Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei."— Előadás másolata:

1 A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei

2 Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere  1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

3 Gyermekvédelmi törvény alapelvei  Gyermek érdekeinek előtérbe helyezése  Család önállóságának fokozása  Célszerűség az ellátásokban  Legkisebb kényszer elve  Hátrányos megkülönböztetés, visszaélés tilalma

4 Gyermeki jogok A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez. A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. A gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről ahhoz, hogy a személyét és vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül vagy más módon meghallgassák, és véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék.

5 A gyermek kötelessége  Gondozása és nevelése érdekében szülőjével vagy más törvényes képviselőjével, gondozójával együttműködjön,  Képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének,  Tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét károsító szerek használatától.

6 Ellátási formák 1.  Pénzbeli és természetbeni ellátások:  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,  a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,  a gyermektartásdíj megelőlegezése,  az otthonteremtési támogatás,  a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás.  A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:  a gyermekjóléti szolgáltatás,  a gyermekek napközbeni ellátása,  a gyermekek átmeneti gondozása.

7 Ellátási formák 2.  A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:  az otthont nyújtó ellátás,  az utógondozói ellátás,  a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.  A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:  a védelembe vétel,  a családbafogadás,  az ideiglenes hatályú elhelyezés,  az átmeneti nevelésbe vétel,  a tartós nevelésbe vétel,  a nevelési felügyelet elrendelése,  az utógondozás elrendelése,

8 Ellátási formák  Alapellátás  Gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülő, gyermekek illetve családok átmeneti otthona  Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, óvoda, napközi, házi gyermekfelügyelet)  Gyermekjóléti szolgáltatás  Szakellátás

9 Gyermekjóléti alapellátás célja  A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének elősegítése  A családban történő nevelésének elősegítéséhez  Veszélyeztetettség megelőzése  A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése  A gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése  A jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani.

10 Amit fontos kiemelni  A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NEM HATÓSÁG  Történetiség  Gyámhatóság-belügyminisztérium  Gyámhivatal és gyámhatóság-jegyző  A védelembevétel kérdése  Jogi döntések hierarchiája

11 A Gyermekjóléti szolgáltatás célja  A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítése  Veszélyeztetettség megelőzése illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése  Családban történő nevelés elősegítése, a kiemelés megelőzése  Visszagondozás

12 Gyermekjóléti szolgálatok feladata  A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében  Tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,  Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás  Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,  Szabadidős programok szervezése,  Hivatalos ügyek intézésének segítése.

13 Gyermekjóléti szolgálatok feladata  A veszélyeztetettség megelőzése érdekében  A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése  A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,  Együttműködés megszervezése, tevékenységek összehangolása,  Tájékoztatás

14 Jelzőrendszer  Egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,  A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,  A közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó,  Rendőrség,  Ügyészség,  Bíróság,  Pártfogó felügyelői szolgálat,  Áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,  Menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,  Társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.

15 Gyermekjóléti szolgálatok feladata  A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében  A gyermekkel és családjával végzett családgondozás a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása  Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében  Az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése  Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

16 Gyermekjóléti szolgálatok feladata  A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében  Családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához  Utógondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

17 A családgondozás protokollja  A problémajelzés fogadása  Jelzőrendszer-a „megrendelő” személye  Reagálás 15 napon belül  Kapcsolatfelvétel  Család, gyerek  Intézmények  Iskola, óvoda, bölcsőde, védőnői hálózat, szakrendelés (orvos, pszichológus)

18 A családgondozás protokollja  Gondozási-nevelési akcióterv kidolgozása és működtetése  Család és az érintett szakemberek bevonása  Feladatok részletes leírása  Vállalások feltérképezése  Folyamatos kapcsolattartás  Értékelés, utánkövetés Önkéntesség vagy hatósági intézkedés kezdeményezése (védelembevétel, szakellátás)

19 Együttműködés lehetőségei, nehézségei  Közös esetek mentén kapcsolatfelvétel  Esetkonferenciák  Team munka  A másik szakma megértése, elfogadása  Beépített emberek  Közös képzések  Túlterheltség  Ellátó rendszer kapcsolatának szabályozatlansága  Nehéz esetek-okkeresés  Ismeretlenség  Bizalmatlanság  Sértettség  Szemléletkülönbségek  Ingroup-outgroup

20 Tapasztalatok az együttműködésről

21

22

23

24

25 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések