Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai"— Előadás másolata:

1 Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

2 Áttérés az alkalmi foglalkoztatásról az egyszerűsített foglalkoztatásra
2010. április 1-jével hatályát vesztette az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló évi LXXIV. törvény (Alk.tv.). Helyébe lépett az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi CLII. törvény (Eftv.) 2010. augusztus 1-től hatályát veszti az Eftv., helyébe lép a évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról (Efo tv.)

3 Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony a 2010. évi LXXV
Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony a évi LXXV. törvény alapján től mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára, vagy alkalmi munkára.

4 Fogalmak (1) Mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt - a munkaszervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot,

5 Fogalmak (2) Turisztikai idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot, kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység: az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, az utazásszervezői tevékenység, és az utazásközvetítői tevékenység. Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és b) egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, és c) egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony,

6 A munkaviszonyok együttes időtartama
Ha a munkáltató és munkavállaló - idénymunkára, vagy - idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.

7 Alkalmi munkavállalók létszáma
Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak az adott hónapot megelőző hat havi átlagos statisztikai létszámát alapul véve* – nem haladhatja meg az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az 1 főt, 1 főtől 5 főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 2 főt, 6 főtől 20 főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 4 főt, 20 főnél több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám 20 százalékát. Napi alkalmi munkavállaló létszámkeret megállapítása Tárgyév napjaira egyenlőtlenül felhasználhatja Következő naptári évre nem vihető át *- (3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény)

8 Garanciák a visszaélések visszaszorítása érdekében
Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra munkaviszony olyan felek esetében, akik között a szerződés megkötésekor már az Mt. szabályai szerint létesített munkaviszony áll fenn, illetve Ktv. 1. §-ában, valamint a Kjt. 1. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltató által az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására. Ha a munkaviszony nem egyszerűsített foglalkoztatás céljából jött létre, a munkaszerződés nem módosítható annak érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztassa.

9 Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszony
E munkaviszony a felek megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Ha a munkavállaló kéri, illetve nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint, a munkaviszonyt az egyszerűsített munkaszerződés megkötésével kell létesíteni, és azt legkésőbb a munka megkezdéséig kell írásba foglalni. Honlapunkról is letölthető: Letöltések/Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták

10 Egyszerűsített munkaszerződés

11 A Munka Törvénykönyvéből nem alkalmazható szabályok
A törvény nem az Mt.-ből alkalmazni rendelt szabályokat sorolja fel, hanem azokat a rendelkezéseket, amelyektől el lehet térni, A kivételeket megfogalmazó törvényi szabályok első csoportja valamennyi egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkaviszonyban állóra vonatkozik, ezután következnek az alkalmi munkavállalókra alkalmazandók.

12 Speciális szabályok harmadik országból érkező munkavállalókra
Harmadik országbeli állampolgár – a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével – kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében létesíthet munkaviszonyt e tv. alapján Az állami foglalkoztatási szerv a harmadik országbeli állampolgár kérelmére haladéktalanul megkeresi a) az egészségbiztosítási szervet a TAJ-szám, valamint b) az állami adóhatóságot az adóazonosító jel kiadása érdekében. Az egészségbiztosítási szerv, illetve az adóhatóság az igazolványt közvetlenül a munkavállalónak adja ki. Az állami foglakoztatási szerv igazolást ad a kérelem benyújtásáról.

13 Meggyőződés a munkavállaló alkalmasságáról
A munkavégzés megkezdése előtt a munkáltatónak meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló a munka elvégzésére alkalmas állapotban van. (6. §)

14 Közteherfizetés az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy után 1.
A személyi jövedelemadó és járulékfizetési kötelezettségre az SZJA tv. és a TBJ rendelkezéseit kell alkalmazni az alábbi kivételekkel: Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 500 Ft, Alkalmi munka esetén a közteher 1000 Ft. A közteher megfizetésével nem terheli: - a munkáltatót tb járulék, szakképzési hozzájárulás, eü. hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, Szja-ban adóelőleg-levonási kötelezettség, - a munkavállalót nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, eho fizetési és Szja előleg fizetési kötelezettség. Kifizetéskor igazolások kiadása: bevétel teljes összege, jogcíme Összesített igazolást kiadni január 31-ig nem kell! (Art. 46.§)

15 Közteherfizetés az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy után 2.
Ha a munkáltató nem felel meg az egyszerűsített foglalkoztatás feltételeinek, akkor az e jogviszonyban foglalkoztatottak után az általános szabályok szerint teljesíti közteherfizetési kötelezettségét. létszám, illetve időkorlát túllépése köztartozás 300 ezer forint felett adott adónemekben

16 Kifizetésre kerülő nettó munkabér összege
Minimálbér bruttó összege a 259/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján Garantált bérminimum bruttó összege havi 73 500 89500 heti 16 900 20600 napi 3380 4120 óra 423 515

17 A munkáltató nem fizet közterhet
Ha a munkavállaló a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaira történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet, vagy a Magyar Köztársaság által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított, és erről igazolással rendelkezik. E101, május 1-től: A1

18 A jövedelem bevallása Jövedelem: a kifizetett (nettó) munkabér 100 %-a
A kedvezményezett foglalkoztatásból származó jövedelemről a természetes személynek nem kell bevallást benyújtania, kivéve, ha -külföldi személy, vagy -az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 ezer forintot meghaladja, vagy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett az Szja tv. alkalmazásában adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmén kívül más, az Szja.tv. szerinti adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt.

19 Ellátásra való jogosultság
A 7.§ (2) bekezdés szerint (500 Ft/ 1000 Ft közteher megfizetésével) foglalkoztatott - nem minősül a Tbj. szerint biztosítottnak, - nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. A nyugellátás számításának alapja napi - 500 Ft közteher esetén 1370 Ft/nap, Ft közteher esetén 2740 Ft/nap. EGT államból származó külföldi személy nyugellátásra, baleseti eü. szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot.

20 Kit kell bejelenteni? Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony esetében minden munkavállalót be kell jelenteni! A bejelentés módja és határnapja tekintetében vannak eltérések. Fontos!, hogy nem az Art. 16. § (4) bekezdése szerinti bejelentésről van szó, mivel a bejelentési kötelezettséget a biztosítottnak nem minősülő személyekkel összefüggésben is teljesíteni kell. A munkáltató az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni. A 10T1042E nyomtatványon be kell jelenteni: a munkaviszony kezdetét és a napok számát (az APEH honlapjáról letölthető)

21 Bejelentés módjai A bejelentés megtételéhez a munkáltatónak az Ügyfélkapun regisztráltatnia kell magát, és – a természetes személy munkáltató kivételével – adóhatósági (180-as) regisztrációval is rendelkeznie kell! Az egyszerűsített foglalkoztatás jellege Elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül 10T1042E Telefonon a 185-ös számon azonosító jel SMS-ben ( től) Mezőgazdasági idénymunka bejelenthető naponta Turisztikai idénymunka Alkalmi munka

22 Milyen adatokat kell a bejelentésben közölni?
A munkáltató adószámát, a munkavállaló adóazonosító jelet és TAJ-számot, az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét, a munkaviszony napjainak számát (az SMS útján történő bejelentés kivételével), külföldi személy esetében, aki másik államban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta, ezt a körülményt is be kell jelenteni.

23 Változás bejelentés: visszavonás, módosítás a 10T1042E adatlapon
A foglalkoztatás jellegének megváltozása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén: az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig. Ezt követő bejelentés esetén a közteher fizetési kötelezettségnek eleget kell tenni! A változás-bejelentés bármelyik módon történhet, függetlenül az eredeti bejelentés módjától!

24 Mely igazgatási szerv felé kell a bejelentést megtenni?
10T1042E jelű elektronikus űrlapon az Ügyfélkapun keresztül (hozzáférés). Telefon keresztül nem az APEH felé, hanem az elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (működtetője a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala KEKKH), amely az adatokat továbbítja. Az SMS-ben történő bejelentésről a később megjelenő jogszabály szerint. Az állami adóhatóság a hozzá érkező adatokat (elektronikus úton, központi ügyfélszolgálattól telefonon) az Art szerint továbbítja: Egészségbiztosítási Pénztárhoz Munkaügyi Hatósághoz Állami Foglalkoztatási Szervhez nyugdíjintézet

25 Bevallás, befizetés havonta!
A munkáltató bevallását az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerint teljesíti. -elektronikusan, vagy -elektronikus benyújtásra nem kötelezett esetén papír alapon: E a Magyar Postán beszerezhető/letölthető - határidő: tárgyhót követő hó 12-ig Ha általános szabály szerint kell a közterhet megfizetni  elektronikusan kell a bevallást küldeni A közteher-fizetési kötelezettségnek tárgyhót követő hó 12-éig kell eleget tenni. Mnyp-tag: Nem mnyp-tag:

26 1008-as bevallás Munkáltató adóazonosító száma Foglalkoztatott neve, adóazonosító jele, nyugdíjas státusza, mnyp-azonosító kódja A foglalkoztatás napjaira kifizetett (nettó) munkabér összege A foglalkoztatás napjainak száma

27 A foglalkoztatás további feltétele
Az a munkáltató, aki a tárgyhónapban 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel a törvény 8. § (2) bekezdésében és/vagy a 8. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő adók tekintetében, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, amíg adótartozását ki nem egyenlíti. 8. § (2) bekezdés: Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke - mezőgazdasági és turisztikai idénymunka a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 500 forint, - alkalmi munka esetén 1000 forint. 8. § (3) bekezdés a) pont: A 8. § (1) és (2) bekezdésben szabályozott közteher megfizetésével nem terhel a - munkáltatót társadalombiztosítási járulék, - szakképzési hozzájárulás, - egészségügyi hozzájárulás és - rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség - levont személyi jövedelemadó Amíg az állapot fennállt általános szabály szerint kell megfizetni az szja-t és a tb-t

28 Átmeneti rendelkezések
2010-ben az e törvény hatálybalépéséig az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásban és egyszerűsített foglalkoztatásban eltöltött napok számát az e törvény szerinti időtartamok számításánál nem kell figyelembe venni. A Ft-ot 3x lehet figyelembe venni! A START kártya kiváltásánál nem számít „munkaviszonynak” az egyszerűsített foglalkoztatásban töltött idő a tanulói, hallgatói jogviszony, illetve az iskolai szünet időtartama alatt, illetve a tanulói és hallgatói jogviszony megszűnése után alkalmi munkavállalói könyvvel, valamint április 1-jét követően az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszony esetén (az idénymunka kizáró ok). Költségelszámolás: a napi minimálbér kétszerese (6.760,- Ft) vehető figyelembe. Az előző tv. alapján létesített jogviszony én megszűnik.

29 Áttérés az alkalmi foglalkoztatásról az egyszerűsített foglalkoztatásra
A munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére szolgáló közteherjegyek feleslegessé váltak. A fel nem használt közteherjegyek forgalomból történő kivonásával, értékének megtérítésével, valamint a közteherjegyek selejtezésével kapcsolatos eljárási és elszámolási szabályokról szóló 8/2010. (III. 18.) PM rendelet alapján a fel nem használt közteherjegyek értékének visszatérítése az APEH feladata. Leadási határidő: szeptember 30.

30 Megjelent rendeletek 218/2010. (VII.23.) Korm. rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 88/2010. (III.26.) Korm. rendelet módosításáról: 14.§ A munkáltatóval szemben a jelenléti ív vezetésével kapcsolatos szabályok megsértése miatt június 30-a után jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha jelenléti ív vezetési kötelezettségét – a 8-12§-ban foglaltaktól eltérően – az Eftv. 2. mellékletében foglaltak szerinti tartalmú, szigorú számadású nyomtatványnak nem minősülő okiraton teljesíti. A nemzetgazdasági miniszter 3/2010. (VII. 30.) NGM rendelete az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem és közteher bejelentésére, befizetésére vonatkozó eljárási szabályokról A Kormány 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelete az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvény végrehajtásáról

31 Az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás

32 Az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás
A természetes személyek között háztartási munkára létesített jogviszonyra irányul. Háztartási munka: a kizárólag természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek: lakás takarítás, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítás, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.

33 Nem tekinthető háztartási munkának
a háztartási munka fogalmánál meghatározott munkák elvégeztetése, ha az azt elvégző személy ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, hogy a tevékenységet e minőségével összefüggésben végzi, ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató – akár közvetve – mástól juttatásban részesül, ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál.

34 Fogalmak Háztartási alkalmazott: a háztartási munkát végző természetes személy, aki ezt a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi. Foglalkoztató: az a természetes személy, aki a háztartási alkalmazott munkáltatója, illetve megbízója, megrendelője. Adórendszeren kívüli kereset: az olyan járandóság, amelyet a fent meghatározott foglalkoztató háztartási munka ellenértékeként a háztartási alkalmazott részére juttat.

35 Adó- és járulékfizetési kötelezettség
A foglalkoztató az általa háztartási munkára meghatározott tevékenység végzésére foglalkoztatott háztartási alkalmazott után adó és járulék fizetésére akkor nem kötelezett, ha bejelentési kötelezettségét a foglalkoztatást megelőzően teljesítette. Amennyiben tehát a természetes személy munkáltató a háztartási alkalmazottját még a foglalkoztatás megkezdése előtt bejelenti, adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli. Az adórendszeren kívüli kereset a háztartási alkalmazott tekintetében adó- és járulékfizetési kötelezettséget még abban az esetben sem keletkeztet, ha a foglalkoztató a háztartási alkalmazottat érintő bejelentési kötelezettsége teljesítését elmulasztotta, tehát a munkáltató mulasztása nem jelenti azt, hogy a fizetési kötelezettséget a háztartási alkalmazottnak kell teljesíteni.

36 Bejelentési kötelezettség (1)
A bejelentéshez szükséges adatok A háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató az állami adóhatóságnak havonta a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni a következő adatokat: - a foglalkoztató adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, - a tényleges foglalkoztatás kezdő napját.

37 Bejelentési kötelezettség (2)
A bejelentés módja A foglalkoztatónak választási lehetősége van, hogy a bejelentési kötelezettségét melyik formában teljesítse. A bejelentési kötelezettség teljesíthető: elektronikus úton, a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (ügyfélkapu), b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon, c) december 1-jétől rövid szöveges üzenet (SMS) útján. Fontos! A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.

38 A bejelentés teljesítése, módosítása, visszavonása (1)
A bejelentés a teljesítés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedő időre vonatkozik. Ugyanazon foglalkoztatott következő hónapban történő ismételt foglalkoztatása esetén a bejelentést újra teljesíteni kell. Az adóhatóság felé teljesített bejelentést módosítani és visszavonni is lehet a bejelentő vagy a háztartási alkalmazott adatainak téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén, melynek megtételére a bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség.

39 A bejelentés teljesítése, módosítása, visszavonása (2)
A bejelentés megtételére, módosítására és visszavonására elektronikus úton történt bejelentés esetén a 10T1043H jelű bejelentő és változásbejelentő lap szolgál. Az elektronikus adatlapot számítógépen kell kitölteni, és az ügyfélkapun keresztül kell elküldeni az állami adóhatóság részére. Az elektronikus adatlap kizárólag az APEH honlapjáról ( tölthető le. A változás bejelentés módosítása bármilyen módon történhet, függetlenül az eredeti bejelentés módjától!

40 Regisztrációs díjfizetési kötelezettség (1)
A foglalkoztatót az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából teljesített bejelentéssel érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás. A regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem keletkeztet és a háztartási munkára alkalmazott személy a Tbj. vonatkozásában nem minősül biztosítottnak. E jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak sem minősül a háztartási alkalmazott.

41 Regisztrációs díjfizetési kötelezettség (2)
A foglalkoztató a havi 1000 forint összegű regisztrációs díjat az állami adóhatóság számlájára történő készpénzfizetéssel (csekken), vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain bankkártyával, vagy ha pénzforgalmi számlával rendelkezik, átutalással a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig fizeti meg.

42 Bevallás Az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli. A háztartási munka végzése esetén a foglalkoztatónak nem kell „8-as” bevallást benyújtani, illetve a magánszemélynek sem kell az „53-as” bevallásban ezen keresetről számot adni.

43 Szankciók Ha a foglalkoztató elmulasztja a regisztrációs díjfizetési kötelezettségét és/vagy bejelentési kötelezettségét teljesíteni, a mulasztással érintett hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után az Szja. tv. és a Tb. tv. általános szabályai szerint kell adó- és járulékfizetési kötelezettségét teljesíteni. Ha a mulasztás a foglalkoztató érdekkörére vezethető vissza, a magánszemélyt terhelő közterhek megfizetésére is ő köteles. A foglalkoztató 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújtható.

44 Igazolás kiadása (1) A háztartási alkalmazott az őt megillető adórendszeren kívüli bevétel összegéről a bevétel megszerzése időpontjában igazolást kérhet a foglalkoztatótól. Amennyiben a háztartási alkalmazottat ugyanaz a foglalkoztató egy adott hónapban több napon is foglalkoztatja, a háztartási alkalmazott az igazolást az adott hónapban az utolsó munkavégzéssel töltött napon kérheti. A háztartási alkalmazott kérésére a foglalkoztató az igazolást havonta köteles kiállítani és kiadni.

45 Igazolás kiadása (2) A foglalkoztató által kiadott igazolásnak tartalmaznia kell: a foglalkoztató adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, a tényleges foglalkoztatás kezdő napját, a háztartási alkalmazott részére teljesített kifizetés összegét, a kifizetés időpontját, a hónap során munkavégzéssel töltött napok felsorolását, a foglalkoztatás helyének címét, a foglalkoztató és a háztartási alkalmazott aláírását. A foglalkoztató által kiadott igazolás bélyegzőlenyomat nélkül is érvényes.

46 Átmeneti rendelkezések (1)
A háztartási alkalmazott foglalkoztatásával kapcsolatos bejelentési szabályokat augusztus 15-étől, a regisztrációs díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket pedig szeptember 15-étől kell alkalmazni. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján háztartási munkára létrejött munkaviszonyhoz kapcsolódó közteherfizetésre vonatkozó rendelkezéseit augusztus 14. napjáig kell alkalmazni.

47 Átmeneti rendelkezések (2)
A augusztus 15. napján, illetve azt követő 45 napon belül háztartási munkára létrejött foglalkoztatásra az általános szabályok szerinti bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségek nem vonatkoznak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az a munkáltató, aki augusztus 15-én vagy azt követően augusztus 31-éig bármely napon háztartási alkalmazottat alkalmaz, köteles a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni, de a regisztrációs díjfizetési kötelezettséget csak szeptember 15-étől kell teljesíteni. Az első regisztrációs díjfizetési kötelezettségnek először október 12-én kell eleget tenni.

48 Adatszolgáltatás Az állami adóhatóság – elektronikus úton – hivatalból haladéktalanul átadja a foglalkoztató által hozzá bejelentett adatokat: a munkaügyi hatóság, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére.

49 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések