Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadás A közszolgálati jogviszony létesítése, módosítása. A munkáltatói jogkör gyakorlása A munkáltatói jogkör gyakorlása dr. Hazafi Zoltán 2013. február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadás A közszolgálati jogviszony létesítése, módosítása. A munkáltatói jogkör gyakorlása A munkáltatói jogkör gyakorlása dr. Hazafi Zoltán 2013. február."— Előadás másolata:

1 Előadás A közszolgálati jogviszony létesítése, módosítása. A munkáltatói jogkör gyakorlása A munkáltatói jogkör gyakorlása dr. Hazafi Zoltán 2013. február 20. Készítette: dr. Petrity Krisztina

2 I. A kormányzati szolgálati jogviszony létesítése

3 1. A jogviszony alanyai, jellege 1.A jogviszony alanyai, jellege [Kttv. 36. §] :  a kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyra egyaránt irányadó  sajátos jogviszony  speciális jogok és kötelezettségek  fő sajátosságok:  egyik alanya: állam (önkormányzat)  célja: a köz szolgálata  e cél elsődlegessége alapján és a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalom fenntartásával kell eljárni (magasabb zsinórmérték)  Kttv.  többletkötelezettségek és többletjogosultságok  kötelező kamarai tagság:  csak a kormánytisztviselők esetén  a kormánytisztviselő jogviszonya alapján a Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) tagjává válik  -az MKK a Kttv. által létrehozott szakmai köztestület  célja közös értékalapú egységes hivatásrend létrehozása  hatásköre: érdekképviselet, a kormánytisztviselői kar tekintélyének védelme, konzultáció a jogszabályok megalkotásában, etikai eljárás lefolytatása, díj alapítása, szakmai konferenciák szervezése, jóléti, szociális és egyéb kedvezményes szolgáltatások nyújtása

4 2. A jogviszony létesítése 2.1. A kinevezés [Kttv. 38. §] :  a jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre, ha a létesítés általános és különös feltételei (pl. magyar állampolgárság, megfelelő szakképzettség) adottak és nem áll fenn kizáró ok (pl. hivatalvesztés fegyelmi büntetés)  a felek megállapodása = konszenzus a jogviszony létrehozása tekintetében  jogviszony tartalmát a jogszabályok határozzák meg  kogencia  érvényességi feltétel: írásba foglalás 2.2. A kinevezés időtartama:  főszabály: határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló kinevezés  kivétel: határozott idejű  (folyamatos munkavégzés érdekében  helyettesítés, meghatározott feladat, tartós külszolgálat ellátása)  -időtartamát naptárilag/más alkalmas módon (pl. esemény bekövetkezése) kell meghatározni -garanciális szabály: határozatlan idejűnek tekintjük, ha nem felel meg a határozott idő kikötésére vonatkozó feltételeknek (pl. nem helyettesítésre jött létre)  részleges érvénytelenség  bíróság állapíthatja meg, hogy a jogviszony határozatlan időre jött létre -1 évet meg nem haladó időtartam  előmeneteli szabályok nem alkalmazhatóak

5 2. A jogviszony létesítése 2.3. Adatok, tények igazolása, tájékoztatás:  30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet  a közszolgálati tisztviselőnek kell igazolni a szükséges adatokat, tényeket  a munkáltató a kinevezéssel egyidejűleg tájékoztatást ad (30 napon belül írásban is): - az irányadó munkarendről - a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idő kezdő időpontjáról, a soron következő besorolási, fizetési fokozat elérésének várható időpontjáról - az egyéb juttatásokról és azok mértékéről - az illetmény átutalásának napjáról - a munkába lépés napjáról - a felmentési idő megállapításának szabályairól - a rendes szabadság mértékéről és kiadásának rendjéről - a munkáltatói jogkör gyakorlójáról  munkáltató – helyben szokásos módon, évente vagy szükség szerint - tájékoztat: - teljes vagy részmunkaidős - távmunkavégzésben, helyett munkahelyi foglalkoztatásban - határozott, illetve határozatlan idejű szolgálati jogviszony keretében ellátható munkakörökről ezek változása esetén  30 napon belül

6 2. A jogviszony létesítése 2.4. A kinevezés feltételei [Kttv. 39-42. §] : a)általános alkalmazási feltételek  legalapvetőbb szakmai és alkalmassági követelmények b)különös alkalmazási feltételek  az egyes munkakörök betöltéséhez jogszabály, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója által megállapított feltételek a)Általános alkalmazási feltételek: 1.büntetlen előélet  társadalmi érdek a tisztviselők erkölcsi feddhetetlensége  büntetlen előélet igazolása: hatósági bizonyítvánnyal  munkáltató felhívására kell igazolni: nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt indokolt esetben a munkáltató írásban felszólíthat a fentiek igazolására (15 munkanapon belül)  nem tesz eleget/nem felel meg  jogviszony azonnali hatályú megszüntetése, érvénytelenség jogkövetkezményei (  felmentési idő, végkielégítés) 1.büntetlen előélet 2.cselekvőképesség 3.legalább középiskolai végzettség 4.magyar állampolgárságot (pártfogó felügyelőkre további szabályok) a kinevezést megelőzően

7 2. A jogviszony létesítése 2.cselekvőképesség  a cselekvőképesség szabályait a Ptk. rendezi [Ptk. 11. §] 3.legalább középiskolai végzettség  az oktatási jogszabályok rendelkezései az irányadóak [az egyes feladatkörök ellátásához szükséges képesítéseket a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet tartalmazza] 4.magyar állampolgárság  megszerzését külön törvény szabályozza  ügykezelő - fontos és bizalmas, osztályvezetői munkakört kivéve – lehet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint az Európai Szociális Kartáról szóló megállapodásban résztvevő államok állampolgára  feltétele: szükséges mértékű magyar nyelvismeret b)Különös alkalmazási feltételek: -jogszabály/munkáltatói jogkör gyakorlója előírhat  meghatározott iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést  munkaköri követelményt  meghatározott gyakorlati időt  egészségi és pszichikai alkalmasságot  képességet

8 2. A jogviszony létesítése  főszabály: az alkalmazási feltételek alól nincs felmentés  kivéve: hivatásos szolgálati jogviszonyban álló az előírt képesítési feltétel hiányában is kinevezhető  ha tanulmányait legkésőbb kinevezéssel egyidejűleg megkezdi és két éven belül befejezi (ha nem, jogviszonya megszűnik)  nemzetbiztonsági érdek  fontos és bizalmas munkakörre tisztviselőt kinevezni és jogviszonyát fenntartani akkor lehet, ha az előírt, az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges biztonsági feltételeknek megfelel  nemzetbiztonsági ellenőrzés  ha nem kívánja magát alávetni = jogviszony nem létesíthető  ha nem felel meg = másik munkakör felajánlása  ha nem fogadja el/nincs ilyen munkakör = jogviszony nem létesíthető/tartható fenn (  felmentési idő, végkielégítés)  megbízhatósági vizsgálat: -a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján  ha a Kttv.-ben meghatározott munkavégzési szabályra külön ellenőrzési lehetőséget teremt, akkor a jogviszony létesítésének és fenntartásának feltétele az ellenőrzéshez való hozzájárulás  központi államigazgatási szervek  kiemelkedő jelentőségű feladatok  magasabb szakmai követelmények: -pályakezdő  angol, német, francia nyelvvizsga (vagy munkaköréhez szükséges nyelv) -alaptevékenység  középfokú végzettségű nem alkalmazható (kivéve: funkcionális)

9 2. A jogviszony létesítése 2.5. A kinevezéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések [Kttv. 43. §] :  a kinevezési okirat kötelező tartalmi elemei:  besorolás alapjául szolgáló besorolási osztálynak, besorolási és fizetési fokozatnak  illetménynek, a besorolása szerinti alapilletményéhez viszonyított beállási szintjének  munkakörnek és meghatározott feladatkörnek  munkavégzés helyének  előmenetelhez előírt kötelezettségeknek  jogviszony kezdete napjának megjelölése  a jogviszonyt érintő egyéb kérdésekről is lehet rendelkezni  ha a jogviszony kezdetének napja nem szerepel  a kinevezés elfogadását követő nap  csatolni kell a munkaköri leírást  célja: a rendszeresen végzendő tevékenységek, tevékenység-elemek rögzítése, rendszerezése, a munkakörök egymástól való elhatárolása, a munkakör jellemzőinek, feltételeinek meghatározása  a felek a kinevezés elfogadása és a jogviszony kezdetének napja közötti időszakban nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a jogviszony létrejöttét meghiúsítaná  kinevezés érvénytelensége:  munkába lépés előtt megállapítják  ok megszüntetéséig nem állítható munkába  megkezdése után  érvénytelenség orvoslásáig a munkavégzéstől el kell tiltani

10 2. A jogviszony létesítése 2.6. Eskü [Kttv. 44. §] :  kinevezéskor  szóban a munkáltató és a kollégák jelenlétében (írásban megerősítve)  meggyőződéstől függően: „Isten engem úgy segéljen” (írásbak két dokumentum készül, vagy helyet hagynak ki)  dokumentálása során  adatvédelmi követelmények  elmaradása érvénytelenségi ok  a közérdek sérelme nélkül orvosolható 2.7. Kiválasztási eljárás [Kttv. 45-46. §] :  pályázati eljárás vagy meghívásos eljárás (jogszabály/munkáltató döntése alapján)  -csak olyan személy nevezhető ki, aki részt vett és a feltételeknek megfelelt -részletszabályok: 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendeletben  toborzási adatbázis: -célja: egy portálon összegyűjti a közszféra összes álláspályázatát, széles körű tájékoztatást nyújt + munkáltatók álláshely betöltése céljából a nyilvántartott személyek között kereshetnek -felvételét kérheti minden, az általános alkalmazási feltételeknek megfelelő állampolgár -személyügyi központként a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) működteti -az egyenlő jelöltek közül előnyben részesíthető, aki több gyereket nevel

11 2. A jogviszony létesítése  sajátos kiválasztási szabályok: -jegyző  speciális szabályok: a polgármester legkésőbb a jegyző jogviszonyának megszűnését követő 30 napon belül írja ki a pályázatot  az eljárás eredménytelensége esetén 30 napon belül újabb pályázatot kell kiírni -szakmai vezetők  kiválasztási szabályok nem érvényesülnek (kivéve: önéletrajz, adatkezelés), nem alkalmazhatóak a próbaidőre vonatkozó szabályok -politikai (fő)tanácsadó, kabinetfőnök  kiválasztási szabályok nem érvényesülnek (kivéve: önéletrajz, adatkezelés), alkalmazhatóak a próbaidőre vonatkozó szabályok -ügykezelők  eltérő szabályok, nem vonatkozik rájuk a pályáztatás általános szabálya + a toborzási adatbázisra vonatkozó szabályok eltéréssel  a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező és az Európai Szociális Kartáról szóló megállapodásban részt vevő államok állampolgárságával rendelkező személy is kérheti felvételét  próbaidő: -min. 3 hónap – max. 6 hónap, kikötése kötelező (kivéve: hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, MKÖ ösztöndíjas kinevezése, végleges áthelyezés, 3 hónapnál rövidebb kinevezés) -nem hosszabbítható meg -időtartama pályakezdő esetén a gyakornoki időbe beszámít -alatta a jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti

12 2. A jogviszony létesítése 2.8. Ösztöndíj (MKÖ) [Kttv. 47. §] :  célja: feladatellátáson keresztül megvalósuló tapasztalatszerzésre építve, magas szinten képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember utánpótlás biztosítása  részletszabályok: 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet  ösztöndíjas jogviszony  kedvezmények a Kttv.-ben:  próbaidő nem köthető ki (az első jogviszony létesítésénél)  az ösztöndíjas jogviszony beszámít a)a kormánytisztviselő besorolásánál a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időtartamba b)a jubileumi jutalomhoz szükséges időtartamba c)a közigazgatási szakvizsgához szükséges gyakorlati időbe d)a közigazgatási gyakorlat idejébe  az MKÖ pályázati feltételei: a pályázat benyújtásának időpontjában a)be nem töltött 30. életév b)magyar állampolgárság c)felsőfokú iskolai végzettség d)tárgyalóképes angol, német, vagy francia nyelvtudás e)a jelölt kormánytisztviselői jogviszonyban nem áll f)megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek

13 2. A jogviszony létesítése  az MKÖ program lebonyolítása: évente egy program, őszi pályázat, tavaszi indulás  150-200 gyakorlati hely  10 hónapos program – 8 hónapos szakmai gyakorlat hazai államigazgatási szervnél (főleg minisztériumok, háttérintézményeik, egyes területi szervek) + 2 hónapos gyakorlat külföldi szervnél (főleg EU-s országok központi államigazgatási szervei)  ösztöndíj – jelenlegi összege a hazai szakaszban 130.000 forint (a külföldi szakaszban országonként eltérő)  a program végén: záróvizsga lehetősége  mentesít a közigazgatási alapvizsga alól  a program sikeres teljesítése esetén a hazai befogadó intézmény kormánytisztviselői állást ajánl fel az ösztöndíjasnak  a kinevezett ösztöndíjas jogviszonyát 10 hónapon belül nem szüntetheti meg lemondással  a programot a KIM miniszter működteti, végrehajtása a KIH feladata  kiválasztási eljárás lebonyolítása, kapcsolattartás, koordinálás, képzés, záróvizsgáztatás, stb.

14 II. A munkáltatói jogkörgyakorlás II. A munkáltatói jogkörgyakorlás

15 1. A munkáltatói jogkör gyakorlása 1.A munkáltatói jogkör gyakorlása [Kttv. 37. §, 227. §] :  főszabály: hivatali szervezet vezetője/testület (képviselő-testület)  eltérhet:  kormánytisztviselő: törvény vagy közigazgatási és igazságügyi miniszteri rendelet  köztisztviselő: törvény vagy kormányrendelet  a jogkörgyakorlás átruházható (törvény eltérő rendelkezése hiányában)  csak írásban (lényeges jognyilatkozat  alaki kötöttség megsértése  érvénytelenség)  állami vezetőre vagy vezetői munkakörű kormánytisztviselőre  az átruházott jogkör nem ruházható tovább  speciális eset: testület a kinevezést, összeférhetetlenség megállapítását, fegyelmi eljárás megindítását és a büntetés kiszabását – kivéve: megrovás fegyelmi büntetés fegyelmi eljárás nélkül - nem ruházhatja át  alapvető munkáltatói jog: kinevezés, jogviszony megszüntetés, áthelyezés, fegyelmi és kártérítési eljárás megindítása, fegyelmi büntetés, kártérítés, összeférhetetlenség megállapítása, kinevezés tartalmának módosítása

16 1. A munkáltatói jogkör gyakorlása  egyes speciális szervek esetében külön megállapítja a munkáltatói jogkör gyakorlójának személyét:  minisztériumok: közigazgatási államtitkár  Miniszterelnökség: Miniszterelnökséget vezető államtitkár  Országgyűlés Hivatala: vezetők felett az OGY elnöke, tisztviselők felett az OGYH vezetője az SzMSz szerint  Országgyűlési Őrség: az Őrség parancsnoka  ha nem az arra jogosított személy (szerv, testület) gyakorolta  érvénytelen eljárás  kivéve: • ha a jogkör gyakorlója a jognyilatkozatot 6 hónapon belül írásban jóváhagyja  érvénytelenség orvoslása • jóváhagyás hiányában is, ha a kormánytisztviselő a körülményekből alappal következtethetett az eljáró jogosultságára  pl. a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudtával és beleegyezésével született döntés külföldi tartózkodása alatt

17 III. A kormányzati szolgálati jogviszony módosítása III. A kormányzati szolgálati jogviszony módosítása

18 1. A kinevezés módosítása 1.A kinevezés módosítása [Kttv. 48-49. §] :  főszabály: csak közös megegyezéssel  egyes esetekben kötelező, pl. határozott idejű áthelyezés, twinning-megállapodás  egyoldalú kinevezés módosítás  nem kell a tisztviselő beleegyezése: a)fizetési fokozatban történő előrelépése, illetménye Kttv. szerinti megállapításakor b)az előmenetelhez előírt vizsgakötelezettség Kttv. szerinti megállapításakor c)a munkavégzés helyének kizárólag a település területén belüli megváltoztatásakor d)ha a munkakör megváltoztatása indokolja a kinevezés módosítását e)a Kttv.-ben meghatározott esetekben  garanciális szabályok: -munkavégzés helye  az új munkahely és a lakóhely között - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje naponta a 2 órát, 10 éven aluli gyermeket nevelő tisztviselő esetében a 1,5 órát nem haladja meg -munkakör  ha az új munkakör megfelel a tisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának -mindkét esetben  a tisztviselőre nézve - különösen beosztására, besorolására, egészségi állapotára vagy családi körülményeire - aránytalan sérelemmel nem jár (vezetőre nem alkalmazható)

19 1. A kinevezés módosítása -mindkét esetben: a tisztviselőt a kinevezés-módosítástól számított 5 munkanapon belül írásbeli kérelmére – a nyilatkozattétel időpontjától kezdődően – fel kell menteni  felmentési időre járó illetmény, végkielégítés, egyéb kifizetések  a kinevezés- módosítást megelőző munkakörében megállapított illetménye alapján  nőt várandóssága megállapításától gyermeke 1 éves koráig az állapotának egészségügyi szempontból megfelelő körülmények között kell foglalkoztatni  a kinevezés módosítására irányuló ajánlati kötelezettség:  ideiglenes áthelyezés megfelelő munkakörbe  a munkafeltételek megfelelő módosítása meglévő munkakörében, ha orvosi vélemény bemutatása alapján a munkakörében nem foglalkoztatható tovább  ha a megfelelő foglalkoztatás nem biztosítható  mentesítés a munkavégzés alól + illetmény jár  ha az ajánlatot a tisztviselő alapos ok nélkül elutasítja  mentesítés + illetmény nem jár 2.Kötelező részmunkaidő [Kttv. 50. §] :  célja: a gyermekgondozási ellátás igénybevétele után a munkahelyére visszatérő szülő a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségét választhassa

20 1. A kinevezés módosítása  teljes munkaidőben foglalkoztatott tisztviselő írásban benyújtott kérelmére a munkáltató köteles a kinevezésben heti 20 órás részmunkaidőt kikötni, ha  a tisztviselő a kérelem benyújtásakor a gyermeke gondozása céljából, legfeljebb a gyermeke 3 éves koráig adható fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe a részmunkaidő heti 20 órától eltérően történő megállapítására a munkáltató és a tisztviselő közös megegyezése alapján bármikor sor kerülhet  a kötelező részmunkaidő kikötésének időpontja:  a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő nap, vagy  a rendes szabadság leteltét követő nap  rendes szabadság kiadása: a fizetés nélküli szabadság lejártát követő első munkanapon  eltérő megállapodás esetén a fizetés nélküli szabadság lejártát követő harminc napon belül meg kell kezdeni  kérelmet a fizetés nélküli szabadság igénybevételének megszűnése előtt legalább 60 nappal közölni kell a munkáltatóval  kötelező tartalmi eleme: a gyermek harmadik életéve betöltésének időpontja, munkaidő-beosztásra vonatkozó javaslat (egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén)

21 1. A kinevezés módosítása  részmunkaidős foglalkoztatás tartama:  a kérelemben megjelölt foglalt időpontig  de legfeljebb a gyermek hároméves koráig utána: munkaidő megállapítása a kérelem benyújtása előtti mérték szerint  a kötelező részmunkaidős foglalkoztatás lejártát követően a felek továbbra is megállapodhatnak közös megegyezéssel részmunkaidős foglalkoztatásban  a kötelező részmunkaidős foglalkoztatás lejárta előtt a teljes munkaidőben történő foglalkoztatás csak közös megegyezéssel állítható vissza  egyenlőtlen munkaidő-beosztás  a kérelem megtagadható ha a munkáltatónak lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene (indokolás írásban)  kötelező részmunkaidő szabályai nem alkalmazhatóak a vezetői munkakört betöltő tisztviselő esetében

22 2. A kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás 1.Formái:  átirányítás  kirendelés  kormányzati érdekből történő kirendelés  kiküldetés 2.Közös szabályok [Kttv. 51. §] :  garanciális szabályok, amelyeket a munkáltatónak valamennyi forma esetében meg kell tartania  a foglalkoztatás a tisztviselőre nézve - különösen beosztására, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel - aránytalan sérelemmel nem járhat  átirányítás, kirendelés (kormányzati kirendelés) abban az esetben rendelhető el, ha a másik munkakörbe tartozó feladat ellátása megfelel a tisztviselő végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének  tájékoztatási kötelezettség: legkésőbb 10 - átirányítás esetén 3 – munkanappal korábban, írásban a foglalkoztatás elrendeléséről, várható időtartamáról (kivéve: kiküldetés)

23 2. A kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás  maximális időtartama:  átirányítás, kirendelés, kiküldetés alapján történő munkavégzés időtartama külön- külön nem haladhatja meg naptári évenként a 44 munkanapot  a munkáltató és a tisztviselő ettől eltérő időtartamban megállapodhat  ha az átirányítás, kirendelés, kiküldetés időtartama 1 munkanapon belül a 4 órát meghaladja  1 munkanapként kell számításba venni  1 naptári éven belül az átirányítás, a kirendelés, valamint a kiküldetés időtartamát össze kell számítani  együttes időtartamuk nem haladhatja meg a 110 munkanapot  a munkáltató és a tisztviselő ettől eltérő időtartamban megállapodhat  korlátozások:  nem rendelhető ki (kormányzati érdekből sem) - kiküldetés keretében - beleegyezése nélkül - nem kötelezhető más helységben történő munkavégzésre -a tisztviselő várandóssága megállapításától gyermeke 3 éves koráig -kiskorú gyermekét egyedül nevelő tisztviselő -tartósan ápolásra szoruló közeli hozzátartozóját gondozó tisztviselő -a tisztviselő, akinek legalább 50%-os mértékű egészségkárosodását rehabilitációs szakértői szerv megállapította

24 2. A kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás  ha az okok bármelyike a kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás ideje alatt következik be, akkor -a tudomásszerzést követően haladéktalanul meg kell szüntetni a kirendelést -a tisztviselő erre irányuló kérelmére kell megszüntetni a kiküldetést  egyes személyi körök -szakmai vezetők  nem alkalmazhatóak a kirendelésre (kormányzati kirendelésre), határozott idejű áthelyezésre, twinningre vonatkozó szabályok - közszolgálati jogviszonyban állók  nem vonatkozik a kormányzati kirendelés jogintézménye  részletszabályok: 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3.Átirányítás [Kttv. 52. §] :  a tisztviselő - a szerv hatékony működéséhez szükséges munkaszervezési okból, ideiglenesen - a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli utasítása alapján eredeti munkaköre helyett, vagy mellett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el  helyettesítési díj  külön díjazás, ha a tisztviselő a munkáltató intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez és az eredeti munkakörét is ellátja

25 2. A kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás  mértéke  keret: időarányosan a helyettesítő tisztviselő illetményének 25-50%-a, ezen belül a hivatali szervezet vezetője állapítja meg (pl. közszolgálati szabályzatban)  a helyettesítés első napjától jár  a tisztviselő akkor is jogosult rá, ha -tartósan távol lévő tisztviselőt helyettesít -részben vagy egészben többletfeladatként betöltetlen munkakört lát el  nem fizethető helyettesítési díj, ha -a helyettesítés a tisztviselő munkaköri kötelezettsége  kivéve: a helyettesítésre okot adó munkakör nincs betöltve és a helyettesítés időtartama a 30 napot meghaladja -a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges 4.Kirendelés [Kttv. 53. §] :  a tisztviselő a közigazgatási szervek között létrejött megállapodás alapján más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető (Kjt.-s szerv is lehet)  maximális időtartama  eltérés: más helységbe történő kirendelés nem haladhatja meg naptári évenként a 22 munkanapot  a tisztviselő jogviszonyát nem érinti

26 2. A kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás  díjazás a kirendelés alatt  főszabály: kinevezése szerinti illetmény  kivétel: ha a kinevezés helye szerinti szervnél kedvezőbb illetményre lenne jogosult (pl.: illetménykiegészítés, vezetői illetménypótlék eltérő mértéke miatt)  illetményét ennek megfelelően kell megállapítani  irányadó a külön és egyéb juttatások tekintetében is  fogadó szerv viseli  a tisztviselő illetményét, külön és egyéb juttatásokat, közterheket, kirendeléssel felmerülő költségeket (szervek eltérően megállapodhatnak)  munkáltatói jogok gyakorlása  alapvető munkáltatói jogok  kirendelő szerv  egyéb munkáltatói jogok  fogadó szerv 5.Kormányzati érdekből történő kirendelés [Kttv. 55. §] :  speciális kirendelés  az egységes kormányzati erőforrás-gazdálkodás eszköze  különleges szakértelmet igénylő, kiemelt, projektszerűen végrehajtandó kormányzati feladatok ellátásához szükséges személyi feltételeket gyorsan és rugalmasan biztosítja hivatali szervezetének vezetője

27 2. A kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás  a KIM miniszter döntése alapján kormányzati érdekből a központi államigazgatási szerv kormánytisztviselője határozott időre kirendelhető másik központi államigazgatási szervhez  csak kormánytisztviselő  az érintett hivatali szervezet vezetőjének előzetes véleményét ki kell kérni  időtartama: max. 1 év  meghosszabbítható: ugyanarra a feladatra 1 alkalommal, max. 1 évvel  lejártát követően: a kinevezése szerinti központi államigazgatási szerv köteles eredeti munkakörében továbbfoglalkoztatni a kormánytisztviselőt  a nem szabályozott kérdésekben  kirendelés szabályai 6.Kiküldetés [Kttv. 54. §] :  belföldi  ideiglenes (3 hónapot meg nem haladó) külföldi   a közigazgatási szerv a szokásos munkavégzési hely szerinti településen kívüli munkavégzésre kötelezheti a közszolgálati tisztviselőt  feltétele: a tisztviselő a munkáltató irányítása és utasítása alapján végezze a munkát 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

28 2. A kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás  nem minősül kiküldetésnek:  tisztviselő a munkáját a munka természetéből adódóan szokásosan a közigazgatási szerv székhelyén kívül végzi  olyan településen végzi, amely a közigazgatási szerv szervezetszerű működéséhez tartozik  napidíj  a tisztviselő élelmezésével kapcsolatos többletköltségei fedezetére a kiküldetés időtartamára járó élelmezési költségtérítés  mértéke: az illetményalap 1 munkanapra eső összegének 25%-a  kiszámításához: 21 munkanap, összegét 10 forintra kerekítve kell megállapítani  havi rendszerességű kiküldetés  átalányként is elszámolható  nem számolható el  ha a kiküldetés ben töltött idő kevesebb, mint 4 óra  50%-a számolható el  ha a kiküldetésben töltött idő kevesebb, mint 8 óra  egyéb költségek: a kiküldetés során felmerülő szükséges és igazolt többletköltségeket a munkáltató megtéríti

29 3. Egyéb kinevezés módosítás 1.Határozott idejű áthelyezés [Kttv. 56. §] :  háromoldalú konszenzus  a közigazgatási szerv, a tisztviselő és egy másik közigazgatási szerv megállapodhat a tisztviselőnek a másik közigazgatási szervhez történő határozott idejű áthelyezésében  kinevezés módosítása közös megegyezéssel  elteltét követően: tisztviselőt az előmeneteli szabályok figyelembevételével vissza kell helyezni ahhoz a közigazgatási szervhez, ahonnan áthelyezték  megfelelően alkalmazni kell: a kirendelés esetére meghatározott illetmény- és egyéb juttatás-megállapítási, költségviselési szabályokat 2.Végleges áthelyezés [Kttv. 59. §] :  háromoldalú konszenzus  a közigazgatási szerv, a tisztviselő és egy másik közigazgatási szerv megállapodhat a tisztviselőnek a másik közigazgatási szervhez történő végleges áthelyezésében  nem tagadható meg a hozzájárulás: ha a kézhez vétel és az áthelyezés kért időpontja közötti időtartam a 2 hónapot meghaladja  a jogviszony megszüntetésre kerül, a tisztviselő az átvevő szervnél új kinevezést kap  végleges áthelyezés csak közigazgatási szervek között  a jogviszony folyamatosnak kell tekinteni (végkielégítés)  ki kell adni: közszolgálati igazolást, illetményt, egyéb járandóságokat

30 3. Egyéb kinevezés módosítás 3.Twinning szakértő [Kttv. 57. §] :  az államigazgatási szerv és a kormánytisztviselő megállapodása alapján a kormánytisztviselő határozott ideig az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programok keretében szakértői tevékenységet lát el  a kormánytisztviselő és a fejlesztési programok végrehajtásáért felelős szerv között a szakértői tevékenység gyakorlásával kapcsolatban kötött megállapodás nem hoz létre további jogviszonyt  kinevezés módosítása közös megegyezéssel  szakértői tevékenység időtartama alatt a jogviszony nem szüntethető meg felmentéssel  kivéve: a személyben rejlő ok miatti felmentés eseteit [Kttv. 63. § (2) bek.]  elteltét követően: tisztviselőt az előmeneteli szabályok figyelembevételével vissza kell helyezni a korábban betöltött beosztásba 4. Nemzeti szakértő [Kttv. 57. §] :  valamely európai uniós intézmény és a küldő államigazgatási szerv közötti megállapodás alapján történő szakértői foglalkoztatás  kormánytisztviselő jogviszonya folyamatosan fennáll  a twinning szakértőnél elmondottak irányadók  kinevezés módosítása, felmentési korlát, visszahelyezés

31 3. Egyéb kinevezés módosítás 5.A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás [Kttv. 58. §] :  munkajogi jogutódlás = ha a jogelőd és a jogutód munkáltató egyaránt az Kttv. hatálya alá tartozik  a közigazgatási szerv anyagi, illetve nem anyagi erőforrások elkülönített csoportja más törvény hatálya alá tartozó munkáltató számára történő átadása = jogviszonyváltás [Kttv 72. §]  egyoldalú kinevezés módosítás  szigorúbb feltételek: -a jogviszony -a feladatkör -az illetmény (kivéve: illetménykiegészítés) -a munkavégzés helye szerinti település  a jogviszonyból származó jogok és kötelességek  a jogutódlás időpontjában a jogutód (átvevő) munkáltatóra szállnak át (átadó munkáltató az átszállást megelőzően köteles tájékoztatást adni  elmaradása az igények érvényesítését nem érinti  a tisztviselők tájékoztatása: átvevő munkáltató köteles az átszállást követő 30 napon belül a munkáltató azonosító adatainak közlésével, írásban változatlansága  nem járhat a foglalkoztatási jogviszony jellegének a megváltozásával

32 Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Előadás A közszolgálati jogviszony létesítése, módosítása. A munkáltatói jogkör gyakorlása A munkáltatói jogkör gyakorlása dr. Hazafi Zoltán 2013. február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések