Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Uniós Pályázatok. ÚMFT prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Államreform.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Uniós Pályázatok. ÚMFT prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Államreform."— Előadás másolata:

1 Európai Uniós Pályázatok

2 ÚMFT prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Államreform Terület- fejlesztés Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Társadalmi Megújulás OP Társ.i Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP Államreform OP Konvergencia Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Technikai Segítség- nyújtás OP

3 A TAMOP célrendszere, struktúrája Specifikus célok Az aktivitás növelése A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében A társadalmi befogadás, részvétel erősítése Közép-Magyarországi Régió Átfogó cél Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás- fejlesztés

4 A TAMOP forrásainak megoszlása Priorit á si tengelyek é s beavatkoz á sok Ö sszes forr á s milli ó eur ó Forr á sok megoszl á sa 1.) Foglalkoztathat ó s á g fejleszt é se, a munkaerőpiacra val ó bel é p é s ö szt ö nz é se 723,6 17,66 % 2.) Alkalmazkod ó k é pess é g jav í t á sa 723,6 17,66 % 3.) Minős é gi oktat á s é s hozz á f é r é s biztos í t á sa mindenkinek 864,8 21,11 % 4.) A Felsőoktat á s tartalmi é s szervezeti fejleszt é se a tud á salap ú gazdas á g ki é p í t é se é rdek é ben 447,7 10,93 % 5.) T á rsadalmi befogad á s, r é szv é tel erős í t é se 468,6 11,44 % 6.) Eg é szs é gmegőrz é s é s eg é szs é g ü gyi hum á nerőforr á s-fejleszt é s 221,2 5,40 % 7.) Az operat í v program priorit á si tengelyeinek megval ó s í t á sa a K ö z é p- magyarorsz á gi r é gi ó ban 503,8 12,30 % Ö sszesen 4 097,0 100,00 %

5 TÁMOP 3: Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek 2007-13 időszakban ~ 255 Mrd Ft keret Kétéves teljes keret: ~ 100 Mrd Ft ~1500 intézmény; 12-15.000 pedagógus 4 intézkedés – 18 konstrukció (4 kiemelt projekt + 14 pályázat

6 A kiemelt projekt: TÁMOP 3.1.1 – 21. sz.-i közoktatás ( országos szint ) Központi hálózati koordináció (regionális hálózatkoordinációs központok felkészítése) Referenciaiskolák felkészítése Tartalmi fejlesztések támogatása Módszertani fejlesztések, illetve a továbbképzési rendszer támogatása SNI – együttnevelési programok koordinációja Kedvezményezett: Educatio Kht., OFI Az országos szakmai nyomon követő rendszer működtetése, a fejlesztési folyamat minőség-biztosítása

7 TÁMOP 3.2.2 Regionális hálózatkoordinációs központok/regionális szint / Pályázói kör: pedagógiai szakmai szolgáltatásokat végző közoktatási intézmények (gazdasági társaság által fenntartott intézmény nem pályázhat!) A TÁMOP 3.2.2 pályázat kedvezményezettje bevétellel járó saját szolgáltatást (beleértve a referencia intézményi szolgáltatásokat) a közoktatási intézményeknek ÚMFT keretein belül nem nyújthat!! A kedvezményezetteket az útmutatóban felsorolt kiemelt projektek gazdái többletfeladat ellátásával bízhatják meg szerződésben és a forrás biztosításával

8 TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések/ helyi ( fenntartói, intézményi szint) Pályázat benyújtása: 2008. november 03 - 2009. január 15 között – automatikus pályázat 5-25 M Ft támogatás feladat - ellátási helyenként (nem átcsoportosítható) Előkészítési tevékenységként komplex intézményi- és IKT helyzetelemzést kell készíteni, amelyhez komplex szaktanácsadót kell igénybe venni A fejlesztés keretében a kompetencia alapú oktatás implementációja mellett saját innovációt is meg kell valósítani (a módszerek helyi igények szerinti adaptációja) A szakmai feladattervet a Szoláltatói kosár segítségével kell elkészíteni feladatellátási helyenként

9

10 Miért van szükség a magyar közoktatásban paradigmaváltásra ?

11 A jelenlegi helyzet  A 15 éves korosztály 20 %-a súlyos olvasási nehézségekkel küzd. ( Funkcionális analfabéta)  Piaci igények megváltozása (2-4 szakma, dipl)  Felkészülés az egész életen át tartó tanulásra  A kompetencia alapú oktatás implementációja

12 Helyzetkép 2002, 2008 Implicit utalás a kompetenciák fejlesztésére Explicit utalás a kompetenciák fejlesztésére Explicit utalás a kulcskompetenciák fejlesztésére Eurydice, the information network on education in Europe 2002 NAT 2007

13 Matematika eredmények Az egyes képességszinteken teljesítő diákok aránya 5.szint 4.szint 3.szint 2.szint 1.szint 1.szint alatt 6.szint

14 Szövegértés eredmények Az egyes képességszinteken teljesítő diákok aránya 5.szint 4.szint 3.szint 2.szint 1.szint 1.szint alatt

15 Oktatás és képzés 2010 munkaprogram Európai Tanács 2000, Lisszabon Tudás és kompetencia Kulcskompetenciák munkacsoport ) Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006 december tudás + képességek + attitűdök ismeretek alkalmazás kompetencia

16 Az eddigi kompetenciamérések időpontja és a felmért évfolyamok 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. Országos készség- és képességmérés 2006-tól OKM 2001 2001. november 09. OKM 2003 2003. május 28. OKM 2004 2004. május 17. OKM 2006 2006. május 31. OKM 2007 2006. május 30. OKM 2008 2006. május 30.

17 A kompetenciamérések főbb jellemzői A tesztek a diákok matematikai eszköztudását és szövegértési képességeit vizsgálják;/ felvételi disszonanciák / a diákok önkéntes alapon kitölthetnek egy rövid háttérkérdőívet, amely lehetőséget biztosít a Hozzáadott Pedagógiai Érték vizsgálatára a Core-teszt alkalmazásával lehetőség nyílik az egymást követő évek eredményeinek összehasonlítására (a 2003-as méréstől).

18  Előzmények 2003:A HEFOP 3.1.1. program eredményeként elindul a kompetencia alapú fejlesztőmunka megszervezése 2004. TIOK intézmények Kb.30 intézményben elkezdődik a fejlesztő munka 2006. HEFOP 3.1.3 intézményi projektben megtörténik a kipróbálás ( kb. 350 int. ) 2006. HEFOP3.1.4 Elkezdődnek a képzések

19 A TÁMOP 3.1.4. projekt Várhatóan támogatható pályázatok száma: 1020(6 régió) Pályázhatnak: A Kt.3.§ (2) bek.közoktatási intézményfenntartók közül az önkormányzatok,önkormányzati társulások, egyházak, non-profit szervezetek, költségvetési szervek a Kt. 20.§ (1) szerint pályázhatnak az  Óvodák  Általános iskolák  Szakiskola  Gimnázium, szakközépiskola  Alapfokú műv. iskola  Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nev. okt. int.  Diákotthon és kollégium  Többcélú intézmény A fenntartó legfeljebb 5 feladatellátási helyre adhat be pályázatot.(Indokolt esetben többre is(komp.sz) / ROP nyertes fenntartóknak kötelező a pályázat benyújtása( fenntartási időszak befejezéséig ) Ha a ROP pályázat konzorciumban történt akkor a TÁMOP 3.1.4 fenntartóként pályázhat.

20 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések I. A kompetencia alapú oktatás implementációja  NAT-ban rögzített kompetencia területek fejlesztése az alábbi kötelező elemekkel:  Legalább egy tanulócsoportban szövegértés- szövegalkotás teljes lefedettséggel  Legalább egy tanulócsoportban a matematika kompetenciat. teljes lefedettséggel  Legalább egy tanulócsoportban további egy kompetenciaterületen a prog.cs. bev.  Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban(5-15 % időkeret;3 év al.) tantárgyi bontás nélküli oktatás legalább egy műveltségterületen( Epocha)  Legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai programcsomag bevezetése  Kollégiumokban: szociális,életviteli és környezeti,életpálya-építés programcs.  Modern ped. Módszer. Ism.(kooperatív technikák,projektmódszer,témahét stb.) - Legalább egy három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként - Legalább egy témahét megszervezése tanévenként - Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése - Digitális tartalmak, taneszközök használata a tanítási órák 25 százalékában

21  Kötelezően megvalósítandó továbbképzések: ( alkalmazóknak: 4x 30 óra) - Menedzserképzés a vezetőknek ( 2x 30 óra ) - Újszerű tanulásszervezési eljárások ( 2x 30 óra, szolgáltatói kosárból) - A kompetencia alapú programcsomagok megvalósít.tám. módszert. képzés - Infokommunikációs technológiák ( IKT ) alkalmazása  Kötelezően tervezendő szaktanácsadói szolgáltatások - Intézményi folyamat szaktanácsadó - IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó - Kompetenciaterület mentor-szaktanácsadó ( pedagógiai módszertan - IKT fejlesztési mentor szaktanácsadó ( pedagógiai módszertan) Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

22 II. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása  A hátrányos helyzetű tanulók, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálását elősegítő programok  Lemorzsolódás, és kirekesztődés megelőzését támogató személyiség- központú,egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kial.  Ha a feladatellátási helyeken a hátrányos helyzetű tanulók száma meghaladja a 40 százalékot, ott a tanulók integrációját elősegítő fejlesztési programot kell megvalósítani  Megvalósítandó továbbképzések: - 40 %-ot meghaladó HH- tanuló aránya felett tantestületi IPR képzés - 40 %-ot meghaladó HH- tanuló aránya felett tantestületi módszertani képzés - SNI tanulók érintettsége esetén együttnevelésre felkészítő tréning  Kötelezően tervezendő tanácsadói szolgáltatások: - 40 % feletti HH-tanuló arány felett esélyegyenlőségi folyamat-tanácsadó igénybevétele ( térítésmentes ) - 40 % feletti HH-tanuló arány felett IPR módszertani mentor- szaktanácsadó

23 III. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések  Jó gyakorlatok átvétele  Intézményi saját innovációjának megvalósítása  Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása  Projektindító nap szervezése Tájékoztatás, nyilvánosság - A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége Arculati kézikönyv

24 Egyéb támogatható tevékenységek A kötelező tevékenységen túl az intézményi innovációt segítő „ jó gyakorlatok átvétele Pedagógus továbbképzések bővítése / akkreditált / Továbbképzésen levő ped. helyettesítési díjának tervezése Szolgáltatások tervezésénél a tervezettnél magasabb óraszám igénybevétele Helyi innováció tervezése. / Dokumentálás,nyilv./ Helyi társadalom szereplőivel közös programok sz. Mérési értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagjának A kompetencia alapú oktatáshoz intézményi szinten szoftverek besz.

25 A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb feltételek I. Helyzetelemzés:  Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés  Közoktatási intézkedési terv  Komplex intézményi helyzetelemzés  IKT helyzetelemzés  A helyzetelemzéshez és a szakmai projektterv elkészítéséhez külső komplex szaktanácsadót kell igénybe venni.  A komplex szaktanácsadót a pályázó az országos listáról választja  A komplex szaktanácsadót a régió hálózatkoordinációs központja értékeli  A komplex intézményi szaktanácsadó véleményét és egyetértő nyilatkozatát a pályázathoz csatolni kell.

26 Szakmai megvalósítás egyéb feltételei  A szakmai programhoz igénybe vehető szolgáltatásokat a szolgáltató kosár tartalmazza Ezt a szakmai feladatterv-sablon segítségével kell tervezni  A szakmai feladattervhez kapcsolódni kell a részletes költségvetésnek  A pályázó a feladatellátási helyekkel szakmai együttműködési megállapodást köt.  A projekt időtartama: Úgy kell tervezni, hogy a 2009/2010-es tanévet magába foglalja.  A projektbe bevont minimális tanulócsoport és pedagógus - Óvoda: 1-2 csoport 1-4 pedagógus - 8 vagy kevesebb tanulócsoport: 4-6 tanulócsoport 4-6 pedagógus - 8-nál több tanulócsoport: 6-10 tanulócsoport 6-10 pedagógus - kollégium: 1-3 csoport, 3-6 pedagógus

27 Taneszköz vásárlás A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez a taneszközöket a 11/1994 ( MKM) rendelet 7. pontja alapján kell tervezni A projektben a pedagógusok többletmunkáját el kell ismerni A pályázóknak a TÁMOP 3.2.2 program keretében a regionális koordinációs iroda szakmai támogatást nyújt A program megvalósításához kapcsolódóan a nevelők – meghatározott feltételekkel _ hordozható számítógépet kapnak.

28 Támogatási összegek Támogatás összegeIntézménytípus 5-7 millió - óvoda, - többcélú intézmények óvodai feladatellátási helye 5-15 millió - nevelési-oktatási intézmények 8 tanulócsoportig, - többcélú intézmények egyéb feladatellátási helye 8 tanulócsoportig - diákotthon, kollégium 15-25 millió forint - nevelési-oktatási intézmények 9 tanulócsoporttól - többcélú intézmények egyéb feladatellátási helye tanulócsoporttól

29 Pályázati pénz felosztása Szakmai tevékenység 70 % Projekt menedzsment költsége 12 % Egyéb szolgáltatások 3 % Egyéb általános költségek 4 % Tartalék 1 % ERFA jellegű költségek (eszkö zbeszerzés) 10 %

30 A projekt megvalósításának menete,feltételrendszere A megvalósítható kompetenciaterületek  Szövegértés, szövegalkotás ( A,B,C modul )  Matematika ( A,B modul )  Idegen nyelv ( A modul )  Életpálya építés ( A, B )  Szociális kompetencia ( A,B,C modul)  IKT ( A, B ) modul

31 Mi az A, B és C modul? A: modul:Az adott kompetenciaterülethez legközelebb álló műveltségterület óraszámait teljes egészében, illetve a szociális,életviteli és környezeti, valamint az életpálya-építési kompetenciaterületeken a kapcsolódó műveltségterületeket részben lefedő programcsomag. B: modul:Kereszttantervi programcsomag, amely több eltérő műveltségterületbe illesztett modul útján fejleszti az adott kompetenciákat C:Tanórán kívüli felhasználható programcsomag ( pl: szakköri, tábori, stb projekt )

32 Kötelezően megvalósítandó kompetenciaterületek  Szövegértés A modul ( legalább egy tancs.)  Matematika A modul ( legalább egy tancs.)  Választott komp.terület( legalább egy tancs.)  Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban. Kötelező óra 5-15 %-a (3 év alatt) Óvodában legalább egy csoportban Kollégiumban szociális, életviteli,és környezeti vm. életpálya-építés

33 A projektmenedzsment  Projektmenedzser projektjelentések  Szakmai vezető ( PEJ )  Pénzügyi vezető  Adminisztrátor  Szakmai megvalósító nevelők

34 Szolgáltatói kosár (továbbképzések) Menedzsment képzés: ( 2 x 30 óra ) 1., - változásmenedzsment - projektmenedzsment 2., - projektpedagógia - tantárgytömbösített oktatás

35 Szolgáltatói kosár ( továbbképzések) Pedagógusok képzése: ( 4 x 30 ) Általános pedagógiai továbbképzések ( 30 ó ) - Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása Általános pedagógiai módszertani továbbk.(30 ) - Választás alapján Kompetencia alapú oktatási progr. Alkalm. (30) Infokommunikációs technológiák ( 30 )

36 Szolgáltatói kosár ( Tanácsadói szolgáltatások) Komplex intézményi szaktanácsadó Intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentor tanácsadó IKT mentor szaktanácsadó

37 Szolgáltatói kosár ( Taneszközök beszerzése) - Tanulói taneszközök, segédletek - Tanári módszertani könyvek, segédletek - Egyéb eszközi elemek ( demonstrációs segédletek és licencek, - Értékelési eszközök - Kompetencia alapú oktatást támogató egyéb taneszközök

38 Szolgáltatói kosár (Intézményi innovációt támogató tevékenységek tervezési segédlete) - Tantestületi felkészítő nap projekt indításakor - Helyi tanterv, pedagógiai program módosításához kapcsolódó többletmunka - Jó gyakorlatok átvétele, adaptációja, hálózati tanulás - Fejlesztési, innovációs tevékenység támogatása - Önálló intézményi innovációt megvalósítását támogató egyéb szakmai együttműködések kialakítása

39

40 A PÁLYÁZATÍRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK www.zalai-oktatas.hu


Letölteni ppt "Európai Uniós Pályázatok. ÚMFT prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Államreform."

Hasonló előadás


Google Hirdetések