Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetenciamérések a rendészeti szakképzésben. A bemeneti kompetencia mérésről. Miskolc, 2009. augusztus 26. Sarka Ferenc kiemelt főelőadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetenciamérések a rendészeti szakképzésben. A bemeneti kompetencia mérésről. Miskolc, 2009. augusztus 26. Sarka Ferenc kiemelt főelőadó."— Előadás másolata:

1 Kompetenciamérések a rendészeti szakképzésben. A bemeneti kompetencia mérésről. Miskolc, 2009. augusztus 26. Sarka Ferenc kiemelt főelőadó

2 1. A kompetenciák rendszere  Egy adott szakképesítés kompetencia profilja:Feladatprofil+tulajdonságprofil  Feladatprofil:  a szakképesítéssel betöltött munkakör feladatai.  Tulajdonságprofil:  a munkakör elvégzéséhez szükséges kompetenciák.

3 1.2. Alapkompetenciák EU – twinning HR-projekt Azok amelyek minden munkakör ellátásához szükségesek de egyes szakmáknál/munkaköröknél más és más súllyal számítanak.  Alkalmazkod ó k é pess é g é s k é szs é g.  D ö nt é si k é pess é g.  Egy ü ttműk ö d é s.  Emp á tia.  Felelőss é gv á llal á s.  Kommunik á ci ó s k é szs é g.

4  Minős é gre t ö rekv é s.  Ö n á ll ó s á g.  Ö nbizalom.  Önkontroll.  Önfejlesztés/tanulási készség.  Problémamegoldó képesség.  Szabálytudat-szabálytartás.  Teljesítményorientáció.

5 1.2.2. Módszerkompetenciák A gondolkodás, a problémamegoldás és a munkamódszerhez kapcsolódóak. Gondolkodás: áttekintő képesség,kreativitás Problémamegoldás: információgyűjtés, tervezés, helyzetfelismerés Munkamódszer, munkastílus: terhelhetőség, körültekintés, figyelemösszpontosítás

6 1.3. Társas-kompetenciák Amelyeken belül jelennek meg olyan kompetencia csoportok mint a kommunikáció, a konfliktuskezelés, együttműködés. Együttműködés: kapcsolatteremtő képesség, empátia, határozottság Kommunikáció: közérthetőség, nyelvhelyesség, kifejezőkészség

7 1.4. Személyes kompetenciák Feloszthatók :  Adottságokra  Fizikai ( állóképesség, megjelenés..)  Fiziológiai( térlátás, kézügyesség…)  Pszichológiai(érzelmi stabilitás, tűrőképesség…)  Jellemvonásokra ( elhivatottság, önfejlesztés, kitartás, stressz-tűrés.. )

8 2. Kompetencia mérések  Kompetencia mérések az iskolán  Bemenetkor:  Alapkompetenciák  NAT kompetenciák  Modulzárások alkalmával:  A Szakmai Program adott moduljának tananyagegységeiben meghatározott: személyes- módszer- és társas kompetenciákat.  Szakmai vizsgára bocsátás előtt:  A Szakmai Programban meghatározott: személyes- módszer- és társas kompetenciák meglétét.

9 2.1. Mivel/hogyan mérhetőek ezek a kompetenciák?  Alap:  Ha van hozzá mérőeszköz és azt „alkalmazhatod” mérj azzal.  Ha van hozzá mérőeszköz és azt „alkalmazhatod” mérj azzal. !  Ha nincs „készíts hozzá”!  Mit alkalmaznak ma a fejvadász cégek?  A munkaerő kiválasztásánál a különböző szituációkra és helyzetgyakorlatokra épülő AC/DC módszert

10 2.2. Az AC módszer:  Integrált módszer amellyel mérhetőek a kompetenciák.  A munkaerő kiválasztására alkalmazzák.  Célja a jövőbeli munkatársak beválásának előrejelzése.  Munkapróbák sorozatából áll.  Modellezik egy adott munkakör legfontosabb feladatait. Lehet:- kiválasztáscélú AC értékelésre helyezi a hangsúlyt - fejlesztéscélú DC hangsúly a fejlesztendő tulajdonságokon van

11 2.2.1 AC helyzetgyakorlatok  Egyéni, páros, csoportos feladatok.  Valós helyzetek modellezése.  Szituációk megoldása.  Szituációk átélése.  Adott probléma megoldása önállóan, kétszemélyes kapcsolatban, csoportban

12 2.2.2. Az AC feladattípusai:  Csoportos gyakorlatok:  Olyan helyzeteket kell teremteni amelyek a kitűzött célokhoz szükséges készségeket tükrözik.  A szerepeket a csoport tagjai maguk választják meg.  Előre meghatározott szerepek eljátszását kérjük.

13  Tényközlő gyakorlatok:  Az egyénnek bele kell magát élnie egy konkrét szituációba.  Kiinduló helyzetként írásos anyag is lehet. Vizsgálja az egyén: - tényfeltáró és döntéshozó képességét, - információt ad az egyén kommunikációs készségéről. A gyakorlat általában egyéni. Két vagy három értékelő figyeli egyidejűleg az egyént.

14  Prezentáció:  Vizsgálja az egyén kommunikációs és előadói képességét Az egyénnek előadást vagy beszédet kell tartania előre megadott információk alapján egy témában előre meghatározott szempontok szerint adott időkeretben.

15 3. A mérés előkészítése  Osztályfőnökök felkészítése helyi továbbképzésen.  Módszer AC 3fős megfigyelő csoport kérdőív  A csoport vezetője az osztályfőnök.  Szakmai módszertani útmutatót állítottunk össze.  Mérőeszköz megvitatása a mérést végzőkkel, egyeztetés a mérés dokumentálásának módszeréről.  Mérőeszköz kipróbálása.  Szakértő igénybevétele.  Mérőeszköz, megfigyelési szempont véglegesítése.  A mérés dossziéjának összeállítása.

16 4. Bemeneti mérésnél mérendő kompetenciák :  Kommunikáció:  Összefüggő beszéd,  Kifejezésmód,  Szókincs,  Tekintet,  Metakommunikáció,  A másoktól kapott információ felfogása, értelmezése,  Vélemény módosítása a kapott információ alapján,  A beszéd érthetősége

17  Együttműködés:  Feladatokban való részvétel,  Empátia  Javaslatok, vélemények megfogalmazása,  Képes-e saját nézeteit felülbírálni?

18  Problémamegoldás – döntési képesség:  Analizálás  Szintetizálás,  Vélemények hasznosítása,  Konkrét javaslatok megfogalmazása.

19  Önfejlesztés – tanulási készség:  Képes-e hiányosságait felismerni?  Képes-e változtatni saját véleményén?  Elfogadja-e mások észrevételeit?  Képes-e hasznosítani mások észrevételeit?

20 5. A mérés dossziéja Osztály:………… BEMENETI KOMPETENCIAMÉRÉS tanév: A bemeneti mérés időpontja: ……………………………..  Mérendő kompetenciák:  Kommunikáció  Együttműködés  Problémamegoldás és döntésképesség  Önfejlesztés, tanulási készség  A mérést végezték:   A dosszié tartalma:  - Osztálynévsor.  - A bemeneti mérés időpontjában felvett önismereti diagramok.  - Kommunikáció gyakorlat: F/1 feladat „Beszélj Önmagadról a megadott szempontok alapján”  F/1 feladat értékelő lapja  - Együttműködés, problémamegoldás, döntési képesség, önfejlesztés, tanulási készség: F/2 feladat „Hajótörött feladat” F/2 feladat értékelő lapja - Egyéni kompetencia karton.

21 6. A mérés lebonyolítása  Ideje szeptember az alapozó képzés keretében.  Órarendbe építve.  Az iskola éves munkatervében szerepel.  Három fős megfigyelő csoport végzi melynek vezetője az osztályfőnök.  Önismereti kérdőív felvehető az osztályfőnöki órán, az iskola számítógépes hálózatán.  Kompetencia karton kitöltése konszenzus alapján történjen.  Vezeti: osztályfőnök  Minősítések:M megfeleltminimumszint F fejlesztendőminimum szintet nem érte el T további vizsgálatot igényel Adható:K kiváló Minimumszint: szakmai programban meghatározottak szerint Adva van a méréshez készített a módszertani útmutatóban.

22 6.1. Osztálynévsor NévK K/1 K/2 K/3 K/4 a b c d e a b c a b c d a b c d a b c d Nagy I M F M F M M M M F F F M M M M M M F M F Kovács M F F F M M F M F F M F M F F M F F F F Balogh M F F M M F F M F M F F M F F M M K F M X Y

23 7. Önismereti teszt  A teszt felvételével az a célunk, hogy megállapítsuk, első éves fiataljaink mennyire ismerik magukat, erényeiket és hibáikat, képesek e lehetőségeik, céljaik reális számbavételére? Önismeret alatt azt értjük, hogy valakinek áttekintése van saját személyisége összetevőiről, határairól és lehetőségeiről, valamint betekintése van viselkedésének rugóiba, hátterébe, motívum rendszerébe. (típus; alkat; adottság; hajlam; készség; viselkedésmód)

24 7.1. Viselkedésmódok  Viselkedésmódokat adtunk meg olyanokat, amelyek fontosak a mindennapi emberi kapcsolatainkban.  A viselkedést az tanult formaként kezeljük.  Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az egyes viselkedési módokban/helyzetekben milyen pontértékekkel minősítik magukat a fiatalok. Az egyes viselkedésmódokra adott pontértékek alapján került sor átlagszámításra majd ezen értékek alapján kell felrajzolni a fiatal önismereti diagramját.  A maximálisas szerezhető7. pont minimális: 1. pont  Az átlagzóna a számítások figyelembe vételével a 3 és 5pont közzé esik.  Az átlag alatt kapott viselkedési mód fejlesztendő feladatként került megjelölésre abban az esetben ha az rendőri szempontból fontos viselkedési mód

25 7.2. A viselkedések alapján felrajzolt önismeretei diagram

26 8. A tanuló kompetencia kartonja Bemeneti kompetenciamérés kartonja Név: osztály:  F/1 gyakorlat: beszéljen önmagáról F/2 Gyakorlat: Hajótörött feladat  Értékelési szempontokÉrtékelési szempontok  Kommunikáció Összefüggő beszéd K1 Kommunikáció  K Kifejezésmód (tisztabeszéd) Értelmezi a másoktól kapott információt  Szókincs Kapott információk alapján módosítja véleményét  Tekintet A beszéd érthetősége  Metekommunikáció Értelmezi a másoktól kapott információt  K2: Együttműködés  Feladatban részt vesz Nyitott a mások által felvetett vélemény iránt (EMPÁTIA) Javaslatot fogalmaz meg  Felülbírálja saját nézeteit  K3: Problémamegoldás és döntésképesség  Analizál  Részeket összerak  Hasznosítja a különböző véleményekből adódó nézetbeli  különbségeket  Konkrét javaslatokat fogalmaz meg  K4:Önfejlesztés-tanulási készség  Felismeri saját véleményének hiányosságait Képes változtatni saját véleményén  Képes elfogadni mások észrevételeit Mások észrevételeit hasznosítja saját véleményének módosításakor  Értékelés eredménye: Megfelelt: Fejlesztendő terület:További vizsgálat javasolt:  Dátum: Készítették:aláírások

27 9. A bemeneti mérés tapasztalatainak rögzítése  Kompetencia karton kitöltése konszenzus alapján.  Összesítő táblázat elkészítése a kompetencia kartonok alapján.  Fejlesztendő területek meghatározása, osztály illetve egyén szintjén.  Fejlesztési terv elkészítése és ismertetése az osztályban tanító oktatókkal.

28 10. Az egyéni fejlesztési tervek készítésének pedagógiai követelményei :  Egyéni fejlesztési terv alatt kell érteni esetünkben a fejlesztendőnek ítélt kompetencia terület megváltoztatására (minimum szint elérése) irányuló, a képzés szakmai programjában megfogalmazott, a tanulók fejlesztési feladataira épülő - az osztályfőnök által készített – ütemtervet.  A fejlesztési tervben megfogalmazottakat azoknak az oktatóknak kell megvalósítani - ezért kell velük megbeszélni, egyeztetni - akik az adott osztályban az egyes tananyagelemeket, tananyagegységeket, modulokat oktatják, dolgozzák fel tanítványaikkal.

29 10.1. Alapelvek:  Az oktató segítő, támogató attitűdje,  a hagyományos ismeretközvetítést fel kell, hogy váltsa a tanulási folyamat irányítása, segítése,  valósuljon meg a képesség- és személyiségfejlesztés egysége,  jellemezze a foglalkozásokat a tevékenység- és gyakorlatközpontúság,  teremtsen az oktató motiváló tanulási környezetet,  valósuljon meg az integráció a tananyagegységek között.

30 10.2. Hol valósítható meg?  tanórán:  egyéni megsegítés,  differenciálás képességek, fejlesztendő kompetenciák szerint (Differenciálni lehet a feladat mélysége, a feldolgozás formája, a megoldási stratégiák és az elvárt megoldási szintek között.)  megkülönböztetett figyelem az oktatók részéről,  kooperatív módszerek alkalmazása az anyag feldolgozása során.  tanórán kívül:  felzárkóztatás érdekében szervezett foglalkozásokon,  szakkörökön,  tehetséggondozó foglalkozások keretében,  az MRSZKI saját tananyagelemében.

31 10.3. A fejlesztési terv készítése:  A fejlesztendő terület konkrét meghatározása,  a fejlesztendő területen megjelent szakirodalom áttekintése,  annak feltérképezése, hogy mi lehet az oka az átlagtól való eltérésnek, (okok felkutatása)  a tanuló számára feladatok meghatározása (Mit várok el tőle? és azt mikorra kell teljesítenie.)  fontos hogy a tanulóval közösen beszélje meg az osztályfőnök és a tanuló is belássa hogy változnia kell, illetve mit vállal ennek érdekében. Akkor lesz eredmény, ha a tanuló belátja szükségességét és akar is változtatni  folyamatos segítségnyújtásra, bátorításra, visszajelzésre van szüksége a tanulónak, A feladat; a megoldási mód; és a segítség egységben valósuljon meg.

32 11. Kérések, feladatok  A mérés anyaga megtalálható a belső hálón: I/közös/kompetencia mérés/2009 bemeneti mérés  A Módszertani Útmutató tanulmányozása.  Az egy osztályban mérést végző szakemberek egyeztetése.  Fontos az egységes követelmény  A minimum szintet a Módszertani Útmutató tartalmazza  Konzultációs lehetőség:  2009. augusztus 29. 8.00 – 9.00 –ig I. ép. II. em. tárgyaló A kompetencia mérés során nyert adatok az adatvédelmi szabályok szerint kezelendők !!

33 Összegezve: „A szakmai módszertani útmutató elkészítésével az volt az iskola vezetésének a célja, hogy rendszerbe foglalja azokat a feladatokat, egymásra építse azokat a mérési pontokat és mérendő területeket, amelyek képet adnak tanulóink személyiségében bekövetkezett változásokról, ugyanakkor útmutatóként segíti oktatóink tevékenységét a mérésekben, a fejlesztendő területek meghatározásában és a kitűzött feladatok megvalósításában, értékelésében. A mérési eredményeket tartalmazó kompetencia karton és a hozzá tartozó fejlődési napló remélem hű képet fog adni tanulóink személyiségében bekövetkezett változásokról iskolánkhoz kerüléstől a munkába állásig. Bízom, abban hogy az új típusú gyakorlatorientált a rendészeti munkához szükséges kompetenciák kialakításával, a szakmai kompetenciák elsajátíttatásával a magyar rendőrség által elvárt, jól felkészült munkaerőket bocsátunk ki.” Miskolc, 2008. szeptember Bagi István r. ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató

34 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Sarka Ferenc okleveles pedagógia szakos előadó minőségbiztosítási kiemelt főelőadó minoseg@mrszki.hu


Letölteni ppt "Kompetenciamérések a rendészeti szakképzésben. A bemeneti kompetencia mérésről. Miskolc, 2009. augusztus 26. Sarka Ferenc kiemelt főelőadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések