Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Kttv. rendszere, különösen a személyi hatályra vonatkozó szabályai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Kttv. rendszere, különösen a személyi hatályra vonatkozó szabályai"— Előadás másolata:

1 A Kttv. rendszere, különösen a személyi hatályra vonatkozó szabályai
dr. Sabjanics István 2014. március 12.

2 Alapelvek – hatály I. A törvény hatálya kiterjed:
Miniszterlnökség, minisztérium, kormányhivatal, központi hivatal kormányhivatal, központi hivatal, valamint a rendőrség, büntetés-végrehajtás és katasztrófavédelem területi szervei helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala, közterület-felügyelő, közös önkormányzat hivatala

3 Alapelvek – hatály II. szubszidiárius jelleggel:
KEH, OGYH, ABH, AJBH, ÁSZ, NMHH, GVH, MTA titkársága, MMA titkársága, ÁBSZTL, EBH, Közbeszerzési Hatóság, NVI, Országgyűlési Őrség, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala KIM: beosztott bíró / ügyész

4 Alapelvek – hatály III. NEM terjed ki:
Magyar Honvédség, nemzetbiztonsági szolgálatok, fegyveres biztonsági őrség szervei helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közfoglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka

5 Alapelvek – Alapfogalmak I.
alapvető munkáltatói jog: kinevezés, jogviszony megszüntetés, áthelyezés, fegyelmi és kártérítési eljárás megindítása / felelősség megállapítása, összeférhetetlenség megállapításakinevezés tartalmának módosítása kompetencia-vizsgálat: különböző munkakörökre előírt követelmények (objektív) és pályázó tényleges készségei-képességei (szubjektív) összevetése, munkaalkalmasság felmérése (eszközei: interjú, alkalmassági teszt, értékelő központ) kormánytisztviselő / köztisztviselő: fenti szerveknél döntés-előkészítő tevékenységet végez tekintettel azok feladat- és hatáskörére, illetve kiadmányozza azokat

6 Alapelvek – Alapfogalmak II.
közszolgálati tisztviselő: kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, köztisztviselő, közszolgálati ügykezelő közszolgálati szabályzat: a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője által kiadott közjogi szervezetszabályozó eszköz, általános munkáltatói hatáskörbe tartozó kérdésekre Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK): kormánytisztviselők önkormányzattal rendelkező szakmai, érdek-képviseleti köztestülete

7 Alapelvek – személyhez fűződő jogok védelme I.
korlátozható, ha az a közszolgálat rendeltetésével összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésevel arányos előzetes tájékoztatás: módja, feltétele, várható tartalma általános jelleggel nem lehet róla lemondani előre (kötelező írásbeliség!)

8 Alapelvek – személyhez fűződő jogok védelme II.
olyan vizsgálat folytatható csak, amely nem sérti a személyhez fűződő jogait az eljárás alá vontnak kizárólag közszolgálattal összefüggő magatartás körében ellenőrizhető eszközök és módszerek alkalmazása CSAK az emberi méltóság sérthetetlenség összefüggésében ellenőrizhető közszolgálati tisztviselő magánélete NEM ellenőrizhető

9 Alapelvek – egyenlő bánásmód követelménye
közszolgálattal általában , különösen: illetmény orvoslása: CSAK más jogának érintetlenül hagyásával (megsértés, csorbítás) illetmény = közszolgálat alapján közvetlen és közvetett pénzbeli, valamint temészetbeni juttatások munka egyenlő értékének megállapítása: munka természete, minősége, mennyisége, munkakörülmények, szakképzettség, fizikai vagy szellemi erőfeszítés, tapasztalat, felelősség, munkaerő-piaci viszonyok

10 Jognyilatkozatok I. egyoldalú jognyilatkozat: tájékoztatás:
CSAK törvényi felhatalmazás mellett jogról lemondást nem lehet kiterjesztően értelmezni címzettel való közléssel válik hatályosság tájékoztatás: helyben szokásos és általában ismert módon olyan időben és heyen kell közzétenni, hogy a jogot gyakorló / kötelességet teljesítő élni tudjon jogával, illetve teljesíteni tudjon

11 Jognyilatkozatok II. feltétel: képviselet:
jövőbeni bizonytalan esemény (=feltétel) jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése ellentmondó, lehetetlen (érvénytelen) vétkes károkozást önmagának nem kell figyelembe venni képviselet: munkáltató = munkáltatói jogkör gyakorlója közszolgálati tisztviselő = csak személyesen (kinevezés elfogaása, megállapítás megkötése, módosítása, megszüntetése, munkavégzéssel összefüggésben nyilatkozik nem hivatkozhat arra, hogy a képviselő túllépte jogkörét, kivéve(!) ha egyértelműen korlázozott volt

12 Jognyilatkozatok III. alaki kötöttség: jognyilatkozat közése:
minden lényeges megállapítás-jognyilatkozat írásban alaki kötöttség módosításra és megszüntetésre is vonatkozik határidő: általában: 6 hónap, ha ennél rövidebb külön ki kell oktatni, de ilyenkor is legfeljebb 6 hónap lehet hosszabbítással jognyilatkozat közése: írásbeli – átadás elektronikus – hozzáférés megtagadja vagy szándékosan akadályozza

13 Érvénytelenség semmisség megtámadható jogkövetkezmények
jogszabályba, vagy jó erkölcsbe ütközik jogszabály megkerülésével jött létre színlelt (ha leplez más szerződést, akkor annak megfelelően értékelendő) megtámadható lényeges tényben vagy körülményben tévedett (feltéve, hogy azt a másik fél okozta, vagy felismerhette, továbbá abban az esetben, ha mindkét fél tévedésben volt) jogellenes fenyegetés, kényszerítés jogkövetkezmények jogok és kötelezettségek (mintha érvényes megállapodás lenne, azzal, hogy a munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni a jogviszonyt) kivéve: érvénytelenség okát a közérdek sérelme nélkül rövid időn belül elhárítják egyoldalú jognyilatkozatból jogok és kötelezettségek nem származnak

14 Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK)
önkormányzattal rendelkező közigazgatási szakmai érdekképviseleti köztestület (jogi személy) kötelező tagsági viszony szervezete: országos, fővárosi, megyei feladatai: kormánytisztviselői kar tekintélyének megőrzése hivatásetikai részletszabályok kidolgozása etikai eljárás rendszerének kialakítása (keretszabályokat a Kttv. tartalmazza) szakmai vizsgák kidolgozása

15 MKK szervezetrendszere
Országos Közgyűlés legfőbb képviseleti és döntés hozó szerv évente legalább 1x ülésezik Országos Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Országos Etikai Bizottság Országos Iroda tagsági nyilvántartások vezetése MKK tagja: magyar állampolgár államigazgatási szervnél kormánytisztviselői kinevezést kapott

16 Kormánytisztviselők I.
a jogviszonyról általában: állam és az állam nevében foglalkoztatott között köz szolgálatára munkavégzés céljából különleges jogviszony a munkavégzéssel szükségszerűen együtt járó szokásos kötelezettségeken és jogosultságokon túlmenően mindkét felet többletkötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik meg

17 Kormánytisztviselők II.
jogviszony tartalma – államigazgatási szerv oldalán: kinevezés, valamint a jogszabályok és közszolgálati szabályzat szerinti foglalkoztatás egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása feladatok és követelmények rögzítése munkaköri leírásban (végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tapasztalat, képességek) munka megszervezése oly’ módon, hogy alkalmas legyen a jogok gyakorlására, illetve kötelezettségek teljesítésére képzés-továbbképzés biztosítása illetményt és egyéb járandóságot megfizetni indokoltan felmerült költségeit megtéríteni teljesítményértékelést és minősítést elvégezni érdek-képviseleti tevékenységgel kapcsolatos jogok gyakorlását biztosítani testi alkatra-fejlettségre figyelemmel kell lenni fogyatékosság egészséget nem veszélyeztető körülmények közszolgálati szabályzat kiadása

18 Kormánytisztviselők III.
jogviszony tartalma – kormánytisztviselő oldalán: közérdek szem előtt tartása, jogszabályok betartása, maradéktalan megfelelés a hivatás etikai elveknek, valamint a vezetői döntéseknek általánosan elvárható szakértelem és gondosság partatlanság és igazságosság kulturált ügyintézés szabályai előírt helyen és időben munkaképes állapotban megjelenni munkaidő alatt és munkaképes állapotban rendelkezésre állni vezetőkkel és munkatársakkal együttműködni munkáját személyesen ellátni más egészségét, testi épségét nem veszélyeztetheti, mások munkájár nem zavarhatja, anyagi károsodást nem okozhat, helytelen megítéléstől tartózkodni köteles vezetők iránti szakmai(!) lojalitás vezető által meghatározott szakmai értékek iránti elkötelezettség NVSZ ellenőrizheti, ha Rtv. megengedi utasítást köteles véreghajtani – kivéve: bűncselekmény, mások életét, testi épségét, vagy környezetét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, egyébként jogszabályba vagy a munkáltató normatív utasításába ütközik (DE: kérheti írásban, illetve kifejezheti egyet nem értését írásban)

19 Kotv. jogviszony létesítése I.
határozatlan időtartam és teljes munkaidő kötelező írásbeliség (elfogadás is írásban) kivételesen határozott idő: tartósan távollévő helyett eseti feladatok elvégzésére tartós külszolgálat esetén ezeknek nem felel meg: automatikusan határozatlan idejűnek kell tekinteni

20 Kotv. jogviszony létesítése II.
feltételek: büntetlen előélet cselekvőképesség legalább középiskolai végzettség magyar állampolgárság pártfogó felügyelőre külön szabályok! nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakör esetében külön szabályok (szükséges a jelölt hozzájárulása is!) NVSZ ellenőrzéséhez külön hozzájárulás öregségi nyugdíjkorhatár elérése (1700/2012. Korm. hat.) alaptevékenység körében felsőfokú végzettség kell angol, francia, német nyelvvizsga (kivéve, ha adott beosztásban konkrétan másra van szüksége) központi államigazgatási szerv (kivéve funkcionális tevékenység esetében!) csak felsőfokú végzettséggel rendelkezőt alkalmazhat

21 Kotv. jogviszony létesítése III.
kinevezési okmány tartalma: besorolás illetmény munkakör munkahely előmenetel munkakezdés eskütétel: “Én …… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen!” (ennek hiányában nem kezdhető meg a foglalkoztatás) kiválasztás: pályáztatás toborzási adatbázis próbaidő (legalább 3 hónap, legfeljebb 6 hónap) ösztöndíj rendszer


Letölteni ppt "A Kttv. rendszere, különösen a személyi hatályra vonatkozó szabályai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések