Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.4 Bedő Ferenc közoktatási szakértő komplex intézményi szaktanácsadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.4 Bedő Ferenc közoktatási szakértő komplex intézményi szaktanácsadó."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.4 Bedő Ferenc közoktatási szakértő komplex intézményi szaktanácsadó

2 Célok  A munkaerőpiac igényeknek való megfelelés  Az egész életen át tartó tanulás megalapozása  A kompetencia alapú oktatás elterjesztése  Komplex módon segíti a minőségi oktatás elterjesztését.  infrastrukturális fejlesztések - NYDOP  szakmai fejlesztések - TÁMOP

3 Pályázók  A Kt.3.§ (2) közoktatási intézményfenntartók  önkormányzatok  önkormányzati társulások  egyházak  non-profit szervezetek  költségvetési szervek  Kt. 20.§(1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézményeik vonatkozásában a) óvoda; b) általános iskola; c) szakiskola; d) gimnázium, szakközépiskola e) alapfokú művészetoktatási intézmény f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; g) diákotthon és kollégium valamint h) a Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény – de!!!

4 Pályázó  Fenntartó nyújtja be  Feladatellátási helyek vonatkozásában  Komplex fejlesztési cél érdekében  legfeljebb 5 feladatellátási hely  felmenő, vagy átvezetési kapcsolat  ROP kedvezményezettek  kötelező a tartalmi fejlesztés

5 Projektek  5-7 millió Ft  óvoda  többcélú intézmények óvodai feladatellátási helye  5-15 millió Ft  nevelési-oktatási intézmények 8 tanulócsoportig  többcélú intézmények egyéb feladatellátási helye 8 tanulócsoportig  diákotthon, kollégium  15-25 millió Ft  nevelési-oktatási intézmények 9 tanulócsoporttól  többcélú intézmények egyéb feladatellátási helye 9 tanulócsoporttól  1020 feladatellátási hely (6 régió)

6 Projekt KOMPLEX HELYZETELEMZÉS szakértő TEVÉKENYSÉGEK BESZERZÉSEK kötelező választható SZOLGÁLTATÓI KOSÁR

7 Kötelező tevékenységek a. A kompetencia alapú oktatás implementációja b. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása c. Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása

8 A kompetencia alapú oktatás implementációja  A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja.  a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen  teljes tanórai lefedettség (A) – egy tanulócsoport  a „Matematika” kulcskompetencia területen  teljes tanórai lefedettség (A) – egy tanulócsoport  egy választott kulcskompetencia területen  tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban  a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig, 3 év alatt  műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása  : legalább egy műveltségterületen  komplex óvodai program, programcsomag  : legalább egy csoportban  kollégiumok esetén  szociális életviteli és életpálya építési program, programcsomag

9 A kompetencia alapú oktatás implementációja  Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia, stb.).  Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként  Legalább egy témahét megszervezése tanévenként  Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése tanévenként

10 A kompetencia alapú oktatás implementációja  Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

11 A kompetencia alapú oktatás implementációja  A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele.  Kötelező képzések  Menedzsmentképzés a vezetők számára (2x30 óra; általános projektvezetési tréning, oktatásszervezési módszertani tréning)  Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések (2x30 óra; projektpedagógia, tömbösített oktatás és műveltségterületi integrált oktatás, valamint egy választott képzés a szolgáltatói kosárban felsorolt tematikán belül)  A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés  Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés  Kötelező tanácsadói szolgáltatások  Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, intézményi fejlesztési folyamat)  IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó  Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan)  IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan)

12 A kompetencia alapú oktatás implementációja  A kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzése, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzése.

13 A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása  A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása.  A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása.  Azokon a feladatellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósítani.

14 A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása  A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése ezen feladatok megvalósítására, illetve szaktanácsadói támogatás igénybevétele.  "Hatékony együttnevelés az iskolában” tantestületi IPR képzés  40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett  IPR-hez kapcsolódó tantestületi módszertani képzés  40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett  SNI-tanulók együttnevelésre felkészítő tréning  érintettség esetén  esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó  40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett  IPR-módszertani mentor-szaktanácsadó  40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett

15 Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása  A projekt indításakor a pályázónak az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot kell tartania, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára (függetlenül attól, hogy a pedagógus közvetlenül részt vesz-e a projekt megvalósításában) a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére.  Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, a feladatellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja ("jó gyakorlatok átvétele").  Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációjának megvalósítása.  Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása.  Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival.

16 Választható tevékenységek  További az intézményi innovációt segítő „ jó gyakorlatok” átvétele  További pedagógus továbbképzések elvégzése  Továbbképzésen levők helyettesítési díjának megtérítése  További innovációt segítő szolgáltatások tervezése  Helyi innováció tervezése  Helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése  Mérési értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagjának  A kompetencia alapú oktatáshoz szoftverek beszerzése

17 Megvalósítás feltételei Helyzetelemzés  Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés  Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv  Komplex intézményi helyzetelemzés  IKT helyzetelemzés  A fejlesztési program kialakítása komplex szaktanácsadó igénybe vételével  A helyzetelemzéshez és a szakmai projektterv elkészítéséhez külső komplex szaktanácsadót kell igénybe venni  A komplex szaktanácsadót a pályázó az országos listáról választja  A komplex szaktanácsadót a régió hálózatkoordinációs központja értékeli  A komplex intézményi szaktanácsadó véleményét és egyetértő nyilatkozatát a pályázathoz csatolni kell.

18 Megvalósítás feltételei Egyéb feltételek  Az igénybe vehető szolgáltatásokat a szolgáltató kosár tartalmazza  A tevékenységeket a szakmai feladatterv-sablon segítségével kell tervezni  A szakmai feladattervhez kapcsolódni kell a részletes költségvetésnek  A pályázó a feladatellátási helyekkel szakmai együttműködési megállapodást köt.  A projekt időtartama a 2009/2010-es tanévet magába foglalja.  A projektbe bevont minimális tanulócsoport és pedagógus  óvoda: 1-2 csoport 1-4 pedagógus  8 vagy kevesebb tanulócsoport: 4-6 tanulócsoport 4-6 pedagógus  8-nál több tanulócsoport: 6-10 tanulócsoport 6-0 pedagógus  kollégium: 1-3 csoport, 3-6 pedagógus

19 Megvalósítás feltételei Egyéb feltételek  Szaktanácsadók igénybevétele  Továbbképzési szolgáltatások igénybe vétele  Taneszköz vásárlás  TÁMOP 3.2.2 kedvezményezettjei a megvalósítás során szakmai támogatást ingyenes szolgáltatást nyújtanak  A pályázat megvalósításában közreműködő pedagógusok többletmunkája  A pályázó megvalósító pedagógusok számára hordozható számítógépet szerezhet be

20 Elszámolható költségek  Szakmai tevékenységek – legalább 70%  Előkészítés költségei – legfeljebb 4%  komplex helyzetelemzés  IKT helyzetelemzés  Szakmai tevékenység  Szolgáltatói kosár szolgáltatásai  Szakmai eszközök beszerzése  Helyettesítési díj  …

21 Elszámolható költségek  Projektmenedzsment költségek – legfeljebb 12%  Egyéb szolgáltatások – legfeljebb 3%  Egyéb projekt költségek: – legfeljebb 4%  Tartalék – legfeljebb 1%  ERFA jellegű költségek – legfeljebb 10%  nyomtató  hordozható számítógép  kis értékű tárgyi eszközök

22 Szolgáltatói kosár Képzések  menedzsment képzés  projekt és változásmenedzsment  új oktatásszervezés  kompetenciafejlesztő programcsomagok alkalmazása  SZÉSZA 1-4  SZÉSZA 5-8  MATLOG 1-4  …  általános pedagógiai módszertan  oktatásszervezési eljárások lehetőségei  módszertani eljárások lehetőségei

23 Szolgáltatói kosár Képzések  IPR  hatékony együttnevelés  IPR módszertan  SNI integráció  IKT alapozó  IKT módszertan  SDT  kezdő  haladó  interaktív tábla  Mérés értékelés  Egyéb akkreditált képzés

24 Szolgáltatói kosár Innovációs tevékenység támogatása  projektindító szakmai nap  jó gyakorlatok átvétele  pedagógiai dokumentumok átalakítása  kompetenciafejlesztő programcsomagok adaptációja  oktatásszervezési és módszertani eljárások adaptációja  helyi innovációk megvalósítása

25 Szolgáltatói kosár Tanácsadók  esélyegyenlőségi tanácsadó  komplex helyzetelemzési tanácsadó  IKT helyzetelemzési tanácsadó  folyamat tanácsadó  IKT folyamat tanácsadó  kompetencia területi mentor (szésza, matlog, ikt, iny, szoc, épép, …)  IKT módszertani mentor  IPR módszertani mentor  SNI módszertani mentor

26 Szolgáltatói kosár Beszerzések  programcsomagok  tanulói eszközcsomagok  tanári segédanyagok  segédeszközök

27 Köszönjük a figyelmet!  Bedő Ferencwww.zalai-iskola.hu  komplex helyzetelemzési tanácsadó  30/400-3098, bedof@enternet.hu  Dr. Bertók Sándorwww.zalai-oktatas.hu  komplex helyzetelemzési tanácsadó  30/235-0816, kotreb@freemail.hu  Kern Zoltánwww.zalai-oktatas.hu  IKT helyzetelemzési tanácsadó  30/339-2530, kernzoltan56@t-online.hu


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.4 Bedő Ferenc közoktatási szakértő komplex intézményi szaktanácsadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések