Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Rendvédelmi Karra vonatkozó jogi szabályozás El ő adó: dr. Pálfi Kinga r. hadnagy osztályvezet ő, Belügyminisztérium 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Rendvédelmi Karra vonatkozó jogi szabályozás El ő adó: dr. Pálfi Kinga r. hadnagy osztályvezet ő, Belügyminisztérium 1."— Előadás másolata:

1 A Magyar Rendvédelmi Karra vonatkozó jogi szabályozás El ő adó: dr. Pálfi Kinga r. hadnagy osztályvezet ő, Belügyminisztérium 1

2  A Magyar Rendvédelmi Kart (MRK) a 2011. évi CLXXXIV. törvény emelte be a Hszt.-be, 2012. január 1-jei hatálybalépéssel.  Az MRK-ra vonatkozó rendelkezések megegyeznek a Magyar Kormánytisztviselői Karra (MKK) vonatkozó szabályokkal. 2

3  Az MRK a fegyveres szervek  hivatásos állományú tagjainak és  közalkalmazottainak rendvédelmi szakmai érdekképviseleti köztestülete.  kötelező kamarai tagsági viszony  törvényességi ellenőrzését az ügyészség gyakorolja 3

4 Az MRK szervenként elkülönült résztestületei:  rendőrség,  büntetés-végrehajtási szervezet,  hivatásos katasztrófavédelmi szervek,  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,  Nemzeti- Adó és Vámhivatal,  Országgyűlési Őrség 4

5 1. érdekképviselet 2. védi az MRK tekintélyét, testületeinek, tagjainak jogait és érdekeit 3. hivatásetikai részletszabályok megalkotása, etikai eljárás lefolytatása 4. jogszabály-előkészítés során konzultációs joggal rendelkezik 5. jogszabály megalkotását és módosítását kezdeményezheti 6. a fegyveres szerv vezetője köteles kikérni véleményét a hatáskörébe utalt, az állományt érintő szabályozásról 7. véleményezési jog (3 kötelező eset) 8. jogosult véleményezni a tagjai csoportját érintő munkáltatói intézkedést vagy annak tervezetét, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni 9. felterjesztési jog 10. jogszabálysértő gyakorlat megváltoztatását kezdeményezheti a miniszternél 11. működési szabályok megalkotása 12. nyilvántartás vezetése a tagjairól és szerveiről 5

6 13. éves költségvetés megalkotása 14. tag delegálása a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság elnökségébe 15. megfigyelőként részt vehet tagjai szakmai vizsgáztatásában és továbbképzésében, indokolt esetben törvényességi vagy egyéb intézkedést kezdeményez 16. díj alapítása és adományozása 17. kitüntetés vagy más elismerés adományozásának kezdeményezése 18. meghatalmazás alapján tagja képviseletének ellátása bírósági vagy más hatósági eljárásban (szolgálati, közalkalmazotti jogviszony tekintetében) 19. tagjai számára jóléti, szociális és egyéb kedvezményes szolgáltatásokat nyújthat 20. szakmai konferenciákat, tudományos tanácskozásokat, felkészítő továbbképzéseket szervezhet 21. pályázatokat írhat ki és bírálhat el 22. kiadványokat jelentethet meg a rendvédelem fejlesztésére, gyakorlatának egységesítésére, a példaadó rendvédelmi munkamódszerek megismertetésére, a rendvédelem hagyományainak ápolására 6

7  Etikai vétség gyanúja esetén az MRK a tagja ellen etikai eljárást folytat le.  a rendvédelmi hivatás etikai alapelveinek (Hszt. 70/B. §),  a Rendvédelmi Hivatásetikai Kódex,  az Alapszabály vagy  az Etikai Eljárási Szabályzat rendelkezéseinek megszegése  Etikai eljárás eredménye:  fegyelmi eljárás kezdeményezése  javaslattétel kifogástalan életvitel-ellenőrzés kezdeményezésére  etikai eljárás megszüntetése 7

8  Közgyűlés: legfőbb képviseleti, döntéshozó szerv  évente legalább egy alkalommal össze kell hívni  a miniszter, az országos parancsnok, az NVSZ és a TEK főigazgatója tanácskozási joggal részt vehet  tagjait 5 évre, titkos szavazással választják  tagozatonként 10 (kivéve: OGY Őrség szerinti tagozat esetében 3) tagból áll  Elnökség: legfőbb ügyintézői testület  elnök, alelnökök (tagozatonként 1)  főtitkár  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke  Etikai Bizottság elnöke 8

9  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság:  a Közgyűlés választja  tagozatonként 1 tagból áll  Etikai Bizottság:  a Közgyűlés választja  tagozatonként 4 tag – kivéve: OGY Őrség szerinti tagozat esetében 1 tag  háromtagú tanácsban jár el  MRK Irodája:  a főtitkár vezeti  vezeti az MRK tagnyilvántartását + Alapszabály szerinti feladatok 9

10  kötelező kamarai tagsági viszony  a tagság más kamarai tagságot nem zár ki  keletkezése vagy megszűnése: a szolgálati viszony vagy közalkalmazotti jogviszony létesítésével, illetve megszűnésével egyidejűleg  a fegyveres szerv írásbeli tájékoztatási kötelezettsége az Iroda felé – 15 napon belül  az Iroda a tag nyilvántartásba vételét követően a tagságról igazolást állít ki 10

11  Nyilvántartott adatok:  a tag neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakóhelye, tartózkodási helye  a foglalkoztatási jogviszony jellegének megjelölése, hivatásos állomány esetében a tag rendfokozata  a foglalkoztató szerv megnevezése, a szolgálatteljesítés vagy munkavégzés helye  Adatszolgáltatás csak a tag részére, a saját adatairól teljesíthető. 11

12  legalább 5 éves rendészeti vagy közigazgatási gyakorlat  azonos tisztségre legfeljebb 2 egymást követő alkalommal választható meg  a tisztségviselő megbízatása megszűnik  az MRK tagsági viszony megszűnésével  lemondással  összeférhetetlenség kimondásával  határozott időtartam lejártával  az Alapszabályban meghatározott más okból 12

13  Az MRK a feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben a hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat és  tájékoztatást kérhet,  javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti,  a szerv működésével, jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszközzel, egyéb döntéssel kapcsolatban véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti annak megváltoztatását, visszavonását.  A megkeresett szerv 30 napon belül köteles érdemben válaszolni, vagy a megkeresést 3 napon belül a hatáskörrel rendelkező szervhez áttenni. 13

14 Köszönöm a figyelmet! Dr. Pálfi Kinga osztályvezető Belügyminisztérium, Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály kinga.palfi@bm.gov.hukinga.palfi@bm.gov.hu, (1) 441-1318, BM: 14-344 14


Letölteni ppt "A Magyar Rendvédelmi Karra vonatkozó jogi szabályozás El ő adó: dr. Pálfi Kinga r. hadnagy osztályvezet ő, Belügyminisztérium 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések