Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DISZKRIMINÁCIÓ TILALMA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DISZKRIMINÁCIÓ TILALMA"— Előadás másolata:

1 A DISZKRIMINÁCIÓ TILALMA
GYULAVÁRI TAMÁS

2 I. MIT KÖVETELT MEG A JOGHARMONIZÁCIÓ
II. MI TILOS? III. MENTESÜLÉS IV. ELJÁRÁSOK ÉS SZANKCIÓK V. HOGYAN BIZONYÍTSUNK? VI. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV VII. EBH TAPASZTALATAI

3 I. JOGHARMONIZÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

4 KÖZÖSSÉGI JOG 1. Római Szerződés 141. és 13. cikk 2. 11 irányelv
3. Európai Bíróság ítéletei

5 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD IRÁNYELVEK
NEMEK KÖZÖTT: 75/117/EGK – egyenlő bér 76/207/EGK – egyenlő bánásmód 79/7/EGK – szociális biztonság 86/378/EGK - szociális biztonság

6 86/613/EGK - önfoglalkoztatók
92/85/EGK - munkavédelem 96/34/EK – szülői szabadság 97/80/EK – bizonyítási teher Áruk és szolgáltatások

7 ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 2000/43/EK – faji irányelv
2000/78/EK – keret-irányelv

8 Jogharmonizációt igénylő követelmények
1. Közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés 2. Zaklatás

9 3. Egyenlő munkáért egyenlő bér elve
4. Bizonyítási szabályok 5. Szankciók 6. Intézményrendszer

10 Két jogharmonizációs reform
2001. évi XVI. tv – Mt. módosítás: 5. § és 142/A. § 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

11 II. MILYEN MAGATARTÁS TILOS??

12 MILYEN SZABÁLYOKAT KERESSEK?
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról „Ágazati” törvények: pl. Mt., Fot. Eljárási szabályok: Pp., Ket.

13 KIVEL SZEMBEN LEHET FELLÉPNI?
MAGÁNSZFÉRA KÖZSZFÉRA

14 MAGÁNJOGI SZERZŐDÉSEK
a) aki előre meg nem határozott személyek számára szerződés kötésére ajánlatot tesz, ajánlattételre felhív b) aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben szolgáltatást nyújt, árut forgalmaz c) az állami támogatás felhasználása során

15 d) a munkáltató a foglalkoztatási jogviszony, az utasításadásra jogosult személy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve az ezekkel közvetlenül összefüggő jogviszonyok tekintetében.

16 FOGLALKOZTATÁS FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK MUNKAVISZONY
Utasításadásra jogosult személy MUNKAVISZONY Mt., Kjt., Ktv. stb. MUNKÁLTATÓ

17 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD MEGSÉRTÉSE
Közvetlen diszkrimináció Közvetett diszkrimináció Utasítás megtorlás Zaklatás, szexuális zaklatás Egyenlő bér elve Akadálymentesítési kötelezettség

18 KÖZVETLEN DISZKRIMINÁCIÓ 8. §
Az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt tulajdonsága miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban.

19 KÖZVETETT DISZKRIMINÁCIÓ Ebt. 9. §
az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz.

20 MEGTORLÁS az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy abban közreműködővel szemben, ezzel összefüggésben, jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget.

21 ZAKLATÁS az emberi méltóságot sértő magatartás,
amely az érintett személynek a védett tulajdonságával függ össze, Célja/hatása megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása.

22 MUNKAHELYI SZEXUÁLIS ZAKLATÁS
- Munkáltató felelőssége? - Csak zaklatás vagy hátrány is kell? - Csak alá-fölé rendelt viszonyban?

23 III. MENTESÜLÉS A JOGI FELELŐSSÉG ALÓL

24 KÖZÖSSÉGI JOGBAN KÖZVETETT Objektív indokolhatóság KÖZVETLEN Kizárt

25 Kimentési lehetőségek
ÁLTALÁNOS: 7. § (2) BEK. 11. § MUNKAJOGI: 22. § a-b

26 ÁLTALÁNOS KIMENTÉS Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét,
a) amely a hátrányt szenvedő fél alapvető jogát másik alapvető jog érvényesülése érdekében, elkerülhetetlen esetben korlátozza, feltéve, hogy a korlátozás a cél elérésére alkalmas és azzal arányos, b) amelynek az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van.

27 ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS Ebktv. 11. §
kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésen alapuló esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul, Törvényen, törvény felhatalmazása alapján kormányrendeleten, kollektív szerződésen alapul

28 ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS KORLÁTAI
határozott időre, határozott feltétel bekövetkeztéig szól, nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését.

29 MUNKAJOGI KIMENTÉS 22. § a)
A munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés.

30 22. § b) A valláson, nemzeti vagy etnikai hovatartozáson alapuló megkülönböztetés, ha:
- a szervezet jellegét alapvetően meghatározó szellemiségből közvetlenül adódik, - a tevékenység tartalma vagy természete miatt indokolt, arányos és valós foglalkoztatási követelményen alapul Pl. egyházi iskolában tanár és portás

31 KIZÁRT A KIMENTÉS 7. § (3) 22. § (2) Faji alapon Nemi és faji alapon
Közvetlen diszkrim. és jogellenes elkülönítés 22. § (2) Nemi és faji alapon Egyenlő bér elve

32 IV. JOGVITÁK ÉS SZANKCIÓK

33 HOVÁ LEHET FORDULNI? FÓRUMVÁLASZTÁS: MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG
ÁLTALÁNOS BÍRÓSÁG EBH MUNKAÜGYI FELÜGYELŐSÉG

34 EBH HATÁROZAT Ket. alapján közig. határozat
Közigazgatási fellebbezés nincs Felügyeleti jogkörben nem lehet megváltoztatni vagy megsemmisíteni Bírói jogorvoslat: Fővárosi Bíróság

35 SZANKCIÓ BÍRÓSÁG EBH

36 A BÍRÓSÁG SZANKCIÓI Ptk. 84. § a) jogsértés megállapítása;
b) jogsértés abbahagyása, c) elégtétel, d) sérelmes helyzet megszüntetése, e) vagyoni, nem vagyoni kártérítés + Mt.

37 EBH SZANKCIÓI a) jogsértő állapot megszüntetése
b) megtilthatja a jogsértés folytatását c) határozatát nyilvánosságra hozhatja d) bírság ( millió Ft)

38 KÖZÉRDEKŰ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Személyiségi jogi vagy munkaügyi per, ha: a jogsértés személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti, a jogsértés meghatározott tulajdonságon (8. §) alapult.

39 KI ÉLHET VELE? Szakszervezet Jogvédő szervezet
Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyész

40 V. BIZONYÍTÁSI SZABÁLYOK

41 BIZONYÍTÁSI TEHER Ebktv. 19. §
ALPERES: NEM DISZKRIMINÁLT, vagy KIMENTETTE MAGÁT FELPERES: TULAJDONSÁG HÁTRÁNY

42 VI. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

43 MI AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV?
Német, skandináv minták alapján Célja: munkahelyi esélyegyenlőségi politika elindítása Kollektív szerződés v. esélyegyenlőségi terv Szankció: EBH

44 KÖTELEZETTEK KÖRE KELL ÁLLAMI SZFÉRA LEHET MINDEN MÁS SZERVEZETNÉL

45 KINEK KÖTELEZŐ? 1. Költségvetési szervek (pl. FMM, Esélyegyenlőségi Kormányhivatal) 2. Többségi államú tulajdonban lévő vállalkozások (pl. MÁV) De csak 50 fő felett

46 LEHETŐSÉG! Mt. 70/A Bármely munkáltatónál Szereplők: Munkáltató
Szakszervezet, ha nincs Üzemi tanács Meghatározott időre ???

47 MELY CSOPORTOKRA? Nők 40 évnél idősebbek Romák Fogyatékos személyek
2 vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelők 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelők

48 MIRE TERJED KI? Foglalkoztatási helyzet, különösen: a) Bér
b) Munkakörülmények c) Szakmai előmenetel d) Képzés e) Gyermekneveléssel kapcsolatos kedvezmények

49 TARTALMA Elemzés Célok meghatározása Eszközök, különösen: Képzési
Munkavédelmi Foglalkoztatást érintő bármely program

50 VII. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG TAPASZTALATAI

51 DISZKRIMINÁCIÓS PANASZOK EBH

52 DISZKRIMINÁCIÓ TÖRTÉNT

53 DISZKRIMINÁCIÓ TERÜLETEI

54 LEGGYAKORIBB ÁLDOZATAI

55 KIK AZ ELKÖVETŐK?

56 DISZRKIMINÁCIÓ A FOGLALKOZTATÁS FOLYAMÁN
MUNKÁHOZ JUTÁS: MINDEN CSOPORT MUNKAFELTÉTELEK PL. BÉR: KÜLÖNÖSEN NŐK DISZRKIMINATÍV ELBOCSÁTÁS: IDŐSEK ÉS GYERMEKES ANYÁK

57 MUNKÁHOZ JUTÁS A munkáltató arra hivatkozva mondta le a korábban megbeszélt állásinterjút, hogy tudomására jutott az állásra jelentkező személy fogyatékossága. EBH 295/2006. határozat

58 MUNKAFELTÉTELEK ZAKLATÁS:
a munkahelyi vezető obszcén viccekkel „szórakoztatta” nő beosztottait EBH 69/2006. határozat

59 DISZKRIMINATÍV ELBOCSÁTÁS
A munkáltató utazási iroda három 50 év feletti dolgozójának megszüntette munkaviszonyát. Az iroda fél éven belül négy 30 év alatti dolgozót vett fel. EBH 264/2005. határozata

60 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!
Gyulavári Tamás


Letölteni ppt "A DISZKRIMINÁCIÓ TILALMA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések