Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 TÁMOP 3.1.4 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára Jánoshalma, 2009. szeptember 23. Porkoláb Mihály közoktatási szakértő TINTA Tanácsadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 TÁMOP 3.1.4 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára Jánoshalma, 2009. szeptember 23. Porkoláb Mihály közoktatási szakértő TINTA Tanácsadó."— Előadás másolata:

1 1 TÁMOP 3.1.4 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára Jánoshalma, 2009. szeptember 23. Porkoláb Mihály közoktatási szakértő TINTA Tanácsadó Kft.

2 2 Kompetenciaalapú oktatás – miért is? • folyamatos változások – változó igények (gazdaság, munkaerő-piac, társadalom) • hazai és nemzetközi mérések eredményei – a magyar gyerekek teljesítménye pont a kritikus területeken gyenge • EU-s pályázati projektek – komplex (tartalmi és tárgyi) intézményfejlesztési lehetőségek – aki kimarad, lemarad Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

3 3 Miért kompetencia? • Az ismeretek nagy mennyisége, a lexikális tudás nem elég. Mitől sikeres valaki? • Kis történeti áttekintés (USA 80-as évek, a munkához szükséges kompetenciák, szakképzéshez szükséges kompetenciák, kulcskompetenciák)

4 4 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára Tudás és kompetencia „Kompetenciák pedig nincsenek.” „A kompetencia annyi mindent jelent, hogy már nem jelent semmit sem.” A tudás átadása helyett kompetenciák fejlesztése? Ismeretek vagy kompetenciák?

5 5 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára Oktatás és képzés 2010 munkaprogram Európai Tanács 2000, Lisszabon Kulcskompetenciák (B munkacsoport) Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról tudás + képességek + attitűdök http://ec.europa.eu

6 6 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

7 7 Az oktatásfejlesztés 21. századi irányai • ismeretközpontúság/kompetenciaalapú oktatás • pedagógiai kultúra megújítása (kooperativitás, tevékenységközpontúság, differenciálás, fejlesztő értékelés, átmenetek!) • befogadó, esélyteremtő intézményi környezet (SNI, HH, roma) • minőségi oktatási feltételek megteremtése • vezetésfejlesztés • IKT fejlesztések • intézményi innovációk • hálózati tanulás, területi együttműködés Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

8 8 Előzmények az NFT I-ben • A közoktatási intézmények felújítása, férőhelybővítés, modernizáció (ROP 2.3) – 140 intézmény • A közoktatás-fejlesztés fő tartalmi irányai és eredményei: • Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatásban (HEF OP 2.1) • Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kulcskompetenciák fejlesztése (HEF OP 3.1) • A közoktatási intézmények 10 százalékában új program szerint oktatnak • Az intézmények fejlesztő munkáját támogató hálózatok kiépítésének megalapozása (szolgáltatások, mentorálás, tanácsadás stb.) - TIOK és szolgáltatók (HEF OP 3.1.2 és 3.1.4) Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

9 9

10 10 Az operatív programok listája, struktúrája 1. Gazdaságfejlesztés OP 2. Közlekedés OP 3. a - Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) 3. b - Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP) 4. Környezet és energia OP 5. Területfejlesztés – regionális operatív programok (ROP), valamint Európai Területi Együttműködések OP-k 6. a - Államreform OP 6. B - Elektronikus közigazgatás OP 7. Végrehajtás OP Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

11 11 TÁMOP – Társadalmi Megújulás Operatív Program Az emberi erőforrások fejlesztése Prioritási tengelyek • A munkaerő-piaci részvétel, a foglalkoztathatóság növelése (korszerű foglalkoztatáspolitika) • Alkalmazkodás a változásokhoz (ennek fő eszköze az egész életen át tartó tanulás) • Az oktatási, képzési rendszer folyamatos és átfogó korszerűsítése – a hozzáférés, a minőség és a hatékonyság hármas követelményének jegyében Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

12 12 •szociális helyzettől, lakóhelytől, kortól, nemtől függetlenül az életpálya minden szakaszában biztosítani kell a hozzáférést a sikeres munkaerő-piaci részvételhez és alkalmazkodáshoz, valamint a sikeres életvezetéshez is nélkülözhetetlen tudás, képzettség és készségek elsajátításához •fokozott szerepet kell vállalni az esélyteremtésben, a társadalmi és területi különbségek mérséklésében, a társadalmi kirekesztés elleni aktív küzdelemben, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásában, életesélyeinek javításában. • átfogó tartalmi, szervezeti és infrastrukturális fejlesztésekkel csökkenteni kell az iskolák közti különbségeket, meg kell szüntetni a szegregáció és diszkrimináció gyakorlatát, javítani kell az oktatáshoz való hozzáférés feltételeit. Célkitűzések Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

13 13 Célkitűzések • rendszerszintűvé kell tenni a munkaerő-piaci részvételhez és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, kompetenciák elsajátítására vonatkozóan a közoktatásban és a szakképzésben megkezdett fejlesztéseket. •kiemelt cél az intézmények fizikai állapotának javítása, felszereltségük korszerűsítése, különös tekintettel az IKT- eszközök meghonosítására. •kiemelten kell kezelni az oktatás intézményrendszerének racionalizálását és integrációját. Erősíteni szükséges a többcélú kistérségi társulások szerepét az alapfokú oktatás területén, ezzel elősegítve a területi különbségek mérséklését. Fel kell használni a formális oktatási rendszer és a kulturális intézményrendszer infrastruktúráját, ösztönözni kell az oktatási és kulturális intézmények együttműködését a helyi közösségek tanulási, művelődési igényeinek és a széles értelemben vett felnőttképzési szükségletek kielégítésére. Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

14 14 Az emberi erőforrások fejlesztése 3. prioritás: A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A prioritási tengely célja, hogy a közoktatás rendszerében – az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban, annak célrendszerét megvalósítandó - egyszerre javuljon az oktatás eredményessége és hatékonysága, valamint mindenki számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. A prioritási tengely a közoktatási rendszer reformján keresztül kívánja elérni, hogy a közoktatás használható tudást, valamint a tudás és képességek folyamatos fejlesztését megalapozó alapkészségeket adjon át mindenki számára. Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

15 15 Az emberi erőforrások fejlesztése 3. prioritás : A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 3.1 A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása 3.2. A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása 3.3. A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

16 16 Alapvető c é l: A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben. A pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését célozza meg. A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához. TÁMOP – 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

17 17 R é szc é lok - Komplex intézményi innováció megvalósítása (alkotó pedagógusok, intézményi projektek, belső és külső együttműködések, támogató szolgáltatások igénybevétele) -a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatási intézmények minél szélesebb körében (ehhez szükséges újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése – pl. tantárgytömbösített oktatás, projektalapú oktatás, kompetenciaalapú tananyagok, taneszközök; -a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (oktatási integráció, befogadó pedagógiai kultúra támogatása, egyéni fejlesztési tervek, lemorzsolódás csökkentése, differenciálás); - a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása (a TIOP pályázatok keretében beszerzett eszközök pedagógiai, szakmai használatára való felkészítés, IKT- eszközökkel támogatott tanórák módszertani támogatása). Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

18 18 a) A kompetencia alapú oktatás implementációja (A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja): • legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés- szövegalkotás” kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; • legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; •legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

19 19 Programcsomag (oktatási program) A tanítás-tanulás megtervezését-megszervezését segítő, választható dokumentumok, szakmai eszközök rendszere. 1. Kerettanterv: tartalmazza a tantárgy céljait, a követelményeket témákhoz, évfolyamokhoz vagy hosszabb ciklusokhoz rendelve, az értékelés elveit, továbbá kijelöli és az időben elrendezi a tananyagot. 2. Pedagógiai koncepció, mely összefoglalja, esetleg elméletileg is megalapozza azokat a pedagógiai elveket, amelyeken a program alapul. 3. Modulleírások: részletes leírást adnak egy-egy téma feldolgozásának menetéről, mindenekelőtt a tanulói tevékenységekről és az ajánlott eszközökről. 4. Eszközi elemek, amelyek lehetővé teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását: (a) információhordozók: tankönyvek, szövegek, képek, filmek, hanghordozók, makettek, CD-k stb., (b) feladathordozók: munkafüzetek, feladatlapok stb., 5. Értékelési eszközök 6. Továbbképzési programok 7. Támogatás: tanácsadás és programkarbantartás a fejlesztők részéről. Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

20 20 Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: • Tantárgytömbösítés: a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek keretei között adott tantárgy, műveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan, egy-egy időszakra összevonva, tömbösítve szervezik meg. Szabályok: •a ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást, •a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, •az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani. •a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni. A kompetencia alapú oktatás implementációja – ÚJ ELEMEK Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

21 21 Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A megszervezés lépései, lehetőségei: •Első lépés: a teljes intézményi időkeret 5%-ának kiszámítása – 1. évben min. ennyi tantárgytömbösített órának kell meglennie •Második lépés: bevonható pedagógusok meghatározása (a projektbe bevont pedagógusok lehetnek!) •Harmadik lépés: bevonható tantárgyak/műveltségterületek meghatározása: azonos óraszámú tantárgyak/műveltségterületek, vagy legalább az óraszám kompatibilis legyen •Jól működő megoldás lehet: 2 (3) pedagógus, 2 (3) tan.csoport, 2 (3) azonos óraszámú tantárgy – forgószínpadszerű váltogatás, 2 hetes ciklusokban •Tananyag szervezése: a 2 hetes ciklusoknak megfelelően, 10 órás tömbökben (modulokban) gondolkodva •Minden változik: tervezés, megvalósítás, értékelés! A kompetencia alapú oktatás implementációja – ÚJ ELEMEK Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

22 22 • műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen (a NAT műveltségterületei alapján) Szabályok: •Egyelőre nincs se megkötés, se segítség •Az ígéretek szerint a program szabályos megvalósításával automatikusan meg lehet ezt is oldani – pl. új magyaros programcsomag (szövegértés-szövegalkotás) bevezetése (nincs külön irodalom és nyelvtan) A kompetencia alapú oktatás implementációja – ÚJ ELEMEK Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

23 23 Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia stb.). A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy annak körében a következő kötelező elemek megvalósuljanak: o Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként (pl. környezeti nevelés, Föld napja) o Legalább egy témahét megszervezése tanévenként (pl. egészséges életmódra nevelés, egészséghét) o Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként – egy erdei iskola mindezeket ötvözi A kompetencia alapú oktatás implementációja – ÚJ ELEMEK Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

24 24 Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg. IKT-val támogatott tanóra: Olyan tanítási óra, foglalkozás, amelyen az alkalmazott pedagógiai módszerek, tanítási-tanulási módok és taneszközök között az IKT-alapú eszközök, taneszközök és módszerek min. 30%-ban alkalmazásra kerülnek, pl.: -számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.) igénybevétele a tanórán -aktív tábla, szavazógépek alkalmazása -számítógép segítségével kitöltött tesztek, bemeneti (a tanóra elején) mérés; fejlesztő célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok megoldása a megértés, elsajátítás szintjének ellenőrzésére); összegző, szummatív értékelési eljárások alkalmazása -szoftverek, hálózati megoldások, stb. alkalmazása A kompetencia alapú oktatás implementációja – ÚJ ELEMEK Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

25 25 Kötelezően megvalósítandó képzések: • A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, mentori és tanácsadói támogatás igénybevétele. Ennek keretében kötelezően megvalósítandó továbbképzések (részletek: szolgáltatói kosár): oMenedzsmentképzés a vezetők számára (2 x 30 óra) oAz újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések oA kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés o infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés A projektbe bevont, a kompetencia alapú oktatás implementációjában résztvevő pedagógusok számára valamennyi, fent felsorolt képzésen való részvétel kötelező – 4x30 óra Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

26 26 Kötelező szaktanácsadói szolgáltatások O Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, intézményi fejlesztési folyamat) O IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó O Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) O IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

27 27 Kötelezően megvalósítandó beszerzés: •A pályázónak terveznie kellett a kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzését. A kompetencia alapú oktatás implementációja Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

28 28 •A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása. •A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása. •Azokon a feladat-ellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósítani. •A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése ezen feladatok megvalósítására, illetve szaktanácsadói támogatás igénybevétele. b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

29 29 Ennek keretében kötelezően megvalósítandó továbbképzések: o 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett tantestületi IPR- képzés (Amennyiben a HEFOP keretében a tantestület már kapott IPR – "Hatékony együttnevelés az iskolában” – képzést, és a tantestület személyi összetétele nem változott 20%-kal nagyobb mértékben, az IPR képzés nem kötelező.) o 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett IPR-hez kapcsolódó tantestületi módszertani képzés o SNI-tanulók érintettsége esetén együttnevelésre felkészítő tréning b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

30 30 Kötelező tanácsadói szolgáltatások: o 40% feletti HH-tanuló arány felett a TÁMOP 3.1.1 kiemelt program által biztosított esélyegyenlőségi folyamat- szaktanácsadó (térítésmentes szolgáltatás) o 40% feletti HH-tanuló arány felett IPR-módszertani mentor- szaktanácsadó b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

31 31 c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása • Az intézmények sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja ("jó gyakorlatok átvétele + JÓ GYAKORLATTÁ VÁLÁS") • Intézmények közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való együttműködés kialakítása, a pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási lehetőségeinek megteremtése, referenciahelyi szolgáltatások igénybe vétele (REFERENCIA INTÉZMÉNNYÉ VÁLÁS) • Az intézmény saját innovációjának megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik. Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

32 32 c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása • Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, oly módon, hogy az a jelen pályázatban vállalt tevékenységek sikeres megvalósítását elősegítse és az intézmények pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa (MIKOR?) • Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival (MIKOR?) • A projekt indításakor a pályázónak az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot  kell tartania, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára (függetlenül attól, hogy a pedagógus közvetlenül részt vesz-e a projekt megvalósításában) a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére. Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

33 33 Egyéb megvalósítható tevékenységek: a kötelező tevékenységeken túl olyan tevékenységek megvalósítása is tervezhető, amely a kompetencia alapú oktatás implementációjához, illetve az intézményi innováció megvalósításához szükségesek: • további „Jó gyakorlatok átvétele”, adaptációja, hálózati tanulás a referencia intézményektől. • további pedagógus továbbképzési programok igénybevétele • további oktatási, pedagógiai tanácsadói szolgáltatás igénybevétele • a pedagógusok által végzett fejlesztési, innovációs tevékenység, új pedagógiai, módszertani produktumok létrehozása, pl. egy többhetes projekt kidolgozása, témahét leírásának elkészítése, megszervezése. Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

34 34 Egyéb megvalósítható tevékenységek: • Szakmai együttműködések kialakítása egyéb szolgáltatások igénybe vételére, amelyek szükségesek az intézményi innováció megvalósulásához, illetve támogatja azt. (pl. színházakkal, múzeumokkal, könyvtárakkal való együttműködés kialakítása közös oktatási programok megvalósítására, helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése, környezetvédelem, üzemlátogatás, erdei iskolai programok megvalósítása, stb.) • Mérés-értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagjának • digitális tartalmak, tananyagok, oktatási szoftverek beszerzése Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

35 35 A projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb feltételek: • A kedvezményezettek részére a regionális hálózatkoordinációs központok (TÁMOP 3.2.2 kedvezményezettjei) a megvalósítás során szakmai támogatást nyújtanak, ingyenes szolgáltatásokat biztosítanak (pl. online információs felület, help desk szolgáltatás, tájékozatók, workshopok rendezése, stb.). Emellett nyomon követik a közoktatási fejlesztések szakmai megvalósulását, amivel kapcsolatban jelen pályázat kedvezményezettjeit adatszolgáltatási kötelezettség terheli. – Békés Megyei Tudásház, Békéscsaba • A pályázó hordozható számítógépet szerezhetett be a bevont pedagógusok számára. Az eszközök a pályázó fenntartó tulajdonában maradnak, de azokat a fejlesztési programot megvalósító pedagógusok személyi használatába kell adni. A laptop pedagógus használatába adásának feltétele, hogy a pedagógusnak vállalnia kell, hogy a tanóráinak legalább 25%-a IKT-alapú eszköz támogatásával valósul meg. Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

36 36 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára PÉNZÜGYEK • Intézményi és fenntartói költségek •Intézményi kerettel az intézmény „gazdálkodik”, de minden pénzügyi esemény a fenntartónál történik!!! (kivéve: bérjellegű) •Hamarosan szerződésmódosítás indulhat… •Dokumentáció!!!

37 37 A sikeres projektmegvalósítás titka • A helyi sajátosságokhoz való illesztés, testre szabás •Pozitív hozzáállás és nyitottság •Önfejlesztés, egymástól való tanulás, hálózati tanulás •„Külső” támogatottság megléte (fenntartó, szülők, a tantestület és a tanulók) •Hozzáértő, türelmes projektmenedzsment és szakmai vezetés Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

38 38 JÖVŐKÉP • Nyitott, innovatív, a változásokra gyorsan reagáló pedagógusok/intézmények • Pedagógiai módszertani megújulás, fejlődés, professzionalizmus •Egyéni különbségekre odafigyelő, változatos, sokszínű tanulásszervezési eljárások, módszerek •Együttműködések felerősödése (házon belül és házon kívül) – szervezetfejlesztés •Tervezés, értékelés felerősödése •A gyerekeknél a tanultak rendszerezésének, alkalmazásának erősödése, élményszerű órák, „csillogó szemek” Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

39 39 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

40 40 „A holnap olyan lesz, amilyen a ma iskolája!” Szent-Györgyi Albert Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

41 41 SIKERES PROJEKTMEGVALÓSÍTÁST! Köszönöm a figyelmet! Porkoláb Mihály porimisi@morahalom.sulinet.hu 30/222-4087 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára


Letölteni ppt "1 TÁMOP 3.1.4 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára Jánoshalma, 2009. szeptember 23. Porkoláb Mihály közoktatási szakértő TINTA Tanácsadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések