Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai."— Előadás másolata:

1 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

2 A tanfelügyeleti standardok fajtái 1.Az ellenőrzés területeinek megfelelő 2.Egységes, de az intézménytípusok sajátosságait figyelembe vevő (óvoda, általános iskola, gimnázium, szakképzés, kollégium, művészeti iskola, gyógypedagógiai intézmény) Az intézmény ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése - értékelése A vezető ellenőrzése - értékelése

3 A tanfelügyeleti standardok felépítése 1. Eljárásrend  az ellenőrzés és értékelés folyamatának leírása,  a szakértők feladatainak meghatározása,  a pedagógus, a vezető szerepének, feladatainak összefoglalása. 2. Eszközök  elemzési és megfigyelési szempontsorok,  kérdőívek,  interjú kérdések,  értékelő lapok.

4 A pedagógus ellenőrzésének területei, módszerei, eljárásrendje

5 A pedagógus ellenőrzésének területei: Alapja: 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése A tanulók, a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotának felmérése, egyéni fejlesztés és differenciálás. 2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése A közösség belső struktúrájának feltárása, a megfelelő nevelési, tanulási környezet kialakítása, közösségfejlesztés és konfliktuskezelés. 3. Módszertani felkészültség A pedagógus módszertani ismeretanyaga, az alkalmazott módszerek tervezése, megfelelősége és beválása.

6 A pedagógus ellenőrzésének területei: 4. A pedagógiai folyamat tervezése A tervezés tudatossága, nyomon követhetősége és megvalósítása. 5. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása A tanulók motiválása és a különböző tanulásszervezési eljárások tudatos alkalmazása és beválása. 6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése A különféle ellenőrzési formák alkalmazása, a tanulók önértékelésének fejlesztése. 7. A kommunikáció, a szakmai együttműködés ás a pályaidentitás Kommunikáció és együttműködés a tanulókkal és a kollégákkal, valamint a pedagógus önismerete és önfejlesztése. 8. Az autonómia és a felelősségvállalás Kezdeményezőképesség, felelősségvállalás, megbízhatóság és tájékozottság.

7 A pedagógus ellenőrzésének módszerei: 1. Dokumentumelemzés  az önértékelés,  a pedagógiai munka tervezésének és értékelésének dokumentumai,  a kivitelezés segédeszközei  (az előző pedagógus ellenőrzés dokumentumai). 2. Óra-/foglalkozáslátogatás  két tanóra vagy egyéb foglalkozás megtekintése. 3. Interjú  a pedagógussal óramegbeszélés/beszélgetés  interjú az intézmény vezetőjével. 4. E-portfólió  a pedagógus munkájáról alkotott kép kialakítását segítik a portfolió anyagai, információgyűjtési alap.

8 A pedagógus ellenőrzésének szakaszai: 1. Előzetes felkészülés  a szakértők képet alkotnak az érintett pedagógus munkájáról,  azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit. 2. Helyszíni ellenőrzés  az óra / foglalkozás látogatás,  az óramegbeszélés / interjúk lebonyolítása,  a kiemelkedő, illetve fejleszthető területek azonosítása. 3. Összegzés – Értékelő jelentés  a szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait,  kitöltik a pedagógus munkájára vonatkozó értékelőlapot: ellenőrzési területenként megállapítják a pedagógus erősségeit és fejleszthető területeit,  az értékelt pedagógus értékelő lapot tölt ki a szakértők munkájáról.

9 A vezető ellenőrzésének területei, módszerei, eljárásrendje

10 A vezető ellenőrzésének területei: 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása A tanulás és tanítás tervezése, működése és hatékonysága. 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása A változásokra nyitott szervezet megteremtése, reagálás az intézményt érő kihívásokra, a jövőkép kialakítása és kommunikálása, valamint a stratégiai és operatív szempontból fejlesztést igénylő területek azonosítása. 3. Saját stratégiai vezetés és operatív irányítás Önreflexió és önfejlesztés, szakmai tudás folyamatos frissítése, szakmai aktivitás és a vezetői pályázatban megfogalmazott célok teljesülése.

11 A vezető ellenőrzésének területei: 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása Feladatmegosztás és motiválás, pozitív és támogató környezet kialakítása, fejlesztési szükségletek felmérése, a belső tudásmegosztás elősegítése. 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása A jogszabályok követése, a tájékoztatási kötelezettség és az átláthatóság biztosítása, az intézményi erőforrások elemzése és kezelése, a vezető kapcsolatai.

12 A vezető ellenőrzésének módszerei: 1. Dokumentumelemzés  a vezetői önértékelés,  a vezetői pályázat,  egyes intézményi alapdokumentumok,  intézményi önértékelés egyes elemei,  (a korábbi vezetői ellenőrzés értékelő lapja). 2. Interjú  a vezetővel,  a fenntartó képviselőjével,  a vezetőtársakkal, a munkaközösség-vezetőkkel. 3. Vezetői e-portfólió 4. Elégedettségmérés  pedagógusi és szülői elégedettségmérés eredménye.

13 A vezető ellenőrzésének szakaszai: 1. Előzetes felkészülés  a szakértők képet alkotnak az érintett vezető munkájáról,  azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit. 2. Helyszíni ellenőrzés  az interjúk elkészítése,  a szakértők azonosítják a kiemelkedő, illetve fejlesztendő területeket. 3. Összegzés – Értékelő jelentés  a szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait,  kitöltik a vezető munkájára vonatkozó értékelőlapot: ellenőrzési területenként megállapítják a vezető erősségeit és fejleszthető területeit,  az értékelt intézményvezető értékelő lapot tölt ki a szakértők munkájáról.

14 Az intézményellenőrzés területei, módszerei, eljárásrendje

15 Az intézmény ellenőrzésének területei: 1.A pedagógiai folyamatok Stratégiai és operatív tervezés, a tervek megvalósítása, az ellenőrzés, értékelés és korrekció. 2. Személyiség- és közösségfejlesztés Az egyes tanulók képességeinek megismerése, fejlesztése, szociális hátrányaik enyhítése, az önálló tanulás támogatása és tanítása, közösségépítés és fejlesztés. 3. Eredmények A mérési eredmények nyilvántartása, feldolgozása és hasznosítása.

16 Az intézmény ellenőrzésének területei: 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció A szakmai munkaközösségek és a belső tudásmegosztás. 5. Az intézmény külső kapcsolatai Az intézmény partnerei, a partneri kapcsolatok tartalma, részvétel a közéletben. 6. A pedagógiai működés feltételei A tárgyi, infrastrukturális és szervezeti feltételek megléte, megfelelősége és fejlesztése.

17 Az intézmény ellenőrzésének módszerei: 1. Dokumentumelemzés  az intézmény pedagógiai munkáját meghatározó alapdokumentumok,  az intézményi önértékelés,  a mérési eredmények,  (a korábbi ellenőrzések értékelő lapja). 2. Interjú  a fenntartóval,  az intézményvezetővel,  munkaközösség - vezetőkkel,  a pedagógusok képviselőivel,  a szülők képviselőivel.

18 Az intézmény ellenőrzésének módszerei: 3. Kérdőíves felmérés  elégedettségmérés eredménye: a)pedagógusok b)szülők c)tanulók. 4. Megfigyelés: a pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése  a pedagógiai program megvalósításához szükséges eszközrendszer rendelkezésre állásának vizsgálata. 5. A pedagógusellenőrzések értékelő lapjainak összegző adatlapja 6. A vezető ellenőrzésének értékelő lapja

19 Az intézmény ellenőrzésének szakaszai: 1. Előzetes felkészülés  a szakértők az előzetesen rendelkezésükre álló információk alapján átfogó képet alkotnak az intézményben folyó pedagógiai munkáról,  azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit. 2. Helyszíni ellenőrzés  az interjúk elkészítése,  a pedagógiai munka infrastrukturális hátterének megismerése. 3. Összegzés – Értékelő jelentés  a szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait,  elkészítik az intézmény értékelését: ellenőrzési területenként megállapítják az intézmény erősségeit és fejleszthető területeit, az intézményi jó gyakorlatot,  az értékelt intézmény vezetője a nevelőtestület véleménye alapján értékelő lapot tölt ki a szakértők munkájáról.

20 Az intézmény ellenőrzésének szakaszai: 4. Intézmény fejlesztési tervének elkészítése  a nevelőtestület az intézményvezető irányításával, az értékelő jelentés szempontjai alapján, elkészíti az intézmény öt évre szóló fejlesztési tervét,  a nevelőtestület elfogadja,  megküldi a fenntartónak,  közzéteszi az intézményértékelést és a fejlesztési tervet.

21 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Barcsák Marianna barcsak@kpszti.hu


Letölteni ppt "Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések