Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanévnyitó értekezlet 2013. augusztus 29.. Felkészülés SZMSZ végrehajtása: Az intézmény vezetősége Az iskolavezetés tagjai: igazgató, igazgató-helyettesek,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanévnyitó értekezlet 2013. augusztus 29.. Felkészülés SZMSZ végrehajtása: Az intézmény vezetősége Az iskolavezetés tagjai: igazgató, igazgató-helyettesek,"— Előadás másolata:

1 Tanévnyitó értekezlet 2013. augusztus 29.

2 Felkészülés SZMSZ végrehajtása: Az intézmény vezetősége Az iskolavezetés tagjai: igazgató, igazgató-helyettesek, munkaközösség-vezetők, minőségfejlesztési vezető, diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus. Az igazgató-helyettesek személye Az igazgató a feladatait a vezető helyettes közreműködésével látja el. A vezető helyettesi megbízást – a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával – az igazgató adja a határozatlan időre kinevezett közalkalmazottnak. A megbízás határozott időre szól.

3 • Véleményezések: igazgató-helyettesek, munkaközösség-vezetők, minőségfejlesztési vezető, diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus.

4 Munkaterv – úgy kell elkészíteni, hogy szerepeljen benne a Helyi tanterv, a PP, az SZMSZ, az Nkt., a 20/2012. rendelet és a NAT végrehajtása • Minden programot meg kell valósítani, ami ezekben szerepel!!! – pontosan meg kell fogalmazni a teljes körű egészfejlesztés feladatait napi / heti / havi … szinten – pontosan meg kell fogalmazni a fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi feladatokat – elkészítése során figyelembe kell venni a kötelező programokat, évfordulókat! – be kell építeni a digitális órákat minden tantárgy és évfolyam vonatkozásában – az óralátogatás értékelési és megfigyelési szempontjait

5 Munkaterv 2. Értekezletek időpontjai: – munkaközösségi, minőség fejlesztési, DÖK …. – Szülői értekezletek rendje (időpont nyilvánosságának ideje, módja, meghívás módja, levezetés rendje: jelenléti ív, kérdőív …. – egységes „köntösben” történjen) Versenyek, kiállítások lebonyolításának rendje

6 Adminisztrációs változások • Kísérőjegyzék • Iktatás • Elektronikus levelezés – Minden, iskolai élettel kapcsolatos levelezés lebonyolítható a mindenki saját e-mail címéről, de másolatban el kell küldeni az iskola központi címére (iskola@felsopakony.hu) – a válaszokat is!!!iskola@felsopakony.hu

7 Adatgyűjtésre, dokumentumgyűjtésre készült új e-mail cím: iskola.felsopakony@gmail.comiskola.felsopakony@gmail.com Ezentúl minden anyagot ide küldjön mindenki! (Google drive?)

8 • Minden témazárót ki kell értékelni, az értékeléseket le kell fűzni tantárgyanként, évfolyamonként az iskolatitkárnál. • A kiértékelések szükséges adatai (táblázatban): – osztály, tantárgy, témakör neve, a témazáró megírásának időpontja – Sorszám néveredmény %érdemjegy – átlag:eredmény %érdemjegy • Félévenként összesítő excel táblát kell készíteni tantárgyanként, évfolyamonként! • + adatok: tanulónként átlageredmény %, átlag érdemjegy

9 Tehetséggondozás • Kiemelt ügyként kezeljük! • Nemzeti tehetségprogram. • Tehetségpont kialakítása http://tehetseghidak.hu/ http://geniuszportal.hu/

10 Ellenőrzés, óralátogatás Az intézményi SZMSZ szerint

11 A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók • Igazgató, • Igazgatóhelyettesek, • Munkaközösség-vezetők. • Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.

12 • a pedagógusok munkafegyelme, • a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, • a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, • a tanterem rendezettsége, tisztasága, • a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során

13 • a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: – az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, – a tanítási óra felépítése és szervezése, alkalmazott módszerek, – a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán, – az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése • (A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata alapján az iskola vezetősége határozza meg.) • a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás. • az SZMSZ-ben előírtak pontos betartása az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán

14 Pályázatok A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület a 2013- 14-es tanévben ismét pályázatot írt ki budapesti, és Budapest 100 km-es körzetében működő általános és középiskolák részére erdőkkel, fákkal kapcsolatos oktatási projekt tervezése és megvalósítása témában (www.mkne.hu/otthonazerdoben)www.mkne.hu/otthonazerdoben

15 Egyebek • A pedagógus kötelességei és jogai a Nkt. szerint • Továbbképzés • Tanügyi nyilvántartások vezetése – Szöveges értékeléshez tanulók felvitele év elején – Stb. • Tanulóbaleset!! • Hiányzás!!!

16 „Kimondhatatlanul tehetséges ez a mi népünk, de kevés ország van széles e világon, ahol a tehetségek kedvezőtlenebb környezetben küszködnek, mint éppen minálunk” (1926.)

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tanévnyitó értekezlet 2013. augusztus 29.. Felkészülés SZMSZ végrehajtása: Az intézmény vezetősége Az iskolavezetés tagjai: igazgató, igazgató-helyettesek,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések