Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Hogyan készüljünk a pedagógus minősítési eljárásra? A pedagógusteljesítmény értékelésének elemei. Előadó: Tanainé Szeghy Rita szaktanácsadó 2013. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Hogyan készüljünk a pedagógus minősítési eljárásra? A pedagógusteljesítmény értékelésének elemei. Előadó: Tanainé Szeghy Rita szaktanácsadó 2013. szeptember."— Előadás másolata:

1 1 Hogyan készüljünk a pedagógus minősítési eljárásra? A pedagógusteljesítmény értékelésének elemei. Előadó: Tanainé Szeghy Rita szaktanácsadó szeptember 26. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

2 2 Pedagógus előmeneteli rendszer Rendes eljárás Gyakornok: 2 év minősítő vizsga - kötelező Pedagógus I : 6-9 év minősítő eljárás - kötelező Pedagógus II – 6 év, szakvizsga minősítő eljárás – választható tudományos fokozat Mesterpedagógus Kutató tanár Zala Megyei Pedagógiai Intézet

3 3 Pedagógus előmeneteli rendszer Mesterpedagógus országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértő szaktanácsadó –munkaidő-kedvezmény (neveléssel-oktatással lekötött munkaideje 18 óra) –tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell Zala Megyei Pedagógiai Intézet

4 4 Pedagógus előmeneteli rendszer Kutató tanár tudományos fokozattal, valamint doktori cselekmény alapján szerzett doktori címmel rendelkezik rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat két minősítési eljárásban sikeresen részt vett A pedagógusok 1%-a Zala Megyei Pedagógiai Intézet

5 5 Minősítő vizsga részei (gyakornok) foglalkozás, tanóra megtartása, a jelölt legalább két szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és elemzése a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése (portfólióvédés) Zala Megyei Pedagógiai Intézet

6 6 A minősítő bizottság (gyakornok) Elnök –a kormányhivatal által delegált –Mesterpedagógus fokozatba –Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) vagy –pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő –felkészítésben vett részt. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

7 7 A minősítő bizottság (gyakornok) a bizottság 2 tagja: –a pedagógusképző felsőoktatási intézmény Tanárképzési Központjának javaslatára az intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt, –a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező alkalmazott, Zala Megyei Pedagógiai Intézet

8 8 A minősítő bizottság (gyakornok) áttekinti és értékeli a –pedagógus szakmai tevékenységét, eredményeit (portfólió) –intézményi önértékelés vonatkozó részeit (kiemelten figyelembe pedagóguskompetenciákat és tevékenységeket) Értékeli –a meglátogatott foglalkozást –portfólióvédést Összegző értékelés Feltöltés az OH informatikai rendszerébe 60 %-ot kell elérnie. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

9 9 Minősítési eljárás Megegyezik a minősítő vizsga eljárásával Különbség a bizottsági tagokban Bizottsági tag 1 –a kormányhivatal által delegált – az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt –vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója –vagy gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja Zala Megyei Pedagógiai Intézet

10 10 Minősítési eljárás Bizottsági tag 2 –a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője –vagy az általa megbízott pedagógus szakvizsgával rendelkező alkalmazott –az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője –Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

11 11 Gyorsított eljárás – átmeneti rendelkezések Pedagógus II. Ha 8 év szakmai gyakorlat van szeptember 1-én 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást annak érdekében, hogy január 1-jétől a Pedagógus II. fokozatba kerüljön ben vagy azt követően a rendes minősítési eljárás keretében kell a minősítést megszerezni Zala Megyei Pedagógiai Intézet

12 12 Gyorsított eljárás – átmeneti rendelkezések Pedagógus II. 14 év szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával április 30-áig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba január 1-jével történő ideiglenes besorolását április 30-áig feltöltse portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni azt, akinek a portfóliója tartalmazza a jogszabályban foglaltakat Zala Megyei Pedagógiai Intézet

13 13 Gyorsított eljárás – átmeneti rendelkezések Mesterpedagógus - pályázattal 15 év szakmai gyakorlattal pedagógus szakvizsga Szerepel –Országos szakértői névjegyzék –Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken –szaktanácsadói névjegyzék Vállalja –OH által szervezett szakértői vagy az OFI által szervezett szaktanácsadói továbbképzést –szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátását Zala Megyei Pedagógiai Intézet

14 14 A portfólió Dokumentumgyűjtemény pedagóguskompetenciák fejlődése a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei tények pedagógus reflexiói, értelmezése Zala Megyei Pedagógiai Intézet

15 15 A portfólió elemei szakmai önéletrajz a nevelő-oktató munka dokumentumai –legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óratervét, a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatását, dokumentumai önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumai a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása a szakmai életút értékelése Zala Megyei Pedagógiai Intézet

16 16 A kulcskompetenciák 1.szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2.pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3.a tanulás támogatása 4.a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Zala Megyei Pedagógiai Intézet

17 17 A kulcskompetenciák 5.a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6.pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7.kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8.elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Zala Megyei Pedagógiai Intézet

18 18 A kompetenciák bizonyítására alkalmazható dokumentumok 1 1.szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Tanmenetek (saját) Óratervek, óravázlatok Videofelvételek Saját mérőeszközök - javítási-értékelési leírás. A továbbképzés elvégzésének igazolása, feldolgozott anyagokról jegyzetek. Óramegfigyelési jegyzőkönyvek. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

19 19 A kompetenciák bizonyítására alkalmazható dokumentumok 2 tervtípusok, óratervek, tematikus tervek, tanórán kívüli foglalkozások tervezeteinek elemzése, értékelése. Pedagógiai munka megfigyelése és értékelése a felkészülés, tervezés szempontjából. Meglátogatott tanórák és foglalkozások tapasztalatai, ezekre való reflektálás. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

20 20 A kompetenciák bizonyítására alkalmazható dokumentumok 3 tervek elemzése, értékelése. tanulással, tanítással kapcsolatos reflexiók Saját módszergyűjtemény Saját fejlesztésű IKT-eszközök Tanórákról készült videofelvételek elemzése. Esetelemzés a tanulás, tanulástámogatás témakörében. A tanulástámogatás kapcsán megvalósuló együttműködések dokumentumai. A kollégák, mentor, diákok, szülők visszajelzéseinek elemzése. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

21 21 A kompetenciák bizonyítására alkalmazható dokumentumok 4 A pedagógus hivatásáról vallott nézeteinek, szakmai fejlődésének bemutatása rövid esszé formájában. Egy-egy tanuló megismerésének, fejlesztésének, eredményeinek dokumentumai. Fejlesztési terv egyéni bánásmódot igénylő tanuló számára. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

22 22 A kompetenciák bizonyítására alkalmazható dokumentumok 5 videofelvételek, s ezek reflektív elemzése Beszámoló önkéntes közösségi tevékenységről A tanulók egymás iránti elfogadásának, közösségi magatartásának mérése A közösségfejlesztéshez kapcsolódó hosszú távú terv, és ennek megvalósításáról beszámoló. Átélt konfliktusok esetelemzése. A tanulók reflexiói Közösségi dokumentumok Közösségfejlesztő szabadidős terv. Osztályfőnöki tematikus terv. A szülőkkel, családdal való együttműködés tervezése, megvalósításáról reflexió. Egyéni nevelési terv Zala Megyei Pedagógiai Intézet

23 23 A kompetenciák bizonyítására alkalmazható dokumentumok 6 Egy tanulócsoportban használt értékelési rendszer leírása megfelelő indoklásokkal és reflexiókkal. Tanulói munkák (pl. egy témazáró vagy egy projektmunka vagy egy esszé eredményeinek elemzése, reflexiók, visszacsatolás a tanításra). Tanulói önértékelések. Az értékelés eredményeire épülő csoportos és egyéni fejlesztési tervek. Tanulói egyéni értékelési lapok, egyéni értékelési megbeszélésekről feljegyzések. Óratervek, tématervek, amelyek a tanulók ön- és társértékelésének tervezését bizonyítják. Új, alternatív értékelési eszköz kipróbálása, elemzése Zala Megyei Pedagógiai Intézet

24 24 A kompetenciák bizonyítására alkalmazható dokumentumok 7 Óralátogatási jegyzőkönyvek, óratervek és elemzésük. A szülőkkel való kapcsolattartás saját gyakorlatának kialakításáról szóló elképzelések írásos dokumentumai elemzéssel. Saját gyakorlathoz kötött esetelemzések, konfliktuselemzések. Diákvisszajelzések. A pedagógus diákokhoz kötődő tevékenységeit mutató eseménynaptár; diákrendezvényeken készült képek és reflexiók; tanulói interjúk; szóbeli/írásbeli kifejtés a témában adekvát szakmai tervekről. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

25 25 A kompetenciák bizonyítására alkalmazható dokumentumok 8 Óralátogatási jegyzőkönyvek, óratervek és elemzésük. Jegyzőkönyvek szakmai megbeszélésekről, esetelemzésekről Videofelvétel Továbbképzéseken való részvétel igazolása, a tanultak felhasználásáról készített beszámoló. Az önképzés eredményeinek bemutatása. Szakmai fejlesztő tevékenység dokumentumai (programfejlesztés, taneszközök készítése stb.). Szakmai publikációk, előadások anyagai. Kutatási beszámolók (disszertáció). Zala Megyei Pedagógiai Intézet

26 26 Felhasznált források Kotschy Beáta : A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában letölthető: mop_315_pedkepzes_fejl 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

27 27 Jogszabályok évi CXC. törvény 69. § (3), (4) bekezdés, 77. § (2) bekezdés d) pont, (3) bekezdés, 82. §, 83. § (2) bekezdés e), h) pontok, 86. §, 87. §. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet §. 121/2013. (IV. 26) Korm. rendelet 9. § a) pontja évi CXL. törvény (különös tekintettel a VI. Fejezet rendelkezéseire, valamint az 56. § -57/B. §, illetve a 92. §). Zala Megyei Pedagógiai Intézet

28 28 Köszönöm a figyelmet! Zala Megyei Pedagógiai Intézet


Letölteni ppt "1 Hogyan készüljünk a pedagógus minősítési eljárásra? A pedagógusteljesítmény értékelésének elemei. Előadó: Tanainé Szeghy Rita szaktanácsadó 2013. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések