól5

110 A portfólió/értékelés Súlyozott értékhez kompetenciaérték rendelése 110 Súlyozott értékKompetenciaérték 1- 1,71 1,8 – 2,52 2,6 – 3,33 3,4 – 4,14 4,2 - 55 A teljesítés százalékának kiszámításához a 8 kompetenciára összesen kapható maximum 8*5 = 40 kompetenciaérték jelenti a 100%-os teljesítést. Ebből az alábbi módon számolandó a teljesítés mértéke: (összes kapott kompetenciaérték) / (összes kapható kompetenciaérték, azaz 40).

111 A portfólió/értékelés Teljesítés 111 Fokozat% Minimum elérendő kompetenciaérték Gyakornok6024 Pedagógus I. Pedagógus II. 7530 Mesterpedagógus Kutatótanár 8534 Az erősségek és a fejlesztendő területek meghatározását a szoftver automatikusan végzi: fejlesztendő terület a 0 pontos indikátorok, erősség a 3 pontos indikátorok listája. További követelmények a minősítés teljesítéséhez: A minősítés „nem felelt meg”, ha az összegző értékelésben bármely kompetenciánál 1-es kompetenciaértéket kapott. Kutatótanár és Mesterpedagógus fokozatban a minősítés csak akkor „megfelelt”, ha minden kompetenciára legalább 3-as kompetenciaértéket kapott.

112 Az illetményalap 112 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének középfokú végzettség esetén 118,5 százaléka 120.278 Ft 118,9 százaléka 120.684 119,3 százaléka 119,6 százaléka alapfokozat esetén 157,8 százaléka 160.167 Ft 163,3 százaléka 165.750 168,9 százaléka 174,5 százaléka mesterfokozat esetén 172,9 százaléka 175.494 Ft 179,6 százaléka 182.294 186,4 százaléka 193,2 százaléka

113 A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában 113 ABCDEF Kategória/év Gyakornok (%) Pedagógus I. (%) Pedagógus II. (%) Mesterpedag ógus (%) Kutatótanár (%) 1.0–2/4100 2.3–5 120 3.6–8 130 4.9–11 135150 5.12–14 140155 6.15–17 145160 200220 7.18–20 150165 205225 8.21–23 155170 210230 9.24–26 160175 215235 10.27–29 165180 220240 11.30–32 170185 225245 12.33–35 175190 230250 13.36–38 180195 235255 14.39–41 185200 240260 15.42–44 190205 245265

114 Példa/PI. fokozat E 114 Illetmény főiskolai végzettség esetében Minimál- bér Szorzó Illetmény- alap PI/3. kat. 130 % PI/5. kat. 140% PI/13-as kat. 180% 2013. szept. 1. és 2013. dec. 31. között 98 000 157,8 154 644 201 037 216 502 278 359 2014. jan. 01. és 2014. aug. 31. között 101 500 157,8 160 167 208 217 224 234 288 301 2014. szept. 1. és 2014. aug. 31. között 101 500 163,3 165 750 215 474 232 049 298 349 - Illetmény egyetemi végzettség esetében Minimál- bér Szorzó Illetmény- alap PI/3. kat. 130 % PI/5. kat. 140% PI/13-as kat. 180% 2013. szept. 1. és 2014. aug. 31. között 98 000 172,9 169 442 220 275 237 219 304 996 2013. szept. 1. és 2013. dec. 31. között 101 500 172,9 175 494 228 142 245 691 315 888 2014. szept. 1. és 2014. aug. 31. között 101 500 179,6 182 294 236 982 255 212 328 129

115 Példa/PII. fokozat E 115 Illetmény főiskolai végzettség esetében Minimál- bér Szorzó Illetmény- alap PII/3. kat. 130 % PII/5. kat. 155% PII/13-as kat. 195% 2013. szept. 1. és 2013. dec. 31. között 98 000 157,8 154 644- 239 698 301 556 2014. jan. 01. és 2014. aug. 31. között 101 500 157,8 160 167- 248 259 312 326 2014. szept. 1. és 2014. aug. 31. között 101 500 163,3 165 750- 256 912 323 212 Illetmény egyetemi végzettség esetében Minimál- bér Szorzó Illetmény- alap PII/3. kat. 130 % PII5. kat. 155% PII/13-as kat. 195% 2013. szept. 1. és 2014. aug. 31. között 98 000 172,9 169 442- 262 635 330 412 2013. szept. 1. és 2013. dec. 31. között 101 500 172,9 175 494- 272 015 342 212 2014. szept. 1. és 2014. aug. 31. között 101 500 179,6 182 294- 282 556 355 473

116 Példa/PI: és PII. különbség E 116 Illetmény főiskolai végzettség esetében PI/13-as kat. 180% PII/13-as kat. 195% Különbség a PI. és a PII. Kategória között 2013. szept. 1. és 2013. dec. 31. között 278 359 301 55623 197 2014. jan. 01. és 2014. aug. 31. között 288 301 312 32624 025 2014. szept. 1. és 2014. aug. 31. között 298 349 323 21224 863 - Illetmény főiskolai végzettség esetében PI/13-as kat. 180% PII/13-as kat. 180% Különbség a PI. és a PII. Kategória között 2013. szept. 1. és 2013. dec. 31. között 304 996 330 41223 197 2014. jan. 01. és 2014. aug. 31. között 315 888 342 21224 025 2014. szept. 1. és 2014. aug. 31. között 328 129 355 47324 863

117 Felhasznált irodalom Kotschy Beáta : A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl Pusztai Katalin szakmai szakértő és Fűrész Edit szakmai szakértő prezentációja 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 145-156.§ Útmutató a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez www.petroczigabor.hu 117

118 A portfólió ITR-ről: Amennyiben az e-portfólió felületét érintő technikai kérdése van (pl.: a regisztrációval, a belépéssel, a dokumentumok feltöltésével kapcsolatban, a rendszer funkcióinak működését érintően), kérjük, hogy mindezt az eportfolio@educatio.hueportfolio@educatio.hu e-mail címen jelezze. Amennyiben szakmai kérdése merülne fel az útmutatók és a kiegészítő anyagok áttanulmányozása után is az e-portfólió felületének tartalmát érintően, kérdését a minosites@oh.gov.huminosites@oh.gov.hu e-mail címre juttathatja el. 118

119 A portfólió Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Panácz Ágnes tel: 92/319-396 30/329-0829 E-mail: panacz.agnes@zalamegye.hu Zala Megyei Pedagógiai Intézete 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Iroda: Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 47-51. www.zalai-oktatas.hu E-mail: zmpi@zalamegye.hu 119

120 A portfólió 120


Letölteni ppt "Pedagógus előmeneteli rendszer, pedagógus életpálya-modell, e-portfólió Veszprém 2014. február 20. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések