Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon."— Előadás másolata:

1 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

2 KISTÉRSÉGI ÉRTÉKELÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA

3 Néhány alapelv A hálózatszemlélet nem más, mint egymás lehetőségeinek kiegészítése A kistérségi szint nem szűkíti, hanem bővíti a lehetőségeket A jövő a minőségről szól: hatékony, eredményes feladatellátás A fejlesztés, előrelépés alapja a valós helyzet objektív feltárása Ha az értékelésnek nincs következménye, nincs értelme (felelősség, megoldások, segítség)

4 Miért van szükség a kistérségi értékelési rendszer kialakítására? helyzetelemzések elkészítése / intézkedési terv, intézményfenntartó társulások/, kistérségi fejlesztési irányok, célok, kijelölése, az esélyegyenlőség biztosítása, a minőségi szolgáltatások kistérségi megszervezése, a települési önkormányzatok közötti koordináció (milyen színvonalon tudják ellátni és értékelni a közoktatási szolgáltatásaikat), az intézmények partnerei részéről milyen igények jelentkeznek, mennyire elégedettek

5 A kistérségi közoktatási értékelési rendszer kialakításának célja, felépítése Célja: Segítse a minőségi közoktatási szolgáltatások fejlesztését, az eredményes, hatékony feladatellátást. Felépítése: A kistérségi közoktatási értékelési rendszernek – más értékelési rendszerekhez hasonlóan – három, egymással szoros tartalmi kapcsolatban álló összetevője van: a) értékelési koncepció, b) maga az értékelési rendszer c) értékelési, mérési program

6 Értékelési koncepció Az értékelési koncepció kialakításának szakmai előzményei, helyzetelemzés Az értékelési koncepció alapelvei Az értékelési célok Az értékelés területei a kistérségben Az értékelés eredményeinek felhasználása Az értékelési koncepció felülvizsgálata

7 Az értékelési koncepció alapelvei A kistérségi értékelési rendszernek minden intézményre kiterjedő érvényességű és az egyes intézmények által választható elemekkel egyaránt rendelkeznie kell Az értékelés az intézményi belső folyamatok fejlesztését segítse, az óvodák, iskolák pedagógiai eredményeit a nevelési-, ill. pedagógiai programokban és az IMIP-ekben megfogalmazott célokhoz viszonyítsa, legyen alkalmas a pedagógiai hozzáadott érték elemzésére Az értékelés fejlesztő célú legyen, és segítse elő a minőség javítását Az értékelés vegye figyelembe az intézmények különbségeit (profil, személyi és tárgyi feltételek, tanulók szocio - kulturális háttere) Az intézményértékelés a nevelő-oktató munkán kívül a működés egyéb területeire is terjedjen ki (feltételrendszer, erőforrás- gazdálkodás- és fejlesztés, szervezeti és működési kérdések) Az értékelés legyen reális, objektív, megbízható Az értékelés szempontrendszere legyen mindenki által elfogadott és nyilvános

8 Az értékelési célok A kistérség kiemelt feladatai megvalósulásának figyelemmel kísérése. A kistérségi és/vagy az önkormányzati minőségirányítási programokban foglalt elvárások teljesülése Az intézményekben folyó pedagógiai munka eredményességének megállapítása A közoktatási szolgáltatásokban közvetlenül érintettek (szülők, tanulók, pedagógusok és alkalmazottak) elégedettségének növelése Az erőforrások biztosítása, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának javítása A pedagógiai munka eredményességének és a ráfordítások hatékonyságának együttes javítása

9 Értékelési rendszer – egy lehetséges modell Kistérségi értékelés területei Értékelési szint Információ felhasználója 1. Feltételrendszer 1. 1. Tárgyi feltételek épület, környezet felszereltség, eszközök férőhely, kapacitás 1. 2. Társadalmi feltételek oktatáspolitika elvárások, elégedettség szocio - kulturális háttér munkaerő-piaci környezet 1. 3. Pénzügyi feltételek költségvetés egyéb források: alapítványok térítéses képzés pályázatok 1. 1. Kistérség értékel 1. 2. Kistérség értékel 1.3 Fenntartó értékel Kistérségi szinten összehasonlító elemzések 1. 1. Kistérség, fenntartó, intézmény 1. 2. Kistérség, fenntartó, intézmény 1.3. Kistérség, fenntartó, intézmény

10 Kistérségi értékelés területei Értékelési szint Információ felhasználója 2. Humán tényez ő k 2. 1. A pedagógusok minősége kor, nem, végzettség mesterségbeli tudás, továbbképzés külső szakmai elismertség, keresettség 2.2 Eredményesség ó vodai mérési-értékelés rendszer alapján kimutatható eredmények országos kompetenciamérés eredménye versenyeredmények, továbbtanulás tudásszint-mérések eredményei lemorzsolódás egyéb kompetenciák: szociális és életvezetési kompetenciák erkölcsi ítélőképesség, viselkedés tanulási motiváció, attitűd 2.1. Kistérség értékel 2.2. Kistérség értékel Intézmény értékel 2.1 Kistérség, fenntartó, intézmény 2.2 Kistérség, fenntartó, intézmény Intézmény

11 Kistérségi értékelés területei Értékelési szint Információ felhasználója 3. Szervezet és működés 3. 1. Struktúra és vezetés információ és döntéshozatali rendszer szervezettség, szabályozottság a vezetés minősége, elfogadottsága tanügyigazgatási tevékenység, dokumentáció erőforrások hasznosítása, gyarapítása 3. 2. Szervezeti kultúra értékek, célok, küldetés elvek, normák, elégedettség problémamegoldás, konfliktuskezelés tantestületi, tanítási klíma 3.3. Pedagógiai folyamatok pedagógiai, nevelési, oktatási program tanulásirányítás, teljesítménykövetés különbségek kezelése innovációk 3. 4. Külső kapcsolatok kapcsolat a szülőkkel együttműködés más intézményekkel ismertség, PR 3.1. Fenntartó értékel 3. 2 Intézmény értékel 3.3 Fenntartó értékel Intézmény értékel Kistérség értékel 3. 4. Kistérség értékel 3.1. Fenntartó, intézmény 3. 2 Intézmény 3.3 Fenntartó, intézmény Intézmény Kistérség, fenntartó, intézmény 3. 4. Kistérség, fenntartó, intézmény

12 Értékelési, mérési program Célok Az értékelés kiemelt területei Módszerek eljárások Az értékelés érintettjei Intézményi önértékelés Külső értékelés Értékelés Javasolt időpontja A hozzáadott (pedagógiai) érték követésével az intézmények- ben folyó szakmai, pedagógiai munka eredményesség ének növelése Intézményi célok megvalósulása. Szakmai vezetés. A pedagógiai folyamatok irányítása. A tanítás-tanulás folyamatának szabályozottsága. ___________________ A tanulók felkészült- sége: versenyered- mények, tovább- tanulás, lemorzso- lódás, tudásszint-mérések a helyi tantervi követel- mény alapján  Különbségek kezelése, diákok tudása közötti távol- ság változása Dokumentumelem z é s,nevel é si, pedag ó giai programok, tantervek, tan á ri programok, vizsgadokumentu mok elemz é se _________________ Dokumentumok, adatok, eredm é - nyek elemz é se. Trendvizsg á lat. K ö vetelm é nyrend szer alapj á n elk é sz í tett tesztek. Interj ú k, tanul ó i teljes í tm é nyek elemz é se, k ö vet é si rendszer vizsg á lata Int é zm é ny- vezetés Pedag ó gu- sok, Tanul ó k _____________ Int é zm é ny- vezetés, Pedag ó gu- sok, Tanul ó k Int é zm é ny- vezet é s ___________ Munka- k ö z ö ss é g Int é zm é ny- vezet é s Fenntart ó ________ Kist é rs é g K é t é vente É vente

13 C é lok Az é rt é kel é s kiemelt ter ü letei M ó dszerek elj á r á sok Az é rt é kel é s é rintettjei Int é zm é nyi ö n é rt é kel é s K ü lső é rt é kel é s É rt é kel é s Javasolt időpontja. A hozz á adott (pedag ó giai) é rt é k k ö vet é s é vel az int é zm é nyekben foly ó szakmai, pedag ó giai munka eredm é nyess é g é n ek n ö vel é se Orsz á gos kompetenciam é r é s eredm é nyei kist é rs é gi szinten Teszt Tan á rok 4.,6.,8. é vf. tanul ó i Int é zm é nyvez. munkak ö z ö ss é g Kist é rs é g É vente Tanul á si k é pess é gek vizsg á lata  Sz ö veg é rt é s- alkot á s kompetencia  Matematikai kompetencia  IKT kompetencia  Gondolkod á si k é pess é g A kist é rs é gi koncepci ó ban az int é zm é nyek pedag ó giai program- j á ban is kiemelt ter ü letek eredm é - nyeinek folyamatos k ö vet é se vizsg á lata, tesztek, k é rdő í vek alkalmaz á s á val Diagn. tesztek K é pess é gek m é r é s é re alkalmas tesztek 1. é vf. tanul ó i 5.,7., 9., é vf. tanul ó i Int é zm é nyvez. munkak ö z ö ss é g Kist é rs é g É vente Tanul ó i moti- v á ci ó, attitűd Szociokultur á lis h á tt é rvizsg á lat K é rdő í vek5., 7., 9. é vf. tanul ó i 10. é vf. tanul ó i Int é zm é nyvezet é s, Munkak ö z ö ss é g Kist é rs é g É vente Szoci á lis kompetencia K é rdő í ves m ó dszer6., 8.,10. é vf. tanul ó k Int é zm é nyvezet é s, Munkak ö z ö ss é g Kist é rs é g É vente

14 Az értékelés eredményeként keletkező adatrendszer Az é rt é kel é s eredm é nyeiAz é rt é kel é s eredm é nyek é nt keletkező adatrendszer Tanul ó kra, tanul ó csoportokra Teljes í tm é nymutat ó Motiv á ci ó s index Attitűdindex Sz á m Pedag ó gusokra M ó dszertani kult ú ra t é rk é pKateg ó riamutat ó Folyamatokra Folyamatle í r á sokKateg ó riamutat ó T á rgyi felt é telekMegfelelős é gi mutat ó k T á rsadalmi felt é telek Szocio-kult ú r á lis h á tt é r Munkaerő-piaci k ö rnyezet Grafikonok, diagramok P é nz ü gyi felt é telek%-os hat é konys á gi mutat ó k, ar á nyp á rok Szervezeti kult ú raStandardhoz viszony í tott sz á mok

15 Mit kezdünk az adatokkal?

16 Mit tehet a kistérség? Közös mérések Mérőeszközök: külső szakértők, szolgáltatók által készített közösen, térségi szinten fejlesztett Lebonyolítás megszervezése (erőforrások) Kiértékelés, elemzés Eredmények alapján a továbblépés irányainak kijelölése Intézményi fejlesztések szakmai támogatása (szakemberek közös „alkalmazása”)

17 A kistérségi mérések előnyei Összehasonlíthatóság Gazdaságosság Speciális szakértelem „közös használata” Szakmai együttműködés, egymástól való tanulás

18 TÁMOP 3.1.4. Javaslat a Minőségirányítási program átdolgozására

19 Minőségcélok 1.Az intézmény küldetésében, jövőképében, minőségpolitikában jelenjen meg a kulcskompetenciák fejlesztése 2.A minőségcélok közé kerüljön be: –a kompetencia alapú oktatás eredményességét támogató új tanulás szervezési eljárások alkalmazása –olyan óvodai, iskolai légkör biztosítása, melyben a gyerekek önállóan is kezdeményezhetnek, együtt dolgozhatnak és tanulhatnak, közös felfedezéseket tehetnek –a pedagógusok körében folyamatos képzés (külső, belső, önképzés) keretében a mesterségbeli tudás bővítése, amellyel hatékony kompetenciafejlesztést tudnak végezni, különös tekintettel az IKT alkalmazására.

20 Vezetés területén Tervezés, szervezés: –Önálló innováció, team munka tervezésének beépítése Ellenőrzés, értékelés: –TÁMOP tartalmak, mint értékelési területek beépítése + az értékelő személye (átruházott hatáskörök) –Pedagógusok, munkatársak értékelési rendszerében jelenjenek meg a szempontok között az új tanulásszervezési módszerek, eljárások, technikák –Intézményi önértékelésben jelenjen meg a kulcskompetenciák fejlesztésének eredményessége

21 Partnerkapcsolatok terén Partneri elégedettség mérésben jelenjenek meg a tanítási-tanulási folyamat szervezésével, új oktatásszervezési eljárások, munkaformák, új módszerek alkalmazásával kapcsolatos kérdések.

22 Erőforrások területén Pedagógusok kiválasztásának elveiben jelenjen meg a szempontok között az új tanulásszervezési módszerek, eljárások, technikák területén szerzett tapasztalatok, illetve pályakezdő esetén az ilyen irányú elkötelezettség. Pedagógusok továbbképzési rendszerében kerüljön előtérbe a kompetencia alapú nevelésre, oktatásra, valamint az IKT alkalmazásra való felkészülés.

23 Nevelés-oktatás folyamatai  Az intézmény pedagógiai munkájába beépülő folyamatok szabályozása (projekt, témahét, saját innováció - tartalmi, időbeli szabályozási elemek)  Óvodában a helyi mérési-értékelési rendszer működtetése, a gyermekek fejlődésének nyomonkövetése  A tanulók értékelése során alkalmazott, hagyományostól eltérő módszerek (kooperatív munkák, projektmunka során alkalmazott értékelési eljárások), ezek szerepe, súlya az osztályzatok kialakításában (Helyi tantervben is!)  Tanulókra irányuló belső és külső mérések rendszerének szabályozása  HT  IMIP Melyik évfolyamon, MIT?  HT MIKOR, HOGYAN?  IMIP PL:  diagnosztikus mérések: DIFER, 5, 7, 9 osztály év eleji mérések  nevelési területek, motiváció, szociometriai mérések…  az országos kompetenciamérések eredményeinek feldolgozása, nyilvánossá tétele, intézkedési terv készítésének rendje

24 Egyéb szabályozások kiegészítése Szükség szerint! PL: Ha van tanügyi dokumentumok vezetésére vonatkozó szabályozás: témahét, projekt, IKT-val támogatott órák, foglalkozások, tantárgytömbösítés egységes jelölése a naplóban, stb. TÁMOP Fenntarthatóságának szabályozása

25 Segítség tanulói mérésekhez, fejlesztésekhez Kompetencia alapú mérőeszközök: www. ementor.hu www. kompetenciameres.hu feladatbank www. Sulinovadatbank.hu kompetencia alapú programfejlesztés – programcsomagok adatbank kompetencia alapú oktatási programcsomagok programcsomagok kompetenciamérés programcsomagok szövegértés 5. évfolyam „A” csomag alul: Mérés-értékelés 1-4. évfolyam „A” modul alul színes táblában: feladatbank 2. 3, 4, stb

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések