Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Cseh Györgyi Qualitas T&G Kft. ügyvezető SZTE KÖVI oktató SZERVEZETELMÉLET.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Cseh Györgyi Qualitas T&G Kft. ügyvezető SZTE KÖVI oktató SZERVEZETELMÉLET."— Előadás másolata:

1 1 Cseh Györgyi Qualitas T&G Kft. ügyvezető SZTE KÖVI oktató SZERVEZETELMÉLET

2 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet2/29 Feladat 1 Fogalmazzátok meg néhány mondatban, hogy mi a szervezet?

3 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet3/29 A szervezet fogalma  A szervezet „két vagy több ember szándékosan összehangolt tevékenységének rendszere”. (Barnard l. Klein, 2001, 370. o.)  A szervezet több személy tevékenységének ésszerű koordinációja valamely közös, kinyilvánított szándék vagy cél megvalósítására a munkamegosztás és a tevékenységi körök megosztása, a tekintély és a felelősség hierarchia alapján. (Schein, 1978) A szervezetet a cél tartja össze!

4 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet4/29 Szervezet Jellemzői:  Nyitott rendszer, állandó kölcsönhatásban van a környezetével.  Többcélú, sok funkciós rendszer.  Számos alrendszerből áll, amelyek dinamikus interakcióban állnak egymással, egymástól is kölcsönösen függnek.  Dinamikus környezetben működik, amely környezet további alrendszereket foglal magába követelmények, kényszerhatások).  A szervezet és környezete között kiépült többszörös kapcsolat megnehezíti egy adott szervezet határainak pontos körülírását. Fogalmát talán a bemenet, átalakítás, kibocsátás folyamataival közelíthetjük meg leginkább, mint a méret, forma, funkció vagy struktúra. (Schein, 1976)

5 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet5/29 A szervezet nem más, mint az egymással kölcsönös függőségi viszonyban álló csoportok hálózata, amelyben a különböző csoportok közötti kapcsolatokat az egymás közötti verseny (és az ebből adódó versengő, kompetitív stratégiák), illetve az együttműködés (a kooperatív stratégiák) jellemzik. (Mastenbroek, 1991)

6 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet6/29 Szervezetelmélet fejlődése  A szervezet mint gép (mechanisztikus modell)  A szervezet mint élő organizmus  A szervezet mint agy  A szervezet mint kultúra  A szervezet mint politikai rendszer Lásd Csapó Judit: Szervezetelmélet

7 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet7/29 Szervezetelméleti modellek  Racionális cél modell (Taylor)  Belső folyamatok modell (Max Weber és Henri Fayol)  Emberi kapcsolatok modell (Elton Mayo) – 1930- as évek, gazdasági világválság  Nyitott rendszer modell (Katz, Kahn, Lawrence, Lorsch) – század második fele Baráth Tibor: Hatékony iskola modul Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés

8 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet8/29 A szervezetek kialakítását, működését és megváltoztatását befolyásoló tényezők  Környezet  Az intézmény adottságainak befolyásoló szerepe  A szervezet alapfeladatinak jellege (tevékenységi köre)  Stratégia  A szervezet tagjai (vezetők és beosztottak) jellemzői 1. fólia

9 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet9/29 Feladat Mindannyian életünk nagy részét iskolákban töltöttük. Több évet mint diák, jó néhányat mint tanár vagy vezető. Lassan már létezni sem tudunk a csengetés és a kölyökzsivaj nélkül. Egyéni munka Válassz ki egy számodra emlékezetes iskolát! Próbáld meg kiszűrni azokat a jellemzőket, amelyek miatt ez az iskola emlékezetes maradt. Csoportmunka  Beszéljétek meg a tapasztalatokat, s próbáljátok a jellemzőket csoportosítani. Prezentáció, összehasonlítás

10 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet10/29 Munkaszervezetek jellemzésére használható dimenziók  Struktúra  Vezetés  Célok-feladatok-technológia  Feladat-, hatáskör és felelősségmegosztás  Döntéshozatal  Információáramlás  Motiváció  Kapcsolatok, kommunikáció, problémamegoldás, konfliktuskezelés  Ellenőrzés, értékelés  Pénzügyi források  Szabályozottság, munkaszervezés  Kultúra  Klíma

11 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet11/29 Feladat  Szervezet-e az iskola, az óvoda? Milyen sajátosságok jellemzik az egyes dimenziók mentén? Csoportmunka, majd megbeszélés  Rajzoljátok le saját szervezetek struktúráját! Néhány rajz megtekintése

12 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet12/29 Strukturális jellemzők  Munkamegosztás  Hatáskörmegosztás  Koordinációs eszközök  Konfiguráció Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés

13 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet13/29 Munkamegosztás Egy nagyobb feladatkomplexum részfeladatokra bontása és a részfeladatok egyes szervezeti egységekhez való telepítése. Lehet:  Funkcionális elvű: pl. alsós nevelők, felsős nevelők, napközis nevelők  Tárgyi elvű: pl. a szaktárgyi munkaközösségek  Regionális elv: pl. új épület, régi épület (Két- és többdimenziós szervezetek)

14 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet14/29 Hatáskörmegosztás Lehet:  Egyvonalas szervezet: alárendelt egység, személy, csak egy felsőbb szervezeti egységtől kap feladatot.  Többvonalas szervezet: két vagy több felsőbb szervezeti egységtől kap feladatot.

15 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet15/29 Koordinációs eszközök Részeknek a szervezeti célok érdekében történő összefogása Lehet:  Technokratikus: szabályok, szabályzatok, tervek, menetrendek, költségkeretek  Strukturális: hierarchia, alá és fölérendeltségi viszonyok  Személyorientált: szervezeti kultúra, belső értékrend, konfliktusfeloldás

16 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet16/29 Konfiguráció Származtatott strukturális jellemző, az első három alakítja ki. Lehet:  Hierarchikus szintek száma  Egy vezető alá tartozó beosztottak száma  Szervezeti egység mérete

17 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet17/29 Szervezeti alapformák  Lineáris  Funkcionális  Törzskari  Lineáris-funkcionális  Divizionális  Projekt, team, mátrix szervezet F1-F7

18 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet18/29 Szervezetek dekomponálása Dekomponálás: szervezeti alrendszerek elkülönítése  Funkcionális,  Tárgyi és regionális,  Folyamatelvű,  Stratégiai,  Információs elvű felbontás.

19 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet19/29 Szervezetek differenciálódása Dimenziói:  Eltérő célok, érdekek,  Eltérő időorientáció,  Eltérő szervezeti megoldások,  Eltérő vezetési stílus és kultúra. Cél, folyamat, struktúra és szabályozás kapcsolata. F8

20 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet20/29 CÉLOK, TECHNOLÓGIA, STRUKTÚRA, POLITIKÁK, ELJÁRÁSOK, TERMÉKEK, PÉNZÜGYI ERŐFORRÁS VÉLEKEDÉSEK, TUDÁSOK, ÉRTÉKEK, FELTEVÉSEK, HIEDELMEK, ÉRZÉSEK, ATTITŰDÖK, INFORMÁLIS INTERAKCIÓK, CSOPORTNORMÁK Informális jellemzők Forrás: DAFT, R.L.: Organizational Theory and Design (4th ed.) West Publishing Co., New York, 1992. P.318

21 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet21/29 Szervezet-e az iskola, az óvoda?  létezik egy vagy több átfogó, közös cél, aminek az érdekében működnek  a tagjaik között munka- és felelősség-megosztás van, ez teszi lehetővé a célok elérését  alkalmazottaik együttműködve, összehangoltan tevékenykednek  a feladatok és felelősség megosztása révén különböző szerepek alakulnak ki bennük (pl. matematikát tanító tanárok, a természettudományi munkaközösség vezetője, a diákönkormányzat segítője, a felsős igazgatóhelyettes, gazdasági vezető, iskolatitkár)  felépítésükben, struktúrájukban megragadhatók bizonyos hierarchikus viszonyok: vannak beosztottak, vezetők.

22 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet22/29 Szervezeti egészség és betegség Vezetői attitűdök Beteg: a menedzser „tekintélyszemély”  a legtöbb döntést saját maga számára tartja fenn  az alacsonyabb szinteken lévők ítéleteit nem tiszteli  elbátortalanít az újítástól  az intézmény hagyományaira támaszkodik kizárólagosan.

23 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet23/29 Szervezeti egészség és betegség Egészséges: a menedzser az Y elmélet értelmében tevékenykedik  vezetési stílusa rugalmas  bízik beosztottjaiban  támogatja a team munkát és a felelősség megosztását a szervezeten belül  tiszteletben tartja az alacsonyabb szinteken lévők ítéletét  örömmel fogadja mások újító kezdeményezéseit.

24 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet24/29 Szervezeti egészség és betegség Dolgozók attitűdjei Beteg:  a dolgozónak nincs személyes befektetett érdeke a szervezet céljait illetően  előfordul, hogy a dolgozók nem értik a szervezet céljait, vagy ha igen, nem azonosulnak azokkal  úgy érzik a szervezetet nem érdekli a személyes „jól” léte  felismerik, hogy véleményük iránt nem érdeklődnek, s ha mégis, kifejezik ezt nem fogadják örömmel  a dolgozók kritizálják azt, ahogyan történnek a dolgok, de úgy érzik ők nem tudnak változtatni a dolgokon  gyakran megunták a munkájukat és úgy érzik nincs nyertes, csapdahelyzetbe kerültek (sokan ezt a kiégés első jelének tekintik).

25 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet25/29 Szervezeti egészség és betegség Egészséges:  megértik és azonosulnak az intézmény céljaival  úgy érzik, hogy személyes értékeiket és céljaikat elismerik  tudják, hogy visszajelzéseiket építő kritikaként fogadja a vezetőség  megelégedettség jellemzi őket munkájukban  ha néha beleragadnak egy-egy problémahelyzetbe, tudják a szervezetben milyen mechanizmusok állnak rendelkezésre ennek megváltoztatására és használják is ezeket.

26 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet26/29 Szervezeti egészség és betegség Interperszonális kapcsolatok Beteg:  a személyes kapcsolatokból hiányzik a hitelesség  a dolgozók játszmákat játszanak  konfliktusok rejtetten maradnak és belügyként kezelik  az emberek elszigeteltnek és sérülékenynek érzik magukat  a dolgozók versengenek egymással, védik saját területüket és általában inkább önmagukra vigyáznak, mintsem egymásra.

27 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet27/29 Szervezeti egészség és betegség Egészséges:  az emberek úgy érzik szabadok lehetnek és adhatják önmagukat  a munkatársakkal álca és képmutatás nélkül építhetnek kapcsolatot  konfliktusok esetén ezek kezelése nyíltan történik  mivel az őszinte megtárgyalás elfogadott, ezért az emberek nézeteltéréseiket úgy tudják kezelni, hogy nem tartanak haragot egymással  a dolgozók azonosulnak saját csoportjukkal  élvezik a team munkát  nem érzik magukat egyedül vagy fenyegetve  gondoskodó attitűddel viszonyulnak egymáshoz.

28 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet28/29 Szervezeti egészség és betegség Problémamegoldás és krízismenedzsment Beteg:  gyakran megragad a vezetés rugalmatlan attitűdje miatt, amelyben az eljárásokat fontosabbaknak tartják, mint a probléma lényegét  a probléma lényeges pontjait elkerülhetik, ha úgy érzik, hogy feltárásuk a vezetőt sértheti  ha a probléma krízissé alakul, akkor a legtöbb dolgozó visszavonul és nem vállal felelősséget  egymást okolják és hagyják, hogy más rendezze el a problémát.

29 Szegedi TudományegyetemSzervezetelmélet29/29 Szervezeti egészség és betegség Egészséges:  a vezetés és a dolgozók is a probléma tartalmára figyelnek  nem siklanak el a kényelmetlen elemek felett  a hangsúly a mindenki számára elfogadható megoldáson van  a krízis és probléma még inkább összehozza a csoportot, teamet  a potenciális veszélyekkel inkább szembenéznek, mint csoport.


Letölteni ppt "1 Cseh Györgyi Qualitas T&G Kft. ügyvezető SZTE KÖVI oktató SZERVEZETELMÉLET."

Hasonló előadás


Google Hirdetések