Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rendszerfüggetlenség, de mindenb ő l a leginkább megfelel ő t Flexibilitás, nyitottság, tovább fejleszthet ő ség Egyéni haladási ütem Er ő s gyakorlati.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rendszerfüggetlenség, de mindenb ő l a leginkább megfelel ő t Flexibilitás, nyitottság, tovább fejleszthet ő ség Egyéni haladási ütem Er ő s gyakorlati."— Előadás másolata:

1

2 Rendszerfüggetlenség, de mindenb ő l a leginkább megfelel ő t Flexibilitás, nyitottság, tovább fejleszthet ő ség Egyéni haladási ütem Er ő s gyakorlati kontroll (megbízhatóság, érvényesség, szakért ő k, megrendel ő k) Puha „kényszer” a folyamatos fejlesztésre Segítség az önálló értékelési rendszer kialakításához Intézmény fejlesztési stratégia Nyomon követhet ő ség több szinten (tanuló, osztály, iskola) Publicity

3 Mottó Minden iskolának vannak erős és gyenge pontjai. Nem az a célunk, hogy a hibákat felfedjük, hanem sokkal inkább az, hogy az önértékelési rendszer segítségével munkánk hatékonyságát, eredményességét növeljük!

4 A szoftver fontosabb céljai Komplex önértékelési rendszer kifejlesztése (tanulói, pedagógusi, intézményvezetői) Az intézmény tevékenységének sokoldalú elemzése különféle törvényi, irányítási és pedagógiai kritériumok alapján Hatékonyság és trendanalízis A hozzáadott érték meghatározása (a szocio- ökonómiai státusz alapján) Teljes kialakításához kb. 3 tanév szükséges

5 Minőség Minőségbiztosítás Minőségfejlesztés BelsőKülső ÖMIP IMIP A felhasználók elégedettek a szolgáltatással (egyszerű, olcsó) Külső szakértők biztosítják (auditálás) (költséges) Minőségbiztosítási rendszerek ISO, TQM, EFQM Stb. Iskolai : COMENIUS, EFQM, stb. Lassú, nehézkes

6 indulás útközben érett idő fejlettség folyamat holisztikus diagnosztikus tanulói osztályiskola térségiországos A szintB szintC szint kiterjedés

7 Intézményi értékelés 6. Iskolavezetés, iskolairányítás tömb 9. SWOT analízis 8. Hatékonysági mutatók tömb 4. Mérési eredmények tömb 5. Innovációs tömb 1. Statisztikai tömb 7. Pedagógiai tömb 11. Specialitások 10. Vélemények az iskoláról tömb 2. Gazdálkodási tömb 3. Diff. képességfej- lesztés tömb 12. Appendix

8 79/1993. Közoktatási trv.: 102.§(2) d) (fenntartó) a minőségirányítási programban meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztés rendszerét, továbbá rendszeresen - ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal - ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; … Közokt. 54. § (1) A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.

9 OM rendelkezések (2006/7) A Kt. 40. § (11) bekezdésének módosításával változnak az intézményi minőségirányítási programmal kapcsolatos előírások, ennek részeként előírásra került, hogy annak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus- munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. Rögzíteni kell benne továbbá a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente köteles értékelni a program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az intézmény szakmai célkitűzései és működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak, hogy a közoktatási intézményekben a szülők bevonásával végezzenek teljesítményértékelést. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia.

10 Szigorodtak és következményekkel egészültek ki az intézményekre, ill. a fenntartókra háruló feladatok. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: OKÉV) minden fenntartónak megküldi az országos mérés, értékelés eredményeit és felhívja a fenntartó figyelmét, amennyiben az eredmények alapján indokolt valamelyik iskolában az intézkedése. Ha az adott iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, a fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, akinek intézkedési tervet kell készítenie a törvényben leírtak figyelembe- vételével. Ha a következő évi országos mérés, értékelés eredménye szerint az iskola ismét nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, az OKÉV felhívja a fenntartót, hogy három hónapon belül készítsen intézkedési tervet. A fenntartó ehhez pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, szakértő vagy más szakmai szervezet közreműködését köteles igénybe venni. Az OKÉV hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.

11 Többszintű menürendszer Legördülő menük Intézményre „szabott” mentési szisztéma Segédletek, útmutatók, fogalommagyarázat Felhasználóbarát felület Könnyű kezelhetőség

12 1. Statisztikai tömb 1.1. Létszám mutatók 1.2. Könyvtári adatok 1.3. Fluktuáció

13 2.1. Gazdálkodási köre 2.2. Bevételek szerkezete 2.3. Kiadások szerkezete 2.4. Bérköltségek elemzése 2.5. Fenntartási költségek elemzése

14 3.1. Kiemelkedő képességű tanulók 3.2. Tanulási problémákkal rendelkező tanulók 3.3. Egyéni képességfejlesztés 3.4. Speciális problémákkal rendelkező tanulók

15 3.1. Kiemelkedő képességű tanulók 3.1.1. Útmutató 3.1.1.1. Adatlap 3.2. Tanulási problémákkal rendelkező tanulók 3.2.1. Útmutató 3.2.1.1. Adatlap 3.3. Egyéni képességfejlesztés 3.3.1. Útmutató 3.3.1.1. Adatlap 3.4. Speciális problémákkal rendelkező tanulók

16 4.1. Országos mérések mutatói 4.2. Helyi mérések mutatói 4.3. Helyi vizsgarendszer eredményei 4.4. Tantárgyi osztályzatok 4.5. Évfolyamismétlők 4.6. Versenyeredmények 4.7. Tantárgyi témazáró eredményei 4.8. Trendanalízis

17 5.1. Helyi innovációk 5.2. A továbbképzések elemzése 5.3. Területi szintű rendezvények 5.4. Publikációk 5.5. Pályázatok 5.6. Alapítványok 5.7. Nyelvismeret, nyelvtanulás 5.8. Számítógépes végzettség, alkalmazás 5.9. Hatékonyságelemzés

18 6. Iskolavezetés, iskolairányítás tömb 6.1. Igazgatói munka 6.2. Az intézményvezetés munkája 6.3. Nevelőtestületi értekezletek 6.4. Munkaközösségek működése 6.5. Nevelőtestületi klíma (miliő) 6.6. Az iskola imázsa 6.7. A szabályzatok törvényi megfelelősége 6.8. Iskolai rendezvények, szabadidős programok

19 7.1. Szakos ellátottság, szakosan ellátott órák 7.2. A tanulók tanuláshoz való viszonya 7.3. Napközi (tanulószoba) mutatói 7.4. Osztályfőnöki tevékenységek

20 8.1. Szolgáltatások színvonala 8.2. Tanulói háttérvizsgálat 8.3. Szülői háttérvizsgálat 8.4. Pedagógusi háttérvizsgálat 8.5. Önkormányzati kérdőív 8.6. Gyors önértékelés 8.7. Önértékelési modell kérdőívei 8.8. Gyors önértékelési összesítő

21 9.0. SWOT (útmutató) 9.1. SWOT analízis 9.2. SWOT-elemzés 9.3. Erősségek 9.4. Lehetőségek 9.5. Veszélyek 9.6. Gyengeségek

22 10.1. Az iskolát már elvégzett tanulók visszajelzései 10.2. Esztétikai, higéniai körülmények 10.3. Műszaki jellemzők

23 11.1. Az adott intézmény különleges jellemzői 11.2. A specialitások szervezeti keretei és működésük 11.3. A specialitások finanszírozása 11.4. A specialitások eredményei 11.5. A specialitások háttérelemzése

24 12. 12.1. Az intézményi értékelésről röviden 12.2. Szempontok a belső értékelési rendszer elemzéséhez 12.3. Trendanalízis 12.4. Pontossági teszt 12.5. Komplex gyorsértékelési szempontsor 12.6. Intézményi értékelés bemutató 12.7. Felhasználási útmutató 12.8. Fogalom magyarázat 12.9. Mentési szisztéma

25 1. Önálló fejlesztés 2. Kooperatív fejlesztés – 2.a. 1 éves projekt – 2.b. 3 éves projekt Háromoldalú együttműködési megállapodás: - a fejlesztő intézmény - a pedagógiai szolgáltató (vagy önkormányzat, mint megrendelő) és - a szoftverfejlesztő között.

26 1. Tömbválasztás intézményi/megrendelői kritériumok alapján 2. Képzés, felkészítés (intézményenként 1-2 fő) 3. Feladat, időterv, felelősök, költségek 4. Különleges igények (intézményi/megrendelői) 5. Folyamatos help-desk 6. Belső és külső kontroll 7. 1 vagy 3 éves projekt terv, konkrét célok, kritériumok és költségek 8. Nyilvánosság 9. Fejlesztési tervek (konkrét személyre, személyekre, intézmény egy részére vagy egészére) 10. Jelentések intézményi, megrendelői igények alapján

27 Butterlake Kft. Győr, 2006. www.butterlake.hu vajtho@axelero.hu 96/523-515, 06-20-9422-465

28


Letölteni ppt "Rendszerfüggetlenség, de mindenb ő l a leginkább megfelel ő t Flexibilitás, nyitottság, tovább fejleszthet ő ség Egyéni haladási ütem Er ő s gyakorlati."

Hasonló előadás


Google Hirdetések