Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Segédletek, adatlapok letölthető nyomtatványok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Segédletek, adatlapok letölthető nyomtatványok"— Előadás másolata:

1 Segédletek, adatlapok letölthető nyomtatványok
DOKUMENTUMOK Fejér Megyei Kormányhivatal ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Segédletek, adatlapok letölthető nyomtatványok Példa tájékoztató (FMKH Oktatási Főosztály)

2 Fejér Megyei Kormányhivatal
Fejér Megyei Kormányhivatal HÍREK Kapcsolódó anyagok TAJEKOZTATO.zip

3 Letölthető dokumentumok
Alapító okirat minta (Kérjük elektronikusan is beküldeni!) Kérelem a nyilvántartásba vételhez (mellékletek) Kérelem működési engedély iránt (mellékletek) Nyilatkozat illetékmentességről/illetékbélyeg Fellebbezési jogról való lemondás Prezentációk

4 Andavölgyi Ferenc főosztályvezető 22-526-919 andavolgyi. ferenc@fejer
Andavölgyi Ferenc főosztályvezető Ács Adrienn Dombi Anna Dubiczné Mile Katalin Gesztesi Jánosné Mercsek Tímea Szabó Gabriella

5 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(Engedélyezés, finanszírozás) Magánintézményekre vonatkozó sajátos szabályok Változások

6 4. § 16. magánintézmény: nem állami, nem önkormányzati és nem egyházi fenntartású intézmény
31. § Sajátos szabályok 32. § Egyházi fenntartók 33. § Köznevelési szerződés 34. § Nyilvántartás, törvényességi ellenőrzés (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §) 68. § (2) vezető megbízása az oktatásért felelős miniszter egyetértésével

7 77. § (4) jogsértés gyanúja esetén az oktatásért felelős miniszter tájékoztatja a kormányhivatalt.
67. § (2) Nem lehet a köznevelési intézmény vezetője a köznevelési intézmény fenntartója, továbbá a köznevelési intézmény fenntartójánál vezető állású munkavállaló vagy vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő, közalkalmazott. Az egyházi és magán-intézmények esetében ez a korlátozás nem vonatkozik a fenntartói jogot gyakorló testület tagjaira. (2013. január 1.)

8 94.§ (4) j): Kormányrendelet határozza meg:
az egyházi és magánintézményeket megillető állami hozzájárulások megállapításának rendjét, az egyházi és az országos nemzetiségi önkormányzati fenntartót megillető kiegészítő támogatás, a bármely jogcímen megállapításra kerülő kiegészítő támogatás igénylésének megállapításának rendjét, a kiegészítő támogatás megállapításához szükséges kormányhivatal általi adatszolgáltatást.

9 SNI 1. Köznevelési tv. 47. § (7) Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.

10 SNI 2. 13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló

11 SNI 2. 25. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd

12 BTM (8) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.

13 Átmeneti rendelkezések 1.
(11) -(12) Ha a nevelési, oktatási intézmény alapító okiratában, működési engedélyében, nyilvántartásba vételi határozatában az intézmény alaptevékenységei között (12) Ha a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló szakértői véleményében a sajátos nevelési igényt

14 Átmeneti rendelkezések 2.
a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátása szerepel, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátását, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátása szerepel, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátását is érteni kell.

15 Átmeneti rendelkezések 3.
Nkt. 96. § (8) Ha a nevelési-oktatási intézmény alapító okiratában, működési engedélyében, nyilvántartásba vételi határozatában az intézmény alaptevékenységei között a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátása, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődé-sének tartós és súlyos, vagy súlyos rendelle-nességével küzdő gyermekek, tanulók ellátása szerepel, azon január 1-ig az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek, tanulók ellátását is érteni kell.

16 Átmeneti rendelkezések 4.
(9) Ha a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló szakértői véleményében a sajátos nevelési igényt a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődé-sének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődé-sének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége alapozza meg, azon a gyermek, a tanuló következő felülvizsgálatáig, de legkésőbb szeptember 1-ig az egyéb pszichés fejlődési zavart (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavart) is érteni kell.

17 TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS 1.
Nkt. 34. § (2) A kormányhivatal legalább kétévente végzi az egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellen-őrzését, amelynek eredményéről értesíti a költség-vetési hozzájárulást folyósító szervet. A kormány-hivatal a törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e. (3) A kormányhivatal a törvényességi ellenőrzés körében - megfelelő határidő biztosításával - felhívja a fenntartót a törvénysértés megszüntetésére. Ha a fenntartó a megadott határidőn belül nem intézkedett, a kormányhivatal a köznevelési intézményt törli a nyilvántartásból.

18 TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS 2.
Nkt. 21. §: nyilvántartásból való törlés súlyos jogszabálysértés szakmai jogszabálysértés

19 TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS 3.
(10) E § alkalmazásában súlyos jogszabálysértés, ha a) a köznevelési intézmény köztartozása meghaladja az intézmény éves költségvetésének felét és azt a fenntartó egy hónapon belül nem fizeti ki, vagy részletfizetés kérése esetén nem fizetés miatt a fennálló tartozás egy összegben esedékessé válik, b) a köznevelési intézménynek hat hónapot meghaladó lejárt tartozása van és a fenntartó nem tett intézkedéseket ennek rendezése érdekében, c) a köznevelési intézmény a hatósági ellenőrzés keretében meg-állapított jogszabálysértést az első felszólítást, majd ugyanazon jog-szabálysértés miatt kiszabott felügyeleti bírság kiszabását követő-en sem szünteti meg a határozatban megállapított határidőn belül, d) a köznevelési intézményben folyó nevelő és oktató munka a közbiztonságot, a közrendet, a közegészségügyet, a közer-kölcsöt sérti, vagy mások jogai, szabadságjogai ellen irányul, továbbá, ha a nevelési-oktatási intézmény a feladatainak ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik.

20 TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS 4.
(11) Szakmai jogszabálysértés ha az intézmény működése a(z) Óvodai nevelés országos alapprogramja Nat kerettanterv érettségi vizsgaszabályzat kollégiumi nevelés országos alapprogramja nemzetiség óvodai nevelésének/iskolai oktatásának irányelve két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének/ tanulók iskolai oktatásának irányelve alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja rendelkezéseit sérti.

21 EGYEZTETÉSEK 1. Nkt. 83. § (3) A fenntartó
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, b) átszervezésével, (Alapító okirat) c) feladatának megváltoztatásával, d) nevének megállapításával, e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét.

22 EGYEZTETÉSEK 2. Nkt. 83. (4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni: a) az intézmény alkalmazotti közössége, b) az óvodaszék, az iskolaszék, c) a szülői szervezet, d) az iskolai diákönkormányzat, e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat, f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara, g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, h) a működtető önkormányzat véleményét.

23 EGYEZTETÉSEK 3. 31. § (2) d) a fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetői megbízást, nem kell alkalmazni a 67. § (7) (pályázat) bekezdésében és a 83. § (3) bekezdés e) (véleményeztetés) pontjában foglaltakat. Kt.!

24 TEÁOR-SZAKFELADAT? A Magyar Államkincstár állásfoglalása:
Alapfeladatok: Nkt. 4. § 1. (alapító okirat, nyilvántartás, működési engedély) Szakfeladatok: 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet (működései engedély, NAKINTOR)

25 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet
Független vizsga 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 33. § (1) bh) Térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát,


Letölteni ppt "Segédletek, adatlapok letölthető nyomtatványok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések