Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intézményegységünk működésének törvényi szabályozói:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intézményegységünk működésének törvényi szabályozói:"— Előadás másolata:

1 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Intézményegység

2 Intézményegységünk működésének törvényi szabályozói:
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról

3 Céljaink: Minden szakszolgálathoz forduló gyermek, szülő, szakember, nevelési-oktatási intézmény, fenntartó, családvédelmi intézmény és szervezet stb. számára adekvát szolgáltatás nyújtása, a szakmai kompetencián és a törvényi lehetőségeken belül.

4 Fő feladatok: A sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása. Sajátos nevelési igény fogalma ( 1993 ktv. 121§ ): „Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem veszethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.

5 Országos szakértői és rehabilitációs feladatok:
( 14/1994 rend. 10§ ) a hallás-, értelem- és személyiségvizsgálat, a látás, értelem- és személyiségvizsgálat a mozgás, értelem- és személyiségvizsgálat a beszéd, értelem- és személyiségvizsgálat A fővárosi, megyei tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs feladatok: az értelmi fogyatékosság megállapítása vagy kizárása az autizmus – gyermekpszichiátriai szakorvosi véleménnyel megerősített – megállapítása a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlősének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége

6 2. A vizsgálatok alapján javaslattétel
A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra, fejlesztés módjára (alkalmazandó terápiák, kiemelten fejlesztendő képesség-, készségterületek ), az egyes tantárgyakból, tananyagrészekből értékelési is minősítési mentességekre.

7 A kötelező felülvizsgálatok lebonyolítása
4. A különleges gondozás/ellátás személyi és tárgyi feltételeinek vizsgálata, folyamatos nyomon követése. Szakértői vélemények készítése (pl.: magasabb összegű családi pótlék megítéléséhez, GYES – meghosszabbításához stb.)

8 A szolgáltatásokat az intézményegység az alábbi feladatkörökben biztosítja:
Pedagógiai, gyógypedagógiai, logopédiai, pszichológiai, orvosi (gyermekneurológiai,) vizsgálatok végzése. A különleges ellátás feltételeinek vizsgálata. Korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés szervezésének segítése, szakmai koordinálása.

9 A szolgáltatások igénybevételének módja
1. A sajátos nevelési igény megállapítására vonatkozó vizsgálati kérelmek felterjesztése:

10 A gyermek szakértői vizsgálatát a szülő/gyám bármikor kérheti, személyesen, vizsgálati kérelmének aláírásával történő igazolásával.

11 A nevelési-oktatási intézmények a vizsgálati indok szakszerű leírásával és a vizsgálat céljának pontos megjelölésével a Tü 16/új vagy a Kö 3126 nyomtatványon jelezhetik igényeiket. A nyomtatvány valamennyi pontjának kitöltése szükséges ahhoz, hogy a vizsgálati kérelem megfelelő információs alapot nyújtson a kérelem elfogadásához, illetve a komplex szakértői vizsgálat elvégzéséhez. A vizsgálati kérelem a szülő/gyám aláírásával fogadható el. A 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet kimondja, hogy a gyermek, tanuló érdekében a közoktatási törvény 30.§ -ának (4) és (6) bekezdése alapján államigazgatási eljárás megindítását kezdeményezheti a családvédelmi intézmény, ha a szülő a szakértői vizsgálat szükségességével nem ért egyet, illetve a kérelmet nem írja alá. (A 19§ értelmében az eljárásra a jegyző illetékes.)

12 Egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből a tanuló teljesítményének értékelése, minősítése alóli mentesítés céljából szakértői vizsgálat indítható a 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet 13. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott időpontban.

13 A Nevelési Tanácsadó is kérheti a szakértői vizsgálatot, melyhez szükséges a szülő/gyám hozzájárulása, melyet aláírásával igazol.

14 2004. szeptember 1. után 5. életévüket betöltő gyermekek esetében a vizsgálati kérelemhez csatolni kell a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 5. számú melléklete szerinti orvosi adatlapot.

15 A vizsgálat lebonyolítása:
A beérkezett kérelmeket a bizottság regisztrálja. A vizsgálat időpontjáról és helyéről a szülőt, valamint a vizsgálatot kezdeményező intézményt legalább 8 nappal előbb értesíti. A szakértői bizottság a 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a vizsgálat során a szülő önkéntes kérésére figyelembe veszi a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermek/tanuló anyanyelvi, szociokultúrális sajátosságait, erről a szülő írásban a vizsgálat megkezdése előtt nyilatkozik. A szakértői bizottság a vizsgálatotokat team munkában végzi. A vizsgálat napján tájékoztatja a szülőt – szóban és írásban rögzített rövid vizsgálati véleményben – a vizsgálat eredményéről, a bizottság javaslatáról, a jogorvoslat lehetőségéről, módjáról. A részletes szakértői véleményt lehetőleg 30 napon belül köteles kiküldeni az érintetteknek (a szakértői vélemény tartalmára vonatkozó előírások a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 14. § szerint).

16 2. A kötelező felülvizsgálatra jogosult gyermekek vizsgálati kérelemének felterjesztése:
A szülő/gyám bármikor kérheti gyermeke felülvizsgálatát. A nevelési-oktatási intézmények a TKVSZRB által megküldött formanyomtatványon kell kérni a tanulók felülvizsgálatát, részletes pedagógiai jellemzéssel, a szülő egyetértésével. ( 21/2005. OM rendelet 13 § ) A felülvizsgálati kérelmek beérkezésének határideje: - a 2008/2009-es tanévre vonatkozóan június 30.

17 A felülvizsgálat lebonyolítása:
A beérkezett felülvizsgálati kérelmeket a bizottság regisztrálja. A felülvizsgálat időpontjáról és helyéről a szülőt, valamint a vizsgálatot kezdeményező intézményt legalább 8 nappal előbb értesíti. A szakértői bizottság munkatársai a kötelező felülvizsgálatokat – nagyobb tanulói létszám esetén – a gyermeket foglalkoztató oktatási-nevelési intézményben végzik. Az esedékes kötelező felülvizsgálatok időpontját a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 20. § (4) bekezdése rögzíti, miszerint: „A szakértői és rehabilitációs bizottság az értelmi fogyatékos tanuló és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, ill. vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesség miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanuló fejlődését az első vizsgálatot követő első tanév eltelte után, azt követően a tanuló tizenkét éves koráig minden második, azt követően és a nem említett többi fogyatékosság esetén minden harmadik tanévben hivatalból felülvizsgálja”

18 3. A különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétének vizsgálata
A különleges gondozás/ellátás személyi és tárgyi feltételeinek vizsgálata, folyamatos nyomon követése (helyszínen). Módja: Tanügyi dokumentációk áttekintése (Alapító Okirat, Pedagógiai Program, egyéni fejlesztési tervek, fejlesztő naplók, a különleges ellátás órarendje, a rehabilitációs foglalkoztatást végző szakemberek oklevelének fénymásolata) A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készül.

19 A különleges gondozáshoz való jog rendszere:
Intézmények Szülők Vizsgálati kérelem Vizsgálati kérelem Vizsgálati kérelem Vizsgálati kérelem TKV Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Nevelési Tanácsadók Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség SNI kizárva Sajátos Nevelési Igény

20 Sajátos Nevelési Igény
Rehabilitációs célú foglalkozás A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos Rehabilitációs célú foglalkozás Fejlesztő foglalkoztatás Organikus okra vissza nem vezethető Organikus okra visszavezethető Nevelési Tanácsadó Intézmények (Iskolák, Óvodák, Kollégiumok)

21 A szolgáltatás igénybevételének módja:
Előzetes időpont egyeztetés telefonon, személyesen vagy írásban. Telefonszám: Helyszín: 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.

22 Munkatársaink: Balassáné Tüske Ágnes pedagógiai szakpszichológus igazgató Frigy Erna tanító, gyógypedagógus Gellén Melinda gyógypedagógus, logopédus, közoktatási szakértő, intézményegység vezető Márcz Mária gyógypedagógus,szakpedagógus Dr. Rada Éva gyermekneurológiai szakorvos Cs.Nagyné Sipos Edit klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus Dr. Harkány Éva pszichiáter, pszichoterapeuta

23 Intézményvezetők részére:
2005. január 1-től az intézményvezetők követik nyomon a felülvizsgálatokat ( 21/2005. OM: rendelet 13 § alapján) 14/1994. MKM Rendelet 20.§-nak 4. bekezdése a felülvizsgálati időpontokról Korai fejlesztésre jogosultak felülvizsgálatára - ( 14/1994 MKM rendelet 8 § (11) bekezdése értelmében – évente kerül sor.)


Letölteni ppt "Intézményegységünk működésének törvényi szabályozói:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések