Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE"— Előadás másolata:

1 A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE
TAKÁCS GÁBOR

2 KÖVETELMÉNYEK MIRŐL SZÓL A MUNKAJOG? – TÁRGYA 3. MIT JELENT A MUNKAJOGVISZONY – TERMÉSZETE 4. HOGYAN TAGOLHATÓ A MUNKAJOG? – RENDSZERE

3 TANANYAG 2012. évi I. törvény - Mt. Előadások (nem a vázlat)
Gyulavári Tamás (szerk.): Munkajog. Eötvös Kiadó, 2013 Munkajogi feladatok és jogesetek. Eötvös Kiadó, 2013

4 Vizsgakövetelmény Írásbeli + szóbeli vizsga Kérdések típusai
Tételsor a honlapon

5 MI A MUNKAJOG TÁRGYA?

6 A MUNKAJOG TÁRGYA SZŰK ÉRTELEMBEN
Csak a munkaviszonyok Minden munkavégzésre irányuló jogviszony?

7 MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ JOGVISZONYOK
- munkaviszonyok - közalkalmazotti jogviszony - Közszolgálati tisztviselői jogviszony - szolgálati jogviszonyok - polgári jogi jogviszonyok - speciális foglalkoztatási jogviszonyok

8 MUNKAVISZONY Munkaszerződéssel jön létre,
amely alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása alatt munkát végezni, a munkáltató pedig őt foglalkoztatni és munkabért fizetni

9

10 A MUNKAVISZONY FAJTÁI Tipikus v. atipikus :
- határozatlan és határozott idős, - teljes és részmunkaidős, - munkaerő-kölcsönzés, Távmunka Új típusok

11 KÖZSZFÉRA Közalkalmazotti jogviszony Közszolgálati tisztviselői jogviszony Szolgálati jogviszonyok

12 POLGÁRI JOGI JOGVISZONYOK
megbízási jogviszony vállalkozási jogviszony elhatárolása a munkaviszonytól!

13 MI ALAPJÁN VÁLASZTANAK JOGVISZONYT?
MUNKÁLTATÓ Legolcsóbb Legkevesebb korlátozó/védel-mi szabály MUNKAVÁLLALÓ amihez hozzájut - kényszer Legtöbb védelem - munkaviszony

14 Jogeset Lézerné Ultra Ibolya megbízási szerződés alapján a Kft. munkaviszonyban dolgozó főkönyvelője által meghatározott feladatokat teljesíti, és felé kell elszámolnia a végzett tevékenységgel, amit rendszeresen, heti 1-2 alkalommal, havi órában, fix díjazásért, részben saját lakásán, részben a Kft. telephelyén végez, mivel ott vannak a könyveléshez szükséges számítógépek.

15

16 FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK
3.900 ezer munkát végző - Munkaviszony – domináns Közszolgálat Atipikus foglalkoztatás Színlelt polgári jogi szerződések Fekete és szürke foglalkoztatás Speciális foglalkoztatási formák Közfoglalkoztatás

17 Versenyképesség és/vagy szociális jogok?
Régiós dilemma: Olcsóbb foglalkoztatás = több munkahely? Rugalmas szabályozás = kiszolgáltatott munkavállaló? EGYENSÚLY = MUNKAJOG

18 2. A MUNKAVISZONY „TERMÉSZETE”

19 A MUNKAJOG TÁRGYA Munkavégzéssel kapcsolatos jogviszonyok, de csak:
munkáltató érdekében és irányításával, munkaszerződés alapján, díjazás ellenében.

20 MÁS RÉSZÉRE VÉGZETT MUNKA
ÖNÁLLÓTLAN ALÁRENDELTSÉGBEN VÉGZETT FÜGGŐ MUNKAVÉGZÉS

21 KÉTFÉLE MUNKAVÉGZÉS ÖNÁLLÓTLAN ÖNÁLLÓ
A „szolgáltatás” maga a munkatevékenység Munkaviszony, közszolgálati, szolgálati jogviszony. ÖNÁLLÓ Munkával létrehozott dolog vagy szolgáltatás, másnak. Megbízás, vállalkozás

22 GAZDASÁGILAG FÜGGŐ MUNKAVÉGZÉS ÖNFOGLALKOZTATÁS
EURÓPAI MEGKÖZELÍTÉS MUNKAVISZONY GAZDASÁGILAG FÜGGŐ MUNKAVÉGZÉS ÖNFOGLALKOZTATÁS

23 MUNKAJOGVISZONY JELLEMZŐI
Tartós jogviszony Személyes viszony Vagyoni viszony Egyenlőtlen helyzetű felek Keret jellegű szabályozás

24 3. A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE

25 A MUNKAJOG HÁRMAS TAGOZÓDÁSA
Magyarországon: Versenyszféra: Mt. Közalkalmazottak: Kjt. és Mt. Közszolgálati tisztviselők: Kttv.

26 Legfontosabb jogszabályok
2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 2011. évi CXCIX. a közszolgálati tisztviselőkről (Kttv.)

27 INDIVIDUÁLIS ÉS KOLLEKTÍV MUNKAJOG
INDIVIDUÁLIS MUNKAJOG Egyedi munkaviszony KOLLEKTíV MUNKAJOG Kollektív munkaügyi kérdések: érdekegyeztetés, kollektív szerződés stb.

28 MT. SZERKEZETE I. rész – Általános rendelkezések
II. rész – Munkaviszony III. rész – Munkaügyi kapcsolatok IV. rész – Munkaügyi vita V. rész – Záró rendelkezések

29 KÖZJOGI ÉS MAGÁNJOGI ELEMEK A MUNKAJOGBAN
KÖZJOGI ELEMEK - Közszolgálati jog - Kollektív munkajog Korlátozott önrendelkezés MAGÁNJOGI ELEMEK - Magán-munkajog (Mt.) - Individuális munkajog Szerződési szabadság

30 A MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK RENDSZERE

31 MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK
2. JOGRFORRÁSI HIERARCHIA

32 I. MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK

33 JOGFORRÁS FOGALMA - olyan jogi aktus, amely jogokat és kötelezettségeket állapít meg a jogalanyokra. - mindenkire nézve kötelező, absztrakt, általános magatartásszabály

34 A MUNKAJOG JOGFORRÁSAI
1. Alkotmány 2. Jogszabályok 3. Kollektív megállapodások 4. Külső jogforrások: nemzetközi és közösségi jog

35 1. ALKOTMÁNYOS SZABÁLYOK
Jogok : közvetlen és közvetett összefüggés a munkajoggal Alkotmánybíróság gyakorlata Bírói jogalkalmazás?

36 Alkotmányos szabályok a munkajogban
Diszkrimináció tilalma Pihenéshez, szabadidőhöz, rendszeres fizetett szabadsághoz való jog Sztrájkjog Jogállamiság követelménye

37 2. JOGSZABÁLYOK A munkaviszonnyal összefüggő kérdéseket:
törvény, illetőleg törvényi felhatalmazás alapján egyéb jogszabály szabályozza

38 LEGFONTOSABB TÖRVÉNYEK
1992. évi XXII. tv. A Munka Törvénykönyvéről (Mt.) 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 2011. évi CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselők jogállásáról (Kttv.)

39 MT. – KJT. – KTV. KAPCSOLATA
Munkaviszony: csak az Mt. Közalkalmazotti jogviszony: Kjt. + Mt., ha a Kjt. nem zárja ki Közszolgálati tisztviselői jogviszony: csak a Kttv.

40 TOVÁBBI TÖRVÉNYEK - munkavédelemről - 1993. évi XCIII.
- munkaügyi ellenőrzésről évi LXXV. - foglalkoztatás elősegítéséről évi IV. - sztrájkról évi VII. - egyenlő bánásmódról évi CXXV.

41 „EGYÉB” JOGSZABÁLYOK Munkaviszonyra vonatkozó rendeletet alkothat: a Kormány és miniszter A rendeleti szintű jogalkotás kevésbé jellemző mint a törvényi Közszférában: rendeleti jogalkotás jellemzőbb

42 BÍRÓI JOG Precedens rendszer Állandó bírói gyakorlat

43 A BÍRÓI JOGÉRTELMEZÉS ESZKÖZEI
Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozatai (Magyar Közlönyben): bíróságok számára kötelező Korábban: Legfelsőbb Bíróság kollégiumi állásfoglalásai (MK) - bíróságok számára kötelező

44 Elvi bírósági határozatok (EBH): nem kötelező
Legfelsőbb Bíróságnak a Bírósági Határozatokban közzétett eseti döntései (BH) – nem kötelező

45 3. KOLLEKTÍV MEGÁLLAPODÁSOK
KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MUNKAVISZONYRA VONATKOZÓ SZABÁLY! 3. Egyeztető Bizottság kötelező határozata 2. ÜZEMI MEGÁLLAPODÁS 2 a) nem munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy 2 b) munkaviszonyra vonatkozó szabály,

46 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Munkajogi jogforrás
Munkaviszonyra vonatkozó szabály Nem jogszabály Jogforrási hierarchiában betöltött szerepe

47 ÜZEMI MEGÁLLAPODÁS - az Üzemi Tanács jogosítványai gyakorlását és
a munkáltatóval való kapcsolatrendszerét érintő kérdések határozhatók meg KSZ lehet!

48 4. KÜLSŐ JOGFORRÁSOK NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK: UNIÓS JOG:
Pl. ILO Egyezmények UNIÓS JOG: irányelvek, Európai Bíróság ítéletei.

49 ILO Egyezmények A nemzetközi szerződés csak külön kihirdetéssel válik a magyar jog részévé. ILO Egyezmények – kihirdetés, beépítve az Mt.-be és más jogszabályokba ILO Egyezmények v. Uniós jog

50 Uniós jog forrásai Római Szerződés – közvetlen hatály
Rendeletek - közvetlen hatály Irányelvek - jogharmonizáció Európai Bíróság ítéletei – jogharmonizáció és bírói jogalkalmazás

51 EU munkajog területei Szabad mozgás joga Egyenlő bánásmód Munkavédelem
Munkavállalók jogainak védelme

52 5. Nem jogforrás, de… MUNKASZERZŐDÉS BELSŐ SZABÁLYZATOK

53 MUNKASZERZŐDÉS Egyedi munkaviszonyra szabályok forrása
Nem jogforrás: absztrakt? általános? Nem munkaviszonyra vonatkozó szabály

54 BELSŐ SZABÁLYZATOK, GYAKORLAT
Egyoldalú jognyilatkozatok szabályai helyben szokásos és általában ismert módon közzé teszik Munkaviszonyra vonatkozó szabály keretei között Módosítás, visszavonás?

55 II. JOGFORRÁSI HIERARCHIA

56 MUNKAVISZONYRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Üzemi Megállapodás Egyeztető Bizottság kötelező határozata JOGSZABÁLY: törvény, törvényi felhatalmazás alapján rendelet

57 Mt. - KSZ, ÜM ÁTALÁNOS SZABÁLY: SZABAD AZ ELTÉRÉS 2. ÉS 3. RÉSZTŐL
Kivéve: 1. Kógens szabály 2. Csak a munkavállaló javára 2. Korlátozott eltérés Mt. fejezetei felsorolják ezeket

58 KÓGENCIA ÉS DISZPOZITIVITÁS
DISZPOZITÍV SZABÁLY: Abszolút diszpozitivitás Korlátozott abszolút diszpozitivitás Relatív diszpozitivitás KÓGENS SZABÁLY: Nem lehet érvényesen eltérni

59 Kollektív szerződések szintjei
szűkebb hatályú kollektív szerződés az általánostól csak a munkavállaló javára térhet el. Kivétel!

60 FELEK MEGÁLLAPODÁSA Munkaszerződés Egyéb megállapodás:
pl. tanulmányi szerződés, konkrét kérdésben megállapodás (pl. munkaidő)

61 Munkaszerződés eltérése az Mt.-től
Mt. második részétől Csak a munkavállaló javára Kivéve: Kógens szabály Mt. megengedi az eltérést a hátrányára is

62 MUNKASZERZŐDÉS ELTÉRÉSE KSZ.-TŐL
A munkaszerződés csak akkor térhet el a kollektív szerződéstől, ha a munkavállalóra annál kedvezőbb feltételt állapít meg.

63 MELYIK A KEDVEZŐBB SZABÁLY?
Az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni.

64 A jogszabályba ütköző RENDELKEZÉS
MI A JOGKÖVETKEZMÉNY? A fenti szabályok megsértésének következménye: ÉRVÉNYTELENSÉG A jogszabályba ütköző RENDELKEZÉS SEMMIS

65 AZ MT. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

66 1. ÁLTALÁNOS ELVEK

67 a) ELVÁRHATÓSÁG Felróhatósági mérce: úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható Vétkesség is szerepet kap (kárfelelősség)

68 b) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG
Jogok gyakorlása/kötelezettségek teljesítése során - a munkáltató, - a munkavállaló, - az üzemi tanács, és - a szakszervezet a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni

69 c) MÉLTÁNYOS MÉRLEGELÉS
Egy vagy két külön rendelkezés? Csak a teljesítés módjának egyoldalú meghatározásánál? Csoportos létszámcsökkentés – szociális mérlegelés?

70 d) JOGGAL VALÓ VISSZAÉLÉS TILALMA
A jog gyakorlása különösen akkor nem rendeltetésszerű, ha az mások: - jogos érdekének csorbítására, - érdekérvényesítési lehetőségének korlátozására, - zaklatására, - véleménynyilvánításának elfojtására irányul, vagy erre vezet.

71 e) INFORMÁCIÓK KÖZLÉSE
A munkavállalóról tényt, adatot, véleményt: törvényben meghatározott esetben a munkavállaló hozzájárulásával, - statisztikai célra.

72 f) SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK VÉDELME
Munkavállaló személyhez fűződő jogáról általános jelleggel előre nem mondhat le sérelem esetén Ptk. szabályait kell alkalmazni sérelemdíj Munkáltató ellenőrzési joga?

73 g) MUNKÁLTATÓ JOGOS GAZDASÁGI ÉRDEKEI
MUNKAVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN

74 MUNKAVISZONY ALATT a munkavállaló nem veszélyeztetheti munkáltatója jogos gazdasági érdekeit Csak veszélyeztetés, nem kell konkrét munkáltatói érdeksérelem.

75 MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN
VERSENYTILALMI MEGÁLLAPODÁS Max 2 évig Megfelelő ellenérték: minimum egyharmad alapbér

76 Jogeset Búvár Benő búvároktatóként dolgozik az egyiptomi utazásokat szervező Insallah Travel irodánál. Elhatározza, hogy saját céget alapít, és önállóan folytatja az oktatást. Ennek érdekében kilép munkahelyéről, és be is indítja vállalkozását. Néhány hónappal később levelet kap, amelyben volt munkáltatója perrel fenyegeti, mivel az utazási iroda ügyfélkörét elvonva, az ott szerzett tapasztalatokat felhasználva törekszik haszonszerzésre.

77 h) Egyenlő bánásmód 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról „Ágazati” törvények: Mt., Ptk.

78 HOVÁ LEHET FORDULNI? FÓRUMVÁLASZTÁS: BÍRÓSÁG EBH

79 BIZONYÍTÁSI TEHER Ebktv. 19. §
ALPERES: NEM DISZKRIMINÁLT, vagy KIMENTETTE MAGÁT FELPERES: TULAJDONSÁG HÁTRÁNY

80 Jogeset A bíróság megállapította, hogy a Kekec Bt. határozatlan idejű cafeteriaszabályzata sérti az egyenlő bánásmód elvét, mivel a szabályzat szerint nem jár cafeteria (étkezési utalvány, bérlet stb.) annak a munkavállalónak, aki 2 napnál tovább van keresőképtelen állományban. A munkáltató ennek következtében a teljes szabályzatot visszavonta, arra hivatkozva, hogy inkább senkinek nem fizet, ha nem határozhatja meg szabadon, kinek ad juttatást és kinek nem.

81 2. JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELE

82 ÁLTALÁNOS SZABÁLY: SZÓBELISÉG
A munkaviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatokat alaki kötöttség nélkül lehet megtenni KIVÉTELESEN: ÍRÁSBELISÉG

83 KIVÉTEL: ÍRÁSBELISÉG Munkaviszonyra vonatkozó szabály, megállapodás
A munkavállaló kérésére

84 3. ÉRVÉNYTELENSÉG

85 A) SEMMISSÉG Semmis az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba, vagy egyébként jogszabályba ütközik. Ha a semmisség a felek és a közérdek sérelme nélkül rövid időn belül nem orvosolható, a semmisséget hivatalból kell figyelembe venni.

86 B) MEGTÁMADHATÓSÁG Tévedés Megtévesztés Jogellenes fenyegetés

87 MEGTÁMADHATÓ egyoldalú jognyilatkozat és megállapodás.
feltételes érvénytelenség. Csak az „érintett” támadhatja meg megtámadás határideje harminc nap, illetve 6 hónap.

88 AZ ÉRVÉNYTELENSÉG JOGKÖVETKEZMÉNYE
Főszabály: a részleges érvénytelenség Kivételes szabály: a nyilatkozat csak akkor érvénytelen, ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem állapodtak volna meg

89 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések