Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 7-es szám jelentősége a Teozófiában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 7-es szám jelentősége a Teozófiában"— Előadás másolata:

1 A 7-es szám jelentősége a Teozófiában

2 „Rezgésből álló világegyetemben élünk, és minden ember, aki e világra születik, rá jellemző rezgést bocsát ki, amely rezgésminőség őt mindenki mástól megkülönbözteti." James Graham Montrose skót tábornok ( ) Numerológia A numerológia olyan okkult tudomány, mely a számok mennyiségi értelmezésén kívül, egyfajta minőségi jellemzőket társít a számokhoz. A számmisztikában a számok mint jelképek jelennek meg. Egyes emberek összefüggést találtak a számok és a természet törvényei, a számok és az emberi lélek között. A számokról szóló ismereteket a papok, beavatott személyek szóban adták tovább tanítványaiknak a legutóbbi időkig.

3 Numerológiai rendszerek
-Káldeus A számokat és a betűket egymáshoz rendelték. -Egyiptomi -Görög-Pythagoreus -Zsidó-Kabbalisztikus -Kelta -Maya -Modern Az angolszász világban elterjedt numerológia egy amerikai zenetanárnő, Mrs. L. Dow Balliet munkásságával kezdődött. 1903-ban a püthagoraszi elveket az angol ábécé betűire alkalmazta.

4 Az egyes számok jelentése

5 1 2 3 A mágiában a Plútó uralma alá tartozik.
A mágiában a Plútó uralma alá tartozik. Kozmikus tojás, a meg nem nyilvánult isten és a kozmikus egység szimbóluma. 1 Szimbóluma a Nap. Az egyes az ember, a bot , a kezdet és az isteni megnyilvánulás jelképe. 2 A kettes a kiegészülés, a mozgás, a dualitás és a harmónia jele és a Hold száma. 3 A hármas az egyik legfontosabb szakrális szám. Az egyes, vagyis az ég és a kettes, mint a föld egyesülése, az ember megteremtése. Pl. a kelták egyik legfontosabb száma. Mitológiájuk bővelkedik a mágikus hármas-ságokban. Luchtaire, Creidne és Goibniu a három ír mesterségisten, akik három mozdulattal készítettek el egy-egy varázstárgyat , ők maguk is egy hármasságot képeztek. A Jupiter bolygó jelképe.

6 4 A négyes a teremtett világ, az alapelemek, az égtájak és az évszakok száma. Az Uránusz szimbóluma. 5 Az ötös szám a mikrokozmosz és az ember jelképe is. A valóságot felépítő öt elemmel is kapcsolatba hozható. Az ötös szám a Merkúr bolygó uralma alá tartozik. Megfelelője a mágiában az ötágú csillag, és a pentagramma. Ez az ötödik elem, a Tér, az indiai tradíció akashája. A kínai hagyomány is öt elemet különböztet meg, amelyek a világ alapját képezik. Az ötös az elv száma. 6 A nyugati hagyományban a Vénusz uralja. A mágiában a végzet számának, a teremtő és a teremtett közötti különbözőség és ellentét megnyilvánulásának tartották. Az ötös szám az elv, a hetes szám a megvalósulás jelképe. E kettő között foglal helyet a hatos, maga a teremtés, mert Isten hat nap alatt teremtette a világot. Megjeleníti a hexagramma, amely az ég és a föld harmóniája, a makrokozmosz jelképe.

7 7 8 A megnyilvánulás száma.
A hetest szinte minden kultúrában szentként tisztelték. Hét foka volt a sámánlétrának, hét mennyországot, hét bolygót és a világfának hét ágát különböztették meg. Egyiptomban a hetest az örök élet szimbólumának tartották. A keresztény tradíció három isteni és négy sarkalatos erényt állít szembe a hét fő bűnnel. A hetes a Neptunusz bolygóhoz rendelhető. 8 A nyolcas a világmindenség rendjét, a kozmikus egyensúlyt és az újjászületést szimbolizálja. Visnunak nyolc karja és Sivának nyolc alakja létezett. A buddhizmusban nyolc küllője van a Tan kerekének, és a buddhizmus hívei a négy nemes igazság mellett a nemes nyolcrétű ösvény követésével érik el a megvilágo-sodást. Az ókeresztény tanítások szerint Krisztus a nyolcadik napon támadt fel. A szám a Szaturnuszhoz tartozik.

8 9 A kilences a befejezés, beteljesülés száma.
A germán népeknél nem hét, hanem kilenc égi vagy alvilági szférát különböztettek meg. A szám a Mars hatása alatt áll.

9 Püthagorasz számrendszere

10 Görög filozófus, matematikus, csillagász i. e
Görög filozófus, matematikus, csillagász i.e körül született Szamoszban, és i.e. 500 körül halt meg Metapontionban. Dél-Itáliában, Krotonban alapította meg ezoterikus szövetségét, amely filozófiai iskolaként, és vallási-politikai egyesületként is működött. Tanításának középpontjában a zenei, a matematikai, a kozmikus, valamint az etikai és szociális rend. A számok idősebbek a testnél, ezért hatalmuk meghatározó, nélkülük lehetetlen elérni a rendet és a szépséget. Püthagorasznak nem maradtak fenn írásai, munkásságáról egyik követője, Philolaosz számolt be, filozófiáját főleg Platón és Arisztotelész megjegyzéseiből ismerjük. Egyes vélemények szerint ellenségei meggyilkolták.

11 Püthagorasz iskolája az erkölcsös élet, az önmegtartóztatás és tisztaság tanait hirdette.
Tanítványai hittek a lélekvándorlásban, tisztelték az isteneket, a hatóságokat, a törvényeket, és a hazájukat. Az utókorra fennmaradt legjelentősebb munkájuk a számelméletük. Minden létező legáltalánosabb és legbensőbb lényegét a számok hordozzák, amelyek feltárják, megismertetik minden dolog rejtett tartalmát, kormányozzák a világmindenséget, harmóniát létesítenek az istenek és a természet között, irányítják az embereket és összehangolják az Univerzum sokféleségét. A világ matematikai rendszerében kizárólag a számok képesek megteremteni az összhangot. A bolygók és a csillagok méretében, súlyában, távolságában misztikus számok rejtőznek; ezek köré építette fel a Teremtő a Világmindenséget. Püthagorasz abban különbözött jelentősen az ókori görögök ünnepelt bölcselőitől, hogy személyében a pap és a filozófus karaktere egyesült. Egyes tanait csak a tanítványaival és a követőivel ismertette. Ezeket a titkos tanításokat – melyek csak a beavatottak részére voltak érthetők – ezoterikus, míg a mindenki által felfogható, előképzettség nélkül is megérthető tanokat exoterikus jelzővel illették. Püthagorasz - a számok és a betűk közötti összefüggéseket tanulmányozva - egy olyan misztikus sajátosságokat rejtő alfanumerikus rendszert állítottak fel, amelynek a segít-ségével, különböző számítások elvégzése után, körvonalazódik az ember személyisége.

12 A püthagoreusok alfanumerikus táblázata
10  20  30  40  50  60  70  80  90  Hi  Hu  100  200  300  400  500  600  700  800  900 

13 1 2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 Ösztön, szenvedély, ambíció, céltudatosság Halál, pusztulás, végzetesség, katasztrófa Vallás, hit, sors, predesztináció Határozottság, szilárdság, bölcsesség és ero Házasság, jóindulat, öröm, élvezet Tökély a munkában Befejezetlenség, hanyatlás, szomorúság, remény Igazság, védelem Karrier, nyugalom, szabadság, teljes boldogság Siker, józan ész, törekvés, eljövendő boldogság Tévedések, viszály, sérelem, félrevezetés, megtorlás, koholmány Jó ómen - város vagy metropolisz Istentelenség, gonoszság, semmirekellőség Áldozat, megtisztulás, penitencia Áhítatosság, önművelés Szerelem, szeretet, boldogság, érzékiség Balszerencse, hanyagság, feledékenység Szűkmarkúság, keménység, zsarnokság Ostobaság, elmezavar

14 20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38 Bölcsesség, szigor, melankólia Titokzatosság, termékenység, alkotás Istencsapás, büntetés, sérülés Ellenszegülés, vakbuzgóság, előítélet Utazás, száműzetés, állhatatlanság Intelligencia, utódok Jótékonyság, irgalmasság Bátorság, merészség, hősiesség Adományok, emléktárgyak, előjelek Irodalom, hírek, krónika Házasság, ismertség, ünnepeltség Jóság, céltudatosság, népszerűség Házasságkötés, konzumálás Erkölcsösség, szelídség, jóindulat Szenvedés, lelki bánat, bűnhődés Egészség, nyugalom, hozzáértés Géniusz, hatalmas képzelőerő Hűség, örömteli házasság Gyűlölködés, kapzsiság, gyenge jellem

15 39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   60   70   75   77   80   81   90 Tiszteletadás, megbecsülés Fesztivál, lakodalom, családi összejövetel Becstelenség, szégyenletesség, aljasság Rövid, gyötrelmes élet, boldogtalanság  Istentisztelet, beavatás, felszentelés Hatalom, pompa, fényűzés Utódok, benépesítés Termékenység, gyümölcsözőség Hosszú, boldog élet Igazságszolgáltatás, ítélet, bíróság Pénzhajhászás, kapzsiság Szabadság, amnesztia, kényelem Megözvegyülés Kezdeményezés, tudás, jóindulat, tisztesség Realitás Megbocsátás, megbánás Betegség, felépülés, a gyógyító Beavatott, okkult Elvakultság, tévedés, mulasztás, megpróbáltatás

16 100  120  200  300  318  350  360  365  400  410  500  600  666  700  800   Isteni jóindulat, kegy Hazafiasság, hazaszeretet Határozatlanság, bizonytalanság, tétovázás Bölcsesség, biztonság, hit, bizalom, hűség Isteni hírvivő Remény, igazság Otthon, társadalom Asztrológia, asztronómia Hosszú, fárasztó tengeri utazások, zarándoklat, számkivetés Papi pálya, teológia, valláshoz kötött foglalkozás Szentség, szentéletűség, kegyelet Tökély, tökéletesség Rosszindulatú személy, cselszövés, ellenségek Állhatatosság, hatalom, tekintély Hódítás, birodalom, hatalom Háborúságok, ellenségeskedések, küzdelmek Irgalom, segítőkészség, együttérzés Hallgatagság, szűkszavúság Gyötrelmek, kínok 1260 Üldöztetés, zaklatás.

17 Számok és életfeladatok

18

19

20 A hetes szám és a Teozófia tanításainak összefüggései
1.-Hetesség a Világmindenség felépítésében 2.-Hetesség a Naprendszer felépítésében 3.-Hetesség az Ember kialakulásában 4.-Hetesség az Ember felépítésében 5.-Hetesség az Erőhatásokban 6.-Hetesség a Hierarchiában 7.-Hetesség a tudat kibontakozásában

21 1.-Hetesség a Világmindenség felépítésében

22 A Naplogosz evolúciója

23 Világok-tudat és energiaszintek vagy síkok táblázata

24 2.-Hetesség a Naprendszer felépítésében

25 A A fejlődés színterei

26 A fejlődés színterei tere Naprendszerünkben
/hét sík vagy világ/ A színtereket három csoportra lehet felosztani: 1.- A logoszi megnyilvánulás tere 2.-A normálisnál magasabb fejlődés tere/Adeptusok és egyéb lények tere/ 3.-A normális emberi, állati, növényi, ásványi és elementális fejlődés tere Az ádi és anupádaka síkok már léteznek, mielőtt a Naprendszer kialakult. Az ádi sík annyit tartalmaz a tér anyagából, amennyit a Logosz kijelöl azért, hogy megformálhassa annak a rendszernek az anyagi alapját, amelyet megalkotni készül.

27 A fejlődés színterei Szám Elnevezés A fejlődés tere Csop ort Sorszá m
Szanszkrit Magyar I. 1 Âdî 7 Logoszi 2 Anupâdaka 8 II. 3 Âtmâ Szellem Normálisnál magasabb emberi, vagyis beavatottak 4 Buddhi Intuíció III. 5 Manasz Elme Normál emberi, állati, növényi, ásványi és elementális lények 6 Kâmâ Érzelem Sthúla Fizikai tevékenység A fejlődés színterei

28

29 A Naprendszer síkjai a teremtés kezdetén

30 Az atomok kialakításának három lépése
AZ ÖT SÍK KIALAKULÁSA A Harmadik Logosz,/az Egyetemes Elme/a tér anyagából/a Múlaprakritiből /a tamas (tétlenség), a rajas (mozgékonyság) és a sattva (ritmus)/ teremti meg az öt alsó sík – átmá, buddhi, manasz, káma és sthúla – atomjait. Az atomok kialakításának három lépése 1-Annak a határnak a rögzítése, amelyen belül a Logosz élete rezegni fog. Ezt „isteni mérték” a Tanmátra. 2-Az atom növekedési tengelyeinek/Azok a vonalak, amelyek meghatározzák az atom alakját/ a kijelölése. Ezek a tengelyek a kristályok tengelyeinek felelnek meg. 3-A rezgés mértéke és a tengelyek egymással bezárt szöge határozza meg az atom felületét vagy falát.

31 A Harmadik Logosz irányító tevékenysége alatt valamennyi sík atomjai új erőre és a vonzás és taszítás lehetőségeire ébrednek. Egyszerű , majd összetett molekulák jönnek létre, amelyek kialakítják az öt sík mindegyikén a további hat alsíkot. Minden síkon hét alsík keletkezik. Az alsíkok anyaga a Második Logosz Bölcsesség illetve Szeretet vonzó hatására alakul ki. Bennük létrejönnek a ma ismert anyagi formák. Az atomokban levő örvénylő áramlatokat/spirillákat/ nem a Harmadik Logosz hanem a Monádok hozzák létre. A jóga több gyakorlata a spirillák gyorsabb fejlődésének elérését célozza meg.

32 Az öt sík anyagának létrehozása/3.-7. sík/

33

34 B Bolygók-bolygóláncok

35 A bolygók Földünket és többi társát a Naprendszerben bolygóknak nevezzük. Földünk egyike egy 7 tagból álló bolygósorozatnak, ezt a sorozatot láncnak nevezzük, és e lánc hét bolygója közül a Föld a legsűrűbb. A Földlánc 7 bolygója a következőkből áll: 2 alsó mentális bolygó 2 asztrális bolygó 3 fizikai bolygó

36 A Földlánc 7 bolygója

37 Bolygók jellemzői A bolygók hasonmásai pontosan ugyanazt a teret foglalják el, mint maga a bolygó. A magasabb vagy finomabb anyagú gömbök nagyobbak, mint az alacsonyabb szintű anyagúak. Az előbbiek áthatják és túlnyúlnak az utóbbin, mint ahogyan az ember asztrális teste is áthatja a fizikai testét és túlnyúlik annak határain, a mentális teste pedig túlnyúlik az asztrális testén, és így tovább.

38 Az anyagi részecskék a valóságban nem érintkeznek egymással, mert a részecskék között nagy üres.
A térben mindig van hely bármilyen elemi részecske számára ahhoz, hogy a nálánál sűrűbb anyagban teljesen szabadon mozoghassanak. Ezért egy fizikai bolygó nem egyetlen, hanem 7 egymást átható világ, amelyek mindegyike ugyanazt a térrészt foglalja el. Egy lánc hét bolygójának megegyezés szerinti nevei: A, B, C, D, E, F és G bolygó. A Földláncban: -az A és G bolygók alsó mentálisak, -a B és F asztrálisak, -a C, D és E pedig fizikaiak. A C bolygó a Mars, D a Föld, az E pedig a Merkúr. Az A, B, F és G bolygóknak jelenleg nincs nevük, csak betűvel azonosítjuk őket.

39 A Földlánc hét bolygója

40 A bolygókörök Egy lánc mind a 7 bolygója egyidejűleg létezik.
Egy adott időpontban azonban nem mindegyiken egyformán aktív az élet. Csak egy bolygó aktív és teljesen működő, míg a többi 6 alvó állapotban van. Az egyes bolygók sorban egymás után válnak teljesen aktívvá, vagyis a lények különböző osztályai által teljesen benépesítetté. Először az A bolygó válik tevékennyé, majd az élet eltűnik/ Amikor ez megtörténik, az élet a bolygón nem szűnik meg egészen, egy csekély mennyiségű élet, egyfajta magként mindig megmarad, és több fontos célt szolgál./ Az A bolygó alvó állapotba kerül, míg a B bolygó elkezd ébredezni. Hosszú idő után a B bolygóról is eltűnik az élet, amely C bolygóra kerül. A folyamat folytatódik, és valamennyi bolygó felébred egy-egy korszakra színteret adva az életáramlatnak. A bolygó teljesen aktív, fő életáramlatot fenntartó időszaka a bolygói periódus. Az életáramlat 7 bolygón történő végighaladásának időszaka egy kör, amely 7 bolygói periódust tartalmaz. Egy kör befejeztével, az egész folyamat kezdődik elölről, az élet az A bolygón ismét felébred, majd átlép a B bolygóra, utána egymás után a C, D, E, F, és G bolygókon jelenik meg és tűnik el, amíg csak a második kör be nem fejeződik. Ezután az egész folyamat újra megismétlődik egészen addig, amíg a 7 kör le nem zárul, amely így egy láncperiódust alkot.

41 7 bolygói periódus tesz ki egy kört, és 49 bolygói periódus ad ki 7 kört, vagy egy lánc-periódust.
A Földlánc 7 köre

42 A Naprendszer bolygóláncai
A Naprendszerben 10 fejlődési rendszer van. Ez a 10 fejlődési rendszer a következő: Vulkán rendszer Vénusz rendszer Föld rendszer Jupiter rendszer Szaturnusz rendszer Uránusz rendszer Neptunusz rendszer A rendszernek jelenleg nincs neve, mivel nem tartalmaznak fizikai bolygót. A 8. rendszert néha „Aszteroidák”-nak nevezik. Mindegyik rendszerben egyenként 7-7 bolygót tartalmazó 7 lánc alakul ki. Az alábbi ábra a Naprendszer minden olyan fejlődési rendszerét tartalmazza, amely benne megjelent illetve megjelenhet. Egy rendszeren belül egy időben nincs jelen, az ábrán látható összes lánc összes bolygója. Tehát a 3. /Föld/ rendszeren belül, egyidejűleg nem létezik mind a hét lánc mind a hét bolygója a Naprendszerben.

43 A Naprendszer bolygóláncai

44 A Naprendszer jelenlegi állapota

45 A Naprendszer bolygóinak és láncainak összefoglaló képe
A és 10. rendszerek láncait ugyancsak vonalak jelölik, mivel jelenlegi fejlődési fokozatuk nem ismert. A Naprendszernek 70 bolygója van, amelyek mindegyike a korábban leírtak szerint egy meghatározott helyet foglal el a térben, Napunk körül kering, vagy más módon függ attól. A Naprendszer bolygóinak és láncainak összefoglaló képe

46 Bolygórendszerek időtartambeli összefüggései
7 bolygói periódus = 1 kör 49 bolygói periódus = 7 kör = 1 lánc periódus 343 bolygói periódus = 49 kör = 7 lánc periódus = 1 fejlődési rendszer 10 fejlődési rendszer = Naprendszer 7 bolygó alkot = 1 láncot 7 bolygóX1 életperiódus=1 bolygó periódus/ = 7 bolygói periódus /1 életperiódus=1 bolygó periódus=az az időszak, amely alatt 1 bolygón az élet egyszer megjelenik és elmúlik./ 7 bolygói periódus = 1 kör /1 kör = az az időszak, amely idő alatt egymás után, mind a 7 bolygón egyenként megjelenik és elmúlik az életáramlat, tehát először az első bolygón megjelenik és elmúlik az élet, majd ugyanez lejátszódik a 2., a 3., a 4., az 5., a 6., és a 7. bolygón is egymás után./ 7 kör = 7 bolygóX7 bolygó periódus = 49 bolygói periódus = 1 lánc periódus 1 lánc periódus után a láncot alkotó bolygók széthullanak, és az őket felépítő anyag 7 új bolygó kialakítását fogja szolgálni. Az így keletkezett 7 új bolygó ismét átmegy 7 környi aktív szakaszon, majd újra felbomlik, hogy ismét egy 7 bolygóból álló csoport épülhessen fel. Ez a folyamat tehát 7 alkalommal ismétlődik meg 7 láncon keresztül, amelyek mindegyike 7 egymást követően megformálódó bolygót tartalmaz, és amelyek mindegyike 7 aktív kör megtételéig marad fenn.

47 7 lánc periódus = 49 kör = 343 bolygói periódus = 1 fejlődési rendszer
10 fejlődési rendszer = Naprendszer 1 bolygón 1 körben 1-szer zajlik le az élet. 1 bolygón 1 lánc periódusban 7-szer zajlik le az élet. 1 bolygón 1 fejlődési rendszerben 49-szer zajlik le az élet.

48 A Föld rendszer hét láncának egymást követő kialakulása és elhelyezkedése a Naprendszer hét síkján

49 A Föld rendszer jellemzői
Első lánc Található benne: 2 atmikus anyagú bolygó, 2 buddhikus anyagú bolygó, 2 felső mentális anyagú bolygó és 1 alsó mentális anyagú bolygó. Második lánc 2 buddhikus anyagú, 2 felső mentális anyagú, 2 alsó mentális anyagú és 1 asztrális anyagú bolygóból áll.

50 Harmadik lánc Negyedik lánc
Található benne: 2 felső-mentális anyagú bolygó, 2 alsó-mentális anyagú bolygó, 2 asztrális anyagú bolygóból és 1 fizikai bolygó. Negyedik lánc 3 fizikai bolygó.

51 A 7 láncból álló, és 49 bolygót tartalmazó teljes rendszerben:
4 átmikus, 8 buddhikus, 12 felső mentális, 12 alsó mentális, 8 asztrális és 5 fizikai bolygó alakulhat ki.

52 Néhány fontos megállapítás a Föld rendszer fejlődéstörténetéről
A hét lánc mindegyikének vannak bolygói a mentális síkon, és a negyedik lánc kivételével valamennyinek van bolygója mind a felső, mind az alsó mentális síkon. A mentális sík rendkívül fontos szerepet tölt be az ember fejlődésében, mivel az összesen 49 bolygó közül 24 a mentális síkon található. Ez a tény az alapja az okkultizmusban annak a megállapításnak, miszerint az ember „a Világegyetemben az a lény – létezzen bárhol is az mindenségben –, akiben a legmagasabb szellemet és a legalacsonyabb anyagot az értelem fogja össze”.

53 A Föld rendszer 7 lánca és közbenső prálaya-ik.
/A bolygók szétesése és újraformálódása/

54 A két egymást követő lánc közötti időszakot, prálaya-jának nevezzük.
Némi ismétlés 7 bolygói periódus = 1 kör, 49 bolygói periódus = 7 kör = 1 lánc periódus, 343 bolygói periódus = 49 kör = 7 lánc periódus = 1 fejlődési rendszer. A 7 egymást követő láncot néha úgy is említik, mint a lánc különböző „inkarnációit”. Egy láncot tekinthetünk a Bolygói Logosz upádhijának vagy tudathordozó eszközének. Az első három láncban, a szellem vagy az élet leereszkedik az anyagba. A negyedik láncban a szellem és az anyag átszövik egymást, kapcsolatot alakítanak ki. Az utolsó három lánc a felemelkedést szolgálja, amely végén minden visszatér a Bolygói Logoszhoz.

55 C Fejlődési rendszerek

56 A Föld rendszer fejlődése

57 A fejlődési rendszerekre vonatkozó néhány megállapítás
Egy rendszerben egy adott időpontban egyetlen hetes csoportnál több nem létezik egyszerre. A Hold a harmadik lánc része, amely egy sokkal nagyobb bolygó utolsó maradványa, ami a harmadik lánc fizikai bolygója volt, és ugyanazt a szerepet játszotta abban a láncban, mint a Föld a negyedik láncban. A Földlánc hetedik körében a Hold teljesen fel fog bomlani, és a Föld égi kísérő nélkül marad. Naprendszerünkben 10 különálló, megkülönböztethető fejlődési rendszer létezik. Nevüket azokról a fizikai bolygókról kapták, amelyek jelenleg részüket képezik. A rendszereket a fizikai bolygóik Naptól való távolsága alapján sorrendbe.

58 A 10 rendszer sorrendje fizikai bolygóik Naptól való távolsága alapján
Sorszá m Rendszer Lánc Kör Fizikai bolygók száma Megjegyzések I. Vulkán 3 6 (?) 1 A földinél alacsonyabb fejlettségű lényeket hoz létre. II. Vénusz 5 7 A legfejlettebb rendszer. III. Föld 4 A három bolygó a Mars, Föld és Merkúr. IV. Jupiter 2 A Jupiter még nem népesült be, de a holdjai igen. Rendkívül magas szintet fog elérni. V. Szaturnusz korai Lassan fejlődik, de magas szintet fog elérni. VI. Uránusz VII. Neptunusz A három bolygó a Neptunusz és két másik annak pályáján túl. VIII. Névtelen IX. X. A 10 rendszer sorrendje fizikai bolygóik Naptól való távolsága alapján

59 3.-Hetesség az Ember kialakulásában

60 Az emberiség kialakulása, fejlődése és a Naprendszer fejlődése közötti összefüggések
7 elágazás alkot 1 alfajt. 7 alfaj alkot 1 gyökérfajt. 7 gyökérfaj alkot 1 világ periódust. 7 világ periódus alkot 1 fejlődési kört. 7 fejlődési kör alkot 1 lánc periódust. 7 lánc-periódus alkot 1 fejlődési rendszert. A Naprendszerünk tíz fejlődési rendszert tartalmaz.

61

62

63 3.-HETESSÉG AZ EMBER FELÉPÍTÉSÉBEN

64 A Naplogosz evolúciója-Az ember felépítése

65 Világok-tudat és energiaszintek vagy síkok táblázata

66 A Tudat hét osztálya , működésük eszköze vagy anyaga
Princípiumok Princípiumoknak nevezik a tudat, vagy élet valamely aspektusát, vagy módját, amelyben az élet tudata nyilvánul meg. Csak egy Élet van, de a működési közegének és a környezeti feltételeknek megfelelő különféle aspektusokban mutatkozik, jelenik meg. Az ember egység, amely azonban azon tudathordozó eszköz természetének megfelelő különféle jellegzetességekben mutatkozik meg. Az emberi tudathordozó eszközökkel kapcsolatban hét tudat-aspektus, vagy princípium létezik. A Tudat hét osztálya , működésük eszköze vagy anyaga Átma, vagy szellem átmikus, vagy nirvánikus test Buddhi, vagy intuíció buddhikus test Manasz, vagy intellektus kauzális test Alsóbb elme mentális test Káma, vagy vágy asztrális test A fizikai test vagy kettős vitalitás: A-energizáló éterikus test B-automatikus, vagy fizikai fizikai test.

67 A„test” szó szerint a világok bármelyikében lévő „anyag-tömeget” jelent.
Az Élet egy és oszthatatlan mint embert, és mint az ember és más létező közötti kapcsolatban is. A Monád kívánja a megnyilvánulást az alsóbb világokban, ő maga viszont képtelen a saját elhagyni. Önmagából küld le egy le egy sugarat a közvetlen alatta lévő három világ mindegyikébe. Az alatta lévő három világ anyagát felhasználva abban fejeződik ki. Az első, második és harmadik princípium együttesen alkotja azt, amit a monád képviselőjének tekinthetünk ezekben a normál emberi fejlődésen túli világokban. Ezt átma-buddhi-manasz-ként, az emberi hármasságként említik, amely az előzőek után sűrűségben következő három síkon úgyszintén képviselve van. A fizikai szinten az élet a fizikai test fenntartására van specializálva. Az éteri máson át működve, mint prána, az energizáló princípium jelenik meg, míg magában a fizikai eszközben mint e tudathordozó eszköz automatikus működése, fizikai életereje és a sejtek élete jelenik meg.

68 B Csakrák

69

70 A GYÖKÉR-CSAKRA A gerincoszlop alsó végén lévő első központnak, az alap-csakrának elsődleges ereje van, amely négy küllőn sugárzik szét. Amikor működik, tüzes narancsvörös színű.

71

72 A LÉP-CSAKRA Feladata a Napból hozzánk jövő életerőt szétválasztása, felosztása és szétárasztása. Az életerő a csakrából hat vízszintes áramlaton át sugárzik szét. A hetedik változatot pedig a kerékagy szívja magába. Ennek a központnak ezért hat különböző színű szirma vagy hullámzása van. Túlsúlyban van a piros, narancs, sárga, zöld és violaszín.

73

74 A KÖLDÖK-CSAKRA A harmadik központ vagy köldök-csakra a köldöknél, vagy a napfonatnál (soláris plexus-nál) van, amely tízfelé sugárzó elsődleges erőt kap, és oly módon rezeg, hogy tíz hullámra, vagyis sziromra oszlik. Szoros kapcsolatban van az érzésekkel és az érzelmek különféle fajtáival. Uralkodó színe a piros.

75

76 A SZÍV-CSAKRA Aranyszínű. Minden egyes körnegyede három részre oszlik, ami azután előidézi a tizenkét hullámot.

77

78 A TOROK-CSAKRA A toroknál lévő ötödik központnak tizenhat küllője, és így tizenhat látható osztása van. Színe kék.

79

80 A HOMLOK-CSAKRA A hatodik, a homlok-központ a két szemöldök között, úgy tűnik, mintha ketté lenne osztva. Az egyik fele rózsaszínű, a másik fele pedig túlnyomórészt lilás-kék. 96 ilyen hullámzásra van felosztva.

81

82 A KORONA-CSAKRA A hetedik központ, a korona-csakra a fejtetőn van, kisugárzásainak száma 960. Közepében arannyal áthatott fehér fényben csillogó másodlagos központi örvénye van. Ez a csakra rendszerint az utolsó, amely felébred. Kezdetben akkora, mint a többi, de amint az ember a szellemi előmenetel ösvényén halad, állandóan növekszik. Eleinte mélyedésként van jelen, mint ahogyan a többi is, mert rajta az isteni erő áramlik kívülről befelé. Azonban amikor az ember felébred akkor az egész csakra kifordul, mert folyamatosan sugároz.

83

84 MAGYAR ELNEVEZÉS SZANSZKRIT ELNEVEZÉS HELYE A TESTEN
Gyökér- v. alap-csakra Múládhára A gerinc tövénél Lép-csakra Szvadhiszthána A lép felett Köldök-csakra Manipúra A köldöknél, a napfonat fölött Szív-csakra Anáhata A szívnél Torok- vagy gége-csakra Vishuddha A torok elülső részén Szemöldök- vagy homlok-csakra Ádzsnyá A két szemöldök között Korona-csakra Szahaszrára A fejtetőn

85 Csakrák neve és kapcsolatai a fizikai testtel
CSAKRA NEVE TESTFELÜLETEN LÉVŐ HELYE A GERINC CSAKRA KÖZELÍTŐ HELYE SZIMPATIKUS PLEXUS FONTOSABB MELLÉK PLEXUSOK Gyökér gerincoszlop vége 4. farkcsonti farkcsonthoz tartozó ••• Lép lép felett 1. lumbális deréktáji Köldök köldök felett 8. torakális háti, mellkasi máj, gyomori, bélfodrok stb. Szív szív felett 8. cervicus nyaki tüdő szívkoszorú stb. Torok toroknál 3. cervicus toroki Homlok szemöldökök között 1. cervicus fejütőér agyüregi és fej idegek általában Csakrák neve és kapcsolatai a fizikai testtel

86 két egymásba fonódó háromszög (hatszögű ábra)
CSAKRA ELEM FORMA SZÍN 1 föld négyszög sárga 2 víz növekvő hold fehér 3 tűz háromszög ragyogó piros 4 levegő két egymásba fonódó háromszög (hatszögű ábra) füstszínű 5 éter kör 6 elme -

87 A LÓTUSZ SZIRMOK SZÍNEI Különféle piros és zöld árnyalatok
CSAKRA SAJÁT MEGFIGYE­LÉSEK SHAT-CHAKRA NIRÚPANA SHIVÁ SZAMHITÁ GARUDA PURÁNA 1 Tüzes narancsvörös Piros - 2 Izzó, napszerű Cinóber-vörös Napszerű 3 Különféle piros és zöld árnyalatok Kék Arany 4 Mélypiros 5 Ezüstösen fénylő kék Ködös bíbor Ragyogó arany Holdszerű 6 Sárga és lila Fehér

88 5.-Hetesség az erőhatásokban

89 A Kozmikus Logosz, a Világegyetem teremtő elméjének síkjai

90 Sugár Energia Tulajdonság, megnyilvánulás
A Hét Sugár A Parabrahman önmagát hét minőségre, sugárra osztotta. E hét sugár hatással van minden a világmindenségben található létezőre a Kozmikus Monádi sík alatti létrendben. Sugár Energia Tulajdonság, megnyilvánulás 1. Akarat Hatalom, uralkodás, bátorság, szabadság 2. Szeretet Bölcsesség, emberszeretet, egyesülés 3. Gondolat Igazság, bölcseletek, alkalmazkodás 4. Egyensúly Harmónia, kiegyenlítés, képzelőerő 5. Gondolat (tudás) Törvény, igazság, tudomány 6. Odaadás Jóság, ragaszkodás 7. Anyag Szépség, bátorság, rendezett tevékenység, együttműködés a természettel.)

91

92

93 6.-Hetesség a Hierarchiában

94 A Hierarchiába való belépés 7 feltétele
1. Tökéletes testi egészség 2. Értelmi (mentális) és testi (fizikai) tisztaság 3. Önzetlen törekvés; egyetemes felebaráti szeretet; minden élőlény iránt érzett könyörület 4. A karma törvényének elfogadása. 5. Bátorság akár életveszélyes helyzetben is fenntartva, melyet a legnehezebb körülmények sem képesek megfélemlíteni, még életveszélyben sem. 6. Annak megértése, hogy a megnyilvánult Avalokiteshvara vagy Isteni Atma (Szellem) eszközei vagyunk 7. A tárgyi és átmeneti világ helyes megértése és értékelése. E világ láthatatlan régiókkal való kapcsolatának felfogása és megértése és felfogása.

95

96 Az Adeptus 5. Asekha beavatása utáni továbblépésének 7 útja
I.-Nirvána elérése- „Dhármákáyá öltönyének felöltése” Mindentudás állapota, Avatárrá válás/Isteni Megtestesülés/ egy később létrejövő világban. Visszavonulás a Monádba, nirvánai atom levetése. II.-Szellemi korszakba lépés-Számbhogákáyá öltözetének felöltése Nirvánai atom megtartása-megjelenés Hármas szellemként. III.-Logosz szellemi erőinek részévé válás-Nirmánákáyá öltözetének felöltése A kauzál test, és azon állandó atomok megtartása, melyeket a beavatott az egész fejlődése folyamán magával vitt, ezáltal bármikor materializálhat mentál, asztrál és fizikai testeket. Állandóan kapcsolatot tart azzal a világgal, ahonnan jött. Védi azt a világot a további lesüllyedéstől. Segíti a szellemi erők világba áradását. Erőit a Testvériség rendelkezésére bocsátja.

97 V.-Segíthet a következő lánc formai felépítésében.
IV.-Tagja lehet a földi okkult Hierarchiának-további beavatásokat kaphat. / / V.-Segíthet a következő lánc formai felépítésében. VI.-Beléphet az Angyalok fejlődési vonalába. VII.-Szolgálhatja a Logoszt közvetlenül a Naprenszerben világban. Segítheti a Logoszt a Naprendszer bármelyik részében. A 7 út közül a legnehezebb ösvény. Az Adeptusnak nincs fizikai teste, de alkothat magáknak a Kriyáshákti, az alkotó erő segítségével annak az égitestnek az anyagából, amelyre küldik. Ez az adeptuscsoport különböző színvonalon álló Lényeket foglal magába, az Árhátfoktól kezdve, felfelé.

98 7.-Hetesség a tudat kibontakozásábn

99

100

101 A A Tudat fejlődés tere A „fejlődés tere” kifejezés alatt az anyagi világegyetemet értjük, ahol a fejlődés lejátszódik. A fejlődés tere Naprendszerünkben hét síkból vagy világból áll, ezeket három csoportra lehet felosztani: 1. egyedül a logoszi megnyilvánulás tere, 2. a normálisnál magasabb fejlődés tere és 3. a normális emberi, állati, növényi, ásványi és elementális fejlődés tere. Az ádí és anupádaka síkok már léteznek, mielőtt a Naprendszer kialakult. Az ádí sík sokat tartalmaz a tér anyagából , abból amit a Logosz önmaga számára jelölt ki megformálásra. Az anupádaka sík ugyanebből az anyagból áll, amit módosít és átszínez a Logosz egyéni élete, tudata, ami így különbözik egy másik naprendszer megfelelő síkjától.

102 A tudatfejlődés és a világegyetem síkjai
Szám Elnevezés A fejlődés tere Csopo rt Sorszám Szanszkrit Magyar I. 1 Âdî 7 Logoszi 2 Anupâdaka 8 II. 3 Âtmâ Szellem Normálisnál magasabb emberi, vagyis beavatottak 4 Buddhi Intuíció III. 5 Manasz Elme Normál emberi, állati, növényi, ásványi és elementális lények 6 Kâmâ Érzelem Sthúla Fizikai tevékenység A tudatfejlődés és a világegyetem síkjai

103 B A kiáradások 1. A Monádok kiáradása
A monádok vagy tudategységek anyagban való fejlődése céljából készül a világegyetem tere. Az isteni életben jönnek létre, mielőtt még a fejlődésük tere kialakulna. A Sok az Egyben keletkezik, az utóbbi akarat tevékenysége folytán. Az akarat tevékenysége az első Logoszé. A monádokat a Legfőbb Tűz szikráinak, „Isteni töredékeknek” nevezik. A monádok azonosak magával a Logosszal. A monádokat így az isteni élet töredékeiként lehet meghatározni, akiket egyedi létezéssé az anyag legritkább hártyája különít el. A monád nem tiszta tudat, tiszta ÉN, samvit. Az egy absztrakció. A valós univerzumban az ÉN és burka mindig együtt vannak, a tudategység elválaszthatatlan az anyagtól. Ezért a monád tudat és anyag együttese/Ez az anyag már merőben különbözik az általunk a fizikai valóságban észlelt anyagtól/.

104 A monádok élete az Első Logosz élete, őket az Atya Fiaiként írhatjuk le, ahogyan maga a Második Logosz is az Atya Fia. A monádok azonban fiatalabb fiak, akiknek isteni ereje nem tud működni a saját síkjuknál – az anupádakánál – sűrűbb anyagban. A monádok életének gyökerei az ádi síkon vannak, ők maguk az anupádaka síkon élnek, eddig még tudathordozó eszközök nélkül, amelyeken keresztül kifejezhetnék magukat, várva „Isten Fiai megnyilvánulásának” napját. Itt maradnak mindaddig, amíg a Harmadik Logosz elkezdi megnyilvánulásának külső munkáját, kialakítva a tárgyiasult univerzum anyagát. A statikus, minden isteni lehetőségbe beburkolódzott állapotból dinamikussá kell válniuk, kibontva minden isteni képességet. A monád a saját síkján – az anupádaka síkon – mindentudó, az összes többi síkokon öntudat nélküli. Az anyag fátylába kell burkolódnia, amitől öntudatlan lesz, azért, hogy képes legyen az univerzum minden legfelsőbb szint alatti terén létezni . A monádok létezésüket az Első Logosztól kapják. Ezért az egyéni „Én” létezésre irányuló akarata az Első Logosz akarata.

105

106 2. Az első kiáradás-AZ ÖT SÍK KIALAKULÁSA/3. Logosz./
A Harmadik Logosz, az Egyetemes Elme a tér anyagán – a Múlaprakritin, dolgozik, beleöntve a tamas (tétlenség), a rajas (mozgékonyság) és a sattva (ritmus) három minőségét. A Harmadik Logosz így teremti meg az öt alsó sík – átmá, buddhi, manasz, káma és sthúla – atomjait . Az atomok kialakításának három lépése van: 1.- Annak a határnak a rögzítése, amelyen belül a Logosz élete rezegni fog. Ez az „isteni mérték” vagy Tanmátra. 2.- Az atom növekedése tengelyeinek, azoknak a vonalaknak a kijelölése, amelyek meghatározzák az alakját, ezek a kristályok tengelyeinek felelnek meg. 3.- A rezgés mértéke és a tengelyek egymással bezárt szöge határozza meg az atom felületét vagy falát. A Harmadik Logosz irányító tevékenysége alatt valamennyi sík atomjai új erőre és a vonzás és taszítás lehetőségeire ébrednek, és így egyszerűbb majd összetett molekulákká tömörülnek össze, ennélfogva mind az öt síkon kialakul hat alsóbb alsík, összesen tehát hét.

107 Az atomokban levő örvénylő áramlatokat, a spirillákat a Monádok hozták létre, akikkel jelenleg foglalkozunk. A spirillák teljes tevékenysége a fejlődés folyamán alakul ki. A jóga sok gyakorlata azt célozza, hogy ezek a spirillák gyorsabban fejlődjenek. Az atomban sokféle módon válaszol a tudat három aspektusára . A Harmadik Logosz e munkáját általában az Első Élethullámnak vagy Első Kiáradásnak nevezik.

108

109 AZ ÉLET BIRODALMAINAK KIALAKULÁSA /2. Logosz./
3.-A második kiáradás- AZ ÉLET BIRODALMAINAK KIALAKULÁSA /2. Logosz./ A Harmadik Logosz által életre keltett anyagba az isteni élet második nagy hulláma ereszkedik le, a Második Logosztól. A Szentháromság Második Személye formát ölt, nemcsak a terméketlen anyagból, hanem abból is, amit a Harmadik Személy élete. A második élethullám leárad a különböző síkokon és mindegyiken egy bolygólánc megtestesülésnek idejéig marad. A Második Kiáradás életét leereszkedése különböző szintjein különböző nevekkel ismerjük. Monádi esszencia- permanens atomokat biztosít a Monádok számára. A Monádi esszencia számára a fejlődés az anyagba való leereszkedést jelenti. Elementális esszencia-minden sík alsó alsíkjainak anyagát lélekkel látja el /Ez az elnevezés a középkori okkultisták írásaiból származik, akik így nevezték azt az anyagot, amiből a természetszellemek teste felépül. Ezekről mint „elementálok” beszéltek, és a tűz, levegő, víz és föld „elemekhez” tartozó csoportokra bontották azokat./. Az Isteni Élethullám, amely befejezte lefelé irányuló fejlődését a buddhikus síkon keresztül , leárad a mentális sík legfelső szintjére, nagy tömegű mentális atomikus anyagot tölt el lélekkel. Az atomokat nem egyesíti molekulákká , hanem összenyomó erőt fejt ki rájuk, amelyek ekkor még nem tudnak reagálni erre az erőre.

110 A fejlődés során képes meglelkesíteni a három arúpa (forma nélküli) vagy kauzális szint anyagát.
Az Élethullám összevonja és szubsztanciává egyesíti a kauzális sík anyagát, amelyekből formákat alakít ki, amikben helyet foglal. Ez az Első Elementális Birodalom. Az első elementális birodalomban hét alosztály van. -A legmagasabb-vagyis az 1. megfelel az első alsíknak. -A 2., a 3. a 4. megfelel a második alsíknak. -Az 5., a 6. és a 7. megfelel a harmadik alsíknak. Egy egész lánc-időszak alatt a formák periodikus elfoglalása és az azokból való visszavonulása helyett, állandóan fenntartja őket. Egy láncidőszakot az élet ismét azonosítja magát a formáival, és a lakhelyét az alsóbb mentális szintekre teszi át.

111 Amikor eléri ezt a szintet létrehozza a alsómentális síkon a rúpa (formával rendelkező) formákat, a Második Elementális Birodalmat/A lelket adó élet a felső mentális, vagy kauzális szinten lakozik, míg az eszközök, amelyeken keresztül megnyilvánul, az alsó mentális síkon vannak./. A Második Elementális Birodalomban is hét alosztálya van. -A legmagasabb-vagyis az 1. megfelel a negyedik alsíknak. -A 2., a 3. megfelel az ötödik alsíknak. -A 4., a 5. megfelel a hatodik alsíknak. -A 6. és 7. megfelel a hetedik alsíknak.

112 Az Első és a Második Elementális Birodalom
Sík Alsík Elementális Alosztály Birodalom Felső mentális 1 Első 2 2, 3, 4 3 5, 6, 7 Alsó mentális 4 Második 5 2, 3 6 4, 5 7 6, 7 Az Első és a Második Elementális Birodalom

113 Később felveszi az asztrális anyag formáit , és létrehozza a Harmadik Elementális Birodalmat.
Ismét egy teljes láncidőszak után az élet az ásványvilág éteri részét lélekkel tölti el. Később az ásványok sűrűbb anyagát tölti el lélekkel, létrehozva a fizikai ásványokat/folyadékokat, gázokat, étert is/. Nem egyetlen hatalmas életáramról , Monádról van szó, hanem sok párhuzamosról. Az ásványvilág középső pontján a leáramlást feláramlás váltja fel. A Logosz folyamatosan küldi ki az élethullámokat/ezért létezhetnek egyidőben elementális birodalmak, ásványvilág, növényvilág, állatvilág és létezhetünk mi emberek/. Mielőtt ez a kibontakozás megtörténik, létezik egy olyan pont, ahol lehtséges ,hogy ez a kiáradás egynemű. Az élethullám részekre bomlásának folyamata az emberek megjelenéséig tart. A Harmadik Logosz által készített anyagokból a Második Logosz fonalat sző, és szövedéket készít, amelyből a jövőben öltözékek – vagyis testek – készülnek.

114 A Második Logosz buddhikus, kauzális, mentális, asztrális stb
A Második Logosz buddhikus, kauzális, mentális, asztrális stb. anyagokat később testeket alakít ki. Az élethullám lefelé haladása előkészület a kibontakozásra, az evolúcióra vagy involúcióra/visszahúzódásra/. Az anyagba merülés legalsóbb szintjének elérése után mind az Első, mind a Második Kiáradás felfelé fordul, és megkezdi hosszú felemelkedését a síkokon keresztül: ez fejlődés.

115 Az Első és Második kiáradás

116 A monádból állandóan gyenge belső vibrálások enyhe nyomást fejtenek ki a Jivátmá-ban (az átmá-buddhi-manasz-ban). A Második Kiáradás felosztja magát, változatosan jelenik meg mindegyik síkon és alsíkon. A buddhikus síkon az emberben lévő Krisztus-princípiumként jelenik meg. A mentális és asztrális testben az anyag különböző rétegeit kelti életre, az asztrális felső részében nemes érzelemként, az alsóban egyszerűen az életerő áramaként jelenik meg. Az éterikus test csakráiban a kundalinivel találkozik, amely az emberi test belsejéből tör fel. Az Élethullám az anyagi világokon keresztül ereszkedik lefelé, és növekvő elkülönülést eredményez, a felfelé haladó visszatérése során visszaállítja az egységet.

117 4.-A harmadik kiáradás-A KAUZÁLIS TEST MEGTEREMTÉSE /A 3. Logosz/
A felemelkedési folyamat összekapcsolódik a Harmadik Kiáradással, ami az ember kauzális testének kialakulását eredményezi.

118 Kundalíni A kundalini vagy a kígyótűz az Első Kiáradáshoz tartozik, és mindegyik síkon létezik, amiről bármit is tudunk. Különbözik a pránától vagy vitalitástól,/ amely a Második Kiáradáshoz tartozik,/és a Foháttól is, vagyis a fizikai energia minden alakjától, mint például az elektromosság, fény, hő, stb. Az emberi testben levő kundalini „a Szentlélek laboratóriumából”, a Föld legmélyéről származik. A kundalini nem az a része az Első Kiáradásnak, ami a kémiai elemek felépítésének munkájával van elfoglalva, inkább azt az erőt továbbfejlesztő természetű, ami olyan elemek központjában található, mint a rádium. Kundalini akkor válik az Első Kiáradás részévé, miután az eléri a legmélyebbre merülését az anyagban, és ismét felemelkedik azon magasságok felé, ahonnan kiindult.

119 C A Teremtő Hierarchiák
Segítenek a monádoknak, hogy teljesíthessék útjukat az anyag világain keresztül. 1.-Egy Létező 2.-Háromság Az Egyetlen Létezés, a Legfelső, akiből minden megnyilvánult élet ered, háromszoros módon fejezi ki magát, mint a Trimurti, a Háromság. Ezt minden vallás kölönböző neveken ismeri: -Sat, Chit, Ánanda; -Brahmâ, Vishnu, Shiva; -Ichchhá, Jnána, Kriyá; -Cochmah, Binah, Kepher; -Atya, Fiú, Szentlélek; -Erő, Bölcsesség, Szeretet; -Akarat, Bölcsesség, Tevékenység; stb.

120 3.-Hét lény 4.-Teremtő Rendek
Hinduk Áditi hét fia-Napban lévő Hét Szellem Egyiptom-Hét Misztikus Isten Zoroasztriánizmus-Hét Amshaspend Judaizmus-Hét Sephiroth Kereszténység és Iszlám-Hét Arkangyal, a trón előtt álló hét Szellem. Teozófia-Hét Bolygói Logoszként ismerik őket, akik mindegyike saját területét kormányozza a Naprendszerben. 4.-Teremtő Rendek A Hét lény körül egy nagyobb körben találjuk őket. Az Univerzum tizenkét Teremtő Rendjének neveztetnek. Az állatövi jegyek élén álló tizenkét Nagy Istenségek Ők. Az állatöv ugyanis egy réges-régi szimbolikus elmélet, amely tartalmazza a Naprendszer tervének leírását. A Bolygói Szellemnek vagy Logosznak hatalma van a tizenkét Teremtő Hierarchia valamelyike felett, amely ellenőrzése és irányítása alatt építi fel a Logosz birodalmát, és segít a monádoknak fejlődésükben.

121 Értelem Hierarchiái az elmúlt kalpák-ban vagy univerzumokban fejezték be fejlődésüket, az Egy Akarat, Íshvara munkatársaivá váltak egy új univerzum vagy Brahméánda megformálásában. Ők az Építészek, a naprendszerek Építői. Az emberi lények nekik köszönhetjük szellemi, értelmi és fizikai fejlődésünket. Felébresztik a monád tudatát és sugarát, a „mások és az Én homályos érzékelésére”. A fejlődés jelenlegi szintjén a tizenkét Teremtő Hierarchiából négy már átlépett a felszabadulásba, egy pedig ennek a küszöbén áll. Maradt hét.

122 A Teremtő Rendek felépítése AZ ARÚPA TEREMTŐ RENDEK
1.-Forma Nélküli Tüzes Leheletek, a Tűz Urai, Isteni Lángok, Tüzes Oroszlánok, Élet Oroszlánjai -Az Univerzum Élete és Szíve, Átmá, a Kozmikus Akarat -Rajtuk keresztül árad a Paramátmá isteni sugara, amelynek feladata felébreszteni a monádokban az átmá-t. 2. -„Kétszeres egységek” -A tüzet és az étert képviseli. -A kozmikus Buddhit jelentik, a rendszer bölcsességét, a megnyilvánult értelmet. -Feladatuk a Buddhi felébresztése a monádokban. 3. -„Hármasságok” -Tüzet, étert és a vizet képviselik. -Mahat-ot, a kozmikus Manaszt vagy tevékenységet jelentik. -Feladatuk a manasz felébresztése a monádokban.

123 A monádokkal kapcsolatos tényezők
B. A RÚPA TEREMTŐ RENDEK 4.-Monádok -A monádoknak sok tennivalójuk van saját fejlődésük érdekében, mivel nemcsak külső befolyások határozzák meg involúciójukat és evolúciójukat. A monádokkal kapcsolatos tényezők a.) Az Első Logoszhoz tartoznak, az Ő akarata,-hogy megnyilvánuljon,-egyben a monádok akarata is: önműködőek. b.) A monádok azok, akik „kiragyognak”, kiküldve életüket, ami felépíti a sugarat vagy a felső hármasságot, és azon keresztül működnek. c.) A monádok azok, akik kiválasztják a permanens atomok típusát, amelyek hozzájuk csatlakoznak. d.) A Harmadik Kiáradás, aminek eredményeként a kauzális test kialakul, magukon a monádokon keresztül jön át. e.) A monádok maguk árasztják le életüket az atomok spirilláiba, és keltik életre azokat, mind a permanens atomokét, mint a többiét. f.) A monádok, ahogyan a fejlődés folyamata előrehalad, folyamatosan egyre többet árasztanak le életükből, és fokozatosan egyre szorosabb kapcsolatba kerülnek a sugaraikkal és az egyéniséggel, ezen keresztül pedig a személyiséggel is.

124 5.-Makarák-Asurák Az ötszög, a pentagon szimbolizálja. Megjelenik bennük a természet kettős szellemi és kettős fizikai oldala, a pozitív és a negatív, amelyek harcban állnak egymással. Ők a sok mítosz és legenda „Lázadó Angyalai”. Közülük néhányat Asurákként ismerünk, akik az első lánc eredményei voltak. Hatalmas spirituális erővel és tudással rendelkező lények. Mélyen bennük van elrejtve az Ahamkára-csíra, az Én-alkotó képesség, ami az emberi fejlődéshez szükséges. Feladatuk a rezgéshullámokat a monád átmikus aspektusától az Átmá egyik atomjához vezetni, ami permanens atomként csatlakozik hozzá. 6.-Agnishváttvák vagy hatszoros Dhyánik Ők a második bolygólánc eredményei. Ehhez a rendhez tartoznak a dévák is hatalmas seregei is tartoznak. Ők vezetik a rezgéshullámokat a monád bölcsesség aspektusától a buddhikus permanens atomhoz. Az átmán és a fizikai testen kívül mindent ők adnak az embernek, és így „az öt középső princípium adományozóinak” nevezik őket. Ők vezetik a monádot az ezekkel a princípiumokkal (vagyis buddhi, manasz, alsó manasz, kâma és éterikus testmás) kapcsolatos permanens atomok megszerzésében (beleértve természetesen a mentális egységet is). Elsősorban az ember értelmi fejlődésével kell foglalkozniuk.

125 7.-A Hold-Pitrik, vagy Barishad-Pitrik
Ők a harmadik lánc eredményei. Nekik az ember fizikai fejlődésével kell foglalkozniuk. Ide tartoznak a dévák és az alsóbb természetszellemek csoportjai, akik az ember testének tényleges felépítésével foglalkoznak.

126

127 Az involúció és evolúció fázisai
D Az involúció és evolúció fázisai szint -A szellem leereszkedése. Az anyagon töpreng, aminek minőségeket, erőket és tulajdonságokat ad át. 4. szint -Az anyag most már átitatódott különböző erőkkel és jellemzőkkel, és sokszoros kapcsolatba kerül az őt átható szellemmel. A szellem és az anyag közötti ellentét, Kurukshetra csatája. Ez a szint az egyensúlypont helye. -A szellem először legyőzetik, azután bekövetkezik az egyensúlyi állapot, majd lassan a szellem elkezd úrrá lenni az anyag fölött, és a szellem uralkodik az anyagon. szint A szellem megszervezi az anyagot, aminek urává és meglelkesítőjévé vált, és a saját céljai szolgálatába állítja, önmaga kifejezésére alakítja, itt a szellem minden képessége megnyilvánulhat, és aktívvá tehető.

128 Az involúció és az evolúció szintjei
I, II, III. Leereszkedés Átadott tulajdonságok Anyagiasulás Involúció IV. Fordulópont, egyensúly Létrehozott kapcsolatok Összeütközés Átmenet az involúcióból evolúcióba V, VI, VII. Felemelkedés Felépített szervezetek Szellemiesülés Evolúció Az involúció és az evolúció szintjei

129 Az involúció és az evolúció folyamata

130 Az ember halhatatlan egyéniség, akinek van egy halandó személyisége.
Az egész emberi létezésben van három nagyon jelentős változás van. 1.-Az első, amikor egyéniesül, belép az emberi birodalomba, kilép az állatvilágból, és Én-ként elkezdi pályafutását. 2.-A második, amikor átmegy az első nagy beavatáson. 3.-A harmadik az adeptusi szint elérése. Ezen egyéniesülés elérése az állati fejlődés célja, és a fejlődése meghatározott célt szolgál, egy erős, egyéni központ alakul ki, amelyen keresztül a Logosz ereje végül szétáradhat. Ez az Én gyenge és bizonytalan, hogy erőssé váljon önzőnek kell lennie. A központi lény teremtésének az a célja, hogy a Logosz ereje rajta keresztül sugározzon ki a világra, a kisugárzás lehetetlen lenne, ha az önzés fennmaradna, azonban önzés nélkül a korai szinteken soha nem jöhetne létre erős központ. A megfelelő időben az önzésnek el kell tűnnie.

131 Csoporttudat és egyéniesülés


Letölteni ppt "A 7-es szám jelentősége a Teozófiában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések