Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Cseh Györgyi Qualitas T&G Kft. ügyvezető SZTE KÖVI oktató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Cseh Györgyi Qualitas T&G Kft. ügyvezető SZTE KÖVI oktató"— Előadás másolata:

1 Cseh Györgyi Qualitas T&G Kft. ügyvezető SZTE KÖVI oktató
Szervezeti kultúra Cseh Györgyi Qualitas T&G Kft. ügyvezető SZTE KÖVI oktató

2 Az összeállítás a következő szakirodalmak felhasználásával készült:
Bakacsi Gyula (1998): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. Barlai Róbertné (2001): A szervezeti kultúra diagnosztizálása és fejlesztése. Munkafüzet. Szegedi Minőségbiztosítási Konferencia Cseh Györgyi (2003): A szervezeti kultúra fejlesztése. In: Baráth (szerk.): Értelmezési és bevezetési útmutató a Comenius 2000 II. intézményi modellhez. PTMIK Comenius Programigazgatóság, kézirat. Baráth Tibor (1996): Hatékony iskola. Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző Intézet tananyag, Szeged. Serfőző Mónika (2004): Az iskolák szervezeti működése, szervezeti kultúrája. (Jegyzet Az iskolai szervezetelmélet és szervezetfejlesztés c. tantárgyhoz. ELTE PPK Iskolapszichológia szakirány) Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

3 A szervezeti kultúra fogalma
A szervezeti kultúra a tagok által elfogadott, közösen értelmezett, mélyen beágyazódó értékek, attitűdök, meggyőződések, hiedelmek és normák rendszere; az intézményre jellemző viselkedésminták együttese. A kultúra tanulási folyamat eredménye, probléma-megoldási, alkalmazkodási cselekvések vezérlője; a működés lényegi sajátosságait, az ezekben megjelenő alapértékeket, valamint a látható és láthatatlan szimbolikus elemeket jelenti, mely által a szervezet tagjai megteremtik a közösség érzetét. Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

4 A szervezeti kultúra szintjei
Fólia 1 Az iskola/óvoda szervezeti kultúrájának vázlata Fólia 2 Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

5 Iskolai légkör – iskolai kultúra
munkafeltételek észlelése tanári értékek és normák megosztott, közös feltevések, értékek és normák aktuális munkafeltételek iskolai klíma iskolai kultúra Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

6 A szervezeti kultúra sajátosságai
Domináns kultúra — szubkultúra Vallott értékek – közvetett értékek Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

7 Az iskolai szervezeti kultúra tartalma F3
Azonosulás a munkakörrel vagy a szervezettel Egyén- vagy csoportközpontúság (individualizmus-kollektivizmus) Humán orientáció Belső függés-függetlenség Erős vagy gyenge kontroll Kockázatvállalás-kockázatkerülés Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

8 Teljesítményorientáció Konfliktustűrés – konfliktuskerülés
Cél- eszközorientáció Nyílt-zárt rendszer Időorientáció Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

9 A szervezeti kultúra megnyilvánulási szintjei
Hagymamodell A kultúra közvetlenül észlelhető (látható, hallható) jelei — artefaktumok Értékek, hiedelmek, ideológiák szintje A kultúra mélyrétegei — Alapvető előfeltevések Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

10 Az iskolai kultúra közvetlenül észlelhető jelei
Vizuális, materiális megnyilvánulások, jelképek Létesítmények, felszerelés Nevezetes eseményeket idéző tárgyak és emlékek Logó, embléma, címer Öltözködés, egyenruha Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

11 Fogalmi, verbális megnyilvánulások
Az intézmény neve Az intézmény pedagógiai és nevelési programja A tanterv Intézményi kommunikáció Metaforák Intézményi hősök és sztorik Intézményi struktúra Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

12 Viselkedésbeli megnyilvánulások
Ünnepek, szertartások Mindennapi rituálék, szokások Munkaszervezési mód, eszközök A nevelés-oktatás folyamata A szervezeti működés sajátosságai Szabályok és előírások A lelki és közösségi támogatás Az iskola és környezetének együttműködése Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

13 Az iskolai kultúra közvetlenül nem észlelhető alapjai
Az értékek a viselkedés irányelvei és motívumai, prioritásokat jelentenek, a dolgok elérni kívánt állapotára utalnak, azt fejezik ki, hogy szerintünk hogyan kellene lennie valaminek. A filozófia voltaképpen az értékekből tevődik össze, az iskolai filozófia az elfogadott értékek formális visszatükröződése. Néhány intézmény egy konkrét pedagógiai filozófiát vall, például a Waldorf óvodák és iskolák Rudolf Steiner gondolatrendszere, filozófiája szellemében működnek. A világnézet a filozófiából alakul ki, annak egy koncentráltabb, körülhatároltabb nézetére összpontosít. A felekezeti intézmények esetén értelmezhető ez a legkönnyebben. Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

14 A kultúra szerepe az intézmények működésében
A külső környezethez való alkalmazkodás Belső integráció kialakulása A kultúra meghatározza, miként lássuk, halljuk és értelmezzük a dolgokat, hogyan érezzünk, minek örüljünk, min bánkódjunk, hogyan gondolkodjunk és cselekedjünk. A kultúra viselkedéses irányelveket nyújt. A szervezeti kultúra kontrollként is működik, általa érzékelik az emberek, hogy mit vár el tőlük a közösség. Az adott szervezethez tartozás része az egyének szociális identitásának, a kultúra — elsősorban a látható megnyilvánulásai révén — kijelöli a szervezet külső határait, segíti a más szervezetektől való megkülönböztetést. A szervezeti kultúra belső motivációs erőként is funkcionál. A szervezeti kultúrában megőrizzük a sikeresnek bizonyuló probléma-megoldási módokat, tapasztalatokat. A kultúra átörökítése a szervezet hosszú távú alkalmazkodó képességének egyik összetevője, biztosítja a folyamatosságot a szervezetek életében. Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

15 A szervezeti kultúra kialakulását befolyásoló tényezők
Külső hatások:pl. társadalmi környezet, család, politika, vallás Szervezetspecifikus tényezők: pl. vezetés stílusa, szakértelem foka, kommunikáció kialakult rendje. A szervezet történelme, hagyományai:pl. legendák, mítoszok a szervezet elmúlt életéből, melyek mai is élnek és hatnak. Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

16 A kultúra alakulását és változását befolyásoló tényezők
A kultúra egy olyan társas tanulási folyamat eredménye, amely a szervezet alapításának pillanatában veszi kezdetét. a nemzeti kultúra - Globe társadalmi kultúra piaci (üzleti) környezet és az alapító(k) Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

17 Handy szervezeti kultúra tipológiája
Személy-kultúra Hatalom-kultúra Szerep-kultúra Feladat-kultúra Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

18 Feladat Osszon szét a négy típus között 100 pontot aszerint, hogy a fenti kultúratipológiák mennyire azonosíthatók az Ön intézményében! Röviden foglalja össze írásban e modell szerint az Ön szervezete kultúráját! Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

19 Quinn „versengő értékek” modellje
Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

20 Racionális célmodell – Célorientált kultúra
Belső folyamatok modell – Szabályozó kultúra Emberi kapcsolatok modell – Támogató kultúra Nyitott rendszer modell – Innovatív kultúra Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

21 Feladatok Hogyan működik a különböző kultúrákban:
Innováció DÖK Konfliktuskezelés Teljesítményértékelés Osszon szét 100 pontot a fenti A-D típusba sorolt kultúrák között aszerint, hogy az egyes típusokban leírtak mennyire jellemzőek az Ön intézményére! Majd röviden jellemezze a Quinn modell alapján intézménye kultúráját! Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

22 Állati! Milyen állatcsoporthoz hasonlítod szervezeted kultúráját és miért? Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra

23 A szervezeti kultúra vizsgálata: módszerek, problémák
Kvantitatív módszerek - kérdőívek Kvalitatív módszerek- megfigyelés Töltsd ki Az iskolád szervezet, ahogy Te látod kérdőívet! Szegedi Tudományegyetem Szervezeti kultúra


Letölteni ppt "Cseh Györgyi Qualitas T&G Kft. ügyvezető SZTE KÖVI oktató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések