Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú oktatás bevezetése Szarvason „ Amikor a változás szele fúj, Egyesek védőfalakat építenek, Mások szélmalmokat” / Kínai közmondás /

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú oktatás bevezetése Szarvason „ Amikor a változás szele fúj, Egyesek védőfalakat építenek, Mások szélmalmokat” / Kínai közmondás /"— Előadás másolata:

1 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Szarvason „ Amikor a változás szele fúj, Egyesek védőfalakat építenek, Mások szélmalmokat” / Kínai közmondás /

2 FELADATELLÁTÁS Óvodában: Integrált, kompetencia alapú nevelés Iskolában: Integrált oktatás- nevelés, ( SNI, HH, HHH) Kompetencia alapú oktatás, kéttanítós modellel 1-3., 5-6. évfolyamon iskolaotthonos oktatás az 1-3. évfolyamon napközi otthoni ellátás 3-4. évfolyamon tanulószobai ellátás 5-8. évfolyamon tehetséggondozás a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása gyógypedagógiai nevelés a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,tanulók integrált oktatása az eltérő ütemben fejlődő tanulók képességeinek egyéni fejlesztéséről való gondoskodás

3 KOMPETENCIATERÜLETEK Óvodai nevelés A tanulás tartalma a 4 őselem köré szerveződik Tűz Víz Föld Levegő Általános Iskola Matematika- Szövegértési- logikai szövegalkotási Szociális, életviteli és környezeti

4 ÓVODAI NEVELÉS KOMPETENCIA PROGRAMCSOMAG ALKALMAZÁSA tevékenység központúság egyéni fejlesztés életszerű problémák tapasztalás érdeklődés, kíváncsiság játékosság egymás elfogadása

5 MATEMATIKA KOMPETENCIA PROGRAMCSOMAG ADAPTÁCIÓJA tevékenység központúság egyéni fejlesztés életszerű problémák differenciálás az értékelésben is megfelelő tanulási környezet kooperatív technikák közösségtudat, kölcsönös megbecsülés játékosság tanulói aktivitás reális tananyag

6 SZ Ö VEG É RT É S, SZ Ö VEGALKOT Á S KOMPETENCIA PROGRAMCSOMAG ADAPTÁCIÓJA széles felhasználhatóság önismeret fejlesztése innováció elindítása Szerepjáték kiscsoportos munka adaptivitás más évfolyamokon differenciálás

7 SZOCIÁLIS KOMPETENCIA PROGRAMCSOMAG ADAPTÁCIÓJA tevékenységközpontúság komplexitás gondolati térkép szokásrendszer kialakításaönálló életvitelre nevelés kooperativitás sikerélmény

8 Gyereknek: Lehetőséget nyújt az alapkompetenciák tanítása során az új, hatékony módszerek alkalmazására: személyre szabott haladási ütem, játékosság, sokoldalú tapasztalatszerzés, tevékenykedtetés. Lehetőséget nyújt, hogy a tehetséges és a nehézségekkel küzdő tanulók is a saját haladási ütemüknek megfelelően dolgozzák fel a tananyagot. Lehetőség van a tanórákon többféle tevékenykedési formák alkalmazására, ezek közül kiemelt szerepet kap a kooperatív, együttműködő csoportmunka. A csoportmunka jelentősége nem csak az, hogy közösen dolgozzák fel a tananyagot, hanem megtanítja a tanulókat az együttműködésre, egymás elfogadására. A közös munka során fejlődnek a tanulók alapvető személyiségjegyei, a türelem, kitartás, figyelem, segítőkészség, egymás munkájának megbecsülése, tolerancia. A tanórákon a játékosság fontos szerepet kap, amivel az óvoda és iskola közötti átmenetet kívánjuk elősegíteni. Miért jó a kompetencia alapú oktatás?

9 Pedagógusnak: A program rengeteg tanári és tanulói segédeszközt tartalmaz. Rendelkezésre állnak kidolgozott óravázlatok, segédanyagok. Interaktív tábla használatával színesebbé tehetőek a tanórák. Megkönnyíti a szemléltető munkát az internetes adatbázis (SDT) használatával. A rendszeres csoportmunka alkalmazásával, melyben a tanulók egymást ellenőrizve közös produktumot hoznak létre, a pedagógus tanórai szerepe is megváltozik. A tanfolyamokon tanult kooperatív módszerek alkalmazásával játékosabbá válik a tanóra, előtérbe kerül a tevékenykedtetés. A csoportmunka során lehetőség nyílik a gyerekek alaposabb megismerésére. Miért jó a kompetencia alapú oktatás?

10 Közösség Önkéntes segítségadás, -kérés Egymásra figyelés ToleranciaFelelősség

11 Fejlődött: kreativitásuk aktivitásuk segítőkészségük ítélőképességük kollektivitásuk beilleszkedésük kommunikációs készségük véleményalkotásuk reálisabb önértékelés, önbizalom mások munkájának megbecsülése A TANÓRÁK HANGULATA JÁTÉKOS, VIDÁM, „STRESSZMENTES” LETT!

12 K é ttan í t ó s modell elők é sz í t é se A 2006-2007-es tan é vben: bevezet é sre ker ü lt 1., 2., é s 5. é vfolyamon: –Inkluz í v nevel é s-oktat á sSikerkrit é riumok: –K é ttan í t ó s modell –Kompetencia alap ú programcsomagok alkalmaz á sa - SNI-s tanul ó k beilleszked é se Matematika- a t ö bbi tanul ó val t ö rt é nő egy ü tt- Sz ö veg é rt é s-sz ö vegalkot á s halad á s Szoci á lis, é letviteli kompetencia –Iskolaotthonos oktat á s (1. é vfolyamokon) Rendelkez é sre á lltak: –T á rgyi felt é telek: 3 egy é ni fejlesztő szoba A XXI. sz á zadi korszerű, Uni ó s szab á lyoknak megfelelő eszk ö zfelszerelts é ggel (Fejlesztőeszk ö z ö k, szoftverek … ) Az oszt á lytermekben a b ú torok, berendez é sek alkalmasak a korszerű csoportmunk á ra A Munkak ö z ö ss é gek rendelkeznek hordozhat ó é s asztali sz á m í t ó g é pekkel, projektorral, valamint haszn á lj á k az int é zm é nyben l é vő 2 db interakt í v t á bl á t. –Szem é lyi felt é telek: „ Egy ü ttnevel é s ” tanfolyamot v é gzett tan í t ó k, tan á rok Gy ó gypedag ó gusok (megseg í tő pedag ó gus) T á mogat ó iskolavezet é s Adapt á ci ó s szak é rtő seg í ts é ge – Varg á n é Mező Lilla

13 A k é ttan í t ó s modellben seg í tő fejlesztő tev é kenys é g Hol é s kivel? Milyen tant á rgyakat?Milyen ó rasz á mban? 1., 2., 3. é vfolyamon: –magyar, –matematika, –k ö rnyezetismeret ó r á kon 5., 6. é vfolyamon: –magyar, –matematika, –t ö rt é nelem, –term é szetismeret ó r á kon A megseg í tő pedag ó gus feladata: –minden tan í t á si ó r á n beilleszteni az é szlel é s, figyelem, besz é dfejlesztő feladatokat –az SNI-s tanul ó kn á l egy é nre szabott feladatok meghat á roz á sa a saj á t halad á si ü tem figyelembe v é tel é vel –csoportmunka, kooperat í v technik á k, j á t é kok alkalmaz á sa –Gondolati t é rk é pek, manipulat í v tev é kenys é gek, speci á lis seg é deszk ö z ö k alkalmaz á sa –Az SNI-s tanul ó k ugyanazt a tanagyagot saj á t í tj á k el minden tan ó r á n, saj á t halad á si ü tem ü knek, k é pess é g ü knek megfelelően. Seg í tő m ó dszerek, eszk ö z ö k felhaszn á l á s á val.

14 DIFER index 2006.szept. 2007.máj. 2008. máj.

15 Fejlesztésben résztvevő tanulók DIFER eredményei

16

17 Szakmai bemutatók. Nyílt napok szülők, érdeklődők számára, 6 alkalommal..Bemutató órák pedagógusoknak az Apáczai kiadó felkérésére Belső módszertani bemutatók: Résztvevők: saját dolgozók vendégek Óvodában 7 alkalom14fő1fő 1. Évfolyamon 4 alkalom44fő24fő 2. Évfolyamon 4 alkalom31fő 6fö 3. Évfolyamon 4 alkalom39fő 7fő 5. Évfolyamon 7 alkalom37fő 5fő 6. Évfolyamon 10 alkalom70fő 10fő

18 Akkreditált tanfolyamokLétszám (fő) A nem szakrendszerű oktatás megkönnyítése(120 órás) 4 Kooperatív módszerekre épülő együttműködés HEFOP 3.1.4. B. cs. (30 órás) 13 Kompetencia alapú oktatás-nevelésre felkészítő tanfolyamok ( életpálya-építés), HEFOP 3.1.4. B. cs. (30 órás) 13 Számítás technika tanár Természetismereti műveltség terület Angol tanár Kistérségi szakértő 21112111 Továbbképzések, tréningek

19 Szülői tájékoztatások Előadások: - Szülők szerepe a kompetencia fejlesztésben Dóró Árpád pszichológus - Együttnevelés Kállai Klára pszichológus - Pszichés zavarok gyermekkorban Gácser Magdolna - Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése HEFOP 2.1.6. záró konferencia Szarvason Szülői tréning: - Kompetencia alapú oktatás előnyei, módszerei Fekete Gabriella

20 Az elmúlt két év története… 2008. május… MEGVILÁGOSODÁS! (2007. február) tanfolyamok „Magad uram, ha szolgád nincsen !” (2007. december- január) …megkaptuk az eszközöket (2006. november- december) HEFOP 2.1.6. HEFOP 3.1.4. …jelenleg…

21 Az eredményesség feltételei Meggyőződésem: Ha a fenntartó meghallgatja a szakmát. elfogadja javaslatait. támogatja a szakma újító elképzeléseit, annak tudatában, hogy ez hatékony lesz. Ha a nevelőtestület képes és hajlandó a változtatások megvalósítására, időt-energiát nem kímélve, tevékenyen dolgozva létrehozni az inkluzív iskolát, a kompetencia alapú programcsomagokkal Ha a szülők meggyőzhetők az együttműködés fontosságáról, valamint Ha az intézmény kap megerősítésként olyan szakértői támogatást, amilyet mi kaptunk Vargáné Mező Lillától és a Pedagógiai Intézetektől „Akkor abból minden: Gyerek, szülő, pedagógus, intézmény, de akár egy város, megye és régió is eredményesen profitálhat.” Én magam és Szarvas Város Közoktatási Intézménye Fő téri Általános Iskolája és Óvodája intézményegységben dolgozó pedagógusai ebben hiszünk. DE! A program sikerességét nagymértékben késleltetheti, gátolhatja az az intézményvezetés aki ebben nem elkötelezett AZ AKI GÁTAKAT ÉS NEM S ZÉLMALMOKAT AKAR ÉPÍRENI! Bár – a szelet nem lehet megállítani!

22 „Á lmodtam az é jjel, egy erdő ment k é zen fogva, Egy eg é sz erdő, é s minden fa fogta a m á sik kez é t. R é ten ballagtak, hegyen kapaszkodtak, s egyik fa sem engedte el a m á sik kez é t. EGY EG É SZ ERDŐ

23 „…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereit ő l és el ő ítéleteit ő l szabadítják meg, a másiknak lehet ő séget adnak új utakat bejárni, (vagy inkább repülni).” Johann Wolfgang von Goethe

24 Köszönöm a figyelmüket! Készítette: Závogyán Judit e-mail:zavogyi@freemail.hu Kiskunfélegyháza,2008.november 12.


Letölteni ppt "Kompetencia alapú oktatás bevezetése Szarvason „ Amikor a változás szele fúj, Egyesek védőfalakat építenek, Mások szélmalmokat” / Kínai közmondás /"

Hasonló előadás


Google Hirdetések