Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekjóléti szolgálatok szakmai napja június 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekjóléti szolgálatok szakmai napja június 6."— Előadás másolata:

1 Gyermekjóléti szolgálatok szakmai napja 2013. június 6.

2 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
„AHOGY MI LÁTTUK „ A gyermekjóléti szolgálatok hatósági ellenőrzésének tapasztalatai a hatóság szemszögéből Károl Anett Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Kecskemét, június 6.

3 TARTALOM I. Ellenőrzés mint hatósági eljárás Ellenőrzés célja, menete
Eljárásjogi kérdések II. Ellenőrzés tapasztalatai – vizsgálati szempontok Működési dokumentumok Személyi, tárgyi feltételek Jelzőrendszer Szakmai fórumok Szakmai vezető Gyermekvédelmi nyilvántartás Szabadidős programok

4 HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS CÉLJA
Jogszerű működés feltételeinek vizsgálata Vizsgáljuk: Jogszabályokban előírt feltételek teljesülése Működési engedélyben előírt feltételek teljesülése Belső működési dokumentumok alapján történő szolgáltatásnyújtás (szakmai program, szervezeti és működési szabályzat)

5 JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS
Gyvt. 100.§ (3) bekezdése: működést engedélyező szerv végzi Korábban jegyzői hatáskör volt a működés engedélyezése 2011. július 1. napjától – BKMKH Szociális és Gyámhivatal Minden gyermekjóléti szolgálat esetében /egységes gyakorlat/

6 HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS GYAKORISÁGA
Gymr. 14.§ (1): gyermekjóléti szolgáltatás esetén legalább kétévente Gymr. 15.§ (1) bekezdése: négyévente → szakmai munkát is ellenőrzi → módszertani szerv közreműködésével Gymr. 14.§ (3) bekezdés b) pontja: rendkívüli hatósági ellenőrzés – súlyos veszélyeztető körülmény vagy súlyos jogsértés merül fel a működés során /életveszélyes műszaki állapotú épület, gyermeki jogok sérülnek/ Rendkívüli esetben előzetes bejelentés nélkül, bármikor /eljárásjogi tv. felhatalmazást ad/

7 MÓDSZERTANI SZERV BEVONÁSA
Főigazgatóság Hivatallal áll jogviszonyban, kirendelés alapján Szakértőként közreműködik Szakmai tevékenységet vizsgál, szakmai programot értékeli 30 nap határidő /+ 15/ Szakértői vélemény megküldése hivatal részére

8 ELLENŐRZÉS ÜTEMEZÉSE Éves munka és ellenőrzési terv alapján - Gymr. 14.§ (2) bekezdése Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapján közzé tesszük - kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun honlapján, azon belül – Szakigazgatási Szervek, azon belül a Szociális és Gyámhivatal oldalán

9

10

11 Eljárás megindítása /előzetesen-végzéssel/
EJÁRÁSJOGI KÉRDÉSEK Eljárás megindítása /előzetesen-végzéssel/ Tartalma: ellenőrzést végző személy az ellenőrzés várható időpontja egyes működési dokumentumok bekérése, mint pl.: szakmai program, szervezeti és működési szabályzat tájékoztatás kérés a foglalkoztatottak személyéről/táblázatos kimutatás formájában vizsgálati szempontokat indokolást, hogy milyen célból rendeltük el jogszabályi hivatkozásokat

12 Felhívjuk a figyelmet! A fenntartó és a szolgáltató köteles átadni, illetve megküldeni az ellenőrzéshez szükséges adatokat és iratokat /Gymr. 14.§ (7.)/ Megnehezíti a vizsgálódást nem olvassák át teljes terjedelmében – nem annak megfelelően készül fel ha egyáltalán nem vagy hiányosan érkeznek a dokumentumok rendezetlenül kezelt iratok pl. eltérő keltezésűt ad át a módszertannak és hivatalnak Előfordult: területi irodán nem biztosították a jelenlétet – információ nem jutott el

13 Felhívjuk a figyelmet! Eljárás halasztása - indokolt esetben
Eljárás akadályozása → eljárási bírság Legkisebb összege 5000 Ft Természetes személy esetén 500 000 Ft Fenntartó esetén 1 000 000 Ft is lehet

14 Partneri viszony, együttműködés jellemző
Jó gyakorlatnak tartjuk Listával küldte meg az iratokat Tájékoztató leírás a változásokról Helyszínen feladattípusonként kikészítve a vizsgálandó dokumentumok, időrendben Különleges esetről szóló gyermekakta Fenntartó jelenlétének szükségessége fenntartói feladatok kérdéskörének tisztázása gyermekjóléti tevékenységre nagyobb rálátás egymás közti kapcsolat erősítése

15 HELYSZÍNI ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
A helyszíni ellenőrzés során eljáró személy a következőket teheti beléphet az ellenőrzéshez szükséges területre, építménybe és egyéb létesítménybe megvizsgálhat bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot adatot és tájékoztatást kérhet nyilatkozat tételére hívhatja fel az ügyfelet kép- és hangfelvételt készíthet egyéb bizonyítást folytathat lefoglalhat fontos iratokat és más tárgyi bizonyítékokat Ket. felhatalmazása alapján

16 HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS LEZÁRÁSA
Jegyzőkönyv - eljárási cselekményről helyszín bejárása fényképfelvétel készítése dokumentum elvitele/lefoglalása dokumentumok átvizsgálása Átfogó értékelés végzés vagy jegyzőkönyv formájában történik

17 MEGÁLLAPÍTÁSAINK Végzésben
Rendelkező részében: hiányosságok rendbetételére hívjuk fel, határidővel, mely legalább 15 nap és legfeljebb négy hónap lehet – a jogsértés jellegétől függően / ez a határidő indokolt esetben egyszer, legfeljebb két hónappal meghosszabbítható Indokolásban: megállapításaink részletezése történik a lefolytatott vizsgálat tükrében, jogszabályi hivatkozással alátámasztva

18 Hatósági ellenőrzés lezárása
A határidő leteltével a fenntartónak, szolgáltatást nyújtónak igazolnia kell, hogy a felhívásban foglaltaknak eleget tett Utóellenőrzés tartható a teljesítés megállapítása érdekében Amennyiben a működési feltételek jogszerű kialakítása megtörtént és az igazolásra kerül, a hatósági ellenőrzés lezárul – végzéssel

19 Ha a megjelölt határidőn belül nem történik intézkedés:
SZANKCIÓ ALKLAMAZÁSA Ha a megjelölt határidőn belül nem történik intézkedés: Határozatlan idejű működési engedély ideiglenes hatályúra módosítható Hatósági szerződés köthető Működési engedély visszavonható Bírság szabható ki A jogsértés jellegének, súlyának megfelelően egyidejűleg több jogkövetkezmény is megállapítható

20 GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÁSI BÍRSÁG
gyermek jogainak megsértése esetén tájékoztatási kötelezettség megszegése esetén panaszjog gyakorlásának korlátozása esetén, illetve ha a benyújtott panaszt határidőben nem vizsgálják ki ha a fenntartó a bejelentési kötelezettségeinek nem tesz eleget ha a fenntartó a jogszabályban meghatározott kötelezettség esetén nem kéri a működési engedély módosítását ha a fenntartó a szolgáltatás biztosításával jogellenesen hagy fel Jogsértésenként legfeljebb Ft összegű bírság szabható ki

21 ELLENŐRZÉS TAPASZTALATAI A VIZSGÁLATI SZEMPONTOK ALAPJÁN

22

23 BELSŐ MŰKÖDÉSI DOKUMENTUMOK
Működési engedély* Tanúsítvány* Önkormányzati rendelet* Társulási megállapodás Ellátási szerződés /Gyvt. 97.§/ Alapító okirat Szervezeti és működési szabályzat Szakmai program Egyéb szabályzatok Jogszerűség, összhangban legyenek

24 MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY - TANÚSÍTVÁNY
Működési engedély: az engedélyező szerv és a fenntartó közötti jogviszony dokumentuma Tanúsítvány: a szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatást igénybe vevő közti jogviszony dokumentuma - A szolgáltató székhelyén/telephelyén/területi irodán jól látható módon kifüggeszteni (eredeti) - Bevonás- működési engedély módosítása/visszavonása esetén

25 ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE Gyvt. 29.§
Személyes gondoskodást nyújtó ellátás formáiról Az ellátás igénybevételének módjáról Az ellátás megszűnésének módjairól Fizetendő térítési díj mértékéről, csökkentésének, elengedésének módjairól /helyettes szülői ellátás/ Lakosság számára nyújt tájékoztatást- helyben szokásos módon közzé tenni

26 SZAKMAI PROGRAM A szolgáltatás célját alapelveit feladatát feladatok megvalósulásának módszereit mutatja be Tartalmi elemeit az NM rendelet 4/A.§ felsorolja / /

27 SZAKMAI PROGRAM Tényleges szakmai tevékenység jelenjen meg benne
Ne csak a feladatok jogszabályi felsorolását tartalmazza Ne általánosságokban fogalmazzon, hanem a helyi viszonylatok tükrében Mutasson rá a konkrét gyakorlatra Pl: leggyakoribb veszélyeztető tényezők – saját eszközeivel hogyan kezeli Pl: helyi erőforrásokat hogyan vonja be a segítő folyamatokba Minden adat jelenjen meg – jogszabály felsorol

28 SZAKMAI PROGRAM Használatos adatlapok, formanyomtatványok mellékletként jelenjenek meg Módosítani kell bármilyen változás esetén Ellátottak köre megváltozik pl.: új veszélyeztető tényező /hogyan kezeli, hogyan indul el az új probléma kapcsán/ Új kapcsolatok létesítése esetén Új szolgáltatásokat vezet be Adatokban beálló változás Jogszabály módosulás következtében aktualizálni Gyakorlat legyen összhangban a benne foglaltakkal

29 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
- szakmai program melléklete - A szolgáltató szervezeti felépítését működési rendjét tartalmazza

30 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Jelenjen meg, hogy milyen szakmai egységekre tagolódik Szervezeti ábra - organogram Szervezeti egységek szerinti feladatkörök Szervezeti egységek szakmai együttműködése Irányítási és működési renddel kapcsolatos szabályozások (pl.:felelősségi rendszer, munkáltatói –munkavállalói feladatok, helyettesítés rendje, értekezések gyakorisága….) Pl.: szakmai önállóságot hogyan biztosítja - gyjsz. az intézményvezető irányítása alatt áll, de szakmai vezető koordinál és önálló döntéshozatal a kiadmányozás biztosításával Gyakorlat legyen összhangban a szabályozással

31

32 JELENLEG: NINCS FELMENTÉSI LEHETŐSÉG
SZEMÉLYI FELTÉTELEK NM r sz. melléklete /munkakörök, szakképesítés/ Szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása JELENLEG: NINCS FELMENTÉSI LEHETŐSÉG Kjt. 61. § (4) Végrehajtási rendelet rendelkezhet a képesítési előírás alóli felmentésről – munkáltatói jogkör gyakorlója 257/2000. (XII. 26.) Kr. 10. § Felmentés adható ha a közalkalmazott már oktatásban vesz részt Vagy nincs képesített személy napjától hatályon kívül helyezték Több javaslat Minisztériumból – megoldás keresés a felmentés visszaállításának lehetőségére

33 SZEMÉLYI FELTÉTELEK 2012. dec. 30. előtt felmentett szakdolgozó felmentése él A képesítés megszerzésére megadott határidő /max. 5 év volt/ nem hosszabbítható meg Ha kifut a határidőből - a munkakörében nem foglalkoztatható tovább Munkáltató kísérje figyelemmel – igazolás beiratkozásról, iskola látogatásról Nyelv vizsga hiánya – nem minősül szakképesítettnek

34 SZEMÉLYI FELTÉTELEK MARADÉKRALAN TELJESÜLÉSE
A szakmaiság mellett a működési engedély szempontjából is fontos a személyi feltételek teljesülése Működési engedély kiadásának feltétele /létszám, képesítés/ Ideiglenes hatályúra módosítható a határozatlan idejű működési engedély Létszám irányszám – minimumot jelenti – ha a gondozotti létszám meghaladja az előírást (45 gy. v 25 cs.) és tartósan fennáll, akkor arányában bővíteni szükséges a létszámot /NM r. 1. sz. melléklet/

35 MUNKAJOGI DOKUMENTUMOK
Kinevezés v megbízási szerződés Munkaköri leírás Foglalkoztatást kizáró okokról szóló nyilatkozat Szakképesítés okiratának másolata Felmentés, iskolalátogatási igazolások Egészségügyi alkalmassági iratok Erkölcsi bizonyítvány Gyes/gyed fennállásának iratai Személyenként külön dossziéban tárolva Típusonként elkülönülve/időrendiség tartása

36 Foglalkoztatási jogviszony –Tartalma:
KINEVEZÉS Foglalkoztatási jogviszony –Tartalma: Személyes adatok Szakképzettség Munkakör pontos megnevezése /NMr. meghatározása szerint/ Munkaidő! Munkavégzés pontos helye /többcélú szervezeti felállás esetén/ ! Módosulásokat átvezetni

37 KINEVEZÉS Kjt. Határozatlan idejű lehet
Határozott idejű csak bizonyos esetekben: Helyettesítés céljából Meghatározott munka/feladat elvégzése céljából ↓ Különben érvénytelen! ! Üres státuszra csak határozatlan időre nevezhető ki a munkavállaló ! Próbaidő lehetőségét javasolt kihasználni

38 MUNKAKÖRI LEÍRÁS - Kinevezés adataival összhangban
Kötetlen munkaidőről rendelkezzen Feladatok elkülönülése /szakmai vezető –családgondozó- egyéb/ Helyettesítést ellátó személy megnevezése /csak azonos képesítésű lehet/ ↓ önálló szolgáltató esetén két település képviselő testülete köthet megállapodást a helyettesítés ellátására - Átvétel ideje, aláírással igazolva

39 MUNKAJOGI DOKUMENTUMOK
Gyvt. 15.§ (8) Nyilatkozat – kizáró okokról - Foglalkoztatást megelőzően beszerezni Kizáró okok felsorolása Gyvt. 11/A.§ (8) Tájékoztatás az ok bekövetkeztéről Munkáltató ismételtesse meg Július 1. napjától hatályos módosítások következtében aktualizálni!

40

41 Gyermekjogi képviselet: Hollik Zsuzsanna
TÁRGYI FELTÉTELEK Biztosított – inkább színvonalában vannak szélsőséges eltérések Gyermekjogi képviselő elérhetősége, nyitvatartási idő és tanúsítvány kifüggesztése– tájékoztatási kötelezettség része, látható helyen! Gyermekjogi képviselet: Hollik Zsuzsanna 5006 Szolnok, Pf. 1. Tel.: 06-20/

42 TÁRGYI FELTÉTELEK Zavartalan fél fogadás biztosítása (szigetelés, beláthatóság) Zárható iratszekrény Gyermekbarát környezet kialakítása /pl.: egészségügyi jelleg-oldódás/ ! Munkaruha biztosítása NM r. 3.§ (6) Személyes biztonságot szolgáló eszközök pl.: kutyariasztó – felelőséggel; fertőtlenítő kendő; szolgálati mobil; kísérő személy biztosítása /veszély, elakadás/ Iskolában igazgatói iroda nem fogadható el / igazgató személye sem → fél számára kezelhetetlen a két szerepkör, nem különül el → jelzőrendszeri tag (intézményi hatáskörben v családgondozóként jár el?); felelősségre vonás kérdése

43

44 JELZŐRENDSZER MŰKÖDTETÉSE
Jelzőrendszer működtetése jól szervezett ! Megtett intézkedésről jelzést tevőt tájékoztatni NM r. 14.§ (4) /panaszügy-rendőrség; pedagógiai vélemény- bölcsőde/ ! Jelzési kötelezettség v. hatósági intézkedés mulasztása, ill. együttműködés hiánya esetén → Gyvt. 17.§ (4) → a gyámhatóság (jelzésre v. hivatalból) értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját, fegyelmi felelősségvonásra tesz javaslatot

45 SZAKMAI FÓRUMOK Szakmaközi esetmegbeszélés /jelzőrendszer- 6/
Esetkonferencia / érintett család és segítők/ Éves tanácskozás /szakmai fórum/ NMr. 15. § - Jól szervezett Előfordult egyes településeken, hogy nem tartják Jegyzőkönyv, jelenléti ív – írásbeli nyoma legyen Ne vonódjanak össze a fórumok - dokumentálás során is különüljenek el egymástól

46 SZAKMAI VEZETŐ SZEREPE
Szervezési feladatok ellátása Koordinálni a családgondozók tevékenységét Több település vonatkozásában → egységes gyakorlat kialakítására törekedni Pl.: - rendszeresíteni mikor gyűlnek össze - társult formában azonos formanyomtatványok használata, iratkezelés - esetek elosztása azonos arányban - tervezni a családgondozók munkáját /családlátogatások gyakorisága/ statisztikai kimutatások /pl.: adott időszakban hány védelembe vétel – ill. megszűnés/

47

48 GYERMEKVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS
Adatlapok, nyilvántartások Nyomon követhető legyen a gondozás folyamata (mindent dokumentálni, időrendiség megtartása) Gyermekvédelmi nyilvántartás adatlapjainak megfelelő használata (gyermekaktában legyen, minden adatlap kitöltése, kérdések kifejtése – egyénre szabottan, aláírások rögzítése) Gondozási tervben jelenjen meg az együttműködés → ki mit vállal a cél érdekében – megfogalmazás ne utasító legyen

49

50 SZABADIDŐS PROGRAMOK, PREVENCIÓ
Eltérő színvonalon biztosított Jó kapcsolati rendszerek kialakítása jellemző Kapcsolati források bevonásával, együttműködésével zajlik Szakmai vezető szerepe a szervezésben, kapcsolatok kialakításában, pályázati lehetőségek felkutatásában /bővebben- bűnmegelőzés témaköre/

51 Fő célunk a segítségnyújtás a jogszerű működés kialakítása, helyreállítása érdekében!
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Gyermekjóléti szolgálatok szakmai napja június 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések