Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fizika tanítása 4. lecke Tanterv, tanmenet. Tanterv A „Mit, miért és hogyan tanítsunk?” kérdés egyidős magával a neveléssel és a pedagógiával. 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fizika tanítása 4. lecke Tanterv, tanmenet. Tanterv A „Mit, miért és hogyan tanítsunk?” kérdés egyidős magával a neveléssel és a pedagógiával. 2."— Előadás másolata:

1 A fizika tanítása 4. lecke Tanterv, tanmenet

2 Tanterv A „Mit, miért és hogyan tanítsunk?” kérdés egyidős magával a neveléssel és a pedagógiával. 2

3 A tanterv: A tananyag kiválasztását és elrendezését tartalmazza A tanterv az oktatás és képzés tartalmát meghatározó dokumentum. A mindenkori „oktatási” miniszter adja ki. Az oktatómunka legfőbb szabályozó tényezője, amely a feldolgozandó tartalom meghatározásával együtt a feldolgozás módjára is eligazítást ad. „Magában foglalja valamennyi, a tanulók számára az oktatás és az ehhez kapcsolódó programok révén tervezett iskolai és iskolán kívüli tanulás célját, követelményeit, tartalmát, folyamatát, forrásait és értékelési eszközeit.” Forrás: Pedagógiai lexikon 3

4 A tanári munka folyamata… Tanterv-tankönyv-tanmenet-óratervezet-óravázlat 4  A fizika tanításában minden cselekedetünket, egész oktató-nevelő munkánkat a tárgy tanítása elé tűzött célok elérésére való irányulás jellemzi.  A célokat a mindenkori tantervek határozzák meg. A tanári munka folyamata a tanterv megismerésével kezdődik.  NAT: Nemzeti Alaptanterv, 1995. óta Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) dolgozza ki. Központi szabályozás érvényesül. A magyarországi oktatás egyik alapvető, tartalmi-szabályozó dokumentuma. A NAT-ot a Magyar Közlönyben hirdetik ki, a jelenleg hatályos szövegét a 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet tartalmazza.  Nemzeti alaptanterv Nemzeti alaptanterv A NAT-nak műveltségterületei vannak. A NAT alapján készülnek el a kerettantervek. A kerettantervekben jelenik meg a tanítandó anyag tételes felsorolásban.

5 A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Nemzeti alaptanterv Nemzeti alaptanterv A Nat „a) a fejlesztési területeket, nevelési célokat, a Nat feladatait és értékeit, b) az iskolai nevelés-oktatás egyes sajátos tartalmi, pedagógiai feladataira, valamint az iskola és más nevelési-oktatási intézmények közötti, az érintett tanulók fejlesztését támogató pedagógiai tevékenységek egymásra épülésére vonatkozó elveket, c) a kulcskompetenciákat, d) az iskolai nevelés-oktatás Nat-ban meghatározott szakaszaiban a egyes műveltségi területek százalékos arányát, e) a műveltségi területek tartalmát” határozza meg. 5

6 NAT műveltségterületei Újszerű vonás, összehasonlítva más európai országokéval, hogy nem határozza meg a kötelező tárgyakat, hanem az iskolákra bízza a tantárgyak meghatározását 1.Magyar nyelv és irodalom 2.Idegen nyelvek 3.Matematika 4.Ember és társadalom 5.Ember és természet EBBEN VAN A FIZIKA!!!! 6.Földünk – környezetünk 7.Művészetek 8.Informatika 9.Életvitel és gyakorlat 10.Testnevelés és sport 6

7 A tanári munka folyamata… Tanterv-tankönyv-tanmenet-óratervezet-óravázlat  A tantervek alapján készülnek el a tankönyvek, amelyek a tanterv által előírt anyagot tételesen és módszeresen fejtik ki. – Kiadók feladata a felkérés, szervezés, ütemezés, tankönyvvé nyilvánítás, …  A tankönyvek alapján készülnek a helyi tantervek (iskolában)  A helyi tantervek alapján is készülhetnek a tanmenetek (de találhatók a Kiadók honlapján is.)  A tantervek alapján készülnek a tanár tanmenetei (munkaközösség felügyeli, igazgató aláírás szükséges a jóváhagyáshoz)  Óratervezet (tanítási tervezet)  Óravázlat, táblakép 7

8 Összefoglalva: A tanterv tartalmazza 1.Műveltséganyagot (törzs- és kiegészítő) 2.Követelményrendszert 3.Megvalósítás módjára útmutatást A tanterv megfogalmazza a fizikatanítás célját is. Lásd alább a különböző tantervekben… 8

9 Trefort Ágoston tantervben: 1873  A Fizika: A természeti tünemények kísérletek alapján és az elemi matematika segedelmével bebizonyítható törvényeinek ismerete, tekintetbe véve a kiválóbb kozmikus tüneményeket is. 9

10 1926-os tantervben:  A fizikatanítás célja a fizika körébe tartozó legfontosabb fogalmak és törvények ismerete kísérletek alapján; tájékozottság a legfontosabb gyakorlati alkalmazásokban 10

11 1934-es tantervben:  A fizikatanítás célja a természettani jelenségekre vonatkozó legfőbb fogalmak és törvények megismerése, tájékozottság a legfontosabb gyakorlati alkalmazásokban. Mindezek segítségével a természet rendjének értékelésére való nevelés, az értelem fejlesztése, a valláserkölcsi érzés erősítése. 11

12 2012-es kerettantervek  Interneten érhető el: KerettantervekKerettantervek  Iskolatípusonként különböző, létezik a 4, 6, 8 osztályos gimnáziumra, szakközépiskolára, általános iskolára stb.  A nyolc osztályos általános iskolára és a négy osztályos gimnáziumra alapvetően 3 féle létezik A fizikából várhatóan nem érettségizők számára:  „A” kerettanterv  Science „ízű” A középszinten érettségizők számára:  „B” kerettanterv Az emelt szinten érettségizők számára  Nincs betűjelzése 12

13 A tanterv típusai: 2 fő típus Nemzetközileg többféle változata létezik A)Szabályozó B) Curriculum típusú

14 Szabályozó típusú tantervek fajtái 1. Egységes vagy kötött tantervek Valamennyi tanuló számára azonos művelődési anyagot ír elő Bizonyos fakultativitást megenged (pl.: testnevelés, pl.: tanár kompetenciái…) 2. Differenciált tantervek Egymással párhuzamosan különböző tananyagot állítanak össze a tanulók különböző fejlettségi szintjéhez, érdeklődéséhez igazodva pl.: gimnáziumi fakultáció, tagozat, specializáció is ilyen pl.: a szakképzés szintjén, ahol más szakmák mást tanulnak 3. Rugalmas tantervek Nincs egységes tanterv, más iskola más tanterv, iskolaigazgatók hatásköre megnő… Ezek tkp.: helyi tantervek, amelyek a központi koncepcióhoz igazodva a helyi adottságokat érvényesítik 4. Kerettantervek Csak fő vonalakban tartalmazzák a tanítandó anyagot, tanári „szabadság” a jelszó… 14

15 Curriculum típusú tantervről A curriculum szó a latin currō („futni”, „versenyt futni”) igéből származik, jelentése a régi latinban „futás”, „pályafutás”, „folyamat”, “lefutás”. ((CurriculumVitae)) Curriculum jellegű tantervek: sok segítség megkötés nélkül… Különösen nyugaton és az USA-ban hódít Jellemzői: Célok kifejtése, részletezése Tanítás tartalma: tanítandó tananyag+követelmények Tantárgyak évfolyamok szerinti elrendezése A tanítás szervezeti formái (tantermi, terepi, múzeum…) A tanítási módszerek (tanóra ötletek, óratípusok) Ellenőrzés, értékelés (feladatlapok, javítókulcs) Tanítási anyagok és eszközök tervezése (CD, videofilm, taneszközök) Hatékonyságvizsgálat Stb. 15

16 A tanterv…ma 1.A tantervek megalkotása minden művelődésügyi kormányzat kiemelt feladata 2.A tantervet iskolarendszerünkben állami okmánynak tekintik. 3.A tanterv nálunk kötelező jellegű, attól eltérni nem lehet. 16

17 A tanterv órákra bontása a tanmenet 1.A tanmenet a tantervben már tantárgyakra bontott tananyag elvégzésének egész tanévre szóló, órákra bontott, tanulócsoportra szabott időterve. 2.A tanári tervező munka fontos fázisa. 3.A tananyagot először témákra kell bontani, majd, figyelembe véve a tárgy egész éves óraszámát, kialakul az egy órán elvégzendő feladat. Illusztráció: Maxim Kiadó, Fizika 10. CD-Hőtan-tanmenet Fizika 10. Hőtan, tanmenet: 17

18 1. Hónap, hét (valószínűsíthető) megjelölést is tartalmaz. 2. A tanár készíti a tanterv által előírt követelményeknek megfelelően. 3. Tartalmaz megjegyzéseket az óra anyagával és az alkalmazott módszerekkel kapcsolatban. 4. Több évig is használható, de évente aktualizálni kell. 5. Munkaközösség vezetője, illetve az igazgató fogadja el. 6. 36 hétre terveződik, 72, 108 vagy 144 órára 7. A tanári egyéniség, az osztály, a szertár stb. figyelembe veendő. 8. Erre alkalmas űrlapon kell készíteni. 9.Tankönyvkiadók a könyvekhez általában mellékelnek tanmenetet. Tanmenet 18

19 19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A fizika tanítása 4. lecke Tanterv, tanmenet. Tanterv A „Mit, miért és hogyan tanítsunk?” kérdés egyidős magával a neveléssel és a pedagógiával. 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések