Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áfa – Számlázás 2013..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áfa – Számlázás 2013.."— Előadás másolata:

1 Áfa – Számlázás 2013.

2 Belföldi összesítő jelentés
Tételes összesítő jelentés Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén - csak, ha a vevő belföldi áfa-alany - abban a bevallási időszakban, ahol a fizetendő adó megállapítása történik (evás abban az eva-bevallásban, ahol a számlát kiállította) Mit kell szerepeltetni a tételes összesítőben: - vevő adószámának első 8 számjegye, - adóalap és áthárított áfa összege, - számla sorszáma, - teljesítés időpontja  Először a vel, vagy ezt követően kezdődő bevallási időszakra

3 Belföldi összesítő jelentés
Tételes összesítő jelentés b) Vevői oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén - abban a bevallási időszakban, ahol adólevonási jogot gyakorol, akár csak 1 forint értékben - az evások ezt nem adják be Mit kell szerepeltetni a tételes összesítőben: - eladó adószámának első 8 számjegye, - a teljes adóalap és a teljes áthárított áfa (nem a levont!), - számla sorszáma, - teljesítés időpontja  Először a vel, vagy ezt követően kezdődő bevallási időszakra

4 Belföldi összesítő jelentés
Tételes összesítő jelentés Módosítás, érvénytelenítés - akár az eredeti számla, akár a módosított (érvénytelenített) számla, akár mindkettő áfa-tartalma a 2 millió forintot eléri, vagy meghaladja - abban az adó-megállapítási időszakban kell betenni, ahol a módosítást, érvénytelenítést figyelembe kell venni Mit kell szerepeltetni a tételes összesítőben: - partner adószámának első 8 számjegye, - eredeti adóalap és eredeti áthárított áfa-összeg, - eredeti számla sorszáma, - teljesítés időpontja - módosító, érvénytelenítő okirat sorszáma, módosított adatok  Ha az eredeti számlát előtt számolták el, akkor nem kell

5 Belföldi összesítő jelentés
Tételes összesítő jelentés Előleg Ha az előleg áfája a 2 millió forintot eléri: az előleg adó-megállapítási időszakában az előleget szerepeltetni kell, majd a teljesítéskor az „összesen” adatokkal a végszámlát is szerepeltetni kell Ha az előleg áfája a 2 millió forintot nem éri el: az előleg adó-megállapítási időszakában az előleget nem kell szerepeltetni (akkor sem, ha ismert, hogy a teljes ellenérték áfája a 2 millió forintot el fogja érni), a teljesítéskor az „összesen” adatokkal a végszámlát szerepeltetni kell

6 Belföldi összesítő jelentés
2. Összevont összesítő jelentés Vevői oldal: - csak egyenes adós ügyletek esetén - ha ugyanabban a bevallási időszakban gyakorol - összesen legalább 2 millió forint értékben adólevonási jogot - ugyanazon eladótól származó - több számlára (ideértve: előleg és módosítás is) akkor a 2 millió áfa-tartalmat el nem érő számlákat összevont összesítőbe kell tenni Mit kell szerepeltetni az összevont összesítőben: - eladó adószámának első 8 számjegye, - a számlákban szereplő össz-adóalap és össz-áthárított áfa (nem a levont!), Evások nem nyújtanak be ilyet b) Eladói oldal: nem nyújt be ilyet!!!

7 Belföldi összesítő jelentés
A tételes és az összevont összesítő jelentés kapcsolata Ha a vevő ugyanazon eladótól több, mint 2 millió forint értékben gyakorol egy adott bevallási időszakban adólevonási jogot és van olyan számla közte, amelynek az áfája a 2 millió forintot önállóan eléri, vagy meghaladja, akkor: - a 2 millió áfát elérő, vagy meghaladó számla: tételes összesítő nyilatkozatba kerül (de az összevontba nem!) - a többi: az összevont összesítő nyilatkozatba kerül (akkor is, ha ez utóbbiak áfája összesen nem éri el a 2 millió forintot)

8 Belföldi összesítő jelentés
Nem kell a belföldi összesítőben szerepeltetni: Nem adóalanynak teljesített ügyletek Külföldi adóalany felé teljesített ügyletek Fordított adózás alá eső ügyletek Olyan különös adózási mód alá eső ügyletek, ahol a számla áthárított áfát nem tartalmaz Adómentes ügyletek

9 Belföldi összesítő jelentés
Gyakori kérdések: Be lehet-e tenni minden számlát (azokat is, amelyekre nincs törvényi kötelezettség)? Devizás számlák kezelése Többszöri módosítás kezelése Ugyanabban az adó-megállapítási időszakban több módosítás Csoportos számla helyesbítés Csoportos adóalany

10 Pénzforgalmi áfa-elszámolás
Választáson alapul (Art. szerint kell bejelenteni) Ki jogosult a választásra: - belföldön letelepedett áfa-alany (regisztráltak nem!) - Kkv. szerint kisvállalkozásnak minősülő adóalany (tárgy naptári év első napján) - nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt - nem alanyi mentes - 125 millió forintos értékesítési értékhatárt éves szinten sem a tárgy naptári évben, sem az azt megelőző évben nem haladja meg

11 Pénzforgalmi áfa-elszámolás
A 125 milliós értékhatár számítása Összes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adó nélküli összege Kivéve: a) tárgyi eszköz értékesítése b) immat. jószág értékesítése c) közösségi adómentes értékesítések d) közérdekű mentes ügyletek (Áfa tv. 85. §) e) kiegészítő jelleggel végzett pénzügyi adómentes ügyletek (Áfa tv. 86. § (1) bekezdés a)-g) pontok)

12 Pénzforgalmi áfa-elszámolás
Lényege A pénzforgalmi elszámolást választó adóalany adófizetési kötelezettségét az ellenérték kézhezvételekor, nála történt jóváírásakor állapítja meg (abban a bevallási időszakban, amikor fizettek neki) adólevonási jogát az ellenérték megfizetésekor gyakorolhatja (abban a bevallási időszakban, amikor fizetett) b) A pénzforgalmi elszámolást választó adóalany partnere  adólevonási joga akkor keletkezik, amikor az ellenértéket a pénzforgalmis adóalany felé megfizeti (abban a bevallási időszakban, amikor fizetett)

13 Pénzforgalmi áfa-elszámolás
Ügyletek köre (milyen ügyletekre) Belföldi Egyenes adós (ideértve az adómentes ügyleteket, kiv. KBÉ) Kivételek: Közösségi adómentes értékesítés Közösségi termékbeszerzés Fordított adózás alá tartozó ügyletek Hatályon kívüli ügyletek Áfa törvény 10. § a) pontja szerinti termék-részletvételek Különös adózás alá eső ügyletek

14 Pénzforgalmi áfa-elszámolás
Részletfizetés kezelése Pénzforgalmis adóalany a részlet kézhezvételekor állapítja meg a részletre vonatkozó fizetendő adót A pénzforgalmis adóalany partnerének a részlet kifizetésekor keletkezik adólevonási joga, de csak az adott részlet áfájára Ha a pénzforgalmis adóalany fizet részletekben, akkor adólevonási jogát a megfizetett részlet áfájának erejéig gyakorolhatja Az a)-c) pontok alól kivétel: 10. § a) pont!!

15 Pénzforgalmi áfa-elszámolás
Számla-korrekció Ha a felek között pénzügyi rendezéssel együtt jár a korrekció, akkor a korrekciót mindkét fél pénzforgalmi szemléletben számolja el Ha a korrekció nem jár a felek között pénzügyi rendezéssel, akkor az általános szabályok vonatkoznak a korrekcióra

16 Pénzforgalmi áfa-elszámolás
Kilépés, kiesés a pénzforgalmi áfából 1. Csoport Jogállásváltozás következik be (pl. alanyi adómentességet választ) Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés alá kerül Egyéb módon jogutód nélkül megszűnik Tevékenységét szünetelteti Következmények: Fizetendő adóját a függő tételekre meg kell állapítania Levonási jogát a függő tételekre gyakorolhatja

17 Pénzforgalmi áfa-elszámolás
Kilépés, kiesés a pénzforgalmi áfából 2. Csoport Lemond a pénzforgalmi áfáról Csődeljárás alá kerül Nem minősül már kisvállalkozásnak Átlépi a 125 milliós értékhatárt Következmények: Fizetendő adóját a függő tételek kapcsán továbbra is a pénzforgalmi szabályok szerint állapítja meg Levonási jogát a függő tételekre gyakorolhatja

18 Pénzforgalmi áfa-elszámolás
Számlakiállítási szabályok A pénzforgalmis adóalany köteles a számláin a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést feltüntetni Amelyik számlán ezt elmulasztja, arra vonatkozóan nem alkalmazhatja a pénzforgalmi elszámolást

19 Pénzforgalmi áfa-elszámolás
A tételes áfa-bevallás és a pénzforgalmi elszámolás kapcsolata A pénzforgalmis adóalanynak abban az időszakban kell beállítani a 2 millió forint áfát elérő kimenő számlát, amelyikben először keletkezik adófizetési kötelezettsége A pénzforgalmis adóalanynak abban az időszakban kell beállítani a 2 millió forint áfát elérő bejövő számlát, amelyikben első alkalommal gyakorol adólevonási jogot A pénzforgalmis adóalany partnerének abban az időszakban kell beállítani a 2 millió forint áfát elérő bejövő számlát, amelyikben először nyílik meg adólevonási joga

20 Üzletág-átruházás Üzletág-átruházás Áfa tv. szerinti fogalma
 a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására

21 Üzletág-átruházás Nem termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás az üzletág-átruházás, feltéve: - az Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében foglalt feltételek is fennállnak - az átvevő belföldön nyilvántartásba vett adóalany - nincs olyan jogállása, amely alapján tőle az adó fizetése nem követelhető - kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz - az átvevő az üzletágat kizárólag adólevonásra jogosító továbbműködtetés céljából szerzi meg - ha az átadás során ingatlan is átkerül, akkor: a) ha az átadó élt az Áfa tv. 88. § szerinti választással, az átvevő is él, b) ha az ingatlan az átadáskor egyébként adóköteles értékesítési körbe tartozik, akkor az átvevő az Áfa tv. 88. § szerinti választással él

22 Közlekedési eszköz bérbeadása
Teljesítés helye Rövid távú (30 napot, hajók esetén 90 napot meg nem haladó): ahol a közlekedési eszközt a bérbevevő rendelkezésére bocsátják Hosszú távú: főszabály, azaz adóalany megrendelő esetén a megrendelő letelepedése, nem adóalany megrendelő esetén a nyújtó letelepedése  január 1-jétől nem adóalany megrendelő esetén szintén a megrendelő letelepedésének országa a teljesítés helye Kivéve: kedvtelési célú hajó: ahol rendelkezésre bocsátják a hajót, feltéve, hogy a nyújtónak ezen a helyen (is) van letelepedése

23 Közösségi termékértékesítés
Teljesítés időpontja KBÉ esetén: általános szabályok: Egyszeri elszámolású: tényállásszerű megvalósulás Időszakos elszámolású: fizetési határidő  január 1-jétől, ha az elszámolási időszak egy naptári hónapnál hosszabb, akkor – időarányos részteljesítésként – teljesítési időpont lesz a naptári hónap utolsó napja is  ez vonatkozik a közösségi termékbeszerzésre is

24 Közösségi termékértékesítés
FIGYELEM! A fizetendő adót továbbra sem a teljesítés időpontjában, hanem az Áfa tv. 60. § (4) bekezdése, illetve 63. §-a alapján kell megállapítani:  számla kiállítása, vagy  legkésőbb a teljesítést követő hó 15. napja

25 Közösségi termékértékesítés
2013. január 1-jétől nem alkalmazandó az előleg-szabály a közösségi adómentes értékesítésekre  az ilyen előlegeket január 1-jétől nem kell külön bevallani, sem külön az összesítő nyilatkozatban szerepeltetni, hanem majd a teljes ügyletről a teljesítéshez kapcsolódóan kell bevallást, összesítőt beadni

26 Árfolyam-szabályok Alkalmazható banki árfolyamok:
Bármely, belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet devizában eladási árként jegyzett árfolyama MNB árfolyam, ha az adózó ezen választását az adóhatósághoz bejelenti 2013. január 1-jétől: Európai Központi Bank (EKB) árfolyama is, ha az adózó ezen választását az adóhatósághoz bejelenti

27 Személygépkocsi üzemeltetése
Új adólevonási lehetőség  január 1-jétől a személygépkocsi üzemeltetését, fenntartását szolgáló szolgáltatások áfa-tartalmának csupán az 50 százaléka nem levonható DE! ha legalább 50 százalékot közvetített szolgáltatásként továbbszámláznak, akkor levonható a teljes áfa NEM vonatkozik a változás a termékekre!!!

28 Levonható áfa változásának elszámolása
Abban az esetben, ha fordított adózás esetén változik a levonható adó összege, akkor azt abban az adómegállapítási időszakban kell elszámolni, amelyikben a fizetendő adó változását is el kell számolni

29 Fordított adózás 2012. december 31-ig:
Fordított adózás alá esett: az adós és hitelező viszonylatában olyan termék értékesítése esetében, amely dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányul 2013. január 1-jétől: Fordított adózás alá esik: az adós és a hitelező, valamint az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személy viszonylatában olyan termék értékesítése esetében, amely dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányul

30 Számlázás 2013. Számlázási joghatóság
A teljesítés helye szerinti ország szabályait kell alkalmazni, kiv.: - ha a számlakibocsátó nincsen letelepedve a teljesítés tagállamában és a teljesítés tagállamában a megrendelő az adó fizetésére kötelezett személy (és nincs önszámlázás) ha a teljesítés helye harmadik ország  ez utóbbi két esetben a számlakibocsátó illetőségének országa szerinti számlázási szabályok az irányadóak

31 Számlázás 2013. Közösségi adómentes értékesítés
A KBÉ-hez kapott előleget január 1-jétől nem kell számlázni

32 Számlázás 2013. Számlakibocsátási határidő
Főszabályként a teljesítéstől számított 15 nap Készpénzfizetés esetén: haladéktalanul Adómentes ügyletek, illetve fordított adózás esetén: ésszerű határidő 2013. január 1-jétől: KBÉ esetén, illetve külföldre nyújtott szolgáltatás esetén legkésőbb a teljesítés napját követő hó 15. napja

33 Számlázás 2013. Gyűjtőszámla 2013. január 1-jétől gyűjtőszámla:
- azonos naptári hónapban teljesített ügyleteket lehet egy gyűjtőszámlába tenni  kivétel: ha a felek megállapodnak, hogy a számlakibocsátó adómegállapítási időszakára vonatkozóan szól a gyűjtőszámla, feltéve, hogy abban KBÉ, illetve külföldre nyújtott szolgáltatás nem szerepel

34 Számlázás 2013. Számla tartalmi elemei
vevő adószámának első 8 számjegye „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés „önszámlázás” kifejezés „fordított adózás” kifejezés „különbözet szerinti szabályozás-utazási irodák” kifejezés „különbözet szerinti szabályozás-használt cikkek” kifejezés „különbözet szerinti szabályozás-műalkotások” kifejezés „különbözet szerinti szabályozás-gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezés

35 Számlázás 2013. Egyszerűsített adattartalmú számla Előleg esetén
Ha legkésőbb a teljesítésig készpénzzel, vagy készpénz-helyettesítő eszközzel fizetnek Területi hatályon kívüli ügyletek 2013. január 1-jétől, ha a számla áfával növelt végösszege a 100 eurót nem haladja meg, kivéve, ha KBÉ-ről, vagy távolsági értékesítésről van szó

36 Számlázás 2013. Elektronikus számla
2013. január 1-jétől: elektronikus úton kibocsátott és befogadott számla (nem pedig e-úton előállított számla)  Az e-aláírással és időbélyegzővel ellátott számla, valamint az EDI rendszeres számla csupán opciók, nem pedig kizárólagos lehetőségek

37 Alanyi adómentesség Új értékhatár 2013. január 1-jétől
 6 millió forint

38 Külföldi adóvisszatérítés
2013. január 1-jétől német és francia nyelven is benyújtható a kérelem (az eddigi magyar és angol mellett) 2013-tól egy időszakra több kérelem is benyújtható, de évente legfeljebb 5 kérelem nyújtható be

39 Köztestületek átalakulása
2013. január 1-jétől nem minősül termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak, ha a köztestület – jogszabályon alapuló, jogutódlást eredményező – átalakulása történik, feltéve, hogy az Áfa tv §-aiban foglalt feltételek fennállnak

40 Gyermek- és ifjúságvédelem
2013. január 1-jétől nem adómentes, hanem 27 %-os áfa-körbe tartozik a gyermek- és ifjúságvédelem keretében teljesített étkeztetés, ha az azért járó ellenérték külön térítési díjban nyilvánul meg

41 Pénztárgépek Az adóhatóság részére adatszolgáltatást kell teljesíteni
Az adóhatóság elektronikus úton fogja felügyelni a pénztárgépeket a kontrollszalagos pénztárgépet július 1-ig kell lecserélni az elektronikus naplós pénztárgépet január 1-ig kell lecserélni

42 Mezőgazdaság fordított adózása
Vtsz-szel meghatározott termékek Külön adatszolgáltatás termékenként, eladónként, vevőnként Hatályba léptető szabályok: július 1-től június 30-ig A július 1-je előtt teljesült ügyletek: egyenes adózás A július 1-jétől teljesült ügyletek: fordított adózás, kivéve, ha a fordított adózásra irányadó adófizetési kötelezettség keletkezési nap július 1-jét megelőzi Előleg: ha július 1-je előtt fizették az előleget: az előleg egyenes adózásban marad, csak a fennmaradó összeg lesz fordított Kompenzációs feláras rendszerre nem vonatkozik

43 Sertéságazat fordított adózása
Vtsz-szel meghatározott termékek Külön adatszolgáltatás termékenként, eladónként, vevőnként Hatályba léptető szabályok: április 1-től március 31-ig A április 1-je előtt teljesült ügyletek: egyenes adózás A április 1-jétől teljesült ügyletek: fordított adózás, kivéve, ha a fordított adózásra irányadó adófizetési kötelezettség keletkezési nap április 1-jét megelőzi Előleg: ha április 1-je előtt fizetik az előleget: az egyenes adózásban marad, csak a fennmaradó összeg lesz fordított Kompenzációs feláras rendszerre nem vonatkozik


Letölteni ppt "Áfa – Számlázás 2013.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések