Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egyszerűsített foglalkoztatás megváltozott szabályai 2010. augusztus 1-jétől.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egyszerűsített foglalkoztatás megváltozott szabályai 2010. augusztus 1-jétől."— Előadás másolata:

1 Az egyszerűsített foglalkoztatás megváltozott szabályai 2010. augusztus 1-jétől

2 Jogszabályi háttér – 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról (Efo. törvény) – 223/2010. (VII. 30.) kormányrendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról

3 Alkalmazási kör Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony: mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára !! a törvény tárgyi hatálya nem terjed ki a kiemelkedően közhasznú szervezet által létesített munkaviszonyokra !! háztartási munkára irányuló jogviszony a 2010. évi XC. törvény I. Fejezete rendelkezéseinek alkalmazásával létesíthető

4 Mezőgazdasági idénymunka A növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt - a munkaszervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

5 Turisztikai idénymunka A kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot. Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységnek számít az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység.

6 Alkalmi munka A munkáltató és a munkavállaló között a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

7 !!! 2010-ben azokat a napokat, amelyeket a munkavállaló az új törvény hatálybalépéséig AM kiskönyvvel történő foglalkoztatásban és/vagy egyszerűsített foglalkoztatásban töltött, az új törvény által megállapított időtartamok számításánál nem kell figyelembe venni !!!

8 A foglalkoztatás korlátai 1. Létszámkorlát: Alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma nem haladhatja meg az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt, egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt, hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt, húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

9 – a létszámkorlát meghatározásakor a munkáltatónak az adott hónapot megelőző hat havi átlagos statisztikai létszámát kell alapul venni – a létszámot a KSH útmutatója [3/2010. (IV. 2.)] alapján kell meghatározni, amelynek során a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni és az eredményt egész számra kell kerekíteni – a napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja DE! a tárgyévben fel nem használt létszámkeretet a következő naptári évre nem viheti át

10 2. Időkorlátok: – a fogalmaknál említett 120, illetve alkalmi munka esetén az 5 – 15 – 90 nap – ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg 3. Adótartozás: – ha munkáltató a tárgyhónapban 300 ezer forint, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel a törvény által meghatározott adók tekintetében, akkor további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlítette

11 Az adótartozás megállapítása során figyelembe veendő adónemek: 500 és 1000 forintos közteher társadalombiztosítási járulék szakképzési hozzájárulás egészségügyi hozzájárulás rehabilitációs hozzájárulás a munkáltatóra előírt adóelőleg

12 Kizáró okok – nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony: olyan felek között, akik között a szerződés megkötésekor már az Mt. szabályai szerint létesített munkaviszony áll fenn, a Ktv.-ben, valamint a Kjt.-ben meghatározott munkáltató által az alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátására, a bevándoroltnak vagy letelepedettnek nem minősülő harmadik országbeli állampolgárral (a mezőgazdasági idénymunka végzésére egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony kivételével) – a nem egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaszerződés nem módosítható annak érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztassa

13 A munkaviszony létesítése – főszabály szerint a felek megállapodása alapján, a munkáltató törvény által meghatározott bejelentési kötelezettségének a teljesítésével keletkezik – amennyiben azt a munkavállaló kéri, illetve, ha a jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató így dönt, akkor a munkaviszonyt a törvény melléklete szerinti szerződés megkötésével kell létesíteni, és azt legkésőbb a munka megkezdéséig írásba kell foglalni – formaszerződés → megtalálható a törvény Mellékletében vagy letölthető a honlapunkról

14 – az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt. szabályait, valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell !! Az Mt. rendelkezéseit csak az Efo. törvényben meghatározott eltérésekkel !!

15 A bejelentés szabályai 1. A bejelentés módja: – a munkáltató bejelentési kötelezettségét - választása szerint elektronikus úton a 10T1042E nyomtatványon, telefonon, a 185-ös hívószámon keresztül, vagy 2010. december 1-jétől rövid szöveges üzenet (SMS) útján teljesítheti – bármely módszer választása esetén előzetes ügyfélkapus regisztráció szükséges !! A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség !!

16 2. A bejelentendő adatok köre: – egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni a munkáltató adószámát a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát, az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka vagy alkalmai munka), a munkaviszony napjainak számát (az SMS útján történő bejelentés kivételével), amennyiben a munkavállaló Egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta

17 3. A bejelentés határideje: – a munkáltató a törvény által előírt adatokat minden esetben a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni!!! 4. Az adatok módosítása: – a bejelentés esetleges visszavonására és módosítására főszabály szerint a bejelentést követő két órán belül, vagy ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, illetve ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig van lehetőség – ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni!!! !! A bejelentés módosítására bármely, a törvény által a bejelentésre előírt módszer szerint lehetőség van !!

18 Elektronikus úton történő bejelentés − ügyfélkapu-regisztráció − a 2010. augusztus 1-jén vagy azt követően létesített egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok bejelentésére (a bejelentés visszavonására, módosítására is) a 10T1042E számú elektronikus adatlap szolgál (www.apeh.hu)www.apeh.hu − 2 lapból áll: főlap 23. számú pótlap

19 10T1042E - főlap

20 10T1042E – 23. pótlap

21 Telefonon történő bejelentés – a központi elektronikus szolgáltató rendszerben működő központi ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül – ügyfélkapus regisztráció szükséges – 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hívószám – a bejelentőt nyilatkoztatják, hogy korábban tett-e már bejelentést – felveszik a bejelentő adóazonosító jelét – nyilatkoztatják a bejelentőt – az adóhatóság által rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapon rögzítik az adatokat

22 – tájékoztatják a bejelentőt a bejelentés regisztrációs számáról, és azt SMS-ben is megküldik – a korábbi bejelentést azonos munkáltató tekintetében a korábbi regisztrációs szám alapján is lehet módosítani → az elektronikus űrlapon csak a korábbi bejelentésben közölt adatoktól eltérő adatokat rögzítik

23 SMS útján történő bejelentés – 2010. december 1-jétől lesz erre lehetőség – ügyfélkapus regisztráció szükséges – a bejelentéssel összefüggő azonosítást, az alkalmazással szemben támasztott biztonsági követelményeket, valamint az alkalmazás használatának biztonsági és egyéb feltételeit külön rendelet szabályozza majd

24 Közteherfizetés – ha a munkáltató betartja a törvény által előírt létszám- és időkorlátokat, akkor főszabály szerint a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint, turisztikai idénymunka esetén 500 forint, alkalmi munka esetén 1 000 forint összegű közterhet kell csak fizetnie – ha a munkáltató a létszám- és időkorlátokra előírt feltételeket nem teljesíti, akkor az szja és járulékfizetésre az Szja. és Tbj. törvény általános szabályait kell alkalmaznia

25 – az egységes közteher megfizetésével nem terheli a munkáltatót: társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja. tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség, a munkavállalót: nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség – ha a munkavállaló másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és ezt megfelelően igazolja, a munkáltató közterhet nem fizet

26 – a munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-éig: magán-nyugdíjpénztári tag foglalkoztatott után a 10032000-06057770 számú számla, a nem magán-nyugdíjpénztári tag foglalkoztatott után a 10032000-06057763 számú számla javára kell teljesítenie

27 A bevallás szabályai – főszabály: havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig a 1008-as számú bevalláson elektronikus úton (a 16-os lap fog változni az új szabályoknak megfelelően) – azok az adózók, akik nem kötelezettek elektronikus bevallásra, papír alapon is eleget tehetnek bevallási kötelezettségüknek → 1008E számú nyomtatvány (havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig kell benyújtani)

28 A bevallásban a munkáltató kizárólag a következő adatok megadására köteles: a munkáltató adóazonosító száma, a magánszemély (foglalkoztatott) neve, adóazonosító jele, nyugdíjas státusza, magánnyugdíjpénztár tag esetében a magánnyugdíjpénztár azonosító kódja, a foglalkoztatás napjai, valamint az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér !! A kifizetett nettó munkabér alatt a munkavállalónak kifizetett teljes összeg értendő. !!

29 Az igazolás kiadása – a munkáltató összesített igazolást nem köteles a munkavállalóknak kiadni – DE! kifizetéskor és a munkaviszony megszűnésekor az igazolást ki kell állítani és a munkavállalónak át kell adni (Art. 46. §)

30 Egyéb előírások – a természetes személynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania, kivéve, ha külföldi személy vagy egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 ezer forintot meghaladja vagy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett más, az Szja. törvény szerinti adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt (kivéve adóterhet nem viselő járandóság) – START kártyára való jogosultság: a 2010. április 1- jét követően az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszony nem zárja ki

31 – költségelszámolás (Szja., Tao.): legfeljebb a minimálbér napi összege kétszeresének megfelelő összeg számolható el foglalkoztatottanként – átmeneti szabály: ha a növénytermesztési idénymunkát végeztető munkáltató közteher-előleget fizetett, akkor ennek figyelembevételével köteles az új törvény szerinti fizetési kötelezettségét teljesíteni → ha a megfizetett közteher-előleg összege magasabb, mint a 2010. évre fizetendő közteher összege, akkor a különbözetről az Art. túlfizetésre vonatkozó szabályai szerint rendelkezhet

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az egyszerűsített foglalkoztatás megváltozott szabályai 2010. augusztus 1-jétől."

Hasonló előadás


Google Hirdetések