Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Kttv. rendszere, különösen a személyi hatályra vonatkozó szabályai dr. Sabjanics István 2014. március 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Kttv. rendszere, különösen a személyi hatályra vonatkozó szabályai dr. Sabjanics István 2014. március 12."— Előadás másolata:

1 A Kttv. rendszere, különösen a személyi hatályra vonatkozó szabályai dr. Sabjanics István 2014. március 12.

2 Alapelvek – hatály I.  A törvény hatálya kiterjed:  Miniszterlnökség, minisztérium, kormányhivatal, központi hivatal  kormányhivatal, központi hivatal, valamint a rendőrség, büntetés-végrehajtás és katasztrófavédelem területi szervei  helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala, közterület-felügyelő, közös önkormányzat hivatala

3 Alapelvek – hatály II.  szubszidiárius jelleggel:  KEH, OGYH, ABH, AJBH, ÁSZ, NMHH, GVH, MTA titkársága, MMA titkársága, ÁBSZTL, EBH, Közbeszerzési Hatóság, NVI, Országgyűlési Őrség, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala  KIM: beosztott bíró / ügyész

4 Alapelvek – hatály III.  NEM terjed ki:  Magyar Honvédség, nemzetbiztonsági szolgálatok, fegyveres biztonsági őrség szervei  helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak  közfoglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka

5 Alapelvek – Alapfogalmak I.  alapvető munkáltatói jog:  kinevezés, jogviszony megszüntetés, áthelyezés, fegyelmi és kártérítési eljárás megindítása / felelősség megállapítása, összeférhetetlenség megállapításakinevezés tartalmának módosítása  kompetencia-vizsgálat:  különböző munkakörökre előírt követelmények (objektív) és pályázó tényleges készségei- képességei (szubjektív) összevetése, munkaalkalmasság felmérése (eszközei: interjú, alkalmassági teszt, értékelő központ)  kormánytisztviselő / köztisztviselő:  fenti szerveknél döntés-előkészítő tevékenységet végez tekintettel azok feladat- és hatáskörére, illetve kiadmányozza azokat

6 Alapelvek – Alapfogalmak II.  közszolgálati tisztviselő:  kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, köztisztviselő, közszolgálati ügykezelő  közszolgálati szabályzat:  a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője által kiadott közjogi szervezetszabályozó eszköz, általános munkáltatói hatáskörbe tartozó kérdésekre  Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK):  kormánytisztviselők önkormányzattal rendelkező szakmai, érdek-képviseleti köztestülete

7 Alapelvek – személyhez fűződő jogok védelme I.  korlátozható, ha az a közszolgálat rendeltetésével összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésevel arányos  előzetes tájékoztatás: módja, feltétele, várható tartalma  általános jelleggel nem lehet róla lemondani előre (kötelező írásbeliség!)

8 Alapelvek – személyhez fűződő jogok védelme II.  olyan vizsgálat folytatható csak, amely nem sérti a személyhez fűződő jogait az eljárás alá vontnak  kizárólag közszolgálattal összefüggő magatartás körében ellenőrizhető  eszközök és módszerek alkalmazása CSAK az emberi méltóság sérthetetlenség összefüggésében ellenőrizhető  közszolgálati tisztviselő magánélete NEM ellenőrizhető

9 Alapelvek – egyenlő bánásmód követelménye  közszolgálattal általában, különösen: illetmény  orvoslása: CSAK más jogának érintetlenül hagyásával (megsértés, csorbítás)  illetmény = közszolgálat alapján közvetlen és közvetett pénzbeli, valamint temészetbeni juttatások  munka egyenlő értékének megállapítása:  munka természete, minősége, mennyisége, munkakörülmények, szakképzettség, fizikai vagy szellemi erőfeszítés, tapasztalat, felelősség, munkaerő-piaci viszonyok

10 Jognyilatkozatok I.  egyoldalú jognyilatkozat:  CSAK törvényi felhatalmazás mellett  jogról lemondást nem lehet kiterjesztően értelmezni  címzettel való közléssel válik hatályosság  tájékoztatás:  helyben szokásos és általában ismert módon  olyan időben és heyen kell közzétenni, hogy a jogot gyakorló / kötelességet teljesítő élni tudjon jogával, illetve teljesíteni tudjon

11 Jognyilatkozatok II.  feltétel:  jövőbeni bizonytalan esemény (=feltétel)  jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése  ellentmondó, lehetetlen (érvénytelen)  vétkes károkozást önmagának nem kell figyelembe venni  képviselet:  munkáltató = munkáltatói jogkör gyakorlója  közszolgálati tisztviselő = csak személyesen (kinevezés elfogaása, megállapítás megkötése, módosítása, megszüntetése, munkavégzéssel összefüggésben nyilatkozik  nem hivatkozhat arra, hogy a képviselő túllépte jogkörét, kivéve(!) ha egyértelműen korlázozott volt

12 Jognyilatkozatok III.  alaki kötöttség:  minden lényeges megállapítás-jognyilatkozat írásban  alaki kötöttség módosításra és megszüntetésre is vonatkozik  határidő: általában: 6 hónap, ha ennél rövidebb külön ki kell oktatni, de ilyenkor is legfeljebb 6 hónap lehet hosszabbítással  jognyilatkozat közése:  írásbeli – átadás  elektronikus – hozzáférés  megtagadja vagy szándékosan akadályozza

13 Érvénytelenség  semmisség  jogszabályba, vagy jó erkölcsbe ütközik  jogszabály megkerülésével jött létre  színlelt (ha leplez más szerződést, akkor annak megfelelően értékelendő)  megtámadható  lényeges tényben vagy körülményben tévedett (feltéve, hogy azt a másik fél okozta, vagy felismerhette, továbbá abban az esetben, ha mindkét fél tévedésben volt)  jogellenes fenyegetés, kényszerítés  jogkövetkezmények  jogok és kötelezettségek (mintha érvényes megállapodás lenne, azzal, hogy a munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni a jogviszonyt)  kivéve: érvénytelenség okát a közérdek sérelme nélkül rövid időn belül elhárítják  egyoldalú jognyilatkozatból jogok és kötelezettségek nem származnak

14 Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK)  önkormányzattal rendelkező  közigazgatási szakmai  érdekképviseleti köztestület (jogi személy)  kötelező tagsági viszony  szervezete: országos, fővárosi, megyei  feladatai:  kormánytisztviselői kar tekintélyének megőrzése  hivatásetikai részletszabályok kidolgozása  etikai eljárás rendszerének kialakítása (keretszabályokat a Kttv. tartalmazza)  szakmai vizsgák kidolgozása

15 MKK szervezetrendszere  Országos Közgyűlés  legfőbb képviseleti és  döntés hozó szerv  évente legalább 1x ülésezik  Országos Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  Országos Etikai Bizottság  Országos Iroda  tagsági nyilvántartások vezetése  MKK tagja:  magyar állampolgár  államigazgatási szervnél kormánytisztviselői kinevezést kapott

16 Kormánytisztviselők I.  a jogviszonyról általában:  állam és az állam nevében foglalkoztatott között  köz szolgálatára  munkavégzés céljából  különleges jogviszony  a munkavégzéssel szükségszerűen együtt járó szokásos kötelezettségeken és jogosultságokon túlmenően  mindkét felet többletkötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik meg

17 Kormánytisztviselők II.  jogviszony tartalma – államigazgatási szerv oldalán:  kinevezés, valamint a jogszabályok és közszolgálati szabályzat szerinti foglalkoztatás  egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása  feladatok és követelmények rögzítése munkaköri leírásban (végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tapasztalat, képességek)  munka megszervezése oly’ módon, hogy alkalmas legyen a jogok gyakorlására, illetve kötelezettségek teljesítésére  képzés-továbbképzés biztosítása  illetményt és egyéb járandóságot megfizetni  indokoltan felmerült költségeit megtéríteni  teljesítményértékelést és minősítést elvégezni  érdek-képviseleti tevékenységgel kapcsolatos jogok gyakorlását biztosítani  testi alkatra-fejlettségre figyelemmel kell lenni  fogyatékosság  egészséget nem veszélyeztető körülmények  közszolgálati szabályzat kiadása

18 Kormánytisztviselők III.  jogviszony tartalma – kormánytisztviselő oldalán:  közérdek szem előtt tartása, jogszabályok betartása, maradéktalan megfelelés a hivatás etikai elveknek, valamint a vezetői döntéseknek  általánosan elvárható szakértelem és gondosság  partatlanság és igazságosság  kulturált ügyintézés szabályai  előírt helyen és időben munkaképes állapotban megjelenni  munkaidő alatt és munkaképes állapotban rendelkezésre állni  vezetőkkel és munkatársakkal együttműködni  munkáját személyesen ellátni  más egészségét, testi épségét nem veszélyeztetheti, mások munkájár nem zavarhatja, anyagi károsodást nem okozhat, helytelen megítéléstől tartózkodni köteles  vezetők iránti szakmai(!) lojalitás  vezető által meghatározott szakmai értékek iránti elkötelezettség  NVSZ ellenőrizheti, ha Rtv. megengedi  utasítást köteles véreghajtani – kivéve: bűncselekmény, mások életét, testi épségét, vagy környezetét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, egyébként jogszabályba vagy a munkáltató normatív utasításába ütközik (DE: kérheti írásban, illetve kifejezheti egyet nem értését írásban)

19 Kotv. jogviszony létesítése I.  határozatlan időtartam és teljes munkaidő  kötelező írásbeliség (elfogadás is írásban)  kivételesen határozott idő:  tartósan távollévő helyett  eseti feladatok elvégzésére  tartós külszolgálat esetén  ezeknek nem felel meg: automatikusan határozatlan idejűnek kell tekinteni

20 Kotv. jogviszony létesítése II.  feltételek:  büntetlen előélet  cselekvőképesség  legalább középiskolai végzettség  magyar állampolgárság  pártfogó felügyelőre külön szabályok!  nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakör esetében külön szabályok (szükséges a jelölt hozzájárulása is!)  NVSZ ellenőrzéséhez külön hozzájárulás  öregségi nyugdíjkorhatár elérése (1700/2012. Korm. hat.)  alaptevékenység körében felsőfokú végzettség kell  angol, francia, német nyelvvizsga (kivéve, ha adott beosztásban konkrétan másra van szüksége)  központi államigazgatási szerv (kivéve funkcionális tevékenység esetében!) csak felsőfokú végzettséggel rendelkezőt alkalmazhat

21 Kotv. jogviszony létesítése III.  kinevezési okmány tartalma:  besorolás  illetmény  munkakör  munkahely  előmenetel  munkakezdés  eskütétel: “Én …… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen!” (ennek hiányában nem kezdhető meg a foglalkoztatás)  kiválasztás:  pályáztatás  toborzási adatbázis  próbaidő (legalább 3 hónap, legfeljebb 6 hónap)  ösztöndíj rendszer


Letölteni ppt "A Kttv. rendszere, különösen a személyi hatályra vonatkozó szabályai dr. Sabjanics István 2014. március 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések