Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

F E J L Õ D É S É S K I B O N T A K O Z Á S

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "F E J L Õ D É S É S K I B O N T A K O Z Á S"— Előadás másolata:

1 F E J L Õ D É S É S K I B O N T A K O Z Á S

2 E V O L Ú C I Ó VAGY T U D A T O S T E R E M T É S
N A P J A I N K K É R D É S E E V O L Ú C I Ó VAGY T U D A T O S T E R E M T É S

3 E l m é l e t „A S Z E M T A N A” „A S Z Í V T A N A” KÖNYV – TUDÁS
Az érzékelt (“látott”) világhoz kötött ismeretek halmaza Az ismeretek – megtanulhatók/taníthatók – felvett alaptételek köré – logikával rendezhetõk – szembeállíthatók Az intellektus világa: – okos(kodó) emberek vitatkozás/fanatizmus a formával foglalkozik – a részletek elfedik az egészet „A S Z E M T A N A” SZELLEMI TUDÁS Az élményekből, felismerésekbõl származó/felépülõ belsõ tudás Ez a tudás – megszerezhetõ – de nem tanítható – bölcs mondásokba, hasonlatokba befoglalható – nincs szembenállás Az intuíció világa – bölcs emberek, bölcs mosoly – a tartalommal foglalkozik – az egész tartalmazza a részleteket „A S Z Í V T A N A” . .

4 E l m é l e t A TÉR káprázata az elkülönültség
Külön (legkívül) a személyiségek Együtt (beljebb) az egyéniségek és a monádok

5 E l m é l e t Elkülönültség: (milyen szinten nézzük?)
… / elemi rész / atom / molekula / vegyület / fehérjék / sejtek / szövetek / szervek / szerv-csoportok / szervezet (élôlény) / élôlények közössége / népesség / földi élet /… a láncolat a végtelen Egy-bôl a teljes különálláson át a végtelen EGYSÉG felé tart

6 E l m é l e t IDŐ: periódikus folyamatok száma homokszemek pergése, inga lengése Az IDÕ káprázata a mulandóság múlt ====> jelen ====> jövô

7 E l m é l e t Mulandóság: (milyen szinten nézzük?)
… / esemény / élmény / tapasztalat / viselkedés / képesség / jellem / tudatos ember / tudatos önfejlesztés / szellemi kibontakozás / … a láncolat a végtelen Öntudatlan-ból a teljes különálláson át a végtelen TUDATOS felé tart

8 E l m é l e t Makrokozmosz Mikrokozmosz Isten-fogalom egység fejlődés
az ‘Abszolút’ a megnyilvánult és a megnyilvánulatlan a kettősség a hármasság a hetesség – és a ‘sok’ egység egy élet, egy törvény fejlődés a forma változása a természet – birodalmai – ciklusai Mikrokozmosz az ember az ember felépítése test – lélek – szellem élet és halál karma, dharma újraszületés a szellemi út tanítványság beavatások kibontakozás a tudat változása a szunnyadótól a tudatosig az eszközök változása A körülöttünk lévő világ eseményei nem a véletlen játé-kából jönnek létre – minden folyamatot törvények irányíta-nak, amely törvények puszta létezése is egy mögöttük álló Tudatosság-ra utal. Ilyen törvény pl. a periodicitás törvénye az ok és okozat törvénye a fejlődés és kibontakozás törvénye Ezt a mögöttük álló Tudatosságot sok néven emlegetik (Isten, Törvény, Menny, Nagy Építész, Fejlődés, stb. – itt a továbbiakban Logosz-nak nevezzük. A Logosz természete bennlakozik minden lényben (élő-ben és ‘élettelenben’ egyaránt), csak a megjelenési formája változik. Ezért is mondják, hogy mi emberek ‘Isten gyermekei’ vagyunk – és ez a mindenben jelenlévő isteni természet azt is jelenti, hogy mindnyájan testvérek vagyunk!

9 E l m é l e t ‘A B S Z O L Ú T’ : mindent és mindennek az ellentétét magában foglalja csak negatívan említhetõ (‘Semmi’, ‘AZ’ ) a Végsõ Ok, mert egyben önmaga oka is a gondolkodás eszközével megközelíthetetlen a ‘Naprendszer Ura’ (a ‘Logosz’) a képzeletünk eddig tud eljutni a ‘mindennapi’ Isten-fogalom használatakor .

10 E l m é l e t A megnyilvánult és a megnyilvánulatlan
a misztikus írások szerint a ‘teremtés’ periodikus folyamat, amely egy aktív és egy passzív szakaszból áll az aktív szakaszban AZ egy része hozza létre a megnyilvánult világot, a többi megnyilvánulatlan (‘mögötte’) marad a passzív szakaszban a megnyilvánult világ ‘megszûnik’, a teremtett ‘visszavonul’ AZ-ba és az egész megnyilvánulatlanná válik .

11 E l m é l e t Kettõsség (dualitás)
a tudat (‘purusha’) és az anyag (‘prakriti’) kettõssége az összetartó és formaképzõ erõ (‘fohat’) a tudat megtanulja, hogyan kell az anyagot a formák létrehozásával és működtetésével tökéletessé átszellemíteni az anyag megtanulja, hogyan kell a formák életében tökéletesen visszatükrözni a tudat hatását a kölcsönös egymásra-hatásból lesz a mozgás, az élet .

12 A M E G N Y I L V Á N U L T é s a M E G N Y I L V Á N U L A T L A N
E L E K T R O M O S S Á G V É G T E L E N SZELLEM POZITÍV NEGATÍV TEREMTETT VILÁG ANYAG FESZÜLTSÉG Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 3, p. 20 Az elektromossághoz hasonlóan, a kettősség kialakulása önmagában még nem hozza létre a megnyilvánulást. Az csak a hármasságban, a harmadik tényező, a két pólus közti kapcsolat létrejöttekor alakul ki. . TUDATOSSÁG VILÁGÍTÁS

13 E l m é l e t Hármasság (‘Szentháromság’)
akarat – bölcsesség – tevékenység (Atya Fiú Szentlélek) a három kiáradás az ‘anyag’ teremtése a formák létrehozása a formák ‘meg-lelkesítése’, a tudat beleköltözése’ .

14 A HÁROM TEREMTÕ KIÁRADÁS
Az anyag gyökere Az Isteni Hármasság A szellem gyökere 3. kiáradás 1. kiáradás Isteni Tudatosság 2. kiáradás ENERGIA  ANYAG ÉLET  FOLYAMAT SZELLEM  LÉLEK Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 35, p. 90 Az Isteni Hármasság kiáradásai kettős természetűek és hétszeresen fejeződnek ki. Az anyag hét rendje A HÉT SUGÁR AZ ÉLET HÉT BIRODALMA ANYAG fejlődése SZELLEM kibontakozása BIOLÓGIAI fejlődés

15 T E R E M T É S Létrejön a szellem – anyag kettősség
A homogén anyagban a szellem hatására forma alakul ki A kialakult anyagi forma a szellem további hatására életre kel

16 E l m é l e t A hetesség – és a ‘sok’
a hét ‘sugár’ - a teremtés egész folyamán akarat (1) – bölcsesség (2) – alkalmazkodás (3) – harmónia (4) – tudás (5) – odaadás (6) – rendezett (szertartásos) cselekvés (7) a hét (párhuzamos) fejlõdési rendszer emberi (1) – angyali (2) – géniuszi – további 4 a ‘sok’ ezek kombinálódása .

17 T E R E M T É S

18 A ‘teremtés’ folyamata Létrehozás (megalkotás)
Indíték Ötlet „Mint lent, úgy fent” Tervezés Elõkészítés . Létrehozás (megalkotás) Mûködõ alkotás Idõ (energia)

19 T E R E M T É S

20 T E R E M T É S

21 T E R E M T É S

22 T E R E M T É S

23 T E R E M T É S Életre keltés
az alkotó a mozdulatlan formába életerõt ‘lehel’ (kylkhor) „és formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az õ orrába életnek lehelletét” (Mózes I. 2.7.)

24 E V O L Ú C I Ó É S T U D A T O S T E R E M T É S
N A P J A I N K K É R D É S E E V O L Ú C I Ó É S T U D A T O S T E R E M T É S

25 G Y A K O R I Z S Á K U T C A Szervezet (forma) építése elsõ lépésként
„a tartalom megjön hozzá” ha megvan az eszme (tartalom), a forma köré rakódik Törekvés a környezet (forma) megváltoztatására ha megváltoztatom a belsõ(!) magatartásomat, a külsõ(!) környezet is megváltozik „átrendezõdik a színpad”

26 N A P J A I N K K É R D É S E F O L Y A M A T O S T E R E M T É S
A teremtõ akarat állandóan mûködik „A hatalmat megszerezni könnyû, megtartani nehéz!”

27 E G Y É L E T Fejlõdés Kibontakozás a forma változása a forma oldala
a természet birodalmai ciklusai a forma oldala az eszközök változnak Kibontakozás a tudat változása a szunnyadótól a tudatosig az eszközökön át az élet oldala az eszközök alkalmazkodnak A körülöttünk lévő világ eseményei nem a véletlen játékából jönnek létre – minden folyamatot törvények irányítanak, amely törvények puszta létezése is egy mögöttük álló Tudatosság-ra utal. Ilyen törvény pl. a periodicitás törvénye az ok és okozat törvénye a fejlődés és kibontakozás törvénye Ezt a mögöttük álló Tudatosságot sok néven emlegetik (Isten, Törvény, Menny, Nagy Építész, Fejlődés, stb. – itt a továbbiakban Logosz-nak nevezzük. A Logosz természete bennlakozik minden lényben (élő-ben és ‘élettelenben’ egyaránt), csak a megjelenési formája változik. Ezért is mondják, hogy mi emberek ‘Isten gyermekei’ vagyunk – és ez a mindenben jelenlévő isteni természet azt is jelenti, hogy mindnyájan testvérek vagyunk!

28 F O R M A – T U D A T

29 F O R M A : F E J L Õ D É S

30 T U D A T : K I B O N T A K O Z Á S

31 T U D A T : K I B O N T A K O Z Á S

32 H Á R M A S S Á G ISTENI EMBERI ANYAGI
H Á R M A S F E L O S Z T Á S O K ( „T Ü K R Ö Z Õ D É S” ) ISTENI AKARAT BÖLCSESSÉG TEVÉKENYSÉG EMBERI EGYÉNISÉG SZEMÉLYISÉG FIZIKAI TEST ANYAGI TEHETETLENSÉG RITMUS MOZGÁS

33 A Z E M B E R F E L É P Í T É S E MONÁD (A HÁRMASSÁG TÜKRÖZŐDÉSE)
EGYÉNISÉG (ÂTMA -- BUDDHI -- MANAS) Jinarajadasa C., First Principles of Theosophy, TPH, 1960, Fig. 55, p. 166 (Also see Leadbeater C.W., Man, Visible and Invisible, TPH, 1971, Plate II) The Monad (Turîyâtma), existing on the Anupâdaka Plane, puts forth a reflection of itself and acquires vehicles on the lower Planes for the sake of gaining experience. The Permanent Atoms and Principles get attached to the Monad with the help of the seven Creative Hierarchies. The four lower Principles constitute the perishable Personality, which is renewed every incarnation. The real Individual, the Self (Jîvâtma) continues in the Causal Body, lasts throughout the Human stage. KAUZÁLIS TEST ASZTRO-MENTÁLIS TEST SZEMÉLYISÉG ÉTERIKUS (ENERGIA-) TEST DURVA FIZIKAI TEST

34 H E T E S S É G RUPA ARUPA K O Z M I K U S V I L Á G
( „T Ü K R Ö Z Õ D É S” ) RUPA (Formaképző) (7) FIZIKAI (6) ASZTRÁLIS (5) MANASZ (mentális) ARUPA (Forma nélküli) ADI ANUPADAKA ATMA BUDDHI (4)

35 H E T E S S É G ARUPA RUPA E M B E R I V I L Á G (Egyéniség)
( „T Ü K R Ö Z Õ D É S” ) ARUPA (Egyéniség) (1) ATMA (2) BUDDHI (3) MANASZ (felsõ mentális) RUPA (Személyiség) (7) FIZIKAI (6) ASZTRÁLIS (5) MANASZ (alsó mentális) ANTAHKARANA (4)

36 A Z E M B E R I B I R O D A L O M É L E T F O R M A ATMIKUS BUDDHIKUS
1 2 3 4 ATMIKUS 1 5 2 6 3 7 BUDDHIKUS 4 1 5 2 6 3 7 MENTÁLIS 4 1 5 2 6 3 ASZTRÁLIS 7 4 1 5 2 6 3 FIZIKAI 7 4 5 6 7

37 H E T E S S É G BELSÕ KÜLSÕ F I Z I K A I V I L Á G (ÉLET) (FORMA)
(1) ATOMI (2) SZUB-ATOMI (3) SZUPER-ÉTERIKUS KÜLSÕ (FORMA) (7) SZILÁRD (6) FOLYÉKONY (5) LÉGNEMÛ ÉTERIKUS (4)

38 H E T E S S É G ÉLET FORMA F U N K C I Ó S Z E R I N T (IDÕ)
(1) KÖLTÉSZET (2) ZENE (3) TÁNC FORMA (TÉR) (7) FESTÉSZET (6) ÉPÍTÉSZET (5) SZOBRÁSZAT DRÁMA (4)

39 Az életfa és a hét sugár KETER 1. AKARAT BINÁ - HOKMÁ 2. SZERETET
3 2 2. SZERETET GEBURÁ - HESED 5 4 3. MEGÉRTÉS TIFERET 6 4. HARMÓNIA HÓD - NÉCÁ 8 7 5. TUDÁS JESZÓD 9 6. ODAADÁS MALKUT 10 7. RENDEZETTSÉG

40 A szefirák AIN CSEND AIN SOF AIN SOF AUR KETER BINÁ HOKMÁ DÁT GEBURÁ
A TÉR AIN SOF AUR VÉGTELEN FÉNY A szefirák KETER KORONA 1 BINÁ MEGÉRTÉS HOKMÁ BÖLCSESSÉG 3 2 DÁT TUDÁS GEBURÁ ÍTÉLET HESED KÖNYÖRÜLET 5 4 TIFERET SZÉPSÉG 6 HÓD DICSÕSÉG NÉCÁ GYÕZELEM 8 7 JESZÓD ALAPZAT 9 MALKUT KIRÁLYSÁG 10

41 Óh, Rejtett Élet, amely ott rezegsz minden atomban,
Óh, Rejtett Világosság, amely ott ragyogsz minden teremtményben, Óh, Rejtett Szeretet, amely egységben mindent átölelsz, Tudja meg mindenki, aki magát Veled egynek érzi, hogy M I N D E N M Á S S A L I S E G Y !

42 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "F E J L Õ D É S É S K I B O N T A K O Z Á S"

Hasonló előadás


Google Hirdetések