Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

F E J L Õ D É S É S K I B O N T A K O Z Á S. N A P J A I N K K É R D É S E E V O L Ú C I Ó VAGY T U D A T O S T E R E M T É S.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "F E J L Õ D É S É S K I B O N T A K O Z Á S. N A P J A I N K K É R D É S E E V O L Ú C I Ó VAGY T U D A T O S T E R E M T É S."— Előadás másolata:

1 F E J L Õ D É S É S K I B O N T A K O Z Á S

2 N A P J A I N K K É R D É S E E V O L Ú C I Ó VAGY T U D A T O S T E R E M T É S

3 E l m é l e t KÖNYV – TUDÁSKÖNYV – TUDÁS ismeretek halmazaAz érzékelt (“látott”) világhoz kötött ismeretek halmaza ismeretekAz ismeretek – megtanulhatók/taníthatók – felvett alaptételek köré – logikával rendezhetõk – szembeállíthatók intellektusAz intellektus világa: – okos(kodó) emberek vitatkozás/fanatizmus – a formával foglalkozik – a részletek elfedik az egészet „A S Z E M T A N A”„A S Z E M T A N A” SZELLEMI TUDÁSSZELLEMI TUDÁS Az élményekből, felismerésekbõl származó/felépülõ belsõ tudás tudásEz a tudás – megszerezhetõ – de nem tanítható – bölcs mondásokba, hasonlatokba befoglalható – nincs szembenállás intuícióAz intuíció világa – bölcs emberek, bölcs mosoly – a tartalommal foglalkozik – az egész tartalmazza a részleteket „A S Z Í V T A N A”„A S Z Í V T A N A”

4 E l m é l e t Külön (legkívül) a személyiségek Együtt (beljebb) az egyéniségek és a monádok A TÉR káprázata az elkülönültség

5 Elkülönültség: (milyen szinten nézzük?)Elkülönültség: (milyen szinten nézzük?) –… / elemi rész / atom / molekula / vegyület / fehérjék / sejtek / szövetek / szervek / szerv-csoportok / szervezet (élôlény) / élôlények közössége / népesség / földi élet /… –a láncolat a végtelen Egy-bôl a teljes különálláson át a végtelen EGYSÉG felé tart E l m é l e t

6 Az IDÕ káprázata a mulandóság múlt ====> jelen ====> jövôAz IDÕ káprázata a mulandóság múlt ====> jelen ====> jövô E l m é l e t IDŐ :periódikus folyamatok száma IDŐ : periódikus folyamatok száma homokszemek pergése, inga lengése

7 Mulandóság: (milyen szinten nézzük?)Mulandóság: (milyen szinten nézzük?) –… / esemény / élmény / tapasztalat / viselkedés / képesség / jellem / tudatos ember / tudatos önfejlesztés / szellemi kibontakozás / … –a láncolat a végtelen Öntudatlan-ból a teljes különálláson át a végtelen TUDATOS felé tart –a láncolat a végtelen Öntudatlan-ból a teljes különálláson át a végtelen TUDATOS felé tart E l m é l e t

8 MakrokozmoszMakrokozmosz –Isten-fogalom az ‘Abszolút’ az ‘Abszolút’ a megnyilvánult és a megnyilvánulatlan a megnyilvánult és a megnyilvánulatlan a kettősség a kettősség a hármasság a hármasság a hetesség – és a ‘sok’a hetesség – és a ‘sok’ –egység egy élet, egy törvény egy élet, egy törvény –fejlődés a forma változása a forma változása – a természet – birodalmai – ciklusai MikrokozmoszMikrokozmosz – az ember az ember felépítése az ember felépítése – test – lélek – szellem élet és halál élet és halál – karma, – dharma – újraszületés a szellemi út a szellemi út – tanítványság – beavatások – kibontakozás a tudat változása a tudat változása – a szunnyadótól a tudatosig az eszközök változása az eszközök változása

9 E l m é l e t ‘ A B S Z O L Ú T’ :‘ A B S Z O L Ú T’ : –mindent és mindennek az ellentétét magában foglalja csak negatívan említhetõ (‘Semmi’, ‘AZ’ ) –a Végsõ Ok, mert egyben önmaga oka is a gondolkodás eszközével megközelíthetetlena gondolkodás eszközével megközelíthetetlen –a ‘Naprendszer Ura’ (a ‘Logosz’) a képzeletünk eddig tud eljutni a ‘mindennapi’ Isten-fogalom használatakora képzeletünk eddig tud eljutni a ‘mindennapi’ Isten-fogalom használatakor

10 E l m é l e t A megnyilvánult és a megnyilvánulatlanA megnyilvánult és a megnyilvánulatlan a misztikus írások szerinta misztikus írások szerint –a ‘teremtés’ periodikus folyamat, amely egy aktív és egy passzív szakaszból áll –az aktív szakaszban AZ egy része hozza létre »a megnyilvánult világot, »a többi megnyilvánulatlan (‘mögötte’) marad –a passzív szakaszban a megnyilvánult világ ‘megszûnik’, a teremtett ‘visszavonul’ AZ-ba és az egész megnyilvánulatlanná válik

11 E l m é l e t Kettõsség (dualitás)Kettõsség (dualitás) a tudat (‘purusha’) és az anyag (‘prakriti’) kettõsségea tudat (‘purusha’) és az anyag (‘prakriti’) kettõssége az összetartó és formaképzõ erõ (‘fohat’)az összetartó és formaképzõ erõ (‘fohat’) a tudat megtanulja, hogyan kell az anyagot a formák létrehozásával és működtetésével tökéletessé átszellemítenia tudat megtanulja, hogyan kell az anyagot a formák létrehozásával és működtetésével tökéletessé átszellemíteni az anyag megtanulja, hogyan kell a formák életében tökéletesen visszatükrözni a tudat hatásátaz anyag megtanulja, hogyan kell a formák életében tökéletesen visszatükrözni a tudat hatását a kölcsönös egymásra-hatásból lesz a mozgás, az életa kölcsönös egymásra-hatásból lesz a mozgás, az élet

12 FESZÜLTSÉG M E G N Y I L V Á N U L T M E G N Y I L V Á N U L A T L A N A M E G N Y I L V Á N U L T é s a M E G N Y I L V Á N U L A T L A N POZITÍV SZELLEM NEGATÍV ANYAG VILÁGÍTÁS TUDATOSSÁG TEREMTETT VILÁG

13 E l m é l e t Hármasság (‘Szentháromság’)Hármasság (‘Szentháromság’) akarat – bölcsesség – tevékenységakarat – bölcsesség – tevékenység (Atya Fiú Szentlélek) a három kiáradása három kiáradás –az ‘anyag’ teremtése –a formák létrehozása –a formák ‘meg-lelkesítése’, a tudat beleköltözése’

14 A HÁROM TEREMTÕ KIÁRADÁS Isteni Tudatosság A szellem gyökere Az anyag gyökere 1. kiáradás 3. kiáradás 2. kiáradás ÉLET  FOLYAMAT ENERGIA  ANYAG SZELLEM  LÉLEK Az anyag hét rendje ANYAG ANYAG fejlődése SZELLEM SZELLEM kibontakozása BIOLÓGIAI BIOLÓGIAI fejlődés Az Isteni Hármasság

15 T E R E M T É S Létrejön a szellem – anyag kettősségLétrejön a szellem – anyag kettősség A homogén anyagban a szellem hatására forma alakul kiA homogén anyagban a szellem hatására forma alakul ki A kialakult anyagi forma a szellem további hatására életre kelA kialakult anyagi forma a szellem további hatására életre kel

16 E l m é l e t A hetesség – és a ‘sok’A hetesség – és a ‘sok’ a hét ‘sugár’ - a teremtés egész folyamána hét ‘sugár’ - a teremtés egész folyamán –akarat (1) – bölcsesség (2) – alkalmazkodás (3) – harmónia (4) – tudás (5) – odaadás (6) – rendezett (szertartásos) cselekvés (7) a hét (párhuzamos) fejlõdési rendszera hét (párhuzamos) fejlõdési rendszer –emberi (1) – angyali (2) – géniuszi – további 4 a ‘sok’ ezek kombinálódásaa ‘sok’ ezek kombinálódása

17 T E R E M T É S

18 Indíték Ötlet Tervezés Elõkészítés Létrehozás (megalkotás) Mûködõ alkotás Idõ (energia) A ‘teremtés’ folyamata „Mint lent, úgy fent”

19 T E R E M T É S

20

21

22

23 Életre keltésÉletre keltés –az alkotó a mozdulatlan formába életerõt ‘lehel’ (kylkhor) –„és formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az õ orrába életnek lehelletét” (Mózes I. 2.7.) T E R E M T É S

24 N A P J A I N K K É R D É S E E V O L Ú C I Ó É S T U D A T O S T E R E M T É S

25 G Y A K O R I Z S Á K U T C A Szervezet (forma) építése elsõ lépéskéntSzervezet (forma) építése elsõ lépésként –„a tartalom megjön hozzá” –ha megvan az eszme (tartalom), a forma köré rakódik Törekvés a környezet (forma) megváltoztatásáraTörekvés a környezet (forma) megváltoztatására –ha megváltoztatom a belsõ(!) magatartásomat, a külsõ(!) környezet is megváltozik –„átrendezõdik a színpad”

26 N A P J A I N K K É R D É S E F O L Y A M A T O S T E R E M T É S A teremtõ akarat állandóan mûködik „A hatalmat megszerezni könnyû, megtartani nehéz!”

27 E G Y É L E T KibontakozásKibontakozás – a tudat változása a szunnyadótól a tudatosig az eszközökön át – az élet oldala az eszközök alkalmazkodnak FejlõdésFejlõdés – a forma változása a természet – birodalmai – ciklusai – a forma oldala az eszközök változnak

28 F O R M A – T U D A T

29 F O R M A : F E J L Õ D É S

30 T U D A T : K I B O N T A K O Z Á S

31

32 H Á R M A S S Á G ISTENIAKARATBÖLCSESSÉGTEVÉKENYSÉGANYAGITEHETETLENSÉGRITMUSMOZGÁS EMBERIEGYÉNISÉGSZEMÉLYISÉG FIZIKAI TEST H Á R M A S F E L O S Z T Á S O K ( „T Ü K R Ö Z Õ D É S” )

33 DURVA FIZIKAI TEST ÉTERIKUS (ENERGIA-) TEST ASZTRO-MENTÁLIS TEST KAUZÁLIS TEST EGYÉNISÉG EGYÉNISÉG (ÂTMA -- BUDDHI -- MANAS) MONÁD (A HÁRMASSÁG TÜKRÖZŐDÉSE) SZEMÉLYISÉG A Z E M B E R F E L É P Í T É S E

34 H E T E S S É G ARUPA (Forma nélküli) (1) ADI (2) ANUPADAKA (3) ATMA RUPA(Formaképző) (7) FIZIKAI (6) ASZTRÁLIS (5) MANASZ (mentális) BUDDHI(4) K O Z M I K U S V I L Á G ( „T Ü K R Ö Z Õ D É S” )

35 H E T E S S É G ARUPA(Egyéniség) (1) ATMA (2) BUDDHI (3) MANASZ (felsõ mentális) RUPA(Személyiség) (7) FIZIKAI (6) ASZTRÁLIS (5) MANASZ (alsó mentális) ANTAHKARANA(4) E M B E R I V I L Á G ( „T Ü K R Ö Z Õ D É S” )

36 A Z E M B E R I B I R O D A L O M É L E T F O R M A ATMIKUS MENTÁLIS FIZIKAI BUDDHIKUS ASZTRÁLIS 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 1 2 3 5 6 7 2 1 3 4 5 6 7 1 3 2 4 5 7 6 1

37 H E T E S S É G BELSÕ ( ÉLET ) (1) ATOMI (2) SZUB-ATOMI (3) SZUPER- ÉTERIKUS KÜLSÕ (FORMA) (7) SZILÁRD (6) FOLYÉKONY (5) LÉGNEMÛ ÉTERIKUS(4) F I Z I K A I V I L Á G

38 H E T E S S É G ÉLET (IDÕ) (1) KÖLTÉSZET (2) ZENE (3) TÁNC FORMA(TÉR) (7) FESTÉSZET (6) ÉPÍTÉSZET (5) SZOBRÁSZAT DRÁMA(4) F U N K C I Ó S Z E R I N T

39 Az életfa és a hét sugár 1. AKARAT BINÁ - HOKMÁ 2. SZERETET GEBURÁ - HESED 3. MEGÉRTÉS TIFERET 5. TUDÁS HÓD - NÉCÁ JESZÓD MALKUT 1 23 54 6 87 9 10 KETER 4. HARMÓNIA 6. ODAADÁS 7. RENDEZETTSÉG

40 AIN CSEND AIN SOF A TÉR AIN SOF AUR VÉGTELEN FÉNY KETERKORONA BINÁMEGÉRTÉS HOKMÁBÖLCSESSÉG GEBURÁÍTÉLET DÁTTUDÁS HESEDKÖNYÖRÜLET TIFERETSZÉPSÉG NÉCÁ GYÕZELEM HÓD DICSÕSÉG JESZÓDALAPZAT MALKUTKIRÁLYSÁG 1 23 54 6 87 9 10 A szefirák

41 Óh, Rejtett Élet, amely ott rezegsz minden atomban, Óh, Rejtett Világosság, amely ott ragyogsz minden teremtményben, Óh, Rejtett Szeretet, amely egységben mindent átölelsz, Tudja meg mindenki, aki magát Veled egynek érzi, hogy M I N D E N M Á S S A L I S E G Y !

42 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "F E J L Õ D É S É S K I B O N T A K O Z Á S. N A P J A I N K K É R D É S E E V O L Ú C I Ó VAGY T U D A T O S T E R E M T É S."

Hasonló előadás


Google Hirdetések